תרבות 10.
תרבות תורנית 10.7
היערכות לשנת התשס"א - שנת השמיטה - האגף לתרבות תורנית (תשס) 10.7‎-2
שנת התשס"א היא שנת שמיטה, ומשום כך יפעל האגף לתרבות תורנית, כבכל שנת
שמיטה, בכמה נושאים לקראת השנה ובתוך השנה עצמה.
בשלב זה אפשר לפנות לאגף לקבלת מידע בתחומים האלה:
המדרשות ליהדות וללימודי א"י, וכן המרכזים החינוכיים ומרכזים מדגימים
המתמחים בנושאי השמיטה, מכינים תכניות הפעלה וחוויה להקניית מושגים
והלכות הנוגעים לנושאים הרעיוניים והמעשיים של השנה.
 
(1) 
האגף יפרסם ויפיץ פרסומים בכתב הקשורים לשמיטה בתחום ההלכתי, ההגותי
והמחקרי, כאלו שנתפרסמו בשנים עברו וכן פרסומים חדשים.
 
(2) 
באגף סדרת כרזות תחת הכותרת "זה דבר השמיטה" המיועדות לקישוט מוסדות
חינוך, מרכזים קהילתיים וכיו"ב.
 
(3) 
מתוכננים כמה ימי עיון לקראת תחילת השנה וכן ולאורך השנה, המיועדים
לקהלים שונים, למורים ולמדריכים, להורים ולקהל מבוגרים. כמו-כן תתקיימנה
סדרות הרצאות שונות המופנות לקהלים מוגדרים יותר, בתחומי המקצועות
והעיסוקים הנוגעים לשאלות השמיטה.
 
(4) 


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מר צבי פלג, האגף לתרבות תורנית,
טל' 02‎-5601343.הודעות


חוזר מנכ"ל תש"ס/8 (א), כ"ו אדר ב' תש"ס, 2 באפריל 2000