>--

ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
החזרת ימי לימודים בשל שביתת חברי הסתדרות המורים בחודש ינואר 2000
(תשס) 3.5‎-7
להלן פירוט הימים שיתקיימו בהם לימודים בגין החזרת ימי השביתה:  א. 
ביום שלישי, ו' בניסן התש"ס (11 באפריל 2000)  -   
ביום שישי, כ"ג בניסן התש"ס (28 באפריל 2000)  -   
ביום שני, כ"ו בניסן התש"ס (1 במאי 2000)  -   
ביום שלישי, י"ח באייר, ל"ג בעומר, התש"ס (23 במאי 2000).
 
-   
עד שלושה ימי שביתה נוספים יוחזרו על ידי שיבוץ המורים ב"יום החופשי"
שלהם במילוי מקומם של מורים חסרים. אותו הסדר יחול לגבי גננות.
עד סוף שנת הלימודים ידווח מנהל בית הספר בחתימת ידו על ביצוע החזרת ימי
השביתה על פי סעיף זה, על פי דיווח אישי, לגבי כל אחד מהמורים. הדיווח לגבי
הגננות ייעשה על-ידי המפקחת.
 
ב. 
מורים שעבדו ביום חמישי, כ' בשבט התש"ס (27 בינואר 2000), יצהירו על כך
בכתב ויעבירו את הצהרתם אל מנהל בית-הספר (גננות תעברנה את ההצהרה
למפקחת). מורים שלא עבדו ביום זה יוסיפו יום מילוי מקום לפי ב' לעיל.
 
ג. 
שכר שלושה ימי שביתה ינוכה משכרם של המורים.
 
ד. 
הבהרות
מיום פרסום חוזר זה ועד סוף שנת הלימודים ישבצו המנהלים את המורים
ששבתו במילוי מקומם של המורים החסרים. הוראה זו איננה מתייחסת למילוי
מקומן של מורות בחופשת לידה או מקומם של עובדי-הוראה שיצאו למילואים
לתקופה העולה על שבועיים.
 
* 
הנאמר בחוזר זה איננו חל על המורים במסגרות החינוך המיוחד אשר לא שבתו.
כמו כן אין הוא חל על מורים במוסדות להכשרת עובדי-הוראה ובחינוך מבוגרים
העובדים במוסדות שלא היו אמורים להתקיים בהם לימודים בימי השביתה.
 
* 
במגזרים הערבי והדרוזי יוחזרו ימי השביתה על פי אותם העקרונות. על פירוט
הימים תבוא הודעה נפרדת.
 
* 
הוראות ביצוע מפורטות הנגזרות מהאמור לעיל תועברנה למוסדות החינוך
בהקדם על ידי חשב המשרד.
 
* 


הודעות


חוזר מנכ"ל תש"ס/8 (א), כ"ו אדר ב' תש"ס, 2 באפריל 2000