עובדי הוראה 8.
הכשרת עובדי הוראה 8.2
לימודי תואר שלישי (ד"ר) למורים קבועים במוסדות
להכשרת עובדי-הוראה בהתשס"א
(תשס) 8.2‎-6
על יסוד הניסיון שנרכש בשנים האחרונות ימשיך האגף להכשרת עובדי הוראה
בפרויקט לימודי תואר שלישי עבור מורים קבועים במוסדות להכשרת עובדי הוראה.
הפרויקט ייפתח בשנת הלימודים התשס"א למחזור השביעי של מועמדים.
יזמה זאת הולמת את מדיניות המשרד לקדם ולהאיץ את תהליך האקדמיזציה של
המוסדות להכשרת עובדי הוראה. התכנית מיועדת למורים בעלי תואר שני עם תזה,
ומלווה אותה ועדת היגוי באגף להכשרת עובדי הוראה.
התכנית מאפשרת למועמדים העומדים בתנאי הקבלה להירשם ללימודי דוקטורט בכל
אוניברסיטה בארץ המוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
תנאי הקבלה
תואר שני (מוסמך) עם תזה מאוניברסיטה מוכרת על ידי המועצה להשכלה
גבוהה
 
1. 
קביעות במוסד להכשרת עובדי הוראה ב-75% משרה
 
2. 
התחייבות לנושא מחקר רלוונטי להכשרת מורים
 
3. 
אישור בכתב מהמנחה הפוטנציאלי על נכונותו להנחות בעבודת הדוקטור
 
4. 
התחייבות להיקף עבודה של עד משרה אחת בלבד כולל שעות המענק, בתקופת
קבלת המענק.
 
5. 
תינתן עדיפות לגילאי 45‎-30. כן תינתן עדיפות למדריכים פדגוגיים, למורים
למתודיקה של הוראת המקצוע ולמורים למקצועות החינוך.
סדרי ההרשמה
על המועמד להגיש ב-3 עותקים טופס מועמדות חתום ומאושר כנדרש ולהעבירו לידי
הגב' אופירה עמיאל מהאגף להכשרת עובדי הוראה.
יש לצרף לטופס המועמדות (ב-3 עותקים) -
תצלום של תעודת תואר ראשון ותואר שני, בצירוף גיליונות הציונים;
 
קורות חיים;
 
אישור מהמנחה על נכונותו להנחות את העובד בהכנת הדוקטורט.
 
נוהל הקבלה
הגשת המועמדות תיעשה בתיאום עם האגף להכשרת עובדי הוראה ועם המכללה.
 
1. 
לאחר מיון ראשוני יזומנו המועמדים לריאיון בפני ועדת קבלה.
 
2. 
תשובות למועמדים תינתנה במהלך חודש ניסן התש"ס, אפריל 2000.
 
3. 
מועמדים שיאושרו על ידי האגף יתחייבו להמציא לאגף אישור מהאוניברסיטה
על הרשמה ללימודים, וזאת לצורך מעקב והמשך הטיפול בסיוע. מועמד שלא
ימציא אישור הרשמה לא יהיה זכאי לשעות המענק.
 
4. 
הסיוע
המועמדים יהיו זכאים למענק של 8‎-4 ש"ש בכל שנת לימודים ובסך הכול למענק
של 16 ש"ש בכל התקופה - יחסית לחלקיות המשרה. קיימת אפשרות לפצל את
16 שעות המענק לתקופה של עד שלוש שנים, ומכסת השעות שניתן לנצל בשנה
היא 4 שעות לפחות ו-8 שעות לכל היותר.
 
1. 
למועמדים יוחזרו דמי נסיעות.
 
2. 
למועמדים יישמר מקום עבודתם במוסד לתקופת הלימודים - 3‎-2 שנות לימוד -
בהתאם לפריסת שעות המענק.
 
3. 
על המועמד לשלם בעצמו את שכר הלימוד הנהוג לגבי סטודנטים במסלול
דוקטורט.
 
4. 
מועמד שלא יאושר המשך השתתפותו בתכנית לא יהיה זכאי להמשך הסיוע
במענק שעות ובהחזר הוצאות נסיעה.
 
5. 


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' אופירה עמיאל מהאגף להכשרת עובדי הוראה,
טל' 02‎-5603651, פקס' 02‎-5603678.
הודעות


חוזר מנכ"ל תש"ס/8 (א), כ"ו אדר ב' תש"ס, 2 באפריל 2000