עובדי הוראה 8.
הכשרת עובדי הוראה 8.2
תכנית התמחות בפיתוח החשיבה למורי מורים במוסדות
להכשרת עובדי הוראה
(תשס) 8.2‎-7
האגף להכשרת עובדי הוראה ומכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה פותחים בשנת
הלימודים התשס"א מחזור שלישי של תכנית ההתמחות בפיתוח החשיבה לסגל
ההוראה במכללות להכשרת עובדי הוראה. מטרת התכנית היא לפתח סגל המתמחה
בתחום זה כדי לשלבו בתהליכי ההכשרה להוראה ובאופן זה לקדמו במערכת החינוך
כולה.
אוכלוסיית היעד: מורי מורים בעלי תואר שני ובדרגת מרצה בכיר לפחות או בעלי
תואר שלישי המעוניינים בהתמחות ספציפית בהכשרת מורים בתחום של פיתוח
החשיבה.
הוראה והנחיה: הלימודים יתקיימו בירושלים, בבית הספר להוראת החשיבה. התכנית
תתחלק לשני ממדים עיקריים - למידה ועבודות חקר ופרויקטים - ותונחה על ידי חברי
סגל מכון ברנקו וייס וכוחות הוראה נוספים מהארץ ומחו"ל.
מועד הלימודים: משך הלימודים יהיה שתי שנים אקדמיות. בשנה א' יתקיימו
הלימודים בימי ג'-ד' בשבוע, ויתחילו בחודש אוקטובר 2000. בשנה ב' יתקיים יום
לימודים בשבוע בבית-הספר להוראת החשיבה, ויום נוסף במכללות יוקדש ליישום
תכניות בנדון.
התכנים
מבוא לחשיבה
 
- 
עקרונות ביולוגיים במבנה המוח והחשיבה; התפתחות החשיבה
 
- 
הארגון הלומד; הכיתה כארגון לומד
 
- 
גישות ומחקרים בתחום האינטליגנציה: אינטליגנציות מרובות, התורה
הטריארכית, האינטליגנציה של ההצלחה
 
- 
חשיבה לאטרלית והגישה הישירה לטיפוח החשיבה
 
- 
נטיות החשיבה - הכיתה החושבת
 
- 
ממדי הלמידה וממדי החשיבה
 
- 
אימון ואימון קוגניטיבי
 
- 
קהילות חשיבה
 
- 
חשיבה לוגית יישומית
 
- 
חשיבה ביקורתית
 
- 
התפתחות החשיבה בגיל הרך
 
- 
מיזוג החשיבה בתכניות הלימודים
 
- 
חשיבה ממציאנית
 
- 
הלומד כמנהיג: מנהיגות עצמית ומנהיגות-על
 
- 
אוכלוסיות תלמידים בעלי צרכים מיוחדים.
 
- 
הסיוע
המשתתפים בתכנית ישוחררו מחצי משרת הוראה ויזכו בשנה הראשונה של התכנית
במענק של 8 ש"ש, מזה 2 ש"ש על חשבון המוסד.
גובה המענק בשנה השנייה ייקבע בהתאם להיקף הפרויקט היישומי והיקף שעות
ההוראה שהמורה מתפנה מהן ולא יעלה על 8 ש"ש, מזה 2 ש"ש על חשבון המוסד.


תנאי הקבלה
תואר שני ודרגת מרצה בכיר לפחות או תואר שלישי מוכר לצורכי מינוי אקדמי
 
קביעות בעבודה במוסד להכשרת עובדי הוראה בהיקף של 75% משרה לפחות
 
מחויבות להיקף עבודה בכל מסגרת במשך תקופת הלימודים של עד 0.9 משרה
בלבד
 
מחויבות להשתתף בכל השיעורים/המשימות במסגרת התכנית
 
מחויבות להמשך עבודה באותו מוסד בתחומי החשיבה והלמידה
 
התחייבות המכללה להשתתף במענק השעות (ההשתתפות היא בהיקף של 2 ש"ש
בכל אחת משתי שנות התכנית)
 
המלצת ועדת ההוראה במוסד ומנהל המוסד
 
ריאיון קבלה.
 
תינתן עדיפות למתמחים שגילם אינו עולה על 50, לבעלי השכלה פדגוגית וניסיון
בהוראה בבתי-הספר ולבעלי תפקידים מרכזיים במכללה.


הצגת המועמדות תיעשה בטופס שימולא בשני העתקים: עותק אחד יישלח אל הגב'
אורלי קיסר, מרכזת התכנית בבית-הספר להוראת החשיבה (רח' נרקיס 11, ירושלים
92461, טל' 02‎-6242866/7, פקס' 02‎-6242868), ועותק שני יישלח לגב' אופירה
עמיאל, מזכירת ועדת ההיגוי באגף להכשרת עובדי הוראה (טל' 02‎-5603651, פקס'
02‎-5603078). תשובות למועמדים תינתנה בשלב מאוחר יותר.


הבקשות ללימודים תיבדקנה בוועדת היגוי משותפת לאגף להכשרת עובדי הוראה
ולמכון ברנקו וייס בהתאם לסדרי העדיפויות המפורטים בתנאי הקבלה ובכפיפות
למכסת המענקים שתוקצב למטרה זו.
יש לצרף לטופס המועמדות תצלום של מסמכי השכלה וקורות חיים.

הודעות


חוזר מנכ"ל תש"ס/8 (א), כ"ו אדר ב' תש"ס, 2 באפריל 2000