עובדי הוראה 8.
מנהלים 28.6
קורסים חד-שנתיים להכשרת מנהלים למערכת החינוך
בשנת הלימודים התשס"א
(תשס) 8.4‎-1
בשנת הלימודים התשס"א ייפתח במוסדות להשכלה גבוהה מחזור חדש של
הקורסים להכשרת מנהלים למוסדות חינוך.
מוסדות ההכשרה בשנת הלימודים התשס"א יהיו כדלקמן:  
1. 
אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 31905  -   
אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 52900  -   
אוניברסיטת תל-אביב, רמת אביב, ת"ד 39040, ת"א 69978  -   
המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין, שדרות הרצל 89, ת"ד 3578, ירושלים
91035
 
-   
מכללה ירושלים, בית וגן, ת"ד 16078, ירושלים 91160  -   
המכללה האקדמית בתל-חי, ד"נ גליל עליון 12210  -   
המכללה האזורית עמק הירדן (שלוחה של אוניברסיטת בר-אילן), ד"נ עמק
הירדן 15132
 
-   
מכללת אורנים, המכללה האקדמית לחינוך, התנועה הקיבוצית, דואר
טבעון 36006
 
-   
מכללת גורדון לחינוך, רח' טשרניחובסקי 73 חיפה 35705  -   
מכללת בית-ברל, המגמה להכשרה ולפיתוח מנהלי בתי-ספר, דואר בית ברל
44905
 
-   
מכללת "סמינר הקיבוצים", דרך נמיר 149, ת"א 62507  -   
המכללה האקדמית אחוה, ד"נ שקמים 79800  -   
המכללה לחינוך ע"ש קיי, רח' יהודה הלוי 33, ת"ד 13001, באר שבע
84536
 
-   
בית המורה - "בית-יעקב", רח' רבי יצחק אלחנן 4, ת"ד 29111, ת"א
61290
 
-   
מכללת בית רבקה, מכללה לחינוך ולהכשרת עובדי-הוראה, מרכז
להשתלמות, כפר חב"ד ב' 72915
 
-   
בית הספר לעובדי הוראה בכירים, בית הארחה ע"ש יצחק רבין, רח' נחמן
אביגד 1, ירושלים 93707 (קורס ניסיוני חדש; פרטים ב-13 להלן).
 
-   
 
מטרות הקורסים  2. 
הכשרת עתודה של מועמדים לתפקידים של מנהלי-מוסדות במערכת החינוך
א.   
לימודי תעודה בתחומים של מינהל החינוך ומיומנויות הניהול - לשיפור
תפקודו של המנהל במערכת החינוך.
 
ב.   
אוכלוסיית היעד  3. 
בעלי התפקידים האלה: מנהלים קבועים בחינוך היסודי והעל-יסודי
ומנהלים בתקופת ניסיון, שנבחרו במכרז והם בעלי ותק של שנת ניהול אחת
לפחות
 
א.   
עובדי הוראה אחרים קבועים, בעלי ותק בהוראה של מעל לחמש שנים
ובעלי תואר אקדמי ראשון לפחות.
 
ב.   
כל המועמדים שיתקבלו לקורסים להכשרת מנהלים יהיו חייבים להמציא אישור
בכתב ליציאה ללימודים מטעם הבעלות על בית ספרם והממונה הישיר שלהם.
 
 
ועדת מיון
בכל מוסד שמתקיימים בו לימודים במסגרת הקורס להכשרת מנהלים תופעל
ועדה למיון מועמדים. בוועדה ישתתפו נציג משרד החינוך מהמחוז המתאים -
רצוי המפקח על ההשתלמויות - ונציג המרכז לפיתוח מנהלים. על שאר משתתפי
ועדת המיון יחליט המוסד המכשיר. בחינוך הממלכתי דתי ישמש סגן ראש מינהל
החמ"ד כיו"ר ועדות המיון
ועדת המיון תתבסס בהחלטתה לקבל או לדחות מועמד על נתונים אישיים, על
המלצות המנהל והמפקח כפי שיבואו לידי ביטוי בטופסי הצגת המועמדות ועל
ריאיון אישי.
אישור סופי על הקבלה לקורס יינתן על ידי המרכז לפיתוח מנהלים במינהל
להכשרה ולהשתלמויות עובדי הוראה.
 
4. 
ערעורים
ערעור על דחייה אפשר יהיה להציג למוסד ההכשרה תוך 21 יום מתאריך קבלת
מכתב הדחייה. ייבדקו מחדש רק הערעורים שיגיעו במועד ואשר יכללו מידע
חדש, שלא ניתן היה להציגו במהלך המיון.
 
5. 
נוהלי ההרשמה לקורס להכשרת מנהלים  6. 
בקשה להצגת מועמדות לקורס תוגש באמצעות "טופס הצגת מועמדות
לקורס אקדמי להכשרת מנהלים", הכולל ארבעה חלקים:
 
6.1   
דף רישום שימולא על ידי המועמד  (א)   
שאלון למועמד שימולא על ידי המועמד  (ב)   
שאלון למנהל להערכת המועמד, שימולא לגבי מועמד שהוא מורה על
ידי המנהל ויאושר על ידי המפקח הכולל
 
(ג)   
שאלון למפקח להערכת המועמד, שימולא לגבי מועמד שהוא מנהל על
ידי המפקח הכולל.
 
(ד)   
המעוניינים יוכלו לקבל את טופסי הצגת המועמדות באמצעות פנייה אישית
אל המפקחים על ההשתלמויות במחוזות. עובדי-הוראה המועסקים ביותר
ממשרה אחת יפנו רק באמצעות מנהל המוסד שבו משרתם העיקרית.
 
 
עובד-הוראה המבקש להציג את מועמדותו לקורס מנהלים ימלא את דף
הרישום ואת השאלון למועמד. עותק אחד מדף הרישום ישלח המבקש
למרכז לפיתוח מנהלים, בית הספר לעובדי הוראה בכירים, רח' נחמן אביגד
1, ירושלים 93707. העותקים הנוספים של דף הרישום, וכן שלושת
העותקים של השאלון למועמד שהוא מילא יועברו על-ידו למנהל
בית-הספר. כל זאת - לא יאוחר מיום שני, ה' בניסן התש"ס (10 באפריל
2000).
 
6.2   
חובה על המנהל למלא את טופס ההערכה על המועמד ולמסור אותו, יחד
עם כל הטפסים האחרים, למפקח הכולל על בית הספר - ללא עיכוב או
דחייה כלשהם. מנהל חדש בתפקידו, שאינו מכיר את המבקש, יעביר את
טופסי חוות-הדעת למי שקדם לו בתפקיד ואשר הכיר את המבקש. מבקש
שהוא מנהל
בעצמו יעביר את טופס הערכת-הניהול למפקח הכולל על המוסד, כדי שזה
ימלאו. חוות-הדעת של המנהל היא מרכיב חשוב בגיבוש ההחלטה לגבי
המועמד, ולכן העדרה מתקבל כחוות-דעת שלילית.
 
6.3   
חובה על המפקח הכולל למלא את טופס ההערכה המיועד לו ולהעביר את
כל העותקים של טופס זה, יחד עם יתר הטפסים, ישירות למרכז לפיתוח
מנהלים, ללא עיכוב או דחייה כלשהם, לא יאוחר מיום חמישי, ו' באייר
התש"ס (11 במאי 2000; באשר למועמדים מהחינוך הממ"ד, ראה ב-6.6
להלן).
 
6.4   
המרכז לפיתוח מנהלים יעביר, לאחר בדיקה, עותק אחד של כל הטפסים
למפקחים על ההשתלמויות במחוזות. עותק נוסף יישלח למוסדות
שמתקיימים בהם הקורסים להכשרת מנהלים.
 
6.5   
כל טופסי המועמדות וההמלצות של מועמדים מהחמ"ד יועברו על-ידי
המפקח הכולל ישירות למר ניסים אליקים, מ"מ ראש מינהל החינוך הדתי
בפועל (במשרד החינוך). מינהל החינוך הדתי יעביר, כנאמר לעיל, שני
העתקים של כל הבקשות אל המרכז לפיתוח מנהלים לא יאוחר מיום
חמישי, ו' באייר התש"ס (11 במאי 2000).
 
6.6   
מועמדים שלא ימלאו כראוי את טופסי הצגת המועמדות - או שימלאו
טפסים ישנים, שהגיעו לידיהם שלא על-פי הנהלים - לא יטופלו. הטפסים
יוחזרו למנהל בית-הספר, והוא יתבקש להחליט אם לתקן את הטעון-תיקון
או לבטל את המועמדות. יש להקפיד גם על ההוראות להעברת הטפסים,
כאמור לעיל, שכן המועמדות תבוטל גם במקרה של העברת טפסים לכתובת
לא-נכונה. מועמד שהטפסים עבורו מולאו כראוי יקבל הודעה בכתב
מהמרכז לפיתוח מנהלים המאשרת את קבלת הטפסים ואת המשך הטיפול
במועמדותו, בהתאם לנוהל של קבלת מועמדים.
 
6.7   
מועמדים מרשתות חינוך על-יסודיות, כגון "אורט", "עמל", "אמי"ת"
וכיו"ב, חייבים לעבור מיון ראשון ברשתות או לקבל את הסכמת הרשתות
להצגת מועמדותם. מועמד שלא יאושר על-ידי הבעלות של המוסד שהוא
עובד בו לא יתקבל ללימודים בקורס.
 
6.8   
תכניות הלימודים ומסגרתן
תכנית הלימודים בקורס משתנה לפי ייחודו של המוסד. לימודי התעודה נמשכים
שנה.
ההכשרה העיונית כוללת:  
7. 
נושאים עיוניים במינהל החינוך;  -   
נושאים חדשניים בחינוך;  -   
היבטים עיוניים על בעיות חברה ותרבות בנות-זמננו בעולם ובישראל,
בזיקתן לחינוך ולניהול מוסד חינוכי;
 
-   
סדנאות למיומנויות-ניהול הכוללות תרגילי התנסות במצבי-ניהול.  -   
ההכשרה המעשית כוללת:   
הכרת מערכות החינוך במחוזות, במטה משרד החינוך, ברשויות המקומיות
וברשתות חינוך ארציות
 
-   
סיורים, תרגילי-צפייה במנהלים בעת עבודתם והתנסות במשימות-ניהול,
המתועדים ומוגשים בכתב, כפרויקטים מסכמים.
 
-   
חובת המשתתפים בקורס  8. 
התלמיד חייב למלא את כל המשימות שתוטלנה עליו במסגרת הקורס.  8.1   
במסגרת לימודי תעודה על התלמיד לסיים את לימודיו בקורס בתום שנת
לימוד אחת.
 
8.2   
על המשתתף בקורס למלא בצורה תקינה, גם בתקופת לימודיו, את תפקידיו
במוסד החינוכי שבו הוא עובד.
 
8.3   
מוסד ההכשרה רשאי, בתיאום עם משרד החינוך, להפסיק את לימודיו של
תלמיד בקורס, אם הוא לא עמד בחובות המוטלות עליו במסגרת הקורס, או
אם הוא התנהג בצורה שאינה הולמת עובד-הוראה המיועד לתפקידי הנהגה
חינוכית.
 
8.4   
תלמיד שלא יעמוד בכל החובות הנגזרות מתכנית הלימודים לא יהיה זכאי
לתעודת סיום.
 
8.5   
על המשתתף בקורס להמשיך ולשרת במערכת החינוך לפחות שלוש שנים.  8.6   
מועמד שקיבל אישור על השתתפות בקורס ואין באפשרותו ללמוד חייב
להודיע על-כך מיד, בכתב, למוסד ההכשרה ולמרכז לפיתוח מנהלים.
 
8.7   
תעודת סיום וגמולי השתלמות  9. 
עם סיום לימודיו, ולאחר שעמד בכל החובות, יקבל בוגר הקורס תעודה של
בוגר קורס להכשרת מנהלים.
 
9.1   
קבלת התעודה עם סיום הקורס אינה מקנה קביעות בניהול למנהל בית-ספר
הנמצא בתקופת ניסיון, ואיננה מבטיחה משרת-ניהול לעובד הוראה שאינו
מנהל, אולם היא עונה על הדרישה המפורטת בחוזר מט/7, סעיף 306.
 
9.2   
תלמידי הקורס יקבלו גמולי השתלמות על לימודיהם לפי חישוב אישי,
בהתאם להסכמי השכר בנדון. הלימודים המוכרים לגמול יסווגו לשעות
השתלמות, עם ובלי ציון, בהתאם למהותם, כמקובל בעניין זה.
 
9.3   
תנאים וסיוע לתלמידים
מועמד שיתקבל לקורס להכשרת מנהלים יזכה לסיוע כמפורט להלן:
 
10. 
בשנת הלימודים התשס"א יידרשו כל התלמידים בקורסים להכשרת
מנהלים לשלם בעצמם רק את דמי הרישום כמקובל בכל מוסד.
 
10.1
 
 
תלמידים בקורס רשאים לבקש ממנהל בית הספר לרכז את עבודתם
בהתאם לדרישות הלימודיות.
 
10.2
 
 
הוצאות נסיעה לצורך לימודים תוחזרנה לתלמידים, על פי דיווח, בהתאם
לנהלים המקובלים לגבי מורים בהשתלמויות.
 
10.3
 
 
פטורים מחובת הלימודים בקורס מנהלים
עובדי-הוראה קבועים, שהם בעלי תואר אקדמי במינהל החינוך, עונים על
התנאים הנדרשים ממועמדים למשרות ניהול, על-פי החוזר המיוחד ד', התשמ"ח,
ולכן הם אינם נדרשים להשתתף בקורס להכשרת מנהלים.
 
11. 
שילוב בלימודים אקדמיים
בחלק מן האוניברסיטאות לימודי הקורס להכשרת מנהלים משולבים בלימודי
מינהל החינוך לתואר שני. פרטים במרכז לפיתוח מנהלים.
 
12. 
קורס ניסיוני חדש  13. 
בשנת הלימודים התשס"א מתוכנן להיפתח קורס ניסיוני להכשרת מנהלים
במתכונת חדשה. הקורס יתקיים בירושלים בלבד.
 
13.1
 
 
אוכלוסיית היעד של הקורס  13.2
 
 
עובדי הוראה בחינוך היסודי והעל-יסודי בעלי תואר אקדמי שני
לפחות
 
א.   
מנהלים חדשים שהחלו לשמש בתפקידם בשנת הלימודים התש"ס או
שהם מועמדים לנהל מוסד חינוכי בשנת הלימודים התשס"א - בעלי
תואר אקדמי שני לפחות
 
ב.   
בוגרי תארים מתקדמים בתחומים שונים, ובכלל זה תחום מינהל
החינוך.
 
ג.   
הקבלה לקורס זה תהיה מותנית בחוות דעת הממונים ובהשתתפות במרכז
הכוונה.
 
13.3
 
 
פרטים על קורס זה אפשר לקבל אצל המפקחים על ההשתלמויות במחוזות
ובמרכז לפיתוח מנהלים.
 
13.4
 
 
משום החידוש שבקורס כדאי (ואף מומלץ) להירשם לאחד מהקורסים
במכללות ובאוניברסיטאות במקביל להצגת מועמדות לקורס החדש.
 
13.5
 
 
המעוניינים ללמוד בקורס הניסיוני מתבקשים לשלוח קורות חיים למרכז
לפיתוח מנהלים.
 
13.6
 
 
להלן שמות המפקחים על ההשתלמויות במחוזות משרד החינוך, כתובותיהם
ומספרי הטלפון שלהם:
 
14. 
במחוז ירושלים (ומנח"י-ירושלים): גב' חדוה קמין, משרד החינוך, רח' כנפי
נשרים 22, חדר 303, ירושלים, טל' 02‎-5601560/2.
 
א.   
במחוז הצפון: מר מרדכי מובשוביץ, בית הממשלה, נצרת עילית 17105,
טל' 06‎-6/7/8/6500344
 
ב.   
במחוז חיפה: מר יצחק חביבי, רח' חורי 2, כיכר סולל בונה, מגדל
הנביאים, חיפה 33507, טל' 04‎-8353705
 
ג.   
במחוז המרכז: מר יעקב בוימן, רח' טשרניחובסקי 17, תל-אביב 63291,
טל' 03‎-5255290
 
ד.   
במחוז תל-אביב: מר שמואל גורפינקל, רח' טשרניחובסקי 17, תל-אביב
63291, טל' 03‎-5254740 או 03‎-5254675
 
ה.   
במחוז הדרום: מר מוטי דהן, דרך הנשיאים 15, ת"ד 610, באר-שבע
84105, טל' 07‎-6464271/2
 
ו.   
באגף לחינוך התיישבותי: מר יוסי לוי, רח' ארניה 10, הקריה, תל-אביב
61070, טל' 03‎-6922810.
 
ז.   


הכתובת החדשה של המרכז לפיתוח מנהלים:
בית הספר לעובדי הוראה בכירים, בית הארחה ע"ש יצחק רבין, רח' נחמן
אביגד 1, ירושלים 93707, טל' 02‎-6490113/8, פקס' 02‎-6788382.

הודעות


חוזר מנכ"ל תש"ס/8 (א), כ"ו אדר ב' תש"ס, 2 באפריל 2000