שימו לב: לחוזר זה פורסמו עדכונים בחוזר הוראות קבע סב/8(א) ובחוזר הודעות ומידע סו/4
אוכלוסיות מיוחדות 1.
חינוך מיוחד 1.2
יישום חוק החינוך המיוחד: שירותים פרא- רפואיים לתלמידים במסגרות
החינוך המיוחד
1.2‎-25
 
1 בספטמבר 1999
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  כללי  1. 
במסגרת השירותים הנלווים שנקבעו בחוק החינוך המיוחד
(התשמ"ח-1988) תוגברו השירותים למסגרות החינוך המיוחד במקצועות
הפרא-רפואיים. השעות לטיפולים פרא-רפואיים הוקצו ממקור סל שח"ם
(מקור 16).
 
1.1   
הטיפולים הפרא-רפואיים במסגרות החינוך המיוחד כוללים פיזיותראפיה,
ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, טיפול במחול, טיפול במוזיקה, טיפול
בתנועה, טיפול באמנות חזותית, טיפול בדרמה וביביליותרפיה.
 
1.2   
על כל בעלי המקצוע בתחומים האלה להיות בעלי תעודות הסמכה ותעודות
להכרה במעמד בתחום השירות שלהם מטעם משרד הבריאות. מומלץ שהם
יהיו גם בעלי תעודות הוראה בחינוך המיוחד.
 
1.3   
קווים מנחים לעבודתם של המטפלים הפרא-רפואיים פורסמו בחוזר
הוראות הקבע נט/10(א), סעיף 22-.1.2
 
1.4   
למרות האמור לעיל, בגני ילדים אפשר יהיה לנצל שעות ממכסת שעות סל
שח"ם גם כשעות העשרה לכיתות גן, עד 3 ש"ש לכיתת גן אחת.
 
1.5   
במגזר הערבי, הדרוזי והבדואי - שקיים בו מחסור בכוח אדם פרא-רפואי
בעיקר בתחום קלינאות התקשורת - יגבש האגף לחינוך מיוחד חלופות
לטיפול אשר תפורסמנה בנפרד כהוראת שעה.
 
1.6   
התלמידים הזכאים לקבל שירותים פרא-רפואיים ממקור סל שח"ם (מקור 16)
 
2. 
בגני ילדים לחינוך מיוחד: כל סוגי הכיתות.
 
- 
בבתי ספר לחינוך מיוחד: כל סוגי הכיתות.
 
- 
בבתי ספר לחינוך רגיל:
בכיתות חינוך מיוחד המסווגות כדלקמן: אוטיסטים/P.D.D. (קוד חריגות 21),
משותקי מוחין ובעלי נכויות פיזיות קשות (קוד חריגות 19) בעלי פיגור בינוני
רב-בעייתי (קוד חריגות 15), בעלי פיגור בינוני מורכב (קוד חריגות 26), בעלי
פיגור קשה/עמוק/סיעודיים (קוד חריגות 24), עיוורים ולקויי ראייה (קוד חריגות
12), חירשים וכבדי שמיעה (קוד חריגות 11).
תלמידים בכיתות מקדמות המסווגות כדלקמן - בעלי משכל גבולי רב-בעייתי
(קוד חריגות 23), בעלי פיגור קל רב-בעייתי (קוד חריגות 16), בעלי הפרעות
התנהגותיות / רגשיות קשות (קוד חריגות 17), לקויי למידה רב-בעייתיים (קוד
חריגות 20), מעוכבי התפתחות (קוד חריגות 29), מעוכבי שפה (קוד חריגות 30)
- יקבלו טיפולים פרא-רפואיים מסל השילוב על פי ההנחיות שפורסמו בחוזר
הוראות הקבע נט/8(ג), סעיף 1.2‎-20, תת סעיף 9.5, עמ' 19.
 
- 
קריטריונים להקצאת שעות ממקור סל שח"ם (מקור 16) למסגרות החינוך
המיוחד
 
3. 
הקריטריונים להקצאת שעות שח"ם הם כלדקמן:
- מספר התלמידים הלומדים במסגרות החינוך המיוחד הזכאיות
- סוג הכיתה
- דרגת הכיתה.
הפרמטרים לחישוב שעות שח"ם מובאים בנספח א' להלן.
 
3.1   
הנתונים שישמשו בסיס לחישוב מכסת הזכאות של כל מסגרת חינוכית
לשנה מסוימת יהיו מבוססים על נתוני אותה מסגרת בשנת הלימודים
הקודמת לה, כפי שדווחה במערכת התקן.
 
3.2   
למסגרות החינוך המיוחד במעמד מוכר שאינו רשמי תוקצינה שעות שח"ם
באמצעות האגף הבכיר לחינוך מוכר על פי הקריטריונים וסדרי העדיפויות
שפורטו לעיל.
 
3.3   
על בסיס קריטריונים אלה תחושב מדי שנה מכסת השעות באזור השירות
של כל מתי"א הכוללת את כל מסגרות החינוך המיוחד, בנפרד לגני ילדים
ולבתי
 
3.4   
ספר. למסגרות החינוך במעמד מוכר שאינו רשמי תחושב מכסת השעות
לכל מסגרת חינוך מיוחד בנפרד.  
 
לגבי גני הילדים לחינוך מיוחד יתבסס מספר התלמידים על קליטת
תלמידים במערכת האוטומציה באמצעות הרשות המקומית המועברת
למשרד החינוך.
 
3.5   
לקראת כל שנת לימודים יודיע אגף החינוך המיוחד למפקח על המתי"א על
שעות שח"ם המיועדות למסגרות החינוך המיוחד באזור השירות של
המתי"א.
 
3.6   
צוות המפקחים באזור השירות של המתי"א, בשיתוף עם מנהל המתי"א,
יקצה לכל מסגרת לפחות 70% ממכסת הזכאות המחושבת לפי הפרמטרים
המובאים בנספח א' להלן.
 
3.7   
30% ממכסת הזכאות המחושבת יוקצו על פי סדר העדיפויות כדלקמן:  3.8   
עדיפות ראשונה: תוספת זכאות עד להשלמה של 70% לכיתות חדשות
ולמסגרות שמספר התלמידים בהן גדל באופן משמעותי
 
-   
עדיפות שנייה: השלמת צרכים לטיפולים פרא-רפואיים מעבר למכסה
של 70% במסגרת החינוך המיוחד, כאמור ב-2 לעיל (תינתן עדיפות
בעניין זה לגני ילדים ולכיתות א'-ג')
 
-   
עדיפות שלישית: השלמת צרכים לטיפולים פרא-רפואיים לתלמידים
בכיתות מקדמות (המקבלים את התקן הבסיסי ממקור 25), מעבר
למוקצה להם בתכנית השילוב
 
-   
עדיפות רביעית: השלמת צרכים לתלמידים בעדיפות א' בכיתות
רגילות שוועדת השילוב היישובית מצאה שהם נזקקים לתגבור מיוחד
בתחום זה.
 
-   
 
רישום שעות שח"ם במערכת התקן  4. 
אלה הייעודים שעל-פיהם יש לדווח על הקצאות שעות השח"ם (מקור 16)
במערכת התקן:

דברי הסבר  הייעוד  קוד הייעוד 
שעות העשרה בגני ילדים (עד 3 ש"ש לכיתת גן) 
שעות לפיזיותראפיה,
לריפוי בעיסוק ולריפוי בדיבור
שעות מקדמות 
טיפול פרא-רפואי
24 
27
שעות לטיפול באמנות, בתנועה, 
במוזיקה, בדרמה ובמחול ולביבליותרפיה
טיפול ביצירה 
ובהבעה
33 
 
4.1
 
שעות המיועדות לבתי ספר לחינוך מיוחד תירשמנה בתקן בית הספר. שעות
המיועדות לגני ילדים לחינוך מיוחד ולכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר של
החינוך הרגיל תירשמנה בתקן מתי"א.
 
4.2   
שיבוץ מטפלים פרא-רפואיים במסגרות החינוך המיוחד  5. 
כל המטפלים הפרא-רפואיים ישובצו ויועסקו על פי הכללים החלים על עובדי
ההוראה. המפקח על החינוך המיוחד יבדוק מדי שנה את הצרכים של מסגרות
החינוך המיוחד להעסקת מטפלים פרא-רפואיים, ובמידת הצורך יבצע שינויים
בשיבוץ על פי הכללים שהוזכרו לעיל.
 
 
סוגי הטיפולים הפרא-רפואיים שיינתנו לתלמיד והיקפם  6. 
סוגי הטיפולים שיינתנו לתלמיד, מסגרת הטיפול (פרטני או קבוצתי) ומספר שעות
הטיפול בשבוע ייקבעו עלידי הצוות הרב-מקצועי של המסגרת החינוכית כחלק
מתכנית הלימודים האישית שלו, בהתאם להנחיות בחוזר הוראות הקבע
נט/10(א), סעיף 1.2‎-22, "קווים מנחים לעבודתם של מטפלים פרא-רפואיים
במסגרות החינוך המיוחד", ובהתחשב במשאבי כוח האדם ובמכסת השעות
העומדת לרשות המסגרת.
 
 
דיווח על שעות שח"ם הרשומות במתי"א  7. 
המפקח על המתי"א יעביר אל הממונה על שח"ם את התכנית של חלוקת שעות
שח"ם המדווחות במתי"א על גבי טופס שדוגמתו מובאת בנספח ב להלן.
 
 


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' לאה שקד, הממונה על שח"ם באגף לחינוך
מיוחד, טל' 03‎-6931853, פקס' 03‎-6931855.


8. נספחים
נספח א פרמטרים לחישוב מכסת סל שח"ם לתלמיד

נספח ב תכנית החלוקה של שעות שח"ם במתי"א

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס/8(א), כ"ו אדר ב' תש"ס, 2 באפריל 2000