בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
בטיחות וזהירות בדרכים 5.2
פרס שר החינוך ושר התחבורה לבתי ספר מצטיינים בחינוך לבטיחות בדרכים 5.2‎-4
 
2 באפריל 2000
 
  תאריך תחולה 
עדכון סעיף
5.2‎-1 בחוזר
הוראות הקבע
תשנח/5
 
  מטרת הפרסום  


1. הרקע
פרס שר החינוך ושר התחבורה ניתן מדי שנה לבתי-ספר מצטיינים שהתמקדו בפעילות
חינוכית מוגברת בנושא הבטיחות בדרכים בכל האמצעים החינוכיים ובשילוב כל
מקצועות הלימוד העיוניים והטכנולוגיים.
2. מטרות הפעילות
העמקת המודעות לנושא הבטיחות בדרכים במערכת החינוך
 
2.1 
העמקת העשייה בתחום החינוך לבטיחות בדרכים בבתי-הספר ובקהילה
 
2.2 
מתן הזדמנויות ליזמות מיוחדות ועידוד הרחבתם של מעגלי הפעילויות
 
2.3 
חיזוק מעמדו של המקצוע בטיחות בדרכים בבית הספר והעלאת יוקרתו במערכת
החינוכית והציבורית
 
2.4 
מתן הזדמנות לבתי-ספר מצטיינים להציג את פעילותם ברמה יישובית, מחוזית
וארצית ולשמש בתי-ספר מדגימים
 
2.5 
הענקת הערכה וגמול לבתי-ספר מצטיינים ולצוותיהם החינוכיים על פעילויות
ייחודיות בתחום הבטיחות בדרכים.
 
2.6 
3. נהלים
בתי-ספר יכולים להגיש את מועמדותם לפרס במהלך השנה השנייה או השלישית
לפעילותם.
 
3.1 
בית-ספר שזכה בפרס יכול להגיש מועמדות נוספת כעבור חמש שנים משנת
הזכייה.
 
3.2 
בחירת בתי הספר המצטיינים מתבצעת בשני שלבים - מחוזי וארצי - ובשני
מסלולים: לבתי-ספר היסודיים ולבתי-ספר העל-יסודיים.
 
3.3 
 
השלב המחוזי  3.4
הוועדה המחוזית ומרכז הוועדה ימונו על ידי מנהל המחוז. בכל ועדה
מחוזית ישתתף גם המפקח על החינוך לבטיחות בדרכים במחוז, ויהיו
חברים בה מפקחים כוללים, נציג המנהלים במחוז שזכה בפרס בשנה
הקודמת, נציג של משטרת ישראל ונציג של מטה הבטיחות העירוני והרשות
הלאומית לבטיחות בדרכים.
 
א.   
הוועדה המחוזית תבקר בבתי-הספר ותקבע את דירוג בתי-הספר
המצטיינים ואת בית-הספר שייגש לשלב הארצי של הפעילות.
 
ב.   
בסיום שנת הלימודים יתקיימו במחוזות טקסים להענקת הפרסים
לבתי-הספר המצטיינים.
 
ג.   
 
השלב הארצי  3.5 
לשלב הארצי יוגש מכל מחוז בית-ספר יסודי אחד ובית-ספר על-יסודי אחד.
א.   
הוועדה הארצית תמונה על ידי מנהל תחום זהירות ובטיחות בדרכים, והיא
תורכב מנציגי הפיקוח הארצי לבטיחות בדרכים, מנציגי הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים, מנציגי המשטרה ומנציגי גופים העוסקים בנושא.
 
ב.   
הוועדה הארצית תבקר עד לסיום שנת הלימודים בכל המחוזות ותצפה
בפעילות של בתי-הספר שנבחרו לשלב הארצי.
 
ג.   
מנהלי בתי-הספר הנבחרים יגישו למפקחים המחוזיים תיק תלקיט
(פורטפוליו) עם תיעוד מצולם וכתוב של התהליך החינוכי מראשיתו ועד
להצגת התוצרים. תיק זה יימסר ליו"ר הוועדה הארצית ויהיה חלק
מתהליך הדירוג של בתי-הספר המצטיינים.
 
ד.   
הטקס הארצי להענקת הפרסים לבתי-הספר המצטיינים יתקיים במעמד
ממלכתי בסביבות אמצע חודש נובמבר בשנה שלאחר הפעילות.
 
ה.   
4. אמות המידה שבתי-הספר המצטיינים נבחרים לפיהן
לימוד נושא הבטיחות בדרכים בהתאם למיקום בתי הספר ולצורכי אוכלוסיית
התלמידים והקהילה
 
4.1 
מערך הפעילות הנעשית בבתי-הספר בנושא הבטיחות בדרכים:  4.2 
משך תקופת הפעילות בשנת הלימודים הנוכחית ובשנים קודמות ובניית
תכנית להמשך הפעילות בנושא
 
א.   
מספר הכיתות והתלמידים המשתתפים ביחס לגודלו של בית הספר  ב.   
שיתוף הורים בפעילות  ג.   
פעילות בקהילה  ד.   
פעילות מעבר לשעות הלימוד בבית-הספר  ה.   
מעורבות של צוות המורים ופעילות הרכז לבטיחות בדרכים
 
ו.   
יזמות ופעילויות חדשניות בנושא הבטיחות בדרכים:  4.3 
שילוב טכנולוגיות עדכניות (אינטרנט, מצגות מחשב וכיו"ב)  א.   
בניית מודלים והצעות לשיווק במטרה לקדם את נושא הבטיחות בדרכים
בבית-הספר וביישוב
 
ב.   
יזמות חדשניות שמטרתן לענות על הצרכים של אוכלוסיות שונות
בבית-הספר ובקהילה
 
ג.   
לימוד נושא הבטיחות בדרכים על פי תכנית הלימודים וכנושא אינטגרטיבי
במקצועות הלימוד השונים בבית הספר:  
4.4 
הכנת תכנית לימודים אינטגרטיבית, בית-ספרית, שכבתית וכיתתית
(גרעינית והיקפית)
 
א.   
הכנת חומרי למידה ייחודיים בהתאמה לאינטגרציה של תחומי הדעת  ב.   
יצירת סביבות לימודיות בבטיחות בדרכים בכיתות, במרחב בית-הספר
ובחצר.
 
ג.   
שילוב פעילויות יצירתיות ואמנותיות בהוראת הנושא (ריקוד, תנועה,
המחזה, משחק, קולנוע וכו')
 
ד.   
הוראה באמצעות התנסויות (מגרשי הדרכה, פארקים מוטוריים, יציאה
לתצפית ולתרגול ברחוב)
 
ה.   
שימוש בשיטות הוראה עדכניות ושילוב אמצעי הוראה מגוונים וייחודיים
להוראת נושא הבטיחות בדרכים בבתי-הספר
 
ו.   
שילוב הנושא המרכז השנתי עם נושא החינוך לבטיחות בדרכים  ז.   
לימוד תכנית החינוך התעבורתי בבתי-ספר על-יסודיים  ח.   
שילוב תכניות לימודים חדשות בהוראה בכיתות (יש תכניות חדשות
לכיתות א', ה', ט' ו-י')
 
ט.   
מחויבות אישית בבטיחות בדרכים
 
י.   
הפעלת משמרות הזה"ב  4.5 
פעילויות מיוחדות של תלמידי משמרות הזה"ב בבית הספר ובכיתות, כגון
שילוב תלמידים בוגרים עם צעירים מהם
 
א.   
בבתי-ספר שיש בהם הסעות תלמידים - הפעלת משמרות הסעות  ב.   
בדיקת התקינות של הציוד של משמרות הזה"ב ואחסונו
 
ג.   
עבודה משותפת עם גורמים הקשורים לנושא הבטיחות בדרכים בקהילה:
המשטרה, המשמר האזרחי, מטה הבטיחות העירוני, מגן דוד אדום, מכבי אש
ועוד.
 
4.6 
מנהלי בית-הספר המעוניינים לקבל פרטים יפנו למפקחים לבטיחות בדרכים במחוזות:
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס/8(א), כ"ו אדר ב' תש"ס, 2 באפריל 2000