חוזר זה מבוטל
עובדי הוראה 8.
הכשרת עובדי הוראה 8.2
נוהל ההערכה של המתמחה בהוראה (סטאז'ר) 8.2‎-3
 
2 באפריל 2000
 
  תאריך תחולה 
תוספת לסעיף
8.2‎-2 בחוזר
הוראות הקבע
תשס/6
 
  מטרת הפרסום  


1. ועדת ההערכה
קיום הליך תקין של הערכה הוא תנאי לקבלת רישוי לעיסוק בהוראה.
 
1.1 
על ההערכה של עבודת המתמחה בהוראה מופקדת ועדת-הערכה בית-ספרית. על
ההערכה של המתמחה בגני הילדים מופקדת ועדת-הערכה מחוזית.
 
1.2 
ועדת-ההערכה הבית ספרית תמנה לא פחות משלושה חברים, ביניהם המפקח
הכולל על בית-הספר, מנהל בית-הספר והמורה החונך.
 
1.3 
אפשר לזמן כחבר נוסף לוועדת-ההערכה אחד מבין בעלי התפקידים האלה:
המפקח על הוראת המקצוע, מרכז שכבה, מרכז מקצוע. כמו כן אפשר לצרף
לוועדה מורה חבר נוסף, שאותו יזמן מנהל בית-הספר מבין סגל המורים הבכיר.
 
1.4 
האחריות על פעולת הוועדה מוטלת על מנהל בית-הספר או על המפקחת על
גן-הילדים. במסגרות שאינן בית ספר או גן ילדים, כגון מרכזי מתי"א של החינוך
המיוחד, יהיה יו"ר ועדת ההערכה הממונה על המסגרת החינוכית.
 
1.5 
חברי ועדת ההערכה בגן הילדים הם: מפקחת על גן הילדים, גננת חונכת וחברה
נוספת שתזומן על ידי המפקחת על גן הילדים.
 
1.6 
במקרים שבהם המתמחה עושה את שנת-ההתמחות בשני מוסדות חינוך שונים,
תוקם ועדת-ההערכה בבית הספר שבו יש לו מורה חונך. במקרים אלה על יו"ר
הוועדה לבקש חוות דעת על עבודת המתמחה מהמוסד האחר שבו המתמחה
מועסק ולהביאה בפני הוועדה.
 
1.7 
במקרים שבהם המתמחה עושה את שנת-ההתמחות בשני משכי זמן נפרדים בני
שלושה חודשים כל אחד לפחות, תקוים הערכה של עבודתו ביחס לכל אחד משני
משכי זמן אלה בנפרד: לראשון שבהם על פי הנהלים של ההערכה המעצבת,
כמפורט להלן, ולשני על פי הנהלים של ההערכה המסכמת.
 
1.8 
במקרים שבהם המתמחה עושה את שנת-ההתמחות בשני משכי זמן נפרדים
ובשני מוסדות חינוך שונים, על יו"ר ועדת ההערכה המסכמת של סוף שנת
הלימודים לבקש את תיקו של המתמחה מן המוסד הראשון ולהתייחס בהערכה
המסכמת גם להתפתחות המקצועית של המתמחה לאורך שנת הלימודים.
 
1.9 
התמחות בהוראה תוכר רק אם המתמחה מועסק בהוראה בשכבת גיל
ובהתמחות שלקראתן הוכשר במהלך לימודיו במכללה והועסק במשך שישה
חודשים מלאים בשנת לימודים אחת לפחות.
 
1.10
 
2. דרכי ההערכה
ועדת-ההערכה תעריך את עבודת המתמחה במהלך שנת-הלימודים בשני שלבים:
- הערכה מעצבת, באמצע שנת ההתמחות
- הערכה מסכמת, בסוף שנת ההתמחות.
ההערכה תיעשה על בסיס הנתונים האלה:
 
2.1 
צפייה בעבודת המתמחה על-ידי המורה החונך, על ידי הגננת החונכת ועל
ידי המפקחת על גן-הילדים או על-ידי בעל תפקיד אחר במסגרת החינוכית.
דוחות הצפייה, לפחות שניים בכל מחצית שנה, יוגשו לוועדה בכתב.
הצפייה בעבודת המתמחה טעונה תיאום מוקדם עם המתמחה.
 
א.   
שיחה של הוועדה, או של נציג מטעמה, עם המתמחה. מטרת השיחה היא
ללמוד על ההתפתחות המקצועית של המתמחה מנקודת מבטו ועל התרומה
של תקופת ההתמחות לידע של המתמחה וליכולתו המקצועית, במיוחד
ליכולת הניתוח הרפלקטיבי של מצבי הוראה-למידה, אירועי התנהגות או
בעיות משמעת. תרשומת בכתב של השיחה תצורף למסמכים שיוצגו
לוועדה.
 
ב.   
משוב מתועד של ממלאי תפקידים אחרים בבית-הספר, כגון מרכז שכבה או
מרכז מקצוע, על עבודת המתמחה. המשוב יוגש לוועדה בכתב. מנהל
בית-הספר או המפקחת על גן-הילדים ירכזו את דפי המשוב ויביאו אותם
לפני
 
ג.   
הוועדה. במקרה הצורך יסב המורה החונך את שימת-לבו של מנהל
בית-הספר כי יש לפנות לממלאי התפקידים בבית הספר בעניין זה.
 
 
גיליון ההערכה של כל שלב וכל המסמכים הנלווים אליו (פרוטוקול מישיבת
ועדת-ההערכה, דוחות צפייה, תרשומת מן השיחה עם המתמחה ומשוב בכתב)
יישמרו בתיק האישי של המתמחה שינוהל בבית-הספר או במקום שייקבע על-ידי
הוועדה, בהתאם לנסיבות.
 
2.2 
ועדה מיוחדת של החינוך הממלכתי-דתי הכינה חוברת ובה הנחיות נוספות
לארגון ההתמחות בהוראה ולדרכי ההערכה של המתחנך בחמ"ד. החוברת
תישלח לבתי הספר.
 
2.3 
3. שלבים בפעולת הוועדה
הערכה מעצבת - באמצע שנת ההתמחות  3.1 
על מנהל בית-הספר לרכז את כל החומר הרלוונטי ולהביאו לפני הוועדה.  א.   
מנהל בית-הספר יזמן בכתב את חברי הוועדה לישיבה לא פחות משבועיים
לפני מועד הישיבה.
 
ב.   
מנהל בית-הספר יזמן את המתמחה לשיחה עם חברי הוועדה לפני ישיבתה,
או שימנה נציג מטעם הוועדה לקיים שיחה עם המתמחה במועד מוקדם
יותר. המתמחה עצמו לא ישותף בדיונים של ועדת-ההערכה.
 
ג.   
ההערכה תסוכם בכתב בגיליון ההערכה המעצבת של מחצית השנה (ראה
נספח א), וחברי הוועדה יחתמו עליו. גיליון ההערכה יישא את חותמת
המוסד.
על מנהל בית הספר לתייק את הגיליון ואת המסמכים הנלווים אליו בתיק
האישי של המתמחה.
 
ד.   
על יו"ר הוועדה להמציא למתמחה, באמצעות המורה החונך, עותק של
גיליון ההערכה.
 
ה.   
על בסיס גיליון ההערכה יקיים המורה החונך שיחת משוב עם המתמחה.
השיחה תתקיים לא יאוחר משבועיים ממועד ישיבת ההערכה. המורה
החונך יסכם בכתב את שיחת המשוב עם המתמחה. הסיכום יצורף לתיקו
האישי של המתמחה.
 
ו.   
במקרים שבהם יתגלו קשיים בולטים בעבודת המתמחה, על מנהל
בית-הספר להתריע על כך בכתב בפני המתמחה, וזאת לא יאוחר משבועיים
מיום קיום הישיבה. במקרים אלה יעביר מנהל בית-הספר למרכז
ההתמחות בהוראה במכללה לחינוך שבה המתמחה משתתף בסדנת
ההתמחות העתק של ההודעה למתמחה.
 
ז.   

הערכה מסכמת - בסוף שנת ההתמחות  3.2 
מנהל בית-הספר יזמן את חברי הוועדה לישיבה לפחות שבועיים לפני מועד
הישיבה, שתתקיים עד 15 במאי לכל המאוחר.
 
א.   
מנהל בית-הספר יזמן את המתמחה לשיחה עם חברי הוועדה לפני ישיבתה,
או ימנה נציג מטעם הוועדה לקיים שיחה עם המתמחה במועד מוקדם
יותר. המתמחה עצמו לא ישותף בדיונים של ועדת-ההערכה.
 
ב.   
על מנהל בית הספר לרכז את כל החומר הרלוונטי ולהביאו לפני הוועדה.  ג.   
לכל מתמחה תונפק ערכה של טופסי-הערכה בחמישה עותקים. פרטי
המתמחה יודפסו על-גבי הטפסים על-ידי מערכת המיכון במשרד החינוך.
המתמחה ימסור את הערכה למנהל בית-הספר או למפקחת על גן-הילדים.
המתמחה יקבל את הערכה באמצעות המכללה לחינוך.
 
ד.   
ההערכה המסכמת תכלול ציינון של עבודת המתמחה בטופס ההערכה
המסכמת (ראה ב). הוועדה רשאית להוסיף תבחיני הערכה נוספים על אלה
המפורטים בגיליון ההערכה האחיד.
 
ה.   
הוועדה תסכם את הציונים שצבר המתמחה בכל אחד מתחומי ההערכה
השונים, ותעשה ממוצע של הציונים בכל אחד מן התחומים וממוצע כללי
של הממוצעים שהושגו בתחומים השונים.
 
ו.   
הוועדה תדרג את עבודת המתמחה בהתאם לציון הממוצע הכללי שקיבל,
על פי סולם בן שלוש דרגות: "נכשל" (ציון ממוצע עד 1.6); "עבר בהצלחה"
(ציון ממוצע עד 3.4); "הצטיין" (ציון ממוצע גבוה מ-3.4).
 
ז.   
בגיליון ההערכה תמסור הוועדה גם הערכה מילולית על עבודת המתמחה.  ח.   
חברי הוועדה יחתמו על טופס ההערכה, וכמו כן יוסיפו את חותמת בית
הספר או המסגרת החינוכית.
 
ט.   
לגיליון ההערכה המסכמת יהיו חמישה העתקים:  י.   
עותק ראשון יתויק בתיקו האישי של המתמחה.  -   
עותק שני יימסר לידי המתמחה על ידי המורה החונך.  -   
עותק שלישי יישלח על ידי מנהל בית-הספר למשרד החינוך, האגף
להכשרת עובדי ההוראה, ירושלים 91911.
 
-   
עותק רביעי יישלח לגף כוח-אדם במחוז.  -   
עותק חמישי יישלח למכללה לחינוך שבה המתמחה עושה את סדנת
ההתמחות.
 
-   
על מנהל בית הספר להעביר את גיליון ההערכה המסכמת אל האגף
להכשרת עובדי-הוראה תוך שבועיים מיום ישיבת הוועדה ובכל מקרה לא
יאוחר מ-1 ביוני של אותה שנה.
 
 
4. תהליך הרישוי
מתן הרישוי לעיסוק בהוראה מבוסס על עמידת המתמחה בדרישות הבאות של
שנת ההתמחות:
 
4.1 
זכאות לתואר ראשון ולתעודת הוראה  א.   
עמידה בדרישות של שנת ההתמחות בציון חיובי  ב.   
השתתפות בסדנת התמחות במכללה ומילוי כל החובות בה.
 
ג.   
על מנהל בית הספר להמציא לאגף להכשרת עובדי הוראה, לפי הכתובת המובאת
לעיל (ב-3.2-י), את ההערכה המסכמת של סוף שנת ההתמחות על שני חלקיה -
המספרי והמילולי.
 
4.2 
על המכללה להמציא לאגף להכשרת עובדי הוראה אישור על מילוי כל חובותיו
של המתמחה בסדנת ההתמחות במכללה. האגף יעביר את כל החומר הנדרש,
לאחר אימותו, לידי האגף הבכיר לכוח-אדם בהוראה.
 
4.3 
האגף להכשרת עובדי-הוראה ישלח למתמחה הודעה על עמידתו בהצלחה
בהתמחות בהוראה, בצירוף טופס בקשה לקבלת רישוי לעיסוק בהוראה.
 
4.4 
המתמחה ישלח את טופס הבקשה הנ"ל, בצירוף העתק תעודת-הוראה ותעודת
"בוגר בהוראה" מאומתים כנדרש, לאגף בכיר לכוח-אדם בהוראה, משרד
החינוך, ירושלים 91911.
 
4.5 
כן ישלח המתמחה לגף כוח-אדם במחוז שבו הוא מועסק העתק מתעודת
ההוראה ומתעודת "בוגר בהוראה", לצורך אישור דרגה וגמול כפל-תואר.
 
4.6 
עמד המתמחה בכל הדרישות המנויות לעיל, ינפיק לו האגף הבכיר לכוח-אדם
בהוראה רישוי לעיסוק בהוראה.
 
4.7 
5. כישלון בהתמחות
על כישלון של המתמחה יוחלט במקרים המפורטים להלן:
אם עבודת המתמחה הוערכה בציון "נכשל" (ציון ממוצע של עד 1.6).
 
5.1 
בכל מקרה, כישלון בתחום של "הוראה בכיתה" דינו כדין "נכשל בהתמחות".
 
5.2 
בכל מקרה של כישלון יהיה על יו"ר ועדת ההערכה הבית ספרית להעביר לאגף
להכשרת עובדי-הוראה (לפי הכתובת הרשומה לעיל, ב-3.2-י) את תיקו האישי
של המתמחה בהוראה, הכולל את כל המסמכים הנוגעים להערכת עבודת
המתמחה בשנת ההתמחות (הערכה מעצבת והערכה מסכמת).
 
5.3 
במקרים שבהם המתמחה מבקש לעמוד בשנת התמחות נוספת, לאחר שנכשל
בשנת עבודתו הראשונה, הוא חייב לפנות בבקשה בנדון לאגף להכשרת עובדי
הוראה, משרד החינוך, ירושלים 91911. האגף ינפיק למבקש אישור על זכאותו
לעמוד בשנת התמחות נוספת.
 
5.4 
במקרים חריגים יהיה האגף להכשרת עובדי-הוראה, באישור מנהל האגף,
מוסמך שלא לאפשר למתמחה לעמוד בשנת התמחות נוספת.
 
5.5 
במקרים שבהם המתמחה מבקש לערער על החלטת ועדת ההערכה, הוא חייב
לפנות בבקשה בנדון לאגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך. באותם
מקרים תזומן ועדת ערר, כפי שיפורט ב-6 להלן.
 
5.6 
עמידה בשנת התמחות נוספת מחייבת עמידה מחדש בכל חובות ההתמחות
במוסד החינוכי ובמכללה.
 
5.7 
נכשל המתמחה בשנית - יהיה מנוע מקבלת רישוי לעיסוק בהוראה.
 
5.8 
6. נוהל הגשת ערעור
המתמחה או מרכז ההתמחות במכללה רשאים להגיש ערעור מנומק על החלטת
הוועדה הבית הספרית. הערעור יוגש לענף ההתמחות בהוראה הפועל במסגרת
האגף להכשרת עובדי הוראה לא יאוחר משלושה שבועות ממועד ישיבת
ההערכה, ובכל מקרה לא יאוחר מ-15 ביוני באותה שנה.
 
6.1 
דיון בערעור יתקיים בפני ועדת ערר בהרכב של שלושה חברים: מפקח מהמחוז
(רצוי רפרנט לעניין ההתמחות בהוראה), חבר מבין מפקחי האגף להכשרת עובדי
הוראה ומפקח מאגף הגיל הרלוונטי.
 
6.2 
תיקו האישי של המתמחה בהוראה, המכיל את כל המסמכים הנוגעים להערכת
עבודתו בשנת ההתמחות, יהיה מונח לפני ועדת הערר.
 
6.3 
ועדת הערר תודיע על החלטתה למבקש בתוך שבועיים מיום ישיבתה ותשלח
העתקים לנוגעים בדבר.
 
6.4 


בשאלות אפשר לפנות אל האגף להכשרת עובדי הוראה,
טל' 02‎-5603670/1, פקס' 02‎-5603665.


7. נספחים
נספח א
טופס להערכה מעצבת של מתמחים בהוראה (סטאז'רים) - באמצע שנת ההתמחות

מדינת ישראל
משרד החינוך
האגף להכשרת עובדי-הוראה - אגף בכיר לכוח-אדם בהוראה
תאריך: ______________
הערכה מעצבת - באמצע שנת ההתמחות
שנה"ל _______________
פרטים על המתמחה
שם המתמחה: ________________ מס' תעודת הזהות שלו: _______________
כתובתו: ____________________________________________________
מס' הטלפון: _______________________________________________
הוכשר להוראה בשכבת גיל: ________________________________________
מקצוע/ות ההתמחות: ____________________________________________

פרטים על מסגרת ההעסקה
שם בית הספר/גן הילדים שבו הוא מתמחה: ________ סמל המוסד: __________
כתובת בית הספר/גן הילדים: ______________________________________
הבעלות על בית הספר/גן הילדים: ___________________________________
שם מנהל בית הספר/המפקחת על גן הילדים: ___________________________
תאריך התחלת ההתמחות: ________________________________________
כיתות ההוראה: _________________________________ חינוך כיתה: כן/לא
מקצועות ההוראה: ______________________________________________
היקף המשרה: ____________ שם המורה החונך: _______________________
מס' תעודת הזהות שלו ___________________________________________
כתובתו: ________________________ מס' הטלפון: ___________________

פרטים על המכללה
מכללת-האם של המתמחה: ________________________________________
שם המכללה שבה הוא משתתף בסדנת ההתמחות: _________________________
שם מרכז ההתמחות במכללה: _______________________________________

סעיפי ההערכה
יכולת ההוראה
________________________________________________________
________________________________________________________
 
1. 
ניהול כיתה - הקשר עם הילדים
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
 
2. 
מילוי תפקידי חינוך (בחינוך הממלכתי-דתי בהתאם למשנת החמ"ד)
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
 
3. 
השתלבות ומעורבות
________________________________________________________
________________________________________________________
 
4. 
אחריות מקצועית
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
 
5. 
התרשמות כללית (תיאור תהליך ההתפתחות המקצועית; בחינוך הממלכתי-דתי
תתייחס הוועדה גם ליכולתו של המתמחה לעצב אקלים דתי)
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

הצעות לקידום עבודת המתמחה במחצית השנייה של שנת הלימודים
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

שמות חברי הוועדה וחתימתם:
חתימה: ______________
חתימה: ______________
חתימה: ______________
חתימה: ______________
חתימה: ______________
 
  מפקח בית הספר: ______________
מנהל בית הספר: ______________
המורה החונך: ________________
חברים נוספים: _______________
__________________________
 
נספח ב
טופס להערכה מסכמת של מתמחים בהוראה (סטאז'רים) -
בסוף שנת הלימודים
(טופס הערכה זה מיועד למתמחים העובדים בבית הספר. לגננות יופק טופס אחר.)
ההערכה המסכמת בסוף שנת ההתמחות היא הערכה אחידה, הכוללת ציינון של עבודת
המתמחה על פי תבחינים מפורטים (ראה את החוברת "ההתמחות בהוראה", עמ'
41‎-38, שנשלחה לבית הספר. חוברות נוספות אפשר לקבל בפנייה אל האגף להכשרת
עובדי הוראה, משרד החינוך, ירושלים 91911).
בכל אחד מתחומי ההערכה ייערך ממוצע של הנקודות שנצברו בו. בסופה של ההערכה
ייערך ממוצע כללי של הציונים הממוצעים שקיבל המתמחה בתחומים השונים. על פי
הממוצע הכללי תקבע ועדת ההערכה את מעמדו של המתמחה ("נכשל", "עבר
בהצלחה" או "מצטיין").
מדינת ישראל
משרד החינוך
האגף להכשרת עובדי-הוראה - אגף בכיר לכוח-אדם בהוראה
תאריך: ______________
הערכה מעצבת - באמצע שנת ההתמחות
שנה"ל _______________
פרטים על המתמחה
שם המתמחה: ________________ מס' תעודת הזהות שלו: _______________
כתובתו: ____________________________________________________
מס' הטלפון: _______________________________________________
הוכשר להוראה בשכבת גיל: ________________________________________
מקצוע/ות ההתמחות: ____________________________________________

פרטים על מסגרת ההעסקה
שם בית הספר שבו הוא מתמחה: __________________ סמל המוסד: __________
כתובת בית הספר: ______________________________________________
הבעלות על בית הספר: ____________________________________________
שם מנהל בית הספר: _____________________________________________
תאריך התחלת ההתמחות: ________________________________________
כיתות ההוראה: _________________________________ חינוך כיתה: כן/לא
מקצועות ההוראה: ______________________________________________
היקף המשרה: ____________ שם המורה החונך: _______________________
מס' תעודת הזהות שלו ___________________________________________
כתובתו: ________________________ מס' הטלפון: ___________________

פרטים על המכללה
מכללת-האם של המתמחה: ________________________________________
שם המכללה שבה הוא משתתף בסדנת ההתמחות: _________________________
שם מרכז ההתמחות במכללה: _______________________________________

הערכת המתמחה בסיום שנת ההתמחות
בגיליון זה סולם בן ארבע דרגות, מ-1 (נמוך) עד 4 (גבוה).
בתחום הערכה לא רלוונטי יירשם "0", ואותו תחום לא יובא בחשבון בעריכת
הממוצע.
תחומי ההערכה
1. הוראה

   שליטה בתחום הדעת 
   תכנון הלימודים 
   ארגון הזמן 
   עיצוב הסביבה הלימודית 
   ידע של הלומדים ושל תהליכי הלמידה 
   התאמת שיטות הוראה חלופיות 
   הערכה של הלמידה 
סך הנקודות   
ממוצע   
הערכה מילולית
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

2. ניהול כיתה
   ניהול יעיל של הכיתה 
   יכולת להניע את הלומדים 
   פיתוח של ערוצי התקשורת בכיתה 
   יצירת אקלים כיתה חיובי 
סך הנקודות   
ממוצע   
הערכה מילולית
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

3. תפקידי חינוך

   הפעלה של מוסדות וכלים חברתיים 
   הפעלה של שעת החברה 
   פעילויות חוץ-כיתתיות וחוץ בית-ספריות 
   קיום קשר עם ההורים 
   בחינוך הממלכתי-דתי: התאמה למשנת החמ"ד 
סך הנקודות   
ממוצע   
הערכה מילולית
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

4. השתלבות בחיי בית הספר
   קיום הנהלים הבית-ספריים 
   גילוי יזמה 
   תפקוד יעיל במערכת הבית-ספרית 
   השתלבות בעבודת צוות 
   מעורבות 
   בחינוך הממלכתי-דתי: עיצוב אקלים דתי 
סך הנקודות   
ממוצע   
הערכה מילולית
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

5. אחריות מקצועיות
   העמקה, סקרנות ורצון להתפתחות מקצועית 
   יזמה ופתיחות ללמידה (השתתפות
בהשתלמויות)
 
   אוטונומיה 
   רגישות וסובלנות כלפי ילדים ועמיתים 
   התנהגות אתית והתייחסות לשאלות ערכיות 
   התמודדות עם סמכות 
   יכולת לשונית עשירה ורהוטה 
   מקוריות ויצירתיות בעבודה 
   מודעות עצמית ונכונות לקבל הדרכה 
סך הנקודות   
ממוצע   
הערכה מילולית
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

טבלה מסכמת

הציון הממוצע  תחומי ההערכה 
   1. הוראה 
   2. ניהול כיתה 
   3. תפקידי חינוך 
   4. השתלבות בחיי בית הספר 
   5. אחריות מקצועיות 
   סך הנקודות 
   ממוצע כללי 
הערה מסכמת - מילולית
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

הציון הממוצע הכללי: ___________________________________________
מעמד המתמחה: "נכשל"/"עבר בהצלחה"/"הצטיין" (מחק את המיותר).

שמות חברי הוועדה וחתימתם:
חתימה: ______________
חתימה: ______________
חתימה: ______________
חתימה: ______________
חתימה: ______________
 
  מפקח בית הספר: ______________
מנהל בית הספר: ______________
המורה החונך: ________________
חברים נוספים: _______________
__________________________
 
חותמת בית הספר: ____________________


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס/8(א), כ"ו אדר ב' תש"ס, 2 באפריל 2000