הוראה זו מבוטלת
לחץ כאן למעבר להוראה המעודכנת
עובדי הוראה 8.
תנאי שירות 8.5
היעדרות של עובדי הוראה מימי לימודים - הבהרה 8.5‎-12
 
2 באפריל 2000
 
  תאריך תחולה 
עדכון
 
  מטרת הפרסום  


בנושא של חופשה בשכר יש לנהוג לפי ההוראות בנדון שפורסמו בחוזרי הוראות
הקבע נט/4(א), סעיף 8.5‎-3, ו-נט/8(א), סעיף 5-.8.5
 
1. 
בנושא חופשה ללא שכר יש לנהוג לפי ההוראות האלה:  2. 
חובה על עובדי ההוראה בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים, בחטיבות
הביניים ובבתי הספר העל-יסודיים הרשמיים להיות במוסדות החינוך בכל
ימי הלימודים כפי שהם נקבעים בלוח שנת הלימודים.
 
סעיף זה תוקן. תוקף התיקון מתאריך 15.12.2010
2.1   
לא תותר היעדרות בשל נסיעות לחוץ-לארץ או בשל אירועים משפחתיים
וחברתיים בארץ.
 
2.2   
בקשות חריגות להיתר היעדרות בתקופת לימודים מסיבות של נסיעה לחו"ל
בגין אבל או שמחה אצל קרוב משפחה מדרגה ראשונה תוגשנה על ידי עובד
ההוראה בכתב ובהנמקה, באמצעות מנהל בית הספר והמפקח הישיר, אל
מנהל המחוז. הממונים הישירים יחוו את דעתם על הבקשה ויעבירוה בכל
ההקדם אל מנהל המחוז. מנהל המחוז ידון בבקשות סמוך ככל האפשר
למועד קבלתן וישיב לפונה בעוד מועד, לפני תאריך ההיעדרות המבוקשת.
 
2.3   
אין להיעדר מבית הספר לפני קבלת ההיתר בכתב או תוך הפרת החלטה
בדבר סירוב להיענות לבקשה.
 
2.4   
היתרים שיינתנו על ידי מנהל המחוז יובאו לידיעת המנהל הכללי.
 
2.5   
הממונים הישירים לא יאשרו היעדרות בדיעבד.
 
2.6   
הפרת האמור בסעיף זה היא עברה על פי סעיף 17(2) לחוק שירות המדינה
(משמעת), התשכ"ג-1963, וסעיף 4(1) להודעה על שינויים בהחלת החוק על
עובדי ההוראה.
 
3. 
עם פרסום הנחיה זו בטלות ההנחיות הקודמות בנושא שפורסמו בחוזרים מב/8,
סעיף 271, מג/1, סעיף 9, מד/10, סעיף 260, נה/8, סעיף 334, נז/1, סעיף 27
וחוזר מיוחד ט', התשנ"ז.
 
4. 


בשאלות אפשר לפנות אל מנהל האגף הבכיר לכוח-אדם בהוראה,
מר שמעון הראל, טל' 02‎-5603566/7.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס/8(א), כ"ו אדר ב' תש"ס, 2 באפריל 2000