עובדי הוראה 8.
תנאי שירות 8.5
נוהל אישור חופשה בשכר לעובדי הוראה 8.5‎-13
 
2 באפריל 2000
 
  תאריך תחולה 
תוספת לסעיף
8.5‎-5 בחוזר
הוראות הקבע
נט/8(א)
 
חוזר זה בוטל
  מטרת הפרסום  


לסעיף 8.5‎-5 בחוזר הוראות הקבע נט/8(א) ייתוסף סעיף קטן 5.3, ולכן אנו מבקשים
להחליף את העמודים 3 ו-4 של סעיף זה בעמודים שלהלן:

מנהל המחוז יאשר את בקשתו אם נתמלאו התנאים האלה:   
נסיעת המשלחת היא חלק מתכנית הלימודים, כשיאו של תהליך
לימודי-חינוכי-חברתי.
 
-   
גורם מוסמך במשרד נתן את אישורו לנסיעת המשלחת.  -   
עובד ההוראה מלווה קבוצת תלמידים הלומדים בבית ספרו בלבד ולא
בבית ספר אחר, אלא אם כן הוא נתבקש לעשות זאת על ידי מינהל
החברה והנוער.
 
-   
המסגרת כוללת גם את עובדי ההוראה העובדים במרכזי נוער.  -   
ההוראה לבצע את התשלום ניתנת לגזברויות על ידי מנהל המחלקה לכוח
אדם במחוז בכפיפות לאמור בחוזר אגף הכספים מיום 22.6.95, סעיף 2.
 
 
משלחות היוצרות קשר בין ישראל לתפוצות כגון "שותפות 2000"
להלן התנאים לאישור חופשה בשכר לעובד הוראה המנמק את בקשתו
בצורך להשתתף בפרויקט כגון "שותפות 2000":
 
5.2   
הפרויקט הוא חלק מתכנית הלימודים של בית הספר.  -   
מספר המשתתפים בפרויקט בשנת הלימודים התשנ"ט לא יעלה על 50
עובדי הוראה בכל הארץ.
 
-   
מספר ימי ההיעדרות מן העבודה לא יעלה על 10 ימים.  -   
כל בקשה מנומקת בפרויקט זה טעונה אישור של המקשר את מערכת
החינוך עם התפוצות, מר דב אייזן.
 
-   
משלחות רשמיות המאורגנות על ידי האגף לקשרים בינלאומיים
עובד הוראה המשתתף במשלחת המאורגנת על ידי האגף לקשרים
בינלאומיים של המשרד במסגרת הסכמים בינלאומיים רשאי להגיש בקשה
לאשר לו חופשה בשכר לתקופת היעדרותו, בכפיפות להוראות ב-1 וב-2
לעיל.
 
5.3   
שליחות בחבר העמים  6. 
עובד הוראה הנשלח מטעם המשרד לשליחות לימודית או חינוכית לאחת
ממדינות חבר העמים רשאי להגיש בקשה לאשר לו לתקופת היעדרותו חופשה
בשכר בכפיפות ל-1.2 לעיל.
כדי להסיר ספק מובהר בזאת כי מורה המתלווה לבן או לבת זוג הנשלחים
בתפקיד לא יהא זכאי לחופשה בשכר.
 
 
חופשה בשכר למטרת השתלמויות  7. 
ככלל אין זה מסמכות הוועדה לדון בחופשה בשכר למטרת השתלמות בחו"ל
באמצע שנת הלימודים ולאשר חופשה כזו.
נושא ההשתלמויות מעוגן בהוראות הן במסגרת הבית-ספרית והן מטעם
המחלקה להשתלמות מורים במשרד. לפיכך הנושא לא יידון בוועדה לחופשות
בשכר, אלא בוועדת ההשתלמות המרכזית.
 
 
חובות והתחייבויות  8. 
עוד הוראה שקיבל חופשה בשכר מעל שבועיים צריך להתחייב בכתב שעם
שובו משליחותו המאושרת עליו להמשיך ולשרת לפחות שנה באותו מוסד.
 
-   
לצורך דיון בבקשת עובד ההוראה לאשר לו חופשה בשכר עליו לצרף
לבקשתו פוליסת ביטוח לכל התקופה שעבורה הוא מבקש חופשה בשכר
שתכסה את הסיכונים האפשריים. ללא פוליסת הביטוח לא ניתן יהא לדון
בבקשה.
 
-   


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מר שמעון הראל,
מנהל אגף כוח אדם בהוראה, טל' 02‎-5603566/7.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס/8(א), כ"ו אדר ב' תש"ס, 2 באפריל 2000