עובדי הוראה 8.
תנאי שירות 8.5
חופשה בשכר לעובד הוראה למטרת "ייצוג לאומי בספורט" 8.5‎-14
 
2 באפריל 2000
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


מדיניות משרד החינוך היא לעודד ספורטאים לייצג את מדינת ישראל. עם זאת,
המגמה היא להימנע ולמנוע, עד כמה שאפשר, איבוד ימי הוראה למשימות ספורט
(אימון, תחרויות וכיו"ב). לפיכך סוכמו הכללים כדלהלן:
חופשה בשכר תאושר לעובד הוראה שהוא עובד מדינה אשר יתבקש לייצג את
המדינה באירועים בין לאומיים באחד מענפי הספורט כמשתתף פעיל או כמאמן
או כשופט. לצורך זה ייחשב "ייצוג לאומי" כל ייצוג המפורט להלן ואשר אושר
על ידי הפיקוח על החינוך הגופני:  
1. 
נבחרת, קבוצה, או ספורטאי בודד המייצגים את ישראל בתחרות ספורט
רשמית
 
א.   
מאמנים של הקבוצות או של הספורטים הבודדים שהוזכרו לעיל  ב.   
שופטים שהוזמנו לשפוט בתחרויות בינלאומיות בארץ או בחו"ל  ג.   
ספורטאים ומאמנים השוהים במחנה אימון של נבחרת לאומית או
בתחרויות כהכנה לתחרות רשמית (אימונים סדירים לא יוכרו)
 
ד.   
ייצוג בוועדה, בוועידה, בקונגרס וכיו"ב.
 
ה.   
המשרד יאשר חופשה בשכר פעמיים בשנה לכל היותר, ובסך הכול למשך 12
ימים.
J  
2. 
עובד הוראה במוסד חינוך לא רשמי שאינו מוגדר כעובד מדינה ומשרדנו אינו
מוסמך לאשר לו חופשה בשכר יגיש את בקשתו להנהלת בית הספר או לבעלות
על המוסד החינוכי שהוא מועסק בו. אם אלה יפנו לקבל את המלצת המשרד,
ניתן יהיה להמליץ להם על נוהל זה.
 
3. 
הנוהל להגשת בקשה ולאישורה
עובד הוראה שיתבקש לייצג את ישראל כפי שהוזכר לעיל יפנה את בקשתו
לחופשה בשכר על גבי טופס חדש מס' ח"ת 3.00‎-050.318 (ראה בנספח א'
להלן) למפקח על החינוך הגופני שהוא מועסק באזורו (30 יום לפחות לפני
האירוע), בצירוף אישור הזמנה רשמית או לוח זמנים רשמי מהתאחדות הספורט
או מהארגון או מהאיגוד שהזמינו אותו (את דוגמת האישור שיצורף על ידי
האיגוד ראה בנספח ב' להלן).
 
1. 
המפקח על החינוך הגופני* המחוזי יחווה את דעתו על גבי טופס הבקשה, בסעיף
(ג), ויעביר אותו למפמ"ר על החינוך הגופני. על הבקשה להגיע למפמ"ר על החינוך
הגופני עד 21 יום לפני האירוע לכל המאוחר.
 
2. 
המפמ"ר על החינוך הגופני, או מי שהוסמך על ידו, יחווה את דעתו על בקשת
המורה בסעיף (ד) של טופס הבקשה, ויעביר אותו לגף כוח אדם בהוראה במחוז
(על הטופס להגיע 15 יום לפני האירוע לכל המאוחר).
 
3. 
מנהל המחוז** ימנה ועדה מחוזית שתדון בבקשות. הוועדה תהיה בראשות מנהל
המחוז ותכלול גם את מנהל הגף לכוח אדם בהוראה במחוז ומפקח כולל. הוועדה
המחוזית, בראשות מנהל המחוז,** תדון בבקשה, והחלטתה תירשם בסעיף (ה)
של טופס הבקשה. הגף לכוח אדם בהוראה יודיע למורה על ההחלטה.
 
4. 
יש להקפיד שבבקשות יצוינו תאריכים מדויקים של האירוע בלבד. לא תאושר
חופשה בשכר לצורך שהייה פרטית בחו"ל.
 
5. 
* לגבי מורים במוסדות להכשרת עובדי הוראה הטיפול הוא באמצעות מנהל המוסד במקום המפקח על
החינוך הגופני.
** לגבי מורים במוסדות להכשרת עובדי הוראה יינתן האישור על ידי מנהל הגף להכשרת עובדי הוראה
במקום מנהל המחוז.
נספח א טופס בקשה לאישור חופשה בשכר למטרת ייצוג לאומי בספורט

נספח ב דוגמת אישור ההתאחדות/האיגוד
אנו מאשרים כי _____________________ נכלל ב: נבחרת ישראל קבוצה אלופה
בתפקיד: ספורטאי מאמן שופט, ואמור לקחת חלק במפעל ____________
שיתקיים ב _____________ מתאריך __________ עד תאריך ____________
אנו ממליצים איננו ממליצים
על אישור חופשה בשכר למורה הנ"ל.
תאריך___________________ שם יו"ר ההתאחדות_____________________
חתימה___________________ חותמת ההתאחדות_____________________


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס/8(א), כ"ו אדר ב' תש"ס, 2 באפריל 2000