חוזר זה בוטל


בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
תכנית לימודים חדשה באזרחות (תשס)4.3‎-15


החל משנת הלימודים התשס"א תילמד בחטיבה העליונה תכנית לימודים חדשה
באזרחות בהיקף של יחידת לימוד אחת.
ספר הלימוד "להיות אזרחים בישראל, מדינה יהודית ודמוקרטית", שיצא זה עתה
בהוצאת מעלות, מותאם לתכנית הלימודים זו.
התכנית תחייב את כל התלמידים הלומדים אזרחות בכיתות י'-י"א ו-י"ב הניגשים
לבחינת הבגרות באזרחות.
נבחני משנה המעוניינים להיבחן שוב לשיפור הציון או להשלמת המקצוע לצורך זכאות
לבגרות ייבחנו על פי תכנית הלימודים החדשה. נבחני משנה המבקשים להיבחן על פי
תכנית הלימודים הישנה ייבחנו במועד חורף התשס"א בבחינה חיצונית ובמועד קיץ
התשס"א באמצעות שאלון בית הספר באישור המפמ"ר. הנחיות בנושא נשלחו לבתי
הספר.
נבחנים אקסטרניים ייבחנו על פי תכנית הלימודים שפורסמה בקובץ תכניות
הלימודים לנבחנים אקסטרניים. תלמידים הלומדים בתכניות מב"ר, "הזדמנות
שנייה", אומ"ץ וכד' ייבחנו על פי השאלון של תכנית הלימודים החדשה המותאם
למועד הבחינה.


בשאלות אפשר לפנות אל מ"מ המפמ"ר לאזרחות, הגב' חנה שפיר,
טל' 02‎-5603588.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/9, כ"ו ניסן תש"ס, 1 במאי 2000