בטיחות, ביטחון ושעת חרום 5.
שעת חירום 5.4
תרגיל התגוננות ארצי במוסדות החינוך לשנת התשס"ב 5.4‎-2
במסגרת ההיערכות של מערכת החינוך לשעת חירום/למצבי חירום
יתקיים תרגיל התגוננות ארצי בכל מוסדות החינוך בארץ ביום ה', ב'
באדר התשס"ב, 14 בפברואר 2002.
 
1. 
במסגרת ההכנות לתרגיל יש לבצע את הפעולות האלה:  2. 
עדכון תיקי הביטחון המוסדיים  א.   
מינוי צוותי חירום - עזרה ראשונה, כיבוי אש, סדרנים וסורקים -
בכל מוסד חינוכי
 
ב.   
תדרוך ותרגול של צוותי החירום הבית-ספריים  ג.   
בדיקת ההימצאותו וכשירותו של ציוד החירום במוסד החינוכי  ד.   
בדיקת ההיערכות ותרגול המוסד החינוכי לכל אחד מהתרחישים
האלה:
 
ה.   
רעידת אדמה  1)   
ירי טילים  2)   
שרפה  3)   
דליפת חומרים מסוכנים  4)   
חפץ חשוד/מכונית תופת  5)   
חדירת גורם עוין למוסד.
 
6)   
המנהל, בסיוע העב"ט (העוזר לביטחון), יארגן את המוסד על פי
ההוראות בחוזר הוראות הקבע סא/1 (ב), סעיף 5.4‎-2, "נוהלי שעת
חירום במערכת החינוך".
 
3. 
מודגש בזאת שאין לתכנן כל פעילות חוץ-בית-ספרית כגון טיולים,
אירועים וכו' ביום התרגיל.
 
4. 
לבירורים נוספים יש לפנות אל:   
מנהל גף שע"ח, מר שאול יגיל, בניין לב רם, רח' דבורה
הנביאה 2, ירושלים 91911, טל' 02‎-5603001/2;
 
א.   
מחוז צפון: ת"ד 530, קריית הממשלה, נצרת עלית 17000
ממונה שע"ח: מר רוני ברק, טל' 04‎-6500171;
 
ב.   
מחוז חיפה: רח' כורי 2, כיכר סולל בונה, מגדל הנביאים,
חיפה 33045; ממונה שע"ח: מר אפרים סלע, טל'
04‎-8353833/04;
 
ג.   
מחוז מרכז: בניין מוסקוביץ, רח' השלושה 2, תל-אביב
61092; ממונה שע"ח: גב' לימור לביא, טל' 03‎-6896532;
 
ד.   
מחוז תל-אביב: בניין מוסקוביץ, רח' השלושה 2, תל-אביב
61092; ממונה שע"ח: מר חנן רוזן, טל' 03‎-6896344;
 
ה.   
מחוז ירושלים: רח' כנפי נשרים 22, גבעת שאול, ירושלים
91911; ממונה שע"ח: מר מוטי מועלם, טל' 02‎-5601488;
 
ו.   
מחוז דרום: שדרות יצחק רגר 15, ת"ד 610, באר-שבע
84105. ממונה שע"ח: מר יהודה רשף, טל' 08‎-6464268/9;
 
ז.   
המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער: בניין
מוסקוביץ, רח' השלושה 2, ת"ד 9419, יד אליהו, תל-אביב
61092; קב"ט החינוך ההתיישבותי: מר בני אלחלו, טל'
03‎-6898880.
 
ח.   

הודעות


חוזר מנכ"ל סא/10(א), י' סיון תשס"א, 1 ביוני 2001