דרכי הוראה 6.
טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית 6.2
הכשרת "רכז טיולים" בית-ספרי 6.2‎-5
לפי ההוראות בחוזרי המנכ"ל מנהל בית הספר ממנה את אחד המורים
לרכז הטיולים והלמידה מחוץ לבית הספר.
 
1. 
הרכז מייעץ למנהל בתכנון ומדווח לו על פעולותיו, כמפורט בתיאור
תפקידיו (ראה בחוזר מיוחד ו', התשנ"ז, "טיולים במערכת החינוך").
 
2. 
במטרה לקדם את יכולת רכזי הטיולים ואת התאמתם לתפקידם נבנתה
עבורם תכנית הכשרה סדורה באישור הגופים האחראים במשרד
החינוך.
 
3. 
מתחילת שנת הלימודים התשנ"ט המשרד יוזם השתלמויות המסמיכות
רכזי טיולים על פי מתכונת ותכנים שהוכנו על ידי המינהלים והאגפים
הנוגעים לנושא במשרד. משך כל השתלמות הוא 112 שעות.
 
4. 
בשנת הלימודים התשס"ב תתקיימנה השתלמויות שתרוכזנה על ידי
המכללות הבאות ושלוחותיהן:  
5. 
מכללת "אורנים", למחוזות חיפה והצפון  -   
מכללת "גורדון", למחוז חיפה  -   
מכללת "בית ברל", למחוזות המרכז ות"א  -   
מכללות "דוד ילין" ו"ליפשיץ" בירושלים, למחוזות ירושלים
ומנח"י
 
-   
מכללת "קיי" בבאר שבע, למחוז הדרום.
 
-   
משרד החינוך יממן את ההשתלמות, להוציא את דמי ההרשמה שישולמו
ישירות על ידי המשתלם למכללה.
 
6. 
עדיפות ברישום תינתן למורים המשמשים בפועל בתפקיד רכזי טיולים
ולמורים שהופנו על ידי מנהל בית הספר.
 
7. 
המשתלמים שיעמדו בדרישות ההשתלמויות יהיו זכאים לגמול אישי עם
ציון.
 
8. 


לרישום ולפרטים על הקורס ועל סדריו אפשר להתקשר ישירות
למחלקות ההשתלמויות במכללות. אפשר לפנות גם אל מינהלת
הטיולים והלמידה מחוץ לבית הספר, טל' 02‎-5603005/6.
הודעות


חוזר מנכ"ל סא/10(א), י' סיון תשס"א, 1 ביוני 2001