תכניות לימודים 9.
חינוך לערכים 9.4
מפגשי מורים ותלמידים 9.4‎-6
המלצה ל"מפגשי בוקר"  1. 
משרד החינוך ממליץ למנהלי בתי הספר היסודיים על קיום מפגשי בוקר
של צוותי המורים והתלמידים אשר בהם יועלו נושאים ערכיים
העומדים בבסיס אירועי השבוע שחלף. מסגרת זו של מפגש שבועי
בצוותא תאפשר להעלות על סדר היום החברתי של בית הספר נושאי
אקטואליה וחברה, בד בבד עם טיפוח יכולת הקשבה במסגרות
גדולות ורחבות.
רצוי לנצל מפגשים אלו ולסיימם בשירת ההימנון, וכך נבטיח ששירת
"התקווה" תהא שגורה בפי כל תלמידה ותלמיד.
 
 
המלצה ל"מפגשי פרלמנט" בחטיבות הביניים ובבתי הספר
העל-יסודיים
 
2. 
אנו ממליצים לקיים "מפגשי פרלמנט" שתועלה בהם לדיון דילמה ערכית
הקשורה באירועי השבוע שחלף.
תלמידי בית הספר ילמדו להביע את דעותיהם בבהירות ותוך התמקדות
בעיקר, ובד בבד גם להקשיב לזולת ולכבד את דעתו.
במהלך השנה יוצעו לבתי הספר שיעורי "שיח ושיג" - "דיבייט" -
המבוססים על "תרבות הדיון והוויכוח", אשר יש בהם כדי לעודד
הידברות ותקשורת אדיבה בין התלמידים.
בחוזר המנכ"ל של פתיחת שנת הלימודים התשס"ב נביא את רשימת
הגופים והגורמים העוסקים בנושא ה"דיבייט", ומנהלי בתי הספר יוכלו
לפנות ישירות אליהם.
 
 


אפשר לפנות אל הגב' יפה שושן, עוזרת למנכ"לית המשרד,
טל' 02‎-5603636/4.
הודעות


חוזר מנכ"ל סא/10(א), י' סיון תשס"א, 1 ביוני 2001