הוראה זו מבוטלת
למעבר להוראה המעודכנת
בטיחות, ביטחון ושעת חירום .5
בטיחות וזהירות בדרכים 5.2
היערכות לשילוב נושא הבטיחות בדרכים לקראת שנת לימודים חדשה
5.2-7
 
1 ביוני 2001
 
   תאריך תחולה
רענון
 
     מטרת הפרסום שילוב מערכתי  .1
נושא "הבטיחות בדרכים" נקבע על-ידי הנהלת המשרד כנושא שיש
להקצות משאבי זמן להסברתו ולהוראתו בכל מערכת החינוך, החל מגן
הילדים ועד כיתה י"ב. שעות ההוראה של הנושא יכולות להתפרס גם
בשעה שבועית לאורך כל שנת הלימודים, גם בפעילויות מרוכזות וגם
בשילוב במקצועות הלימוד השונים. על מנהלי בתי-הספר לוודא שנושא
הבטיחות בדרכים משולב במסגרת החינוכית בכל הכיתות. בבתי-הספר
.היסודיים על המנהלים להקצות שעה שבועית לכל כיתה
'בכיתות א' תילמד התכנית החדשה "ללמוד תנועה". בחלק מכיתות ה
תילמד תכנית חדשה במסגרת ניסוי. בשאר הכיתות יילמד נושא
הבטיחות בדרכים בהתאם לתכנית הלימודים "החינוך לבטיחות
בדרכים" ועל פי תכניות לימודים בית ספריות וחומרי הלימוד
.המתאימים לכל שכבת גיל
 
 
 רכזים לבטיחות בדרכים בבתי-הספר  .2
במהלך שנת הלימודים יפעלו בבתי-הספר למעלה מאלף רכזים לבטיחות
בדרכים. הרכזים הבית ספריים מונחים על-ידי מערכת הפיקוח של
תחום הבטיחות בדרכים, ונמצאים בקשר הדרכה קבוע עם המפקחים
.במחוזות
תפקידם של רכזי הבטיחות הוא להגביר את המודעות לנושא הבטיחות
בדרכים במערכת החינוך ולשתף את כל הגורמים בקהילה - ובכלל זה
,המשטרה, מטה הבטיחות, מחלקת החינוך ומערכת התחבורה העירונית
גורמי ההצלה והבטיחות, ארגונים מתנדבים וקהילת ההורים - בעשייה
.חינוכית משותפת למען הבטיחות בדרכים ביישוב ובמוסד החינוכי
תחום הבטיחות והזהירות בדרכים מקיים במהלך הקיץ השתלמויות
להכשרת רכזים חדשים. ההשתלמות בקיץ מתקיימת במשך ארבעה
ימים מרוכזים בתנאי פנימייה. במהלך שנת הלימודים נמשכת הכשרת
הרכזים במסגרת המכללות להכשרת מורים במחוזות. ההשתתפות
.בהשתלמות להכשרת רכזים היא תנאי למינוי לתפקיד הריכוז
מנהלים שבבית ספרם אין עדין רכזי בטיחות מוזמנים לפנות אל
.המפקחים לבטיחות בדרכים במחוזות
 
 
 השתלמויות מורים בחופשת הקיץ  .3
בחופשת הקיץ תתקיימנה השתלמויות לרכזים ולמורים בנושא
הבטיחות בדרכים. בהשתלמויות אלו יוכשרו רכזים חדשים לבטיחות
.בדרכים בבתי-הספר היסודיים והעל יסודיים
"כמו כן תתקיימנה השתלמויות למורים להכרת התכנית "ללמוד תנועה
לכיתות א', לתכנית החדשה לכיתות ה', לתכנית לכיתות ט', לתכנית
.לכיתות י' ולמורים לחינוך תעבורתי לכיתות י"א
מנהלים המעוניינים להכשיר מורים להוראה בתכניות אלה יפנו אל
.המפקחים על החינוך לבטיחות בדרכים במחוזות
 
 
 היערכות להפעלת משמרות הזה"ב  .4
במהלך שנת הלימודים מקבלים תלמידי כיתות ה' הכשרה לקראת
פעילותם במשמרות הזה"ב בכיתות ו'. בחופשת הקיץ ולקראת תחילת
שנת הלימודים החדשה יוזמנו מפקדי משמרות הזה"ב להשתלמויות
.רענון לקראת תחילת תפקידים האחראי
מנהלי בתי-הספר ורכזי הבטיחות מתבקשים לבדוק שכל הציוד של
משמרות הזה"ב תקין ושלם, כדי שיהיה מוכן לפעילותם של תלמידי
המשמרות מיד בתחילת שנת הלימודים. ציוד משמרות הזה"ב כולל
'תמרורי "עצור" נייד (עגולים), מוטות צבועים בצהוב באורך 1.60 מ
ומדים צהובים זוהרים (אפודות לקיץ ומעילים לחורף). תלמידי
המשמרות מוצבים במעברי החצייה שנקבעו לכך החל מהיום הראשון
.ללימודים
 
 


.בשאלות אפשר לפנות אל המפקחים על הבטיחות בדרכים במחוזות
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסא/10(א), י' סיון תשס"א, 1 ביוני 2001