דרכי הוראה 6.
טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית 6.2
הקשר עם ההורים - עדכון סעיף ב' בפרק 3 של החוזר
המיוחד ו', התשנ"ז, "טיולים במערכת החינוך"
6.2‎-20
 
1 ביוני 2001
 
  תאריך תחולה 
עדכון סעיף ב'
בפרק 3 של החוזר
המיוחד ו', התשנ"ז

>"24_2_6
 חוזר זה בוטל
  מטרת הפרסום  


סעיף זה מעדכן את סעיף ב', "הקשר עם ההורים", בפרק 3 של חוזר
המנכ"ל המיוחד ו', התשנ"ז, "טיולים במערכת החינוך" (עמ' 21):
הודעה להורים  1. 
חוזר מנהל בית הספר הנשלח להורים בתחילת שנת הלימודים
יפרט גם את הטיולים לסוגיהם. מסמך זה יימסר גם במסגרת "יום
ההורים" הראשון בתחילת שנת הלימודים שבו מוצגת התכנית
השנתית.
 
1.1   
בחוזר תוצג התכנית השנתית של הלמידה מחוץ לבית הספר
והטיולים, ותהיה בו פנייה להורים לאשר את השתתפות ילדם
בפעילות. לחוזר תצורף הצהרת בריאות שתוחזר לבית הספר
חתומה, יחד עם אישור ההשתתפות (ראה בנספח להלן את נוסח
הצהרת ההורים).
 
1.2   
חובה על בית הספר להודיע מראש על פרטי כל טיול שיש בו קושי
מיוחד כמו מאמץ גופני חריג, חציית גבים וכניסה למים, גלישה
מצוקים וכדו', ועל ההורים לאשר את ההשתפות ילדם.
1.3   
יש להודיע להורים על כל טיול ארוך החורג משעות הפעילות בבית
הספר. אין צורך בקבלת אישור נוסף על זה שהתקבל בתחילת שנת
הלימודים.
 
1.4   
שעת הסיור והטיול החודשי המתקיימים בתוך גבולות היישוב הם
אחת מהפעילויות הלימודיות, וכמו כל פעילות לימודים אינם
מותנים באישור ההורים על קבלת ההודעה.
 
1.5   
2. אישור ההורים על קבלת ההודעה ועל מצב הבריאות של ילדם
החוזר להורים יישלח, כאמור לעיל, בתחילת כל שנת לימודים,
והטפסים החתומים ירוכזו בידי מחנך הכיתה.
 
2.1   
הורה שלא החזיר אישור חתום בתוך הזמן שנקבע, יש לראות בכך
משום קבלת הסכמתו להשתתפות ילדו בפעילות המתוכננת.
 
2.2   
תלמיד שלא הציג אישור השתתפות בפעילות חריגה, כאמור ב-1.3
לעיל, לא יורשה לקיימה.
 
2.3   
הורים הסבורים כי ילדם אינו יכול, מטעמי בריאות, להשתתף
בטיול, יצרפו להודעתם אישור של רופא. האישור יועבר לעיונו של
הצוות הרפואי בבית הספר, והוא יקבע את ההנחיות לגבי
השתתפות התלמיד בטיול.
 
2.4   


בשאלות אפשר לפנות אל מר רוני נעמן, מינהלת הטיולים והלמידה
מחוץ לבית הספר, טל' 02‎-5603005/6.

3. נספח
הודעה להורים על השתתפות בנם/בתם בטיול ביה"ס
אל: הורי התלמיד
מאת: מנהל בית הספר
אני מתכבד להודיעכם, כי הכיתה שבה ילדכם לומד תצא לטיול על-פי
המפורט להלן:
א. הטיול ייערך מיום: ועד יום
שעת החזרה המשוערת: מקום הפיזור:
ב. שעת היציאה המשוערת:
ג. מסלול הטיול:
ד. מקום הלינה:
ה. בטיול תיערכנה פעילויות נוספות אלה:
ו. הערות נוספות:
הערה: זכרו, הטיול הוא פעולה חינוכית-לימודית, וחובתו של כל תלמיד
להשתתף בו.
להלן הוראות הביטחון והבטיחות והנהלים המחייבים את
ילדיכם
(אנא שננו להם כללים אלה):  
ז. 
חובה לחבוש כובע או כיסוי ראש ולנעול נעליים חזקות ונוחות.  1.   
חובה להצטייד במים בכמות מתאימה, בהתאם לעונה ולאזור. אין
לשתות מים ממקורות לא מזוהים. באזורים צחיחים וחמים יש
להקפיד על הבאת כמות מים מספקת, בשל הצורך בשתייה מרובה.
2.   
אין לעזוב את הקבוצה בלי אישור מפורש של המורה המלווה. יש
להיצמד לקבוצה. אין לעבור מקבוצה לקבוצה או מרכב לרכב ללא
אישור האחראי לטיול.
 
3.   
חל איסור על עקיפה, על סטייה מהשביל ועל קיצור דרך.  4.   
יש להימנע מדרדור אבנים ולהיזהר מפני אבנים מידרדרות
ומהליכה על שפת מצוקים.
 
5.   
יש לנהוג במשנה זהירות במקומות שיש בהם סכנה, כגון מצפורים,
שפת מצוקים ונקודות תצפית, ולציית בקפידה להוראות המשמעת.
6.   
אין לעמוד בזמן הנסיעה, ואסור להוציא ראש או ידיים החוצה.  7.   
רצוי להימנע מהליכה בכבישים. יש לחצות כביש רק במעבר
חצייה. יש למלא את הוראות האחראי לטיול והמלווים.
8.   
אין לנוע על מסילת ברזל.  9.   
אין להדליק אש בלי אישור המלווים.  10.   
אין להיכנס למערות ולמקומות בלתי מוכרים אלא בהיתר
המדריך.
 
11.   
אין לגעת בחפצים חשודים, בחומרי נפץ ובכלי ירייה של המלווים.
12.   
ההליכה היא בעקבות המלווה ולפני המאסף.  13.   
במקרה של ניתוק מן הקבוצה יש להישאר במקום או לפעול לפי
הנחיות מוקדמות של האחראי לטיול. אם יורדת החשכה, אין לנוע
לבד.
 
14.   
במפעלי חרושת אין לגעת במכונות ובכלי עבודה, ועל המטייל
להיות צמוד למדריך המפעל.
 
15.   
במקום חנייה או לינה אין להתפזר בשטח.  16.   
כניסה למים בשעת טיול לצורכי רחצה, הנאה, לימוד או שיט
תהיה אך ורק על פי הנחיית האחראי לטיול ובאישורו.
 
17.   
לכבוד
מנהל בית ספר
מאת הורי התלמיד/ה
אני מאשר/ת את קבלת ההודעה על מסלול הטיול ועל הוראות הביטחון,
הבטיחות והנהלים.
ברורים לי ולבני/לבתי כללי ההתנהגות בטיול.
יש לבני/לבתי מגבלות בריאותיות המגבילות או המונעות את
השתתפותו/ה בטיול. מצורף בזה אישור רפואי לכך.
חתימת האב/האם תאריך
 
 


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסא/01א, י' סיון תשס"א, 1 ביוני 2001