חוזר זה מבוטל
עובדי הוראה 8.
הכשרת עובדי הוראה 8.2
חובת ההתמחות בהוראה והחלתה על המתכשרים להוראה
במדינת ישראל
8.2‎-6
 
    תאריך תחולה 
עדכון חוזר תשס/6
סעיף 8.2‎-2 וחוזר
תשס/8(א) סעיף 8.2‎-3
 
  מטרת הפרסום  


סעיף זה הוא תוספת לנאמר בסעיף 8.2‎-2 בחוזר הוראות הקבע תשס/6
ובסעיף 8.2‎-3 בחוזר הוראות הקבע תשס/8(א).
הנהלת המשרד החליטה על קיום תכנית ההתמחות בהוראה - סטאז' -
במסגרת תפיסת ההוראה כפרופסיה אקדמית. תכנית ההתמחות תעלה את
רמת המתקבלים להוראה ותשפר את תהליכי קליטתם במערכת החינוך. ועדת
ההיגוי העליונה, בראשות המנהלת הכללית, מלווה את הביצוע של תכנית
ההתמחות בהוראה על כל שלביה.
המדיניות היא להחיל את חובת ההתמחות על כל בוגרי המוסדות המכשירים
מורים בישראל לכל שלבי הגיל: המכללות האקדמיות להכשרת עובדי הוראה,
בתי הספר לחינוך באוניברסיטאות והסמינרים למורים. החלת חובת
ההתמחות מונהגת בשלבים, כדלהלן:
סטודנטים שהחלו את לימודיהם במכללות להכשרת עובדי-הוראה
משנת הלימודים התשנ"ז ואילך, חלה עליהם חובת הסטאז'.
- 
בשנת הלימודים התשס"א מתקיים ניסוי בקרב חלק מבוגרי המחלקות
להכשרת מורים באוניברסיטאות לקראת החלת חובת ההתמחות על
אוכלוסיית לומדים זאת.
- 
בשנת הלימודים התשס"ב יתקיים ניסוי גם בכמה מהסמינרים להכשרת
מורים, ואחריו יופעל הסטאז' כחובה גם בסמינרים להכשרת מורים.
 
- 
בוגרים שיעמדו בהצלחה בדרישות שנת ההתמחות יהיו זכאים לקבל רשיון
לעסוק בהוראה המתיר להם לעסוק בהוראה במערכת החינוך בישראל,
במסלולי הגיל מהקדם-יסודי ומעלה ובמקצועות ההתמחות המצוינים בו
ובתעודת ההוראה של הבוגר.


בשאלות ובבירורים אפשר לפנות אל הגב' אילנה דינור, מנהלת גף
דירוג והסמכה, טל' 02‎-5604759, ולגב' שרה זילברשטרום,
מנהלת גף ההתמחות בהוראה, טל' 02‎-5603420.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסא/01א, י' סיון תשס"א, 1 ביוני 2001