םידומיל תוינכת .9
ינפוג ךוניח 9.3
םידומילה תנש תארקל ינפוגה ךוניחה תארוהל תוכרעיה
השדחה
9.3-2
 
2001 ינויב 1
 
   הלוחת ךיראת
ףיעס תפלחה
רזוחב 9.7-1
עבקה תוארוה
(א)10/חנ
 
     םוסרפה תרטמ


 תויללכ תוארוה  .1
,ללוכ הארוה ןונכת לע תתשות רפסה יתבב ינפוגה ךוניחה תארוה
ךלהמב ינפוגה ךוניחה לש םיעוריאהו םירועישה לולכמ תא ףיקיש
לעו םידומילה תוינכת לע ססבתי הז ןונכת .םידומילה תנש
 .םידומיל תוינכתל ףגאה ידי לע ומסרופש םיפוצמה םיגשיהה
 1.1  
ןונכתה תא זכריש יעוצקמ זכרמ וא יארחא הנומי רפס תיב לכב
ינפוגה ךוניחב םיפוצמ םיגשיהו םידעי ,תורטמ לולכיש ידסומה
ידסומה ןונכתה קתעה .םתגשה תדימ לע הכרעהו הדידמ יכרדו
לש תועשה ןקתמ תועש תוצקהל ןיא .רפסה-תיב להנמ ידיב אצמיי
 .הז אשונל רפסה-תיב
 1.2  
תמאתומ הארוה ןונכת תעצה להנמל שיגי ינפוג ךוניחל הרומ לכ
ןונכתה .השדחה םידומילה תנשל ויאנתלו רפסה-תיב תייסולכואל
לכל יתפוקת ןונכתו הלוכ םידומילה תנשל םינכתו תורטמ לולכי
 .התיכ
 1.3  
"ינפוגה ךוניחה יעוריאל ןונקת"ה יפל וכרעיי ינפוגה ךוניחה יעוריא
רפסה-יתבו םייניבה תוביטח לכל חלשייש ,2001-א"סשתה
לא ונפי ןונקתה תא לבקל וצריש ינפוג-ךוניחל םירומ .םיידוסי-לעה
.זוחמב ינפוגה-ךוניחה לע חקפמה
יפיצפסו יטנוולר עדימב םיניינועמה םיידוסיה רפסה יתבב םירומ
ינפוגה ךוניחה לע חקפמה לא םה ףא ונפי ןונקתה ךותמ םיקרפבו
.זוחמב
 
 1.4  
רזוחב םילהנל םאתהב תופקת תוחיטבהו ןוחטיבה תוארוה
רזוחבו ,"ךוניחה תכרעמב תוחיטב ילהונ" ,ז"נשתה ,'ז דחוימה
ףיעס ,"רפסה יתבב ןוחטיב ילהונ" ,(ב)5/אס עבקה תוארוה
 .9 ףיעס-תת ,5.3-25
 1.5  
ילענ ולעני םידימלתהש ודיפקי ינפוג ךוניחל םירומהו םילהנמה
רשאל ןיא .ינפוגה ךוניחה ירועישל תומיאתמו תוכר תולמעתה
,ןהיתומודו םירה ילענ ,ודנמוק ילענ םילעונה םידימלתל תופתתשה
.םיקזנ םורגל תולולעו תישפוחה העונתה תא תוליבגמה
 
 1.6  
 ינפוגה ךוניחה ירועיש  .2
 םוח ימיב  2.1  
שובחל רתויב ץלמומ םימחה םימיב שמשה ינרקמ הנגהל
םלואל ץוחמ תוליעפה תעב "יט" תוצלוח שובללו םיעבוכ
 .תולמעתהה
   
תולמעתהה םלואל ץוחמ ינפוג ךוניח ירועיש תתל אל יוצר
 .(רבמטפסו ינוי ,יאמ םישדוחב רקיעב) 12 העשה ירחא
   
םידליה ןגב
.תיכוניחה תוליעפהמ קלח אוה ינפוגה ךוניחה םידליה ןגב
תיינבל יעצמאכ םידומילה תינכתב תבלושמ תינפוגה תוליעפה
.תויונמוימ תשיכרלו םינכת תדימלל ילככו םיגשומ
תוליעפה עצבתת ידוסי-םדק ךוניחל ףגאה תלהנמ םע םואיתב
םידליה תלוכיל םאתותו ,רצחבו ןגה ךותב ,םוי לכב תירוטומה
לכב תוקד 25 אוה ץלמומה תוליעפה ךשמ .םהלש ןיינעה תמרלו
ירועישו רצחה ינקתמ לוצינ ,תישפוח העונת לולכת איהו ,םוי
םניא ,ילקיזומה ךוניחה םוחתב םהש ,הקימתיר ירועיש) העונת
.(וז הסכמב םילולכ
ינפוגה ךוניחה אשונב תוידוחיי תוינכת םהב תומייקתמש םינגב
.תויוליעפה תא ריבעהל תוננגה הנרשכות
ינפוגה ךוניחה אשונ תא לולכל םידליה ינג לע תוחקפמל עצומ
ךוניחב תויומלתשהה אשונ לכ .תוננגה לש תויומלתשהה תוינכתב
ךוניחה לע חוקיפה ןיבל םידליה ינג לע חוקיפה ןיב םאותי ינפוגה
.ינפוגה
םידליה ןגל תרגסמה תינכת תושירדל הנמאתות אשונב תוינכת
.ה"נשתה םידומילה תנשב המסרופש ,6-3 יאליגל
 
 2.2  
'ב-'א תותיכב
תארוהל שידקהל ץלמומו ,התיכל ש"ש 2 תללוכ תועשה תכרעמ
.תכרעמב תפסונ תחא העש ינפוגה ךוניחה
ונתניי דוסיה תותיכב ינפוגה ךוניחה ירועיש יכ דואמ בושח
 .החמומ הרומ תועצמאב
 2.3  
('ו-'ג תותיכ) ידוסיה רפסה תיבב
ש"ש 2 לבקי דימלת לכ .התיכל ש"ש 2 תללוכ תועשה תכרעמ
תפסונ תחא העש ינפוגה ךוניחה תארוהל שידקהל ץלמומ .תוחפל
.תכרעמב
.ינפוג ךוניחל החמומ הרומ ידי-לע ונתניי ינפוגה ךוניחה ירועיש
לש הקספה רשפאל יוצרו ,דחא םויב םירועיש ינש ץבשל ןיא
 .רועישל רועיש ןיב םימי השולש דע םיינש
 2.4  
הנוילעה הביטחבו םייניבה תביטחב
ש"ש 2 לבקי דימלת לכ .התיכל ש"ש 2 תללוכ תועשה תכרעמ
.תוחפל
ינפל תודמועה ב"י-א"י תותיכל דחוימב ,תחא ש"ש ףיסוהל ץלמומ
סויגה
.ל"הצל
רפסה יתב לש 'ח-'ז תותיכ ידימלתל ינפוגה ךוניחה ירועיש
ומייקתי הנוילעה הביטחהו םייניבה תביטח ידימלתלו םיידוסיה
דע םיימוי לש חוורב) םעפ לכב תחא תיעובש העש ,עובשב םיימעפ
.(רועישל רועיש ןיב םימי השולש
תעינמ לש המגמה לע הרימש ךות דומילה תוצובק תא ןגראל שי
.רפסה תיב לש ןותנה תועשה ןקת תרגסמב תאזו ,רתי סולכא
םידימלת 26 רתויה לכלו תוחפל םידימלת 15 אוה יוצרה בצמה
.הצובקב
דרפנב ונתניי םיידוסי-לעה ךוניחה תודסומב ינפוגה ךוניחה ירועיש
.םינב תוצובקלו תונב תוצובקל
םרשוכ תא חפטל ב"י-א"י תותיכב םידימלתה תא דדועל ידכ
רפסה-יתב ילהנמל םיצילממ ונא ל"הצל םסויג תארקל ינפוגה
 - ינפוגה ךוניחל םירומלו
 2.5  
אשונ תא ב"י-א"י תותיכב שיגדתש םידומיל תינכת תונבל
 ;ינפוגה רשוכה
   
תרגסמ וא ינפוגה ךוניחה ירועיש ףצר תרימש תא חיטבהל
ףא יוצרו ,םידומילה תנש םויס דע ינפוג ךוניח לש תרחא
.ץיקה תשפוחב
ינפוג ךוניחל םירומה לע הבוח :ב"י תותיכב ינפוג ךוניחב ןויצה
.רמגה ןויצ ןתמב אטבתת םתכרעהש ,ב"י תותיכב םינחבמ עצבל
ילהונ .םידומילה תנש םויסל רשפאה לככ ךומס ועצובי םינחבמה
.329 ףיעס ,9/ונ רזוחב ומסרופ ןויצה יביכרמו םינחבמה
 
   
 תוידסומ תויומלתשהו הייהש תועש  .3
תא רשפאתש ןפואב הנבית רפסה יתב לש םירועישה תכרעמ יכ עצומ
 :הלאה תורטמל תוידסומה תויומלתשהה ידעומו הייהשה תועש לוצינ
 
רפס יתב םתואב ,'ב-'א תותיכב תוללוכה תורומל הנדס םויק
תארוה יכרד לש ןונכתלו ןובילל ,החמומ הרומ םהב ןיא ןיידעש
 הלא תותיכב ינפוגה ךוניחה
   
 ינפוג ךוניחב םינייטצמ וא םישקתמ םידליב ישיא לופיט    
 םצמוצמו רחבנ םידימלת לגסל םיעפומ וא תורחבנ תנכה    
 רפסה תיבל טרופס ןותיעבו תודעווב לופיט    
 תיביטרופס תוליעפל הקספהה ןוגרא    
תוינכת תיינבל ינפוג-ךוניחל םירומה לש תווצ תובישי םויק
.םיגשיה רחא בקעמל םינחבמו םידומיל
 
   
 םיידסומ עוריא ימי  .4
תופתתשהב ,םיימינפ לוחמו טרופס ,תולמעתה ימי וכרעיי רפס תיב לכב
ידי לע הנדבועת תינכתהו תוליעפה תרגסמ .רפסה תיב ידימלת לכ
,טרופסה תודעוו םידימלתה תצעומ ףותישב ,ינפוג ךוניחל הרומה
ץילממ ינפוגה ךוניחה לע חוקיפה .רפסה תיב תלהנה ידי לע הנרשואתו
:ןלהל טרופמכ ,םהל ךומס וא םישדוחה ישארב טרופסה ימי תא םייקל
ינפוג רשוכ םוי :ולסכ שדוח שארב
הלק הקיטלתא םוי :תבט שדוח שארב
לוחמ םוי :ןסינ שדוח שארב
.דסומב "לוכל תואירב" םוי :רייא שדוח שארב
םיפתתשמכ ,עוריאה ימימ 2-1-ב םידימלתה ירוה תא בלשל ץלמומ
,ינפוג רשוכ :םימיאתמ תוליעפ יאשונ .םינגראמ םיטפושכ וא םיליעפ
."לוכל תואירב" םוי ,לוחמ
תויוליעפל הלצונת (הלודגה הקספהה דחוימב) רפסה תיבב תוקספהה
.ב"ויכו םיקחשמ ,תיתתיכ ןיב הגיל ,םע ידוקיר ,הליעפ הקספה ןוגכ
.םידימלתה תצעומ ידיב היהי תויוליעפה לוהינ
 
 
 הייחש ידומיל  .5
רושיא יפל - תורחא תותיכב) 'ה תותיכב ונתניי הייחש ירועיש
הבוח ירועיש ויהיו ,(ונגס וא ינפוגה ךוניחה לע הנוממהו ר"מפמה
תושירדה לע תונועה הייחש תוכרב םהב תויוצמש תומוקמה לכב
רזוח לש עבקה תוארוהב ומסרופש יפכ תוחיטבה תוארוה לש
 5.1.-4 ףיעס ,7/חנ
 5.1  
ןיא) םוי לכב דחא רועיש ,םירועיש 12-10 לולכי הייחשה דומיל
ידי לע עבקייש ,ןלהל םיטרופמה םילולסמה דחאב ,(תועש ףרצל
ידי-לע ובצקוהש תועשה תסכמל םאתהב ינפוגה ךוניחה לע חוקיפה
 :זוחמה
 5.2  
םוי ,תזכורמ הרוצב :תורוקמ תוכרב ןהב תומייקש תויושרב
 .םידומילה תנש ךלהמב ,םייעובש ךשמב ,םוי רחא
   
ךשמב :עובשב םימעפ 3-2 תוחותפ ןהב תוכרבהש תויושרב
וא ,ינוי-יאמו רבוטקוא-רבמטפס םישדוחב ,תועובש 6-4
 .(ליעל טרופמכ) תזכורמ הרוצב
   
םיינוגראה םיזכרה תרזעב ,זוחמב ינפוגה ךוניחה לע חקפמה
תכרעמ תא רפסה יתב ילהנמ םע םאתי ,תוימוקמה תויושרהו
םירושקה םירודיסה ראש לכ תאו העסהה ירדס תא ,םירועישה
 .הייחשה דומילב
 5.3  
תייבגל תויארחא רפסה תיב תלהנהו תימוקמה תושרה :ןומימ
ימד רובע 100% לש רועישב םידימלתה ירוהמ תואצוהה רזחה
תנגרואמ הרובחתב העיסנה תואצוה רובע 100% וא/ו הסינכ
ימולשת"ב קסועה עבקה תוארוה רזוחב טרופמכ ,הייחשה תכרבל
."םירוה
 
 5.4  
םייצראה םיעוריאה יכיראתו תיביטרופסה תורחתה תורגסמ
 םיימואלניבהו
 .6
.םידומילה תנש תליחתב םסרופיש רזוחב וטרופי הלא
 
 
 טרופסהו רשוכה תוא  .7
לעהו םיידוסיה רפסה יתב לכב הבוח םה "טרופסהו רשוכה תוא" ינחבמ
.ב"י התיכ דעו 'ד התיכמ ,םיידוסי
 
 
 טרופס יגוח  .8
ולעפי ןכ .םיידוסי לעהו םיידוסיה רפסה יתבב ולעפי טרופס יגוח
םינייטצמ םידימלתל תיביטרופס תוליעפל םיבושיי/םיירוזא םיזכרמ
.םינוש טרופס יפנעב
תולמעתהל םייבושיי םיגוח חותפל תוימוקמה תויושרה ינפל ץלמומ
ךוניחל םירומלו רפסה יתב ילהנמל םיעיצמ ונא .ינפוג רשוכלו תנקתמ
.הלא םיגוחל ךכל םיקוקזה םידימלת תונפהל ינפוג
 
 
 תויכוניח תומזי  .9
לכב םוסרפ ןהל תתלו תויעוצקמ תויכוניח תומזי עוציב דדועל שי
ינפוג ךוניחל םירומהו רפסה יתב ילהנמ .תוירשפאה תורגסמה
לע םיחקפמל תומזי עוציבל תועצהו חוד בתכב ריבעהל םישקבתמ
.םידומילה תנש לכ ךלהמב תוזוחמב ינפוגה ךוניחה
 
 


,ןמכוז םהרבא רמ לא תונפל רשפא םיפסונ םירוריבל
.03-6896136 'לט ,ינפוגה ךוניחה לע הנוממהו ר"מפמה
עבק תוארוה


2001 ינויב 1 ,א"סשת ןויס 'י ,(א)10/אסשת ל"כנמ רזוח