םידומיל תוינכת .9
ינפוג ךוניח 9.3
ימואל גוציי ךרוצל םידומילהמ םידימלת רורחשל שדח ספוט
תוימואלניב טרופס תויורחתב
9.3-3
 
2001 ינויב 1
 
   הלוחת ךיראת
ןוכדע
 
     םוסרפה תרטמ

םידומילהמ םידימלת רורחשל להונה תא ונמסרפ ,215 ףיעס ,6/ונ רזוחב
ונמסרפ םג רזוח ותואב .תוימואלניב טרופס תויורחתב ימואל גוציי ךרוצל
:ןכדועמהו שדחה ספוטה ןלהל .םידימלת רורחשל השקבה ספוט תא 'א חפסנב

א חפסנ
ךרוצל םידומילהמ ה/דימלת רורחשל השקב ספוט
ימואל גוציי

לארשי תנידמ
ךוניחה דרשמ
ינפוגה ךוניחה לע חוקיפה
ימואל גוצייל ס"היבב םידומילהמ ה/דימלת רורחש
(הפוריא עיבגב תגציימ הצובקב וא תימואל תרחבנב)

סופד תויתואב ףידע ,רורב בתכב םיטרפה אלמל אנ
ת/עגונה תודחאתהה /דוגיאה י"עו שקבמה י"ע םיקתוע 4-ב אלומי
 .ףנעל
 .1  
דסומו םירוהה תמיתח רחאל ,ה/דימלתה י"ע רבעוי ספוטה
ינפל תועובש 3 תוחפל הללכמה /ס"היב להנמ רושיאל ,טרופסה
 .לעפמה
 .2  
ךוניחה לע חקפמל ותעד-תווח םע םיספטה תא ריבעי ס"היב להנמ
 .ינפוגה ךוניחה לע הנוממהו ר"מפמל ונממו .זוחמב ינפוגה
 .3  
,םייעובש ינפוגה ךוניחה לע הנוממהו ר"מפמל עיגהל בייח ספוטה
 .לעפמה תליחת ינפל ,תוחפל
 .4  
תעידיל ר"מפמה תועצמאב ותטלחה תא ריבעי זוחמה להנמ
תיב להנמו ינפוגה ךוניחה לע יזוחמה חקפמה ,דוגיאה/תודחאתהה
.רפסה
 
 .5  
(רורב בתכב/סופד תויתואב בותכל אנ) ה/דימלתה תיינפ
הנחמב/טרופס תורחתב תופתתשה םשל ירורחש תא רשפאל שקבא
*.ץראב/ל"וחב *םינומיא
(יטרפ םשו החפשמ םש) ה/דימלת יננה
הללכמב/ס"היבב
ריעב 'סמו בוחר :ותבותכש
'סקפ ןופלט דוקימ
המיתח ךיראת
 
 .1
.יתב/ינב תיינפל יתמכסה רשאל ינירה :היינפל םירוהה רושיא
הרוהה תמיתח ךיראת:םשה

 
 

טרופסה תדוגא/טרופסל תודחאתהה/דוגיאה תיינפ
תויורחתב תופתתשה םשל ל"נה לש ורורחש תא רשפאל םכשקבנ
לעפמה תרגסמב ףנעב *ץראב/ל"וחב םינומיא הנחמב/טרופס
 (תימשר הנמזה ףרצל שי)
 .2
םויב סנוכת הצובקה/תרחבנה
 םויב םינומיאה/תויורחתה תא ליחתתו
   
םינומיאה/תויורחתה תא םייסת הצובקה/תרחבנה
 םויב רזופתו םויב
   
םימי הצובקה/תרחבנה םע ל"נה ההשי כ"הסב
 .(וטנ) םימי ס"היבמ רדעייו
   
 :ןה הז רויסב תוללכנה תוצראה    
:דחוימב ל"נה לש תופתתשה ךרוצל הקמנהה
 
 :חלושה ףוגה םש *:ר"ויה/יללכה ריכזמה םש
   
ךיראת *:ר"ויה/יללכה ריכזמה תמיתח
טרופסה תדוגא/דוגיאה/תודחאתהה תמתוח

 
 
.ץילממ ינניא/ץילממ ינא *:הללכמה/ס"היב להנמ תעד תווח
תורעה
להנמה תמיתח להנמה םש ךיראת
ס"היב תמתוחו
 
 
 .3
ינניא/ץילממ ינא :זוחמב ינפוגה ךוניחה לע חקפמה תעד תווח
.ץילממ
תורעה
המיתח םש ךיראת
 
 .4
ינניא/ץילממ ינא :ינפוגה ךוניחה לע הנוממהו ר"מפמה תצלמה
.ץילממ
תורעה
המיתח םשה :ךיראת
 
 .5
.דימלתה רורחש תא רשאמ ינניא/רשאמ ינא *:זוחמה להנמ תטלחה
תורעה
המיתח םשה ךיראת

(ינפוגה ךוניחה לע הנוממהו ר"מפמה י"ע חלשיי) הטלחהה קתעה
הדוגאל/תודחאתהל/דוגיאל
זוחמב ינפוגה ךוניחה לע ת/חקפמל
ס"היב ת/להנמל

.רתוימה תא קוחמל אנ *
 
 .6

עבק תוארוה


2001 ינויב 1 ,א"סשת ןויס 'י ,(א)10/אסשת ל"כנמ רזוח