םידומיל תוינכת .9
ינפוג ךוניח 9.3
טרופס תויורחתב םידימלת תופתתשהל םיעבוקה םיכיראתה
ב"סשתהב רפסה יתב לש
9.3-3
רשא םידימלת תויורחתב קלח לוטיל םיאשר ויהי ב"סשתה םידומילה תנשב
:אוה םהיבגל עבוקה הדילה ךיראת
1.1.88 :'ח-'ז תותיכל
 
 -
1.1.87 :'ט תותיכל
 
 -
1.1.84 :(לגרו ףע ,לס-רודכ יקחשמב) ב"י-'י תותיכל
 
 -
,הדש יצורימ ,הלק הקיטלתא - םיישיאה טרופסה יפנעב) א"י-'י תותיכל
טרופסה יפנעבו - תולמעתהו הייחש ,ןחלוש סינט ,טווינ תציר
1.1.85 :לגרודכ ,לסרודכ - םייתצובקה
 
 -
1.1.84. :דבלב הלא תותיכל תודעוימה תויורחתל ,ב"י תותיכל
 
 -


ךוניחה לע הנוממהו ר"מפמה לא תונפל רשפא םיפסונ םיטרפל
.03-6896136 'לט ,ןמכוז םהרבא רמ ,ינפוגה
תועדוה


2001 ינויב 1 ,א"סשת ןויס 'י ,(א)10/אס ל"כנמ רזוח