אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
בריאות 2.2
הצהרה על מצב בריאותו של תלמיד - שינוי 2.2‎-15
 
1 בספטמבר 2000
 
  תאריך תחולה 
עדכון סעיף
2.2‎-12 בחוזר
הוראות הקבע
תשס/1(א)
 
חוזר זה בוטל
  מטרת הפרסום  


סעיף זה מחליף את סעיף 2.2‎-12 בחוזר הוראות הקבע תשס/1(א).
ההצהרה על מצב הבריאות של התלמיד הניתנת לבית-הספר על ידי ההורים
מיועדת להבטיח עבור התלמיד התנהגות, היערכות וטיפול נכונים בשגרה
ובמקרה חירום. בית-הספר ייערך למגבלות בריאות קיימות ולמצבים בלתי
צפויים רק על פי התוכן, התקפות והמהימנות של הצהרת ההורים.
טופס הצהרת הבריאות ניתן מטעם בית-הספר. מידע על מצב בריאותו של
התלמיד צריך להימסר לגורמים הרלוונטיים בבית-הספר.
על הורי התלמיד לחתום על טופס הצהרה על מצב בריאותו של ילדם בתחילת
כל שנה. טפסים אלה יתויקו בתיק מיוחד לשנת לימודים ויוחזקו במקום נגיש
לצוות בית-הספר כדי שהמידע יהיה זמין.
את ההצהרות יש לשמור במשך תקופה מחייבת, כמקובל על שמירת רשומות
בריאות.


בשאלות אפשר לפנות אל הממונה על הבריאות והחינוך לבריאות במשרדנו,
הגב' עירית ליבנה, טל' 02‎-5603451.


להלן דוגמת הטופס:
הצהרה על מצב בריאותו של התלמיד

בית הספר: היישוב:
אל: מחנך/ת הכיתה מר/גב'
________
כיתה
____________
מס' ת"ז
_________________
שם פרטי ושם משפחה
מאת: הורי התלמיד/ה:
אני מצהיר/ה כי:
לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני/מבתי להשתתף
בפעילות הנערכת בבית הספר ומטעמו.
 
1. 
יש לבני/לבתי מגבלות בריאותיות המונעות השתתפות מלאה/חלקית
בפעילות הנדרשת בבית הספר ומטעמו, כדלקמן:
- פעילות גופנית
- טיולים
- פעילות אחרת:
תיאור המגבלה:
 
מצורף אישור רפואי שניתן על ידי:
לתקופה:
 
2. 
יש לבני/לבתי מגבלה בריאותית כרונית (כגון אסטמה, סוכרת נעורים,
אפילפסיה וכד').
מצורף אישור רפואי שניתן על ידי:
לתקופה:
שם, כתובת ומספר טלפון לפנייה בשעת מצוקה בגין המגבלה
הבריאותית:
 
 
3. 
אני מאשר/ת כי ידוע לי שמשרד הבריאות מחסן תלמידים בבית הספר
לפי תכנית חיסונים הנקבעת על ידו והמתפרסמת בעיתונות לקראת כל
שנת לימודים.
 
4. 
אני מאשר/ת מתן חסונים לבתי/לבני לפי תכנית זו, אלא אם אודיע בכתב
על התנגדותי למחנך הכיתה או לאחות בית הספר.
 
5. 
אני מתחייב/ת להודיע למחנך הכיתה או לאחות בית הספר אם אחד
מבני המשפחה הגרים עם התלמיד סובל ממצב בריאותי הכרוך בדיכוי
המערכת החיסונית (כתוצאה ממחלה או מטיפול כימותרפי, למשל)
ועשוי להיות מושפע ממתן החיסון לתלמיד.
 
6. 
אני מאשר/ת כי במסגרת שירותי בריאות לתלמיד יעבור בני/בתי בדיקת
רופא, אלא אם אודיע בכתב על התנגדותי לאחות בית-הספר.
 
7. 
אני מתחייב/ת להודיע למחנך הכיתה על כל שינוי או הגבלה זמניים או
קבועים שיחולו במצב הבריאות של בני/בתי.
 
8. 
אני מאשר/ת מתן מידע רלוונטי למורים המופקדים על הנושאים
הכרוכים בכל הקשור למגבלה הבריאותית של בני/בתי.
 
9. 


____________
חתימת ההורים
________________
שם ההורים
____________
תאריך

(את הטופס יש לשלוח למחנך הכיתה במעטפה סגורה.)


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סא/1(א), א' אלול תשס"א, 1 בספטמבר 2000