ארגון ומינהל 3.
ארגון העבודה הפדגוגית 3.1
הוראת הקריאה והכתיבה בכיתה א' 3.1‎-10
 
1 בספטמבר 2000
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
חוזר זה בוטל
  מטרת הפרסום  


1. כללי
השליטה בתהליכי הקריאה והכתיבה היא הבסיס ללמידה הפורמלית בבית
הספר. אף שפעולות אלה ממשיכות להשתכלל ולהתפתח לאורך כל שנות בית
הספר, יש חשיבות מכרעת לשלב הראשון בלימוד הפורמאלי - כיתה א'.
תכנית להוראת הקריאה והכתיבה בכיתה א' היא שלב ראשון במסגרת תכנית
היסוד להוראת לשון אם - רכישת לשון אם כתובה ודבורה ופיתוח כשירות
לשונית ואוריינית של כל התלמידים.(1)
2. בניית התכנית להוראת הקריאה והכתיבה
כדי לאפשר קידום מרבי של כל תלמיד על בית הספר להיערך לבניית
תכנית להוראת הקריאה והכתיבה בכיתה א'. התכנית תיבנה על בסיס
מדיניות המשרד, המאפשרת אוטונומיה לבתי הספר.
התכנית להוראת הקריאה והכתיבה בכיתות א' תיבנה על ידי הצוות
הפדגוגי של בית הספר הכולל את מנהל בית הספר, את המורות בכיתות
א', את רכזת החינוך הלשוני והאוריינות וכל נושא תפקיד נוסף שבית
הספר מעוניין לשתפו בהחלטה.
 
2.1 
על כל תכנית ללימוד הקריאה והכתיבה בכיתה א' לכלול את הרכיבים
האלה:
 
2.2 
1 ראה ס"ק 2.1 ו-3.3 בחוזר הוראות הקבע תש"ס/7(ב), סעיף 8-.3.1
לימוד הקשר בין הפונמות ובין סימני הכתב (לימוד העיקרון
האלפביתי)  
   
הגברת המודעות לפונולוגיה של השפה ולאסטרטגיות קריאה     
לימוד השימוש בהקשר לצורך קריאה     
לימוד אסטרטגיות של הבנת הנקרא     
לימוד ההבעה בכתב     
דיבור על מה שנקרא ועל מה שנכתב: התכנים, הצורות והתהליך.
 
   
הצוות המפקד על הכנת התכנית לקריאה ולכתיבה לכיתות א' יבחר את
שיטת הקריאה, את הספר ואת החוברות ללימוד הקריאה או את
החומרים הדידקטיים שהתלמידים ילמדו באמצעותם.
 
2.3 
שיטת הקריאה תהיה רכיב משמעותי אך לא בלעדי בתכנית של לימוד
הקריאה והכתיבה,
ותיתמך במגוון פעילויות המפתחות את הכשירות
האוריינית של התלמידים.
 
2.4 
על כל תכנית ללימוד הקריאה והכתיבה להביא את התלמידים להישגים
המצופים.(2)
 
2.5 
3. המשימות הלימודיות
כדי להבטיח יעילות מרבית בלימוד הקריאה והכתיבה, על מורכבותן, חשוב
לדאוג שמשימות הלימוד המוצעות לתלמיד תבטחנה:
את פיתוח המודעות הפונולוגית בפרט והמודעות המטה-לשונית בכלל;
 
את פיתוח המיומנויות של פענוח, היעזרות בהקשר, קריאה בקול
וקריאה דמומה;
 
עיסוק באסטרטגיות הבנה ופרשנות נוסף על לימוד המיומנויות;
 
זימון הזדמנויות שבהן הקריאה, הכתיבה והשיחה משולבות זו בזו
ומשפיעות זו על זו;
 
פיתוח הפעלה של שיקולי דעת לבחירה על ידי התלמיד, תוך כדי מתן
הזדמנויות בחירה רבות במצבים של פתרון בעיות ועיסוק מתמשך בהן;
 
שיתופיות (בזוגות, בקבוצות קטנות וכו').
 
4. תפקידי המורה
ארגון סביבת למידה באופן שתענה על העקרונות האלה:(3)
 
4.1 
(2) ההישגים המצופים מופצים במערכת באמצעות החוברת "כשירות אוריינית בכיתה א'",
ויעובדו במהלך שנת התשס"א לחוזר מנכ"ל. בחוברת זו מנוסחים גם התנאים הייחודיים של
מערכת החמ"ד.
3 עקרונות הסביבה הלימודית בבתי הספר הממ"ד יותאמו למשנת החמ"ד.
הצפה של הסביבה במקורות לקריאה (ספרים, חוברות, עיתוני
ילדים, מקראות, תוכנות מחשב, סרטי וידיאו ועוד)  
   
הצעת מגוון המקורות לקריאה: סוגים שונים בנושאים שונים
וברמות קריאות מגוונות
 
   
נגישות מתוכננת וגם מזדמנת לחומרים ולאמצעי ההפקה, ובכלל
זה מחשבים
 
   
אבחון של ניצני האוריינות, כתוצאה מהטיפוח שלהם בגן הילדים
 
4.2 
הכנה של תכנית הוראה מותאמת לממצאי האבחון (שערך המורה)
 
4.3 
הפעלה דיפרנציאלית של שיטות להוראת הקריאה (בין שיטות ובתוך
השיטה) כדי להתאים את השיטה לתלמיד ולשלב הלמידה שהוא נמצא
בו
 
4.4 
הקצאת זמן הוראה באופן דיפרנציאלי, על פי הצרכים הייחודיים של
הלומדים
 
4.5 
הדגמה של תהליכי קריאה וכתיבה
 
4.6 
ביסוס ההוראה על הערכה שוטפת של רמת התפקוד של התלמיד
 
4.7 
ניהול מעקב רשום, שיוכיח את ההתקדמות של כל אחד מהתלמידים
מנקודת הכניסה לכיתה א' ועד לסיום שנת הלימודים
 
4.8 
עדכון שוטף של ההורים בדבר התקדמותו של כל לומד, הן בעל פה והן
בכתב (המעקב הרשום ישמש תימוכין לחוות הדעת של המורה ובסיס
לשיחה עם ההורים).
 
4.9 
5. מעקב אחר ההישגים
המורה ינהל מעקב רשום שוטף של תפקוד הלומדים, בעיקר בקריאה
ובכתיבה.
 
5.1 
שלוש פעמים בשנה יערוך המורה סיכום כיתתי של המעקב וימסור את
תמונת המצב למנהל בית-הספר. תמונת המצב תשמש את המורה לצורך
המשך התכנון של ההוראה ותעמוד בכל עת לרשות המשרד.
 
5.2 
מנהל בית-הספר יבחן את יכולת הקריאה בספר ואת יכולת הכתיבה של
התלמידים בתחילת כיתה ב', באמצעות הכלים של המשוב הבית-ספרי.
 
5.3 
6. הקשר עם ההורים
בית-הספר יתאר להורי הילדים הנכנסים לכיתה א' את תכנית
הלימודים בקריאה ובכתיבה, ובכלל זה את השיטה להוראת הקריאה
שנבחרה על פי החלטות בית-הספר ובהלימה עם המסגרת שנמסרה לעיל.
 
6.1 
בית-הספר יזמין את ההורים להגיע לכיתה בשעות הלימודים וללמוד את
דרך הפעילות בה.
 
6.2 
ההורים יקבלו דיווח על תפקוד ילדם בקריאה ובכתיבה שלוש פעמים
בשנה (בעל פה או בכתב). אם הדיווח הוא בפגישה פנים אל פנים, יש
לתעד אותה.
 
6.3 


בשאלות ובבירורים אפשר לפנות אל המחלקה למיומנויות יסוד באגף
לחינוך יסודי, טל' 02‎-5603800.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סא/1(א), א' אלול תשס"א, 1 בספטמבר 2000