עובדי הוראה 8.
יועצים ומורים בתפקידי הדרכה 8.3
תקנון למתן רשיונות לייעוץ 8.3‎-2
 
1 בספטמבר 2000
 
  תאריך תחולה 
עדכון סעיף
43 בחוזר נח/1
 
חוזר זה בוטל
  מטרת הפרסום  הדברים שלהלן מבטלים את הנאמר בחוזר נח/1, סעיף 43:
החל בשנת הלימודים התשס"א יוענקו רשיונות קבועים לייעוץ לעובדי
הוראה העומדים בכל התנאים המפורטים להלן:
 
1. 
בעלי תואר אקדמי שני לפחות בייעוץ חינוכי מטעם מוסד מוכר
להשכלה גבוהה מהארץ או מחו"ל
 
1.1   
בעלי תעודת הוראה (כולל גננת) ממוסד מוכר להכשרת עובדי
הוראה בארץ
או: בעלי תעודת מורה מוסמך או גננת מוסמכת ממשרד החינוך
בישראל
או: בעלי רשיון הוראה קבוע שניתן על ידי משרד החינוך בישראל
או: בעלי תעודת הוראה או רשיון הוראה מחו"ל שהוכרו על ידי
משרד החינוך בישראל, אשר השלימו גם את השכלתם העברית
והגיעו להסמכה מלאה בארץ
 
1.2   
מועסקים כיועצים בארץ בפיקוח שפ"י לפחות שנתיים לשביעות
רצון הפיקוח.
 
1.3   
רשיונות זמניים לייעוץ יוענקו לעובדי הוראה העומדים בתנאים
המפורטים להלן:
 
2. 
תלמידים מן המניין לתואר שני לפחות בייעוץ חינוכי בשנה ב'
במוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ
 
2.1   
בעלי תעודת הסמכה להוראה מהארץ, כמצוין ב-1.2 לעיל  2.2   
מועסקים כיועצים בפיקוח שפ"י לשביעות רצון הפיקוח.  2.3   
הערה: אפשר לאשר רשיונות זמניים לייעוץ לשלוש שנים לכל היותר.
 
 
בתקופת מעבר שתסתיים בתום שנת הלימודים התשס"ד (31.8.2004)
יוענקו רשיונות לייעוץ לעובדי הוראה העומדים בתנאים המפרטים
להלן:  
3. 
רשיונות קבועים לייעוץ  3.1   
לבעלי תואר אקדמי ראשון לפחות בייעוץ חינוכי ממוסד מוכר
להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל ולבעלי תעודת הסמכה
להוראה מהארץ, כמצוין ב-1.2 לעיל
או:
 
א.   
ליועצים בעלי תעודת הסמכה שסיימו את הכשרתם ללימודי
תעודה בייעוץ במוסדות שקיבלו בעבר אישור לקיים לימודים
אלה: מכללת בית ברל, מכללה ירושלים לבנות
או:
 
ב.   
לבעלי תואר אקדמי שני (M.A) בפסיכולוגיה ממוסד מוכר
להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל שהם בעלי תעודת הסמכה
להוראה מהארץ או רשיון הוראה קבוע ונוסף לכך סיימו
בהצלחה קורסי הכשרה משלימה מתחום הייעוץ ואושרו על
ידי שפ"י  
ג.   
למועסקים כיועצים בארץ בפיקוח שפ"י לפחות שנתיים
לשביעות רצון הפיקוח.
 
ד.   
רשיונות זמניים לייעוץ  3.2   
לבעלי תואר אקדמי בייעוץ או לתלמידים מן המניין בשנה ג'
בהתמחות לתואר ראשון לייעוץ או לתלמיד שנה ב' לתואר
שני בהתמחות לייעוץ במוסד להשכלה גבוהה בישראל שהוכר
על ידי המועצה להשכלה גבוהה או לבעלי תואר אקדמי
בייעוץ ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בחו"ל שהוכר על ידי
משרד החינוך בישראל
 
א.   
לבעלי הסמכה מלאה להוראה כמפורט ב-1.2 לעיל  ב.   
לבעלי המלצה מהיועץ הבכיר להענקת הרשיון.  ג.   
הערה: רשיון זמני לייעוץ מוענק לשתי שנות העבודה הראשונות
בייעוץ. בתום השנתיים יש לפנות בבקשה לקבלת רשיון קבוע
בייעוץ לפי הכללים המפורטים לעיל. הרשיון הזמני ניתן להארכה
לשנה שלישית.
 
 


לפרטים אפשר לפנות אל גף הייעוץ בשפ"י, טל' 02‎-5603237, ואל מנהלת גף
כוח אדם בהוראה, הגב' אילנה דינור, טל' 02‎-5604759/60.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סא/1(א), א' אלול תשס"א, 1 בספטמבר 2000