עובדי הוראה 8.
תנאי שירת 8.5
נוהל העסקתם של עובדי הוראה חדשים 8.5‎-16
 
1 בספטמבר 2000
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  החל מראשית שנת הלימודים התשס"א יועסקו עובדי הוראה חדשים על
סמך הרשאה להעסקה לשעה שתינתן על ידי מנהל המחוז, לאחר קבלת
הפניה לעבודה הנשלחת לעובד על ידי מנהל אגף כוח אדם בהוראה.
 
1. 
במהלך חודש מאי, בשנת העבודה הראשונה, יודיע המחוז לעובדי
ההוראה החדשים שעבודתם מסתיימת בסוף אותה שנת לימודים (לגבי
עובדת בהיריון יש לפעול בכפיפות להוראות חוק עבודת נשים).
 
2. 
עובד הוראה בעל הסמכה להוראה שיתבקש לעבוד שנה שנייה יקבל
ממנהל המחוז הודעה על כך. שנת עבודה זו תיחשב כשנת ניסיון שנייה.
 
3. 
זכויותיו של עובד הוראה המועסק על פי 3‎-1 לעיל תובטחנה בפנסיה
תקציבית.
 
4. 
תקופת הניסיון של עובד הוראה בעל הסמכה להוראה (בחט"ב בעל
רשיון הוראה קבוע) היא שנתיים, עם אפשרות להארכה. לפיכך, אם
עובד בעל הסמכה להוראה הועסק במשך שנתיים לפי ההוראות שפורטו
לעיל, אין לשלוח לו מכתב הפסקת עבודה בסוף השנה השנייה. אפשר
לפטר עובד כזה פיטורים פדגוגיים בהתאם לנהלים של פיטורי עובדי
הוראה בתקופת ניסיון וכן פיטורים מינהליים עקב צמצומים, על פי
ההוראות.
 
5. 
מתמחה בהוראה (סטאז'ר) המתקבל לשנת עבודה ראשונה מקבל שכר
של מורה מוסמך בכיר (כתלמיד שנה ד', לאחר סיום 3 שנות לימוד), אך
איננו בעל תעודת הוראה, ולפיכך תקופת הניסיון שלו היא 4 שנים
(בחט"ב 3 שנים).
 
6. 
מתמחה בהוראה (סטאז'ר) שיועסק ב- 1/3 משרה לפחות יקבל הפניה
לעבודה כמתמחה והרשאה ולהעסקה לשעה לשנה אחת (ככל עובד
חדש), ותישלח לו הודעה על הפסקת עבודה לקראת סוף אותה שנת
לימודים. אם הוא יועסק שנה שנייה, הוא יקבל ממנהל המחוז הודעה על
כך, ועבודתו בשנה זו תיחשב כשנת ניסיון שנייה.
 
7. 
הוראות אלו אינן גורעות מהוראותיו של חוק שירות המדינה (מינויים)
בדבר קבלת עובדים לשירות המדינה.
 
8. 


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל גף כוח אדם בהוראה במחוז בו הנך מועסק.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סא/1(א), א' אלול תשס"א, 1 בספטמבר 2000