עובדי הוראה 8.
רישוי 8.6
הערכת תארים אקדמיים מחו"ל לעו"ה לצורך דירוג שכר 8.6‎-2
 
1 בספטמבר 2000
 
  תאריך תחולה 
עדכון
 
  מטרת הפרסום  הסמכות להעריך תארים אקדמיים מחו"ל נתונה אך ורק בידי הגף להערכת
תארים אקדמיים מחו"ל, על פי הכללים להערכת תואר שנקבעו על ידו.
על פי הכללים האלה לא יוערך תואר אקדמי שני למי שלא יהיה בידיו תואר
ראשון בעת ההרשמה לתואר שני.
ההחלטות שפורסמו בחוזר מב/1, סעיף 24, ובחוזר מז/6, סעיף 199, ובכל
חוזר אחר המתייחס לנושא זה בטלות.


בשאלות אפשר לפנות אל הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל,
טל' 02‎-5602853.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סא/1(א), א' אלול תשס"א, 1 בספטמבר 2000