בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
שעת חירום 5.4
נוהלי שעת חירום במערכת החינוך 5.4‎-2
 
1 בספטמבר 2000
  תאריך תחולה 
עדכון החוזר
המיוחד ט',
התשנ"ח
 
חוזר זה בוטל
  מטרת הפרסום  


עם החוזר
הנהלים בחוזר זה מפרטים את הפעולות שחייבים לבצע ברגיעה ובשעת חירום
כדי להכין, לארגן ולהפעיל את המוסד להמשך קיום הלימודים בשעת חירום.
1. 
לפי החלטת הממשלה 267, מיום ב' בטבת התשל"ד, והחלטה ב/146 של ועדת
השרים לענייני ביטחון לאומי מישיבתה ביום ד', כ' בתמוז התשנ"ד, 29.6.94,
תפעל מערכת החינוך ותקיים את הלימודים בשעת חירום בכל מוסדות החינוך,
בהתאם לאפשרויות ולתנאים המשתנים כתוצאה ממצבי חירום שונים, אלא אם
כן צה"ל/פיקוד העורף במרחב האחריות הגיאוגרפי יקבעו אחרת ויורו על סגירת
מוסדות החינוך ועל אי-קיום הלימודים.
2. 
מנהלי בתי הספר יכינו את המוסדות לשעת חירום בהתאם להנחיות המפורטות
בנהלים שבחוזר זה, תוך הסתייעות בתיק הביטחון המוסדי המרכז את הנתונים
הדרושים לכל הגורמים בבתי הספר, ברשות המקומית ובמפקדת העורף
המקומית.
3. 
חוזר זה מחליף את החוזר המיוחד ט', התשנ"ח, באותו נושא.
 
4. 


בשאלות אפשר לפנות אל מנהל גף שעת חירום באגף הביטחון במשרד החינוך,
מר שאול יגיל, טל' 02‎-5603001.


מבוא
מערכת החינוך והתרבות תפעל בשעת חירום בעיקר בארבעה תחומים:  1. 
קיום והפעלה של מוסדות החינוך לסוגיהם
המוסדות יוסיפו לפעול, בהתאם לאפשרויות ולתנאים המשתנים. לצורך זה
יש להבטיח קיום אמצעי מיגון מתאימים, היערכות של כוח אדם בהוראה,
סדרי תקשורת, תחבורה ואמצעי עזר אחרים.
 
א.   
פעולות חברה, תרבות, נוער וספורט
בשעת חירום יש להגביר את פעולות ההסברה והתרבות, החברה והספורט,
למצוא במידת הצורך תחליפים לסדרים הרגילים, וכן לפתור בעיות
הנובעות משעת החירום עצמה והמחייבות אינטגרציה של הנושאים
השונים.
 
ב.   
הפעלת שירותי עזר למערכת החינוך
השירותים הבאים יכולים להשלים את הפעולות שהוזכרו לעיל ולעזור
להתגבר על הקשיים הנובעים משעת חירום:
 
ג.   
הטלוויזיה הלימודית  1)   
השירות הפסיכולוגי  2)   
היחידות לחינוך חברתי  3)   
המרכזים הפדגוגיים  4)   
אמצעי תקשורת המוניים: רדיו, טלוויזיה כללית, עיתונות, ערוץ 2
והטלוויזיה בכבלים.
 
5)   
העסקת התלמידים בחינוך העל יסודי ותלמידי המוסדות להכשרת עובדי
הוראה במשימות של שעת חירום

המגמה היא למצוא פתרונות למחסור בכוח אדם בנושאים שונים ולשתף
את התלמידים במשימות של שעת חירום, שעיקריהן הן:
 
ד.   
מילוי מקום של מורים  1)   
פעולה חברתית ותרבותית, כדי להעסיק את התלמידים בבתי הספר
במסגרות מאורגנות
 
2)   
תגבור גני הילדים והכיתות הנמוכות בבתי הספר היסודיים ובבתי
ספר לחינוך מיוחדJ״
 
3)   
מתן שיעורי עזר - אינדיבידואליים וקבוצתיים  4)   
עזרה משקית במפעלים חיוניים ובחקלאות, לפי תכנון של הגדנ"ע ושל
משרד העבודה.
5)   
תחומי האחריות של בעלי התפקידים השונים במערכת החינוך אינם משתנים
במהותם: השינויים הם בהדגשה, בקדימויות ובקצב הפעולה. בימי חירום מושם
דגש חזק יותר מאשר בימים כתיקונם על הבטיחות ועל הביטחון של הילדים ושל
העובדים, על שמירת מוראל גבוה ועל הסברה בעניינים אקטואליים.
ניהול מערכת החינוך בתנאים לא רגילים מחייב את בעלי התפקידים לשנות
מהרגלם ומקצבם בקבלת החלטות ובנטילת יזמה.
2. 
נוהל 1: קיום הלימודים בשעת חירום
1.1 מבוא
הוראה על קיום הלימודים או על ביטולם בהיקף חלקי או ארצי תינתן על ידי שר
החינוך, אולם כל הוראה והנחיה המתפרסמות בעת חירום באופן רשמי באמצעי
התקשורת מטעם דובר צה"ל או מטעם מפקדת פיקוד העורף חלות מיידית גם על
מוסדות החינוך, ואין להמתין להנחיות מיוחדות של מערכת החינוך.
נוסף לאמור לעיל, אלוף הפיקוד, או מי שהוסמך על ידו, מוסמך להורות - על פי
שיקולים צבאיים-ביטחוניים - על אי קיום הלימודים במרחב פיקודו או בחלק
מהמרחב. במקרים אלו ההוראות למוסדות החינוך על הפסקת הלימודים או על
חידושם תימסרנה על ידי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות ו/או על ידי
הלשכות המחוזיות של משרד החינוך. מצב זה מוגדר כ"מצב מיוחד בעורף".
א. 
בנהלים שבחוזר זה מופיע המושג "מרחב מוגן". הגדרת מרחב מוגן היא "מקלט
או חדר במבנה בית-הספר שנקבע כמתאים למיגון על ידי גורמים מקצועיים של
פיקוד העורף".
 
ב. 
1.2 הלימודים במצבי כוננות ומלחמה
מצבי כוננות - הגדרות
מצב כוננות א': כוננות רגילה בזמן רגיעה.
מצב כוננות ב': דריכות, כוננות והתכוננות מוגברת לקראת משטר חירום.
מצב כוננות ג': כוננות מלחמתית מוגבלת.
מצב כוננות ד': כוננות מלאה במלחמה כוללת.
א. 
יכול להיווצר מצב שבו הודעה על מצב כוננות ג' או ד' תיעשה ישירות ממצב א'
או בהדרגתיות - הכול לפי המצב.
ב. 
הפעלת מוסדות החינוך במצבי הכוננות השונים בכלל בתי הספר  ג. 
במצב כוננות א' יפעלו מוסדות החינוך בשגרה הרגילה.  1)   
במצב כוננות ב' יפעלו מוסדות החינוך בשגרה הרגילה תוך נקיטת כל צעדי
הכוננות המתחייבים מהמצב.
 
2)   
במצבי כוננות ג' ו-ד' - אם וכאשר יוכרז משטר התגוננות אזרחית (משטר
הג"א) או כל משטר חירום מיוחד כתוצאה מחשש או מפגיעה בעורף בכלי
נשק קונבנציונליים ובלתי קונבנציונליים - יפעלו מוסדות החינוך לפי
תפוסת המקלטים והמרחבים המוגנים - הכול לפי ההוראות שתינתנה
באותה עת. תיתכן, כמובן, האפשרות שיוחלט על הפסקת לימודים חלקית
או מלאה.
3)   
אלה הפתרונות האפשריים ללימודים כאשר אין במוסד די
מקלטים/מרחבים מוגנים:  
4)   
לימוד במשמרות, והכיתות הנמוכות תלמדנה במשמרת הראשונה  א)   
העברת חלק מהכיתות או כל בית הספר (כאשר אין בו מקלט/מרחב
מוגן) לבית ספר אחר או למוסד ציבורי מוגן ומתאים מבחינה
ביטחונית ובטיחותית (קביעת המקום החלופי, התכנון והארגון, ובכלל
זה בדיקת הצדדים הביטחוניים והבטיחותיים, תיעשה בעת רגיעה,
כחלק מההיערכות לקראת שעת חירום)
 
ב)   
לימוד לסירוגין; לדוגמה: חלק מהכיתות בימים א', ג', ה', וחלקן
בימים ב', ד', ו'.
 
ג)   
שיבוץ הכיתות והמשמרות ייעשה ברשות המקומית ובבית הספר בעת
רגיעה, כחלק מההכנות לשעת חירום. הודעה על כך תימסר להורים לפי
הוראה מיוחדת או עם תחילת פעולות האיבה.
 
5)   
להלן מאפיינים נוספים בהפעלת בתי ספר שונים במצבי הכוננות:  6)   
בתי ספר אזוריים  א)   
במקרים שבהם צה"ל אינו מאשר קיום הסעות או אין בבית
הספר מקלטים/מרחבים מוגנים לתלמידים, ילמדו התלמידים
ביישובים שהם באים מהם, ובתנאי שיש במקום הלימודים
מקלטים ומרחבים מוגנים שאושרו על ידי גורמי הביטחון
והבטיחות המוסמכים.
 
(1)   
קביעת מקומות הלימוד ותכנון הקצאת רכב להסעת המורים
ליישובים ייעשו בעת רגיעה, במסגרת ההכנות והיערכות הרשות
המקומית לקראת שעת חירום/מצבי חירום.
 
(2)   
בתי ספר פנימייתים  ב)   
במוסדות פנימייתיים שלומדים בהם גם תלמידים אקסטרנים
ויש מחסור במקלטים/במרחבים מוגנים יועדפו חניכי הפנימייה
על התלמידים האקסטרניים.
 
(1)   
חובת הצורך במקלטים/במרחבים מוגנים חלה גם על מבני
הפנימייה, ואותו דין של מחסור במיגון במבני בתי הספר חל גם
על מקום מגורי התלמידים במבני הפנימיות.
 
(2)   
ההחלטה על פינוי מוסדות חינוך פנימייתיים תתקבל על ידי
משרד החינוך, ותועבר לפנימיות באמצעות האגף לחינוך
התיישבותי/מחוזות החינוך.
(3)   
בתי ספר לחינוך מיוחד  ג)   
אי-קיום לימודים במערכת זו יוצרת קשיים רבים ומצוקה קשה
אצל התלמידים ובקרב משפחותיהם.
 
(1)   
הפעלת בתי ספר אלו בעת חירום ומלחמה מחייבת היערכות
ארגונית מיוחדת ותלויה בה הן באשר להסעות התלמידים והן
באשר לצורך בתגבור מספר המבוגרים לליווי התלמידים בדרכם
לבית הספר ובחזרתם ממנו בעת שהותם במוסד.
 
(2)   
אם לא יתקיימו לימודים בבתי הספר, או שיימנע מחלק
מהתלמידים, בגלל סיבות פיזיות ואחרות, להגיע לבית הספר, יש
לעשות כל מאמץ כדי להגיע לבתיהם וללמדם שם.
 
(3)   
מוסדות להכשרת עובדי הוראה
המוסדות האלה יפעלו במצבי הכוננות השונים בדומה לבתי הספר.
 
ד)   
אולפנים, מוסדות החינוך המשלים, מתנ"סים ומוסדות חינוך אחרים
מוסדות אלה יפעלו במצבי החירום המחייבים מיגון רק אם יהיה בהם
מיגון מתאים כנדרש.
 
ה)   
1.3 מצבי חירום - אסונות טבע ואחרים
מצב חירום מקומי, אזורי או ארצי יוכרז, כאשר אירועי טבע שונים או תקלות
תברואתיות חמורות עלולים לשבש בצורה חמורה את סדרי החיים בכלל ואת
פעילותם של מוסדות החינוך בפרט; הכוונה לאירועים כגון אלה:  
א. 
רעידות אדמה, שיטפונות חזקים ושלג כבד (ראה נוהל 12)  1)   
דליפת חומרים רעילים ממפעלים תעשייתיים (ראה נוהל 13).
2)   
מערכת החינוך תקיים לימודים במתכונתם הרגילה רק בתנאים המבטיחים את
ביטחונם המלא של התלמידים, את שלומם ואת בריאותם. אין לקיים לימודים
או כל פעילות חינוכית אחרת, אם קיים חשש לשלומם, לביטחונם או לבריאותם
של התלמידים.
ב. 
ראשי הרשויות המקומיות הם המוסמכים להחליט על ביטול לימודים, בשלמותם
או בחלקם, על-פי התנאים המיוחדים השוררים בכל יישוב.
ג. 
החלטת ראשי הרשויות המקומיות בדבר ביטול לימודים תתייחס באופן שונה
לכל אחד משלבי החינוך: גני ילדים, בתי-ספר יסודיים, חטיבות ביניים וחטיבות
עליונות של בתי הספר העל יסודיים. כמו כן יש להביא בחשבון את מערך
ההסעות ואת הצרכים המיוחדים של החינוך המיוחד.
ד. 
1.4 סדרי הלימודים במצבי חירום שונים
מצבי הכוננות ואופי המלחמה עשויים לחייב את המערכת לשנות את סדרי הלימודים,
את מועדיהם ואת מיקומם. מתוך מכלול האפשרויות העשויות להיווצר במצבי הכוננות
ג'-ד' מסתמנים שלושה מצבי יסוד:
המשך לימודים סדירים בהגבלה לתפוסת המקלטים/המרחבים המוגנים
(במוסדות שאין בידם די מרחבים מוגנים לכל אוכלוסיית התלמידים יתוכננו
הסדרים חלופיים)
א. 
הפעלת מוסדות חינוך כמרכזי למידה גמישים
ב. 
הפסקת לימודים כללית והעסקת הילדים בעזרת אמצעי התקשורת השונים.
ג. 
כל אחד ממצבים אלו עשוי להתקיים בכל רחבי המדינה, באזור אחד או באזורים
אחדים, ולחול על כל התלמידים או על שכבות גיל שתיקבענה על ידי המשרד.נוהל 2: הפעלת מוסדות החינוך בשעת-חירום
2.1 מבוא
נוהל זה יובא לידיעתם של המורים והמחנכים במוסד. חלקים ממנו יועברו להורים
וחלקים אחרים לתלמידים, על פי שיקול דעתו של המנהל.
2.2 התארגנות לקיום הלימודים
עם הכרזת שעת-חירום ייתכנו שינויים בשעת תחילת הלימודים בבוקר, כתוצאה
משיקולים ביטחוניים ומאפשרויות ההסעה של התחבורה הציבורית:
 
א. 
ברשויות עירוניות גדולות, שבהן ההסעות של תלמידי חטיבת-הביניים
והחטיבה העליונה תלויות בתחבורה הציבורית, תידחה, במידת הצורך,
התחלת הלימודים לשעה 9 בבוקר. הוא הדין לגבי בתי-ספר יסודיים
(ובכלל זה החינוך המיוחד), שרוב תלמידיהם נוסעים בתחבורה ציבורית.
 
1)   
בבתי ספר או בכיתות שבהם הלימודים מתחילים בשעת רגיעה בשעה 7
בבוקר לא תשונה שעת תחילת הלימודים גם בשעת-חירום (להוציא שינויים
כתוצאה משיקולים ביטחוניים).
 
2)   
ההחלטה על שינויים בזמני תחילת הלימודים כתוצאה מבעיות בתחבורה
הציבורית תתקבל על ידי המחלקה לחינוך ברשות המקומית, בתיאום
מוקדם עם הנהלות מוסדות החינוך.
 
3)   
ההחלטה על שינויים בשעת התחלת הלימודים כתוצאה משיקולים
ביטחוניים תתקבל בהנהלת משרד החינוך ובתיאום עם מחוזות המשרד
הרלוונטיים.
4)   
תכנית הלימודים הרגילה משמשת בסיס לתכנית הלימודים בשעת חירום.
שינויים בה ייעשו עקב העדר מורים למקצוע כלשהו, עקב בעיות ביטחון
ובטיחות ולרגל הצורך להדגיש נושאים אחרים המתחייבים מהמצב. השינויים
ייעשו על-פי שיקול דעתו של מנהל בית הספר, בהתייעצות עם המפקח על בתי
הספר.
שינויים כלליים בתכנית הלימודים ייעשו לפי ההנחיות של המזכירות הפדגוגיות
במשרדנו. יש להימנע, במידת האפשר, מאלתורים בתכנית הלימודים. השינויים
המתחייבים ממצב-החירום צריכים להיות מתוכננים ובעלי אופי של קבע.
ב. 
בשעת חירום יועמדו מנהלי בתי-הספר לפני הצורך בשינויים במערכת הלימודים
לרגל גיוסם של מורי מקצועות מסוימים ומילוי מקומם על ידי מורים שאינם
מומחים באותם המקצועות, וכן כתוצאה משינוי בקדימויות בשימוש במתקני
בית-הספר הנובע משעת חירום, וכמו כן כתוצאה מאילוצי ביטחון ובטיחות.
השינויים יהיו מתוכננים, ומנהל בית הספר ישתדל לשוות להם אופי של קבע.
 
ג. 
פעולות ההסברה חשובות מאוד בשעת חירום, ויש לטפח אותן. עם זאת, יש
להיזהר מהגזמה בפעולות אלה, הן בדרכי הארגון והן בזמן ובמשאבים האחרים
המוקדשים להן. יש להימנע מפעולות הסברה הקשורות בארגון מסובך, כגון
הסעת תלמידים למרחקים וכינוס מספר גדול של תלמידים במקום אחד. אין
מקום לעצרות בימי חירום. יש לעודד את המחנכים לשלב בפעולות ההסברה
קריאה בעיתון היומי, האזנה לרדיו וצפייה בטלוויזיה. הסברה כזאת טבעית
יותר ומובנת יותר לתלמידים.
ד. 
בתי הספר יתארגנו בצורה שתאפשר להם להאריך את יום הלימודים לתלמידים
שאין עליהם השגחה בבית מסיבות שעת חירום (גיוס ההורים, ריתוקם למקום
עבודה חיוני וכיו"ב).
 
ה. 
2.3 מוסדות חינוך - "מפעלים חיוניים"
בהתאם להחלטה שנפלה הוכרזו כל מוסדות החינוך כ"מפעלים חיוניים", לפי
חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967.
א. 
אם וכאשר תתקבל על ידי הממשלה החלטה על הכרזת מצב חירום, ויוחלט על
הפעלת חוק שירות העבודה בשעת חירום, יחול החוק על כל עובדי מערכת
החינוך (להוציא חייבי שירות ביטחון שנקראו להתייצב לשירות מילואים פעיל).
ב. 
ההחלטה על כניסת החוק לתוקפו תפורסם באמצעי התקשורת ההמוניים,
ופרסום זה מחייב את עובדי מערכת החינוך להתייצב לעבודתם כפי שיידרש
מהם.
ג. 
תיתכן אפשרות שנוסף לפרסום באמצעי התקשורת ההמוניים על כניסה לתוקף
של חוק שירות העבודה יקבל מוסד החינוך צו גיוס קיבוצי (קולקטיבי) בכתב.
הצו, שהמנהל יצרף אליו רשימה שמית של מורי המוסד ושל העובדים שצו זה
חל עליהם, ייתלה על לוח המודעות המיועד לעובדי המוסד.
ד. 
דוגמאות לצווי קריאה סטנדרטיים לשירות עבודה וכמה סעיפים מחוק זה
שפורסמו על ידי משרד העבודה מובאים בנספח א לנוהל זה.
 
ה. 
2.4 מצבי כוננות וחירום
ההחלטה לקיים לימודים בשעת חירום תינתן בהתאם לאפשרויות ולתנאים
שישררו באותה עת, וההקפדה על שלומם ועל ביטחונם של הילדים תהיה תנאי
ראשון בשיקול הדעת על קיום הלימודים או על הפסקתם.
א. 
מצבי הכוננות והחירום השונים יוכרזו לפי החלטות הממשלה וצה"ל. הודעה על
הכרזת מצב כוננות תימסר למנהל מוסד החינוך על-ידי אחד מהגורמים האלה:  
ב. 
משרד החינוך, לשכת מנהל המחוז  1)   
הרשות המקומית.
2)   
הוראות על כללי פעילות והתנהגות במצבי החירום השונים, נוסף לנאמר בחוזר
זה, תפורסמנה במידת הצורך בעת החלת מצב החירום.
 
ג. 
2.5 הפעולות שמנהל המוסד אחראי לביצוען
להלן פירוט הפעולות שיש לבצע במוסדות החינוך עם תחילת שנת הלימודים כדי
להכין את המוסד לקראת שעת-חירום והפעולות שתבוצענה בעת כוננות וחירום:
בתקופת רגיעה  א. 
יש לעדכן את תיק הביטחון המוסדי:  1)   
יש לעדכן בתחילת שנת הלימודים את תיק הביטחון המוסדי ולהעביר
את פרטי השינויים למחלקת החינוך ברשות המקומית ואת הדיווח
כפי שהוא מפורט בתיק הביטחון המוסדי, וזאת לא יאוחר מסוף חודש
ספטמבר מדי שנה.
 
א)   
יש לדאוג לקבל מהרשות המקומית את השינויים שחלו בתחומים
שבאחריותה ולעדכן את הגיליון בהתאם.
 
ב)   
כשמעבירים את השינויים בנתוני בית הספר לרשות המקומית, יש
להעביר, במידת הצורך, דרישה לתגבור כוח אדם בהוראה. הבסיס
לתכנון הצרכים בכוח אדם הוא מספר כיתות האם מול מספר המורים
פטורי הגיוס במוסד. אם מספר הכיתות גדול ממספר המורים פטורי
הגיוס, תוגש הדרישה לרשות המקומית.
 
ג)   
יש למנות בעלי תפקידים לשעת חירום:  2)   
ממלא מקום למנהל (אם המנהל חייב גיוס)  א)   
מורה עוזר לביטחון (עב"ט)  ב)   
מורה ממונה על צוות עזרה ראשונה (בוגר קורס מגישי עזרה ראשונה
או חובש בצה"ל)
 
ג)   
מורה ממונה על צוות כיבוי אש  ד)   
מורה ממונה על צוות סורקים  ה)   
מורה ממונה על צוות סדרנים להכוונה ולפיקוח.  ו)   
יש לקבוע את תלמידי הכיתות שיאיישו את הצוותים השונים וגם את
המבוגרים הנוספים שיצורפו לצוותים (מורים ועובדי המוסד).
 
3)   
יש לקבוע את ההרכב, את הגודל ואת המספר של הצוותים (לעתים יותר
מצוות אחד לנושא), כל זאת בזיקה למבנה הפיזי של המוסד (מבנה אחד או
כמה מבנים), למספר התלמידים ועוד:
4)   
צוות עזרה ראשונה - לפחות חמישה תלמידים  א)   
צוות כיבוי אש - לפחות חמישה תלמידים (הצורך בכושר פיזי לנשיאה
ולהפעלה של ציוד הכיבוי יחייב, בבתי הספר היסודיים השש-שנתיים,
לבנות את צוותי הכיבוי בעיקר על בסיס של מבוגרים)
 
ב)   
צוותים של סורקים וסדרנים בהתאם לצורכי המוסד  ג)   
מספר הצוותים במוסד - נוסף לאמור לעיל ייקבעו כמה צוותים של
עזרה ראשונה וכיבוי אש לפי מפתח של מספר התלמידים, דהיינו צוות
ומורה אחראי לכל עשר כיתות, או, לחלופין, צוות לכל 400‎-350
תלמידים.
 
ד)   
יש למנות ולהפעיל מטה חירום בהרכב זה:  5)   
מנהל בית הספר או ממלא מקומו (אם המנהל חייב גיוס)  א)   
סגן מנהל בית הספר  ב)   
עוזר לביטחון  ג)   
מורים/מורות אחראים על עזרה ראשונה ועל כיבוי אש, סורקים
וסדרנים
 
ד)   
בעלי תפקידים נוספים לפי קביעת המנהל (אחות, שרת, מזכירה, נציג
ועד ההורים ומועצת התלמידים).
 
ה)   
יש לבדוק את תקינות המקלטים/המרחבים המוגנים ולדאוג שיהיו כשירים
לשעת חירום
 
6)   
יש לבדוק את התקינות של ציוד החירום (ציוד עזרה ראשונה, כיבוי אש
וציוד חירום כללי), את כשירותו להפעלה ואת התאמתו לתקן שנקבע.
 
7)   
יש לתכנן ולבצע כניסה למקלטים/למרחבים המוגנים, שהייה בהם ויציאה
מהם, כמפורט בנוהל 4 בחוזר זה.
 
8)   
יש לאתר את הצרכים בהסעת מורים הגרים מחוץ ליישוב שבית הספר פועל
בו ולהעביר את הנתונים לרשות החינוך המקומית (הרשות המקומית
תקבע, לאחר התייעצות עם המנהל, את סדרי ההסעה של אותם מורים,
כאשר יהיו בשעת חירום שיבושים בתחבורה הציבורית).
 
9)   
יש להכין כרטיס זיהוי לתלמידים, למורים ולעובדים בבית-הספר, לפי
הדוגמה שלהלן:
שם בית הספר: הכיתה:
השם הפרטי ושם המשפחה:
מס' הזהות:
המען (הפרטי):
מס' הטלפון בבית:
מורה - עובד - תלמיד (להקיף במעגל).
את הכרטיסים יש להחזיק במזכירות בית-הספר ולחלקם רק עם הכרזת
מצב-חירום.  
10)
 
כאשר חסרים מקלטים/מרחבים מוגנים, ויש צורך ללמד במשמרות, יש
לקבוע את הכיתות שתלמדנה בכל משמרת ולרשום זאת בתיק הביטחון
המוסדי.
11)
 
עם הכרזת מצב כוננות וחירום  ב. 
עם הכרזת כוננות או מצב-חירום והפעלת משטר התגוננות אזרחים (משטר
הג"א), יופעל במוסד החינוך מטה החירום.
 
1)   
המטה יפעל במקלט/במרחב מוגן שייקבע על ידי מנהל המוסד, בתיאום עם
העוזר לביטחון (במקום יהיו שלוחת טלפון ופקס', טלוויזיה ורדיו).
 
2)   
במטה יהיה תיק לשעת חירום, ובו הנהלים וההוראות, תיק הביטחון
המוסדי וכל יתר הדברים הדרושים להפעלת המטה.
 
3)   
אלה הפעולות שמנהל המוסד אחראי לביצוען:  4)   
עליו לכנס את המורים ואת העובדים במוסד, להודיע להם על מצב
הכוננות ולהורות להם לפעול במסגרת התפקידים שהוטלו עליהם
במצבי הכוננות השונים. כמו כן עליו לכנס את התלמידים ולמסור
להם על המצב שהתהווה ולתדרך אותם כיצד עליהם לנהוג (ניתן
להודיע לתלמידים על מצבי הכוננות באמצעות המורים).
 
א)   
עליו לוודא שהעוזר לביטחון יבצע את הפעולות המוטלות עליו.  ב)   
עליו לבדוק את סדרי האזעקה במוסד.  ג)   
עליו לבדוק את המקלטים/המרחבים המוגנים ולוודא שהם ערוכים
ומוכנים למלא את ייעודם. יש לפעול לאיטומם כאשר תתקבל ההוראה
על כך.
 
ד)   
עליו לבדוק את תרמילי העזרה-הראשונה וציוד רפואי אחר ולהשלים
את החסר.
 
ה)   
עליו לבדוק את ציוד החירום ואת אמצעי כיבוי האש במוסד, ובכלל
זה ציוד האיטום, ולהשלים את החסר.
 
ו)   
אם ציוד חירום של המוסד נמצא במחסני הרשות המקומית, עליו
לדאוג להבאתו למוסד.
 
ז)   
עליו לבדוק את תקינותם של אמצעי הקשר.  ח)   
עליו לבדוק את מערכת השיעורים ולהכניס בהם שינויים, לפי הצורך.
ט)   
עליו לבדוק ולעדכן את תיק הביטחון המוסדי ולדווח למנהל מחלקת
החינוך ברשות המקומית על כשירות המוסד לקיום הלימודים.
 
י)   
עליו לתרגל כניסה למרחבים המוגנים, שהייה בהם ויציאה מהם,
ובכלל זה יציאה דרך פתחי החירום.
 
יא)   
עליו לבדוק מי מהמורים ומהעובדים גויס לצה"ל ולהזמין, במידת
הצורך, ממלאי מקום.
 
יב)   
עליו להפעיל את נוהלי החירום.  יג)   
עם פרסום צו הקריאה לשירות עבודה יכנס המנהל את מורי המוסד
ואת עובדיו, ויודיעם על הפעלת הצו האמור ועל המשמעויות הנובעות
מכך.
אם וכאשר יתקבל במוסד צו הקריאה לשירות עבודה בכתב, ייתלה
הצו, בצירוף רשימה שמית של העובדים שהוא חל עליהם, על לוח
המודעות המיועד לעובדי המוסד.
 
יד)   
על המנהל לוודא כי חולקו כרטיסי הזיהוי לאחר שמולאו בהם
הפרטים הדרושים.
 
טו)   
עליו לפרסם, במידת הצורך, שינויים במערכת שעות הלימודים.  טז)   
עליו לדווח מדי יום למחלקת החינוך מהו אחוז ההתייצבות של
תלמידים ומורים במוסד וכן על כל אירוע או על שינוי משמעותי
בהפעלת בית-הספר.
 
יז)   
עליו להדפיס ולחלק, באמצעות המחנכים, הוראות לתלמיד, לפי
הדוגמה שבנספח ב לנוהל זה.
 
יח)   
עליו להדפיס ולחלק, באמצעות המחנכים, הוראות לתלמיד להתנהגות
במרחב המוגן - לפי הדוגמה שבנספח ג לנוהל זה.
 
יט)   
עליו להדפיס ולחלק הוראות להורים לשעת חירום, לפי הדוגמה
שבנספח ד לנוהל זה.
 
כ)   
2.6 הפעולות שיבצע העוזר לביטחון בבית-הספר עם הכרזת כוננות או מצב-חירום
העוזר לביטחון יסייע למנהל המוסד בכל הקשור לביטחון השוטף ולהיערכות
לשעת חירום.
א. 
העוזר לביטחון יוודא שממלאי התפקידים השונים לשעת חירום יבצעו את
תפקידיהם כנדרש.
 
ב. 
העוזר לביטחון יוודא את קיום האבטחה ואת הגברתה, במידת הצורך, בהתאם.
ג. 
העוזר לביטחון יקבל ממנהל המוסד או מממלא מקומו את התכניות לארגון
הלימודים בשעת חירום, כדי להתאים את מערך בית-הספר לשינויים
המתחייבים מתכנית זאת (משמרות, יום לימודים ארוך וכו'). כל הפעולות
תבוצענה בתיאום עם מנהל המוסד או עם ממלא מקומו.
 
ד. 
2.7 הפעולות שיבצע מחנך הכיתה עם הכרזת מצב-הכוננות
המחנך ירשום בקפדנות את הנוכחות בכל שיעור ביומן הכיתה. בכל כניסה
למקלט/למרחב המוגן יערוך המחנך מפקד נוכחות, וכן מפקד נוסף בכיתה, לאחר
היציאה מהמקלט/מהמרחב המוגן.
א. 
המחנך יעביר מדי בוקר למזכירות המוסד את רשימת התלמידים שלא התייצבו
ללימודים.
ב. 
המחנך ינחה את התלמידים בכל הקשור לסדרי הביטחון ולסדרי התנועה
והכניסה למקלט/למרחב המוגן.
ג. 
המחנך יוודא שלכל תלמיד בכיתתו יהיה כרטיס זיהוי; כרטיס זה יוצמד לבגד
התלמיד או יימצא בכיס חולצתו.
ד. 
המחנך יחלק לתלמידים את הוראות ההתנהגות בשעת חירום (ראה בנספחים ב
ו-ג של נוהל זה), ויסביר את פרטיהם ואת משמעויותיהם לתלמידים.
ה. 
המחנך יוודא שההודעות וההוראות להורים מטעם הנהלת בית הספר, ובכלל זה
נספח ד של נוהל זה, שנשלחו באמצעות התלמידים, אכן נמסרו להורים.
ו. 
המחנך יעדכן את התלמידים בשינויים שחלו בסדרי הלימודים.
ז. 
המחנך יכין תכנית להעסקת התלמידים במקרה של שהייה ממושכת במרחבים
המוגנים.
ח. 
2.8 נספחים לנוהל 2
נספח א לנוהל 2
צו קריאה לשירות עבודה
בנספח זה יש דוגמה של צו קריאה קיבוצי לשירות עבודה, המבוסס על חוק
שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967, ועל כמה סעיפים מפרק ד' לחוק זה.
1. 
 
החומר כולל -  2. 
צו קריאה לשירות עבודה המופנה בעיקרו לבעל המפעל ובאמצעותו לעובדי
המפעל;
 
א.   
הודעה לעובדים המסבירה את נושא הגיוס של המפעל החיוני בשעת חירום;
ב.   
כמה סעיפים מפרק ד' מחוק שירות עבודה.
ג.   
לצורך העניין נחשב ונקרא מוסד חינוך (בלשון משרד העבודה) "מפעל".
3. 

משרד העבודה והרווחה
היחידה לכוח אדם בשעת חירום
אזור:
חוליה:
   שם המפעל:
   הכתובת:
   התאריך:
   סמל המפעל:
   טל' המפעל:
   פקס' המפעל:


צו קריאה לשירות עבודה
חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967
בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק האמור הריני קורא בזאת לשירות עבודה את
כל עובדי מפעלך החייבים בשירות עבודה.
1. 
על העובדים שנקראו לשירות עבודה לפי סעיף 1 דלעיל להתייצב מיד לעבודה
במפעלך ולבצע כל עבודה שתוטל עליהם, על ידך או מטעמך, ולהמשיך בעבודה
זאת כל עוד צו זה בתוקף.
2. 
תמצית סעיפי החוק מפורטים מעבר לדף.
3. 
אין צו זה פוטר את העובדים מהחובה להתייצב לשירות בצבא כל אימת
שייקראו להתייצב לשירות צבאי לפי חוק שירות ביטחון.
4. 

המפקח המרחבי על כוח אדם,
מרחב


תפוצה
בעל/מנהל המפעל החיוני
1. 
ועד עובדי המפעל החיוני, ובהעדר ועד עובדים להדבקה על גבי לוח המודעות
במפעל
2. 
תיק המפעל
3. 
אשור קבלה
אל: מפקח מרחב מאת
הנני מאשר קבלת צו גיוס עבור עובדי המפעל.
שם משפחה ושם פרטי: תפקיד במפעל:
תאריך: שעה: חתימה וחותמת המפעל:


משרד העבודה והרווחה,
היחידה לכוח אדם בשעת חירום

הודעה לעובדים
מקום העבודה שבו הנכם מועסקים הוכרז כ-"מפעל חיוני" לפי חוק שירות עבודה
בשעת חירום, התשכ"ז-1967.
בהתאם לחוק האמור יקבל המפעל צו גיוס קיבוצי (קולקטיבי) עם הכרזת מצב חירום.
במקרה זה חייב המפעל להמשיך לפעול בשעת חירום על פי הוראות הצו.
החוק האמור קובע, כי על כל עובדי ה"מפעל החיוני" המופיעים ברשימה הצמודה לצו
להתייצב לעבודה בשעת חירום ולבצע כל תפקיד אשר יוטל עליהם על ידי הנהלת
המפעל.
עובדים חייבי שירות ביטחון שנקראו להתייצב לשירות מילואים על ידי יחידותיהם
הצבאיות פטורים מלהופיע לעבודה בשעת חירום, כל עוד הם בשירות פעיל.
אי התייצבות לעבודה בשעת חירום מהווה עברה לפי סעיף 35 לחוק האמור
.
על עובדי המפעל לא יחולו הוראות חוקים אלה בעת הכרזת מצב חירום:
חוק איסור אפיית לילה, התשי"א-1951
1. 
חוק החניכות, התשי"ג-1953
2. 
חוק עבודות הנוער, התשי"ג-1953, אם המגויס צעיר כמשמעותו באותו חוק
3. 
חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954
4. 
חוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959
5. 
חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951
6. 
על אף האמור בחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951, לא יהיה העובד זכאי לקחת
בפועל חופשה שנתית, כל עוד צו הגיוס הקיבוצי (הקולקטיבי) בתוקף.
7. 
הוראות אלה יחייבו על אף האמור בכל חוזה עבודה או הסכם קיבוצי.

המפקח הכללי על כוח אדם בשע"ח


מתוך חוק שירות עבודה בשעת-חירום, התשכ"ז-1967
פרק ד': קריאה לשירות עבודה

מגויס-פנים
שר העבודה רשאי לקרוא בצו את כל העובדים במפעל חיוני ערב תחילתו
של הצו, בין כשכירים ובין כעצמאיים, החייבים בשירות עבודה, או כל
חלק מעובדים אלה, לשירות עבודה באותו מפעל; מי שנקרא לשירות עבודה
כאמור ייקרא להלן "מגויס-פנים".
(א)  17. 
חובת המגויס
מי שנקרא לשירות עבודה, בין כמגויס-פנים ובין כמגויס-חוץ (להלן - מגויס),
חייב להתייצב בזמן, במקום ולפני הרשויות שנקבעו לכך בצו ולבצע כל עבודה
שתוטל עליו מזמן לזמן על ידי מי שנקבע לכך בצו או מטעמו ולהמשיך באופן
סדיר בעבודה זו כל עוד הצו בתוקפו; לא התייצב כאמור, רשאי המפקח הכללי
על כוח האדם או המפקח המרחבי להורות לשוטר להביא את האדם לפניו או
לפני מי שיורה.
19. 
אי תחולת חוקים
על עבודתו של מגויס לא יחולו הוראות חוקים אלה:  (א)  26: 
חוק איסור אפיית לילה, התשי"א-1951;  (1)   
חוק החניכות, התשי"ג-1953;
(2)   
חוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953, אם המגויס צעיר כמשמעותו
באותו חוק;
 
(3)   
חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954;  (4)   
חוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959;  (5)   
חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, להוציא סעיף 9 שבו, לא יחול
על עבודת מגויס אלא במידה ששר העבודה הורה כך, והוא רשאי, לאחר
התייעצות עם חברי ועדת השרים האמורה בסעיף 12(ב) לאותו חוק, לתת
היתר כללי להעברת מגויס בימי המנוחה כמשמעותם בפקודת סדרי
השלטון והמשפט, התש"ח-1948.
 
(ב)   
על אף האמור בחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951, לא יהיה מגויס זכאי
לקחת בפועל חופשה שנתית; הוראה זו אין בה כדי לגרוע מזכותו של מגויס
לתמורת חופשה או לפדיון חופשה או שתקופת עבודתו כמגויס תבוא במניין
לצורך חישוב הזכאות לחופשה.
(ג)   
עונשין על עברות
מגויס שאינו מקיים את המוטל עליו לפי פרק ד', "קריאה לשירות עבודה",
דינו מאסר שלוש שנים.
(א)  35. 


נספח ב לנוהל 2
הוראות לתלמיד לשעת-חירום
הישמע להוראות הוריך ומוריך.
1. 
לך לבית-הספר וממנו הביתה בדרך הקצרה ביותר.
2. 
לך תמיד באותה דרך, ומסור עליה למוריך ולהוריך.
3. 
אל תסור בדרכך לחבריך או למקום אחר, פן ידאגו לך.
4. 
אל תשהה ברחוב ללא צורך, ואל ת להתקהלויות.
5. 
הכר בדרכך את מקומות המקלטים ואת המחסות הטובים ביותר.
6. 
במקרה של אזעקה אל תרוץ הביתה או לבית-הספר, אלא תפוס מיד מחסה
במקלט או בבית הקרוב ביותר.
7. 
אל תשהה בפתח בית או בפתח מחסה, אלא היכנס למחסה פנימה.
8. 
המעט להימצא מחוץ לבית-ספרך ולבית מגוריך.
9. 
אל תיגע בחפץ עזוב, כי כרוכה בזה סכנה (חומר נפץ).
10. 
אל תיגע בחוט חשמל המונח על הקרקע או התלוי באוויר, כי הוא עלול להיות
מחושמל ולסכן את חייך.
11. 
אם יוחלט שעליך לשאת ערכת מגן בדרכך לבית הספר ובשובך ממנו, עליך לפעול
ולהתנהג כפי שלימדנו אותך.
12. 


נספח ג לנוהל 2
הוראות לתלמיד להתנהגות במקלט/במרחב המוגן
היכנס למקום המוגן במהירות ותפוס מקום באזור שהוקצה לכיתתך.
1. 
חבוש מסכה אם תתבקש לעשות זאת על ידי המורה האחראי.
2. 
שב במנוחה, ואל תרבה בתנועות מיותרות.
3. 
אל תעמוד בפתח המקום המוגן, ואל תציץ ממנו החוצה.
4. 
שמור על השקט.
5. 
אל תצא מהמקום המוגן ללא רשות.
6. 
אם שמעת התפוצצות בשטח בית-הספר, אל תעזוב את המקום המוגן בלא
שנדרשת לכך על ידי האחראי.
7. 
והעיקר - הישמע להוראות האחראי.
8. 


נספח ד לנוהל 2
הוראות להורים לשעת-חירום
הורים נכבדים,
משרד החינוך והרשות המקומית פועלים במיטב מאמציהם לקיום לימודים תקינים
במוסדות החינוך. סידורים מיוחדים ננקטים - ויינקטו - לצורך זה. מצ"ב תכנית
לימודים לשעת-חירום של בית-ספרנו. נבקשכם לוודא כי סדרים זמניים אלה ידועים
לילדכם, כדי שיוכל להסתגל אליהם במהרה. כן נבקשכם להקפיד על הוראות אלה:
אל תרשו לילדים הקטנים ללכת לבית-הספר ובחזרה ללא ליווי.
1. 
אל תרשו לילדים לשחק מחוץ לבית בלי השגחת אדם מבוגר.
2. 
השתדלו לקיים בבית אווירה שקטה ורגועה.
3. 
הקפידו שילדכם יישא תמיד על גופו תווית זיהוי.
4. 
דעו שסגל המורים מודרך כראוי ודואג להגנת ילדכם בהיותו בבית-הספר.
5. 
במקרה של הפצצה בשעה שילדכם נמצא בבית-הספר, פעלו בהתאם להוראות
מפקדת העורף, ככל אזרח אחר: אל תרוצו לבית-הספר, כי את נפשכם אתם
קובעים. אין ביכולתכם לעזור, וברור שתפריעו למחנכים במילוי יעיל של
תפקידיהם.
6. 
אל תטלפנו לבית-הספר; קו הטלפון שלו צריך להיות פנוי לצורכי ביטחון
בית-הספר.
7. 
אם תימצאו ברחוב בזמן אזעקה או בזמן הפצצה פתאומית, שימו לב לילדים
סביבכם והכניסו אותם למקלט. הורים אחרים ידאגו לילדכם במקרה דומה.
האזינו להודעות שתפורסמנה באמצעי התקשורת השונים, הכתובים
והאלקטרוניים, על ידי משרד החינוך, על ידי צה"ל ועל ידי הרשויות המקומיות
בכל הנוגע לשינויים העשויים לחול בסדרי הפעלת מוסדות החינוך במישור
המקומי והארצי.
8. 
אם וכאשר יוחלט ויפורסם שיש לשאת את ערכת המגן צמודה לתלמיד, אתם
אחראים לשלוח את ילדכם עם ערכת המגן האישית בתוך הקרטון המקורי, תוך
ציון מודגש של שם הילד ומספר הטלפון בביתו.
9. 
נוהל 3: היערכות להפעלת בית הספר כמרכז למידה גמיש בשעת חירום
3.1 מבוא
שעת החירום עלולה למנוע קיום מערכת סדירה של לימודים בגלל החשש לפיקוח נפש.
גם בשעת חירום אנו מצווים על שמירת מסגרת חיים נורמאלית ככל שניתן ועל מניעת
ביטול תורה; לכן עלינו לקיים מסגרת שתאפשר לתלמידינו להמשיך בלימודיהם
בתנאים סבירים, תוך ניצול כל האמצעים העומדים לרשותנו.
על כל עובדי ההוראה - מפקחים, מנהלים, מורים, יועצים ומדריכים - להתגייס ככל
יכולתם כדי לסייע לתלמידים לקיים פעילות רחבה ככל האפשר, עד שיוכלו לחזור
למסלול הלימודים התקין.
בשעת חירום תתממש האוטונומיה הבית-ספרית הלכה למעשה, ומערכת החינוך תסייע
לבתי הספר לפעול בהתאם לתנאים המיוחדים שלהם.
לשם קיום הלימודים בשעת חירום יש להתכונן להפעלת בית הספר כמרכז למידה
גמיש שמטרותיו -
להקנות תכנים מתכניות הלימודים בדרכים מגוונות, ליחידים או במסגרת
קבוצות קטנות, מותאמות ללמידה בבית, כדי לאפשר רצף לימודים;
א. 
ליצור קשר רב, ככל האפשר, בין המחנך לבין תלמידיו, כדי לאפשר את
לימודיהם;
ב. 
לאפשר לילדים לבטא את עצמם, הן בעל פה (טלפונית) והן בכתב (מטלות) כדי
להפיג מתחים ופחדים כתוצאה מן המצב;
ג. 
להקנות לתלמידים מידע על המאורעות האקטואליים, בדרך המובנת להם
והמותאמת לכל שכבת גיל.
 
ד. 
3.2 ארגון בית הספר
מנהל בית הספר יהיה אחראי על הפעלת המורים ותכניות הלימודים במסגרת
המוצעת בנוהל זה, ובהעדרו תוטל האחריות על סגנו או על מי שיתמנה על ידי
המפקח.
א. 
המנהל ידאג מראש לקביעת צוותי המורים ולחלוקת העבודה ביניהם, ובכלל זה
מורים אשר ימלאו את מקומם של מורים מגויסים או נעדרים.
ב. 
המנהל יעקוב אחרי נוכחות התלמידים, יבדוק את סיבות ההיעדרות, וידווח
לרשויות המתאימות.
ג. 
מורי בית הספר יפעילו את מסגרת הלימודים המוצעת להלן בהיקף המלא של
משרתם הקבועה לפחות.
ד. 
הנהלת בית הספר והמועצה הפדגוגית תקבענה את דרכי ההתארגנות והפעילות
של בית הספר בהתאם לצרכיו הייחודיים.
ה. 
בית הספר יביא בחשבון צרכים מיוחדים של קבוצות תלמידים שונות, כגון
תלמידי החינוך המיוחד, תלמידים עולים, תלמידים מתקשים וקבוצות אחרות.
ו. 
מחנכי הכיתות יהיו אחראים לכל הפעילויות המתבצעות לגבי ילדי כיתתם
וידאגו לחלוקת התלמידים לחוליות קטנות, בנות 5‎-3 תלמידים. כמו כן הם
ידאגו לארגון מקומות המפגש של חוליות אלו ולמועדי המפגשים, בבית הספר או
במקומות שבחרו. ניתן לשקול אם להיעזר במתנ"ס, במבנים קהילתיים אחרים
ובבתים הפרטיים.
ז. 
יוכן דף קשר לתלמידי הכיתה. בדף זה יובאו הכתובות ומספרי הטלפון של
התלמידים, המורים, המחנך והיועץ, וכן השעות להתקשרות עם המורים השונים
בבית הספר ובבית.
ח. 
מנהל בית הספר אחראי להפעלת כוחות עזר, כגון מדריכים תלמידי כיתות
י"א-י"ב, בנות השירות הלאומי ומורות חיילות, ולקשר עם מומחים מסייעים
מחוץ לבית הספר.
ט. 
יש לשלב את המזכירות, את השרתים, את הספרניות וכל עובד ארגוני אחר
במאמץ להפעלת בית הספר הגמיש.
י. 
יש להגיע בהקדם האפשרי למערכת לימודים שתמסד את הנהלים שייווצרו
ללמידה בבתי התלמידים כיחידים ובחוליות, לקבלת תלמידים בבית הספר,
לבדיקת עבודות התלמידים ולחלוקת דפי הקשר.
 
יא. 
3.3 דרכי הפעלת בית הספר כמרכז לימודים גמיש
צוות המורים יעבוד לפי שכבות גיל או קבוצות רב-גיליות, בשילוב המורים
המקצועיים והיועצים.
א. 
הצוות יעסוק בבחירה ובהתאמה של חומר לימודים לתלמידים בתחומים
השונים בהתבסס על ספרי הלימוד, על חומרי הלמידה שבידי התלמידים וכן על
הכנת דפי הנחיה וגירויים לשימוש בחומר.
ב. 
הצוות יכין חומר נוסף הקשור לתכניות הלימודים: דפי עבודה, משחקים
לימודיים, חידונים, תשבצים, קלטות שמע, קטעי עיתונות והפעלות הקשורות
בהם וכדומה.
ג. 
יש להשתדל שהחומרים יהיו אטרקטיביים ומעניינים כדי ליצור מוטיבציה
לימודית אצל התלמידים.
ד. 
המורים יעסקו בתיקון העבודות ובמתן משוב אישי לתלמידים.
ה. 
הצוות יעודד עבודה של תלמידים על "נושא אישי" או כתיבת "יומן אישי" ודרכי
הבעה אמנותיות ויצירתיות.
 
ו. 
יקוימו מפגשים עם קבוצות קטנות של 5‎-3 תלמידים בבתי התלמידים הגרים
בסמיכות זה לזה או בבית הספר - הכול בהתאם לתנאים המקומיים.
במפגשים אלו ידונו התלמידים במשימות הלימודיות וישוחחו על המצב
האקטואלי ועל רגשותיהם ועל מחשבותיהם. הדבר חשוב במיוחד לתלמידי
כיתות א'-ב', הזקוקים להדרכה מיוחדת.
אפשר לקבל הדרכה מהיועץ או מהפסיכולוג של בית הספר.
ז. 
כל בית ספר יארגן דרך תקשורת להעברת החומר לתלמידיו ולקבלת עבודותיהם.
הקשר יכול להיעשות באמצעות ההורים, בנות השירות הלאומי ומורות חיילות,
תלמידים מהכיתות הגבוהות ותלמידי החטיבה העליונה (לפני או אחרי שעות
לימודיהם).
כל בית ספר יודיע לתלמידיו באילו ימים ובאילו שעות יעמדו המחנכים והמורים
המקצועיים לרשותם בבית הספר ומה הן השעות שבהן ניתן להתקשר אליהם.
ח. 
בתי הספר יקיימו ספריות ניידות לתלמידים, בעזרת ההורים, כדי לעודד קריאה
חופשית. בכל בית ספר ייקבע מערך השאלה ואספקת חומר קריאה ועיון
לתלמידים המעוניינים בכך.
יש לתאם עם הרשויות המקומיות פתיחת ספריות ציבוריות לרשות התלמידים
ולהודיע על כך. ספרן בית הספר ישתלב בעבודת הצוותים כשותף פעיל.
ט. 
בנספח א לנוהל זה מובאות דוגמאות לשיקולי דעת בתכנון הפעלת התלמידים.
י. 
יש לשלב את ההורים ככל האפשר בפעילויות אלו. מומלץ שכל בית ספר יוציא
"דף להורים".
יא. 
יש לעודד כתיבה לעיתון כיתתי או בית-ספרי שיופץ בין תלמידי בית הספר
ועובדיו וייתן מקום לביטוי רגשות, פחדים ומחשבות. במסגרת זו יש לעודד
תלמידים לצלם, לתעד, לתחקר ולהקליט את כל הקשור במלחמה ולפרסם זאת.
יב. 
על המחנכים העובדים בכיתות שלומדים בהן תלמידים עולים ליזום יצירת קשר
טלפוני בין התלמידים הוותיקים לתלמידים העולים ולהזמין אותם להתארח
בבתים סמוכים למקום מגוריהם. זאת במטרה לסייע לתלמידים העולים בתקופה
קשה זו ולקדם את קליטתם הלימודית והחברתית.
יג. 
יש להתחשב בקשיים של תלמידים בחינוך המיוחד. היות שתלמידי הכיתות
המקדמות ובתי הספר המיוחדים מוסעים משכונות שונות או מיישובים שונים,
יש לעודד קשר באותה שכונה בין ילדי החינוך הרגיל לילדים המוסעים לחינוך
המיוחד מחוץ לסביבת המגורים שלהם, כגון אימוץ תלמידים מהחינוך המיוחד
על ידי תלמידים מהחינוך הרגיל ושיתופם בפעילויות לימודיות וחברתיות.
יד. 


3.4 פעילויות לימודיות ועזרה מחוץ לביה"ס
הטלוויזיה החינוכית תמשיך בעבודתה בהיקף רחב. פרטים על תכניות
הטלוויזיה ועל משימות לימודיות שתצורפנה לתכניות יפורסמו באמצעי
התקשורת.
א. 
"קול ישראל" יקיים שני סוגי תכניות לתלמידים: תכניות העשרה ותכניות הפגה
לתלמידים בכל הגילים. פרטים יפורסמו באמצעי התקשורת.
ב. 
משחקים יוצעו במרפ"דים ובאמצעי התקשורת.
ג. 
יש לעודד את הילדים לעיין ב"דפים לתלמידים" בעיתונים השונים שיש בהם
משימות מפיגות ולימודיות.
ד. 
תלמידי הסמינרים והמכללות המוכשרים לעבודה מעשית ישולבו, בסיוע
המדריכים הפדגוגיים, בהכנת חומרי הלמידה בבתי הספר.
ה. 
מומלץ לתאם את הפעולות עם הרשויות המקומיות, עם המתנ"סים ועם השירות
הפסיכולוגי המקומי.
ו. 
מומלץ להסתייע ברשתות הטלוויזיה והרדיו המקומיות היכולות להעמיד זמני
שידור לטובת הפעילויות הלימודיות השוטפות והמיוחדות.
 
ז. 
3.5 הדרכה
המפמ"רים, המפקחים המקצועיים והמדריכים יגויסו לעבודות הדרכה
אינטנסיבית ולבחירה ולהכנה של חומרי למידה מגוונים.
א. 
מדריכים בית-ספריים ימשיכו לעבוד בבית-ספרם.
ב. 
מדריכים למקצועות ולתחומים השונים העומדים לרשות המחוז ישובצו
בבתי-ספר הזקוקים לעזרה ולהדרכה דידקטית לפי בקשתם ולפי הנחיות מנהל
המחוז.
ג. 
מדריכים ארציים יועמדו לרשות המחוזות על ידי לשכת ההדרכה, על פי פנייתם
של המחוזות.
ד. 
מפקחים ומדריכים ישובצו בשעות קבועות במרכזים הפדגוגיים שבכל מחוז כדי
להיענות טלפונית או באופן אישי לצורכי השדה.
ה. 
כל החומר הלימודי והעזרים שבמרפ"דים יועמדו לרשות בתי הספר.
ו. 
רשימת יועצים לצוותי המורים לפי מוסדות ומקצועות תימסר למנהלים שיפנו
אל מנהלי אגפי הגיל ואל המפמ"רים.
ז. 


3.6 נספחים לנוהל 3
נספח א לנוהל 3
דוגמאות לשיקולי דעת בתכנון הפעלת התלמידים
היבט ארגוני  1. 
חלוקת הכיתה לקבוצות למידה ובכלל זה קבוצות רב-גיליות תוך
התייחסות למקום מגוריו של התלמיד
 
א.   
תכנון זמן ומנות לפעילות ליום ולשבוע  ב.   
ארגון אמצעי הקשר עם ההורים ועם התלמידים להעברת חומרי הלימוד -
מספרי טלפון ופקס', כתובת, כתובת התא האלקטרוני של התלמיד והמורה
בבית הספר ועוד - וכן ארגון דרכי הקשר כדלקמן:
 
ג.   
שימוש בטלפון לשיחות ועידה  1.   
שימוש בפקס' בין המורה לתלמידים, בינם לבין עצמם ובין המורים
לבית הספר
 
2.   
שימוש בתקשורת אלקטרונית  3.   
הכנת לוחות מעקב אחר החומר הנלמד הכוללים זמנים והיקף החומר,
תכניו ואפיוניו השונים
 
ד.   
יצירת "קו פתוח" בין התלמידים למורים  ה.   
הערכת עבודת התלמיד תוך מתן משוב מנחה, מתקן ומעודד (רצוי ללא
ציונים)
 
ו.   
מפגש של המורה עם יחידים ועם קבוצות קטנות של תלמידים לצורך
הבהרה, הקניה, משוב וייעוץ
 
ז.   
היעזרות התלמידים במורים מקצועיים בבית הספר ובהורים בשלבים
השונים של בניית תהליך עבודת המורה והתלמיד.
ח.   
היבט תוכני  2. 
הגדרת המטרות ותוכני הלמידה לתקופת זמן מסוימת  א.   
התייחסות לתכנים בתחום הריגושי, החברתי, הקוגניטיבי והפיזי  ב.   
הבחנה בין תכנים מתוך תכנית הלימודים לבין אקטואליה ותכנים מפיגים
ובחירת הפרופורציה בין התכנים השונים לתלמידים בבית הספר.
ג.   


שיקול הדעת בבניית הפעילויות
מיומנויות יסוד ותכנים לימודיים

יש לתת את הדעת על הנקודות האלה:
מה הם מיומנויות היסוד והתכנים שיוקנו לתלמידים על פי תכנית הלימודים
ברמת כיתה מסוימת?
- 
מה הם המיומנויות והתכנים שבעזרתם יוכלו התלמידים להגיע לשליטה ללא
עזרת המורה?
- 
האם ניתן להיעזר בחומרי הלמידה שבית הספר פיתח ולהשתמש בהם לצורך
הלימוד העצמי?
- 
אילו הנחיות חשוב להוסיף לתלמיד כדי שיוכל לעבוד באופן עצמאי בחומרי
הלמידה הקיימים?
- 
באילו מיומנויות ניתן לשלב חומר אקטואלי שהוא רלוונטי לתלמיד?
- 
עם מי המורה יכול להתייעץ לצורך קבלת חומרי למידה, ומאין ניתן להשיגם?
- 
אילו פעילויות תהיינה פעילויות חובה, ואילו תהיינה פעילויות רשות?
- 

פעילויות בתחומי העשרה
יש לתת את הדעת על הנקודות האלה:
בחירת נושאים מתוך האקטואליה
- 
בחירת נושאים הקרובים לעולמו של הילד תוך מתן אפשרות בחירה לילד
- 
בחירת נושאים מפיגי מתחים וחרדות
- 
עידוד יזמות אישיות של ילדים
- 
שילוב נושאים אישיים.
- 

על הפעילויות להיות יצירתיות, רלוונטיות, מפעילות, קצרות טווח, משלבות תהליכי
חקר, מותאמות ללמידה אישית וקבוצתית, מתחשבות בשונות בין התלמידים
ומותאמות להם, נובעות מאמצעי התקשורת השונים ומשלבות אותם.נספח ב לנוהל 3
הפעלת בית הספר המיוחד כמרכז למידה גמיש
בתי הספר המיוחדים הם על-אזוריים, ולכן יתחלקו הילדים לקבוצות לפי מקום
המגורים ולפי היכולת לפעול במשותף. בכל קבוצה יהיו מילד אחד ועד שלושה
ילדים.
1. 
בתחילת כל שנת לימודים ימפה מי שייקבע על ידי המנהל לאחראי על מרכז
הלמידה הגמיש את הילדים שיכולים לשתף פעולה ואת הילדים שצריכים לעבוד
אתם כבודדים לפי מקום מגוריהם ויכולתם לעבוד יחד. המפה תישמר בתא
מרכז הלמידה הגמיש.
2. 
האחראי על מרכז הלמידה הגמיש ידאג שמחנך הכיתה יכין בשבועיים
הראשונים של כל שנת לימודים תיק לימודים אישי לכל תלמיד. התיק יהיה עשוי
מפוליגל קשיח ויכיל דפי קריאה, עבודה וכתיבה מותאמים בכל מקצועות הלימוד
למשך שבוע ימים.
בתיק יהיו גם חומרים אישיים לעבודות יד, כמו צמר+מסרגות, גובלן קטן+חוט
ומחט, בד מצויר לרקמה+חוטים ומחט, חרוזים להשחלה+חוטים, ניטים
ובסיסים מקלקר ועוד. כלי מלאכת-היד יהיו ארוזים בשקית ומוכנים להפעלה
מיידית, ללא צורך בהכנות נוספות. האחראי על המרכז יאשר כל תיק.
3. 
האחראי על המרכז ייצור קשר עם רכז מיוחד שימנה משרדנו ושיתווך בין בית
הספר ובין האוניברסיטה או הסמינרים.
לכל בית ספר יקצה הרכז מטעם המשרד 40‎-20 סטודנטים.
4. 
הסטודנטים המוקצים לכל בית ספר יקבלו דף מידע על אוכלוסיית התלמידים
מהאחראי על המרכז הגמיש.
5. 
האחראי על המרכז ידאג לשמור את השמות, את הכתובות ואת מספרי הטלפון
של הסטודנטים המסופחים לבית ספרו.
6. 
בפרוץ עת חירום יישלחו להורים מברקים שידריכו אותם ואת הילדים מתי
והיכן להמתין לנציג בית הספר.
7. 
האחראי על המרכז הגמיש יספח לכל קבוצת תלמידים ולכל תלמיד בודד מורה,
מטפל, סייע או סטודנט, וידאג שלכל תלמיד תגיע עזרה לשעתיים עד שלוש
בארבעה עד חמישה ימים בשבוע.
8. 
המורים המטפלים והסייעים יעבדו יחסית למספר שעות עבודתם בבית הספר.
9. 
במקרים שבהם חסר כוח אדם לתכנית ישהו המורים המטפלים והסטודנטים
כשעה עד שעתיים עם כל ילד ולאחר מכן ימשיכו לביתו של ילד אחר או לקבוצה
אחרת - כל זאת כארבעה עד חמישה ימים בשבוע.
10. 
לכל ילד ישאירו המורים, נוסף על התיק האישי, שיעורי בית מותאמים שיספקו
לו תעסוקה לשעה נוספת בכל יום.
11. 
מחנכים ומורים במשרות מלאות יכינו תיקים נוספים (בשעות השהייה למחנך):
לכל ילד תיק נוסף וחדש בכל שבוע. הסטודנטים והסייעים יעבדו עם הילדים לפי
החומר שבתיקים. מובן שניתן להוסיף עוד חומר לתיק.
12. 
האחראי על המרכז הגמיש יהיה צמוד בכל שעות היום לשני טלפונים שיש בהם
שיחה ממתינה, כדי שיוכל להיות מדווח בכל יום לגבי כל ילד.
13. 
כל אחד מהמורים הסייעים, מהמטפלים ומהסטודנטים ינהל יומן עבודה, ובו
יפרט מה עשה בכל רבע שעה שבה שהה עם ילד או עם קבוצה. האחראי על
המרכז יבדוק את יומני העבודה.
14. 
ליד חתימת האחראי על פירוט העבודה בכל יום יחתמו גם ההורים או מי
שאחראי על הילד או על הקבוצה (ההורה בבית המארח וכו').
15. 
האחראי על המרכז ינסה ליצור קשר עם מתנ"סים, עם מועדוניות ועם מקומות
שניתן לשלב בהם ילדים ושהילדים יכולים להשתלב בהם. את הילדים ילוו
המורים או הסטודנטים למתנ"סים או למועדונים ויסייעו להפעיל אותם במשך
שעתיים עד שלוש שעות ביום, ארבעה עד חמישה ימים בשבוע.
16. 
נוהל 4: התגוננות אזרחית במוסדות חינוך
4.1 מבוא
מערכת ההתגוננות האזרחית במוסד החינוך היא פנימית, ולכן היא מבוססת על
האמצעים ועל כוח-האדם של מוסד החינוך בלבד. כל מוסד חינוך קשור לחבל או
לנפה העורפיים שבמרחבם שוכן המוסד. פרטי החבל/הנפה יהיו רשומים בתיק
הביטחון המוסדי.
א. 
עם כוח האדם נמנים: המנהל, המורים, העובדים האחרים של המוסד,
התלמידים והורים מתנדבים.
ב. 
מנהל המוסד אחראי לכל פעולות ההתגוננות האזרחית במוסד, להכנת המערכת
ולארגונה בעת רגיעה ולהפעלתה בשעת חירום.
 
ג. 
4.2 התארגנות המוסד בעת רגיעה
תפקידי המנהל  א. 
עליו להקים את מטה החירום של בית הספר.  1)   
עליו לוודא שהעוזר לביטחון יוכשר לתפקידו בימי עיון ובהשתלמויות, וכן
שיוכשרו מורים בהגשת עזרה ראשונה ובכיבוי אש.
 
2)   
עליו לעדכן באופן שוטף את תיק הביטחון המוסדי ולדווח על שינויים
משמעותיים לרשות המקומית.
 
3)   
עליו לפעול אצל רשות החינוך המקומית או אצל הבעלות על בית הספר
לרכישת ציוד חירום לבית הספר (פירוט הציוד ראה בנספחים ד, ה ו-ז של
נוהל זה).
 
4)   
עליו להתקין מנגנון אזעקה נוסף, אלטרנטיבי, מקומי לבית הספר
(פעמון-יד, צופר וכיו"ב), בעצמה כזאת, שהאזעקה תישמע בכל שטח בית
הספר.
 
5)   
עליו לוודא את תקינות המקלטים/המרחבים המוגנים, ובכלל זה תקינות
דרכי הגישה אל פתחי חירום והיציאה מהם, וכן להבטיח שציוד הכיבוי
והעזרה הראשונה והציוד האחר יהיו במצב תקין ונקי.
 
6)   
עליו לתכנן ולפרט בכתב בתיק הביטחון את סדרי הכניסה של התלמידים
למרחבים המוגנים - בזמן השיעורים, בהפסקות, לפני תחילת הלימודים
ובסיומם - ואת סדרי הישיבה בהם והיציאה מהם.
 
7)   
עליו לתרגל פעמיים בשנה את אוכלוסיית מוסד החינוך בכניסה
למקלטים/למרחבים המוגנים, בשהייה בהם וביציאה מהם.
8)   
במוסדות חינוך שבהם המקלט דו-תכליתי עליו להכין תכנית לפינוי
החפצים שאינם שייכים למקלט בשעת חירום ולתכנן את סילוקו של חומר
העלול לגרום נזק ליושבים בו: חומר רעיל, שביר ודליק.  
9)   
עליו לדאוג, שהמורים יכירו את החומר הלימודי בנושאי התגוננות אזרחית,
וייתנו את השיעורים לכל התלמידים, בהתאם להוראות משרד החינוך.
 
10)
 
לעתים תבוצע ההדרכה על ידי מדריכות אוכלוסייה לשעת חירום
(מאלש"חיות) שהן חיילות השייכות לפיקוד העורף. שיבוץ המאלש"חיות,
אם הן תוקצינה לבית-הספר, יבוצע על ידי קב"ט מוסדות החינוך ברשות
ובתיאום עם קצין אוכלוסייה מחוזי (צה"ל).
 
11)
 
עליו לדאוג להכנת החומר להעסקת התלמידים בזמן שהייתם
במקלטים/במרחבים המוגנים.
12)
 
תפקידי העוזר לביטחון
העוזר לביטחון אחראי על ביצוע כל נושאי ההתגוננות האזרחית במוסד. פעילות
זו תיעשה בתיאום ובשיתוף פעולה עם מנהל בית הספר. אלה תפקידיו של העוזר
לביטחון בעת רגיעה:  
ב. 
עליו לקיים קשר מקצועי עם קצין מוסדות החינוך של הנפה/היקל"ר (יחידת
קישור לרשות).
 
1)   
עליו לוודא, כי מונו מורים כראשי צוותי סדרנים, סורקים, כיבוי-אש
ועזרה ראשונה, להדריכם בכל הנוגע למילוי תפקידם ולהבטיח שהמורה
העומד בראש צוות העזרה הראשונה הוכשר להגיש עזרה ראשונה ועבר
אימון רענון תקופתי פעם בשנתיים.
 
2)   
עליו להבטיח הכשרת צוותי סדרנים, סורקים, כיבוי-אש ועזרה-ראשונה
במסגרת בית-הספר ובסיוע הרשות המקומית והקמ"ח.
 
3)   
עליו לתכנן את מערכת ההתגוננות האזרחית במוסד ולארגנה בהתאם לסוג
המוסד, לגודלו ולאופיו המיוחד.
 
4)   
עליו לטפל במקלטים ובמרחבים המוגנים האחרים ובציודם, לפקח על
אחזקתם ולהיערך לפינוי ציוד מיותר וחומרים דליקים, רעילים ושבירים.
 
5)   
עליו לוודא, שציוד ההתגוננות האזרחית (ציוד האיטום, העזרה-הראשונה
וכיבוי האש וכו') הנמצא במוסד הוא בהתאם לתקנים המפורטים בנספחים
ד, ה ו-ו של נוהל זה.
 
6)   
עליו לקבוע את מקומו של הציוד ולפקח על אחזקתו ועל כשירותו.  7)   
עליו לקבוע אות אזעקה אלטרנטיבי שיהיה מוכר לאוכלוסיית המוסד.
8)   
עליו לדאוג שאוכלוסיית המוסד תודרך בהלכות ההתגוננות האזרחית
ולתרגל את תלמידי המוסד בכניסה למקלטים/למרחבים המוגנים, בשהייה
בהם וביציאה מהם ולהפעיל את הצוותים השונים.  
9)   
עליו לסייע למורים, בתיאום עם מנהל בית הספר, להעביר את החומר
הלימודי בנושא שעת חירום.
 
10)
 
עליו לסייע למנהל בעדכון תיק הביטחון המוסדי.
 
11)
 
4.3 הפעלת המוסד בשעת-חירום
עם הכרזת שעת חירום יופעל במוסד המטה לשעת חירום.
להלן פירוט תפקידי ממלאי התפקידים השונים בשעת חירום:
תפקידי המנהל או ממלא מקומו  א. 
עליו לבדוק ולהשלים את ההוראות שפורסמו בנושא ההתגוננות האזרחית
ולפרסם הודעות חירום מיוחדות להורים ולתלמידים, בהתאם לצורך.
 
1)   
עליו לוודא שהעוזר לביטחון וממלאי התפקידים לשעת חירום במוסד
נערכים ומבצעים את המוטל עליהם לפי נוהל זה.
2)   
תפקידי העוזר לביטחון  ב. 
עליו להכין את המקלטים/המרחבים המוגנים לייעודם, בהתאם להוראות
שתינתנה באותה עת, וזאת בסיוע מורים, הורים ותלמידים וכמפורט בנספח
ג לנוהל זה, "שיפורי מיגון במוסדות חינוך קיימים".
 
1)   
עליו לבדוק את כשירות הציוד ולהשלימו במידת הצורך.  2)   
עליו להפעיל את מטה החירום של המוסד ולהכריז על כוננות בצוותי
הכוננות השונים.
 
3)   
עליו להפעיל מצב חירום בתחומי המוסד ולדאוג להפצת הוראות התנהגות
למורים, לתלמידים ולהורים.
 
4)   
עליו להרחיק חומרים רעילים, דליקים ושבירים מהישג ידם של
התלמידים.
 
5)   
עליו ליצור קשר עם קצין מוסדות חינוך נפתי (קמ"ח), לדווח לו על
היערכות המוסד ולקבל מידע על מיקום כוחות ההצלה באזור ועל דרכי
הקשר עמם.
 
6)   
עליו להדריך ולתרגל את הצוותים ואת בעלי התפקידים השונים ולוודא
שכל אחד מהם יודע את תפקידו.
 
7)   
עליו לערוך תרגילי כניסה למקלטים/למרחבים המוגנים שנקבעו, וכן תרגילי
שהייה בהם ויציאה מהם, תוך הפעלת מערך ההתגוננות האזרחית של
המוסד.
8)   
עליו לדווח למנהל בית הספר על כוננות המוסד ועל כשירותו.
9)   
תפקידי העוזר לביטחון בעת אירוע בתחום המוסד  ג. 
עליו לפקד על פעולות ההצלה הראשוניות (העזרה הראשונה וכיבוי האש),
עד הגעת כוחות ההצלה.
 
1)   
עליו לדווח מיד לרשות המקומית על פרטי האירוע ועל הפעולות שננקטו.  2)   
אם נשלח כוח לסיוע, עליו להציע נקודת מפגש, להנחות את הכוח המגיע
למקום האירוע ולסייע לו, לדווח למפקד הכוח על פרטי האירוע, על
הפעולות שננקטו ועל מקום הלכודים והנפגעים ולמסור לו נתונים על
המבנה, על דרכי הגישה אליו, על ברזי שרפה וכיו"ב.
3)   
תפקידי העוזר לביטחון לאחר תקרית או פגיעה  ד. 
על-פי הנחיות מפקד הכוח, עליו להציב שמירה במקומות סכנה ולמנוע גישה
למקומות אלה.
 
1)   
עליו לדווח לרשות המקומית על פרטי האירוע ועל הפעולות שננקטו.  2)   
עליו לארגן מחדש את מערכת ההתגוננות האזרחית במוסד: להחזיר את
הציוד לכשירות ולכוננות ולהשלימו בעת הצורך.
 
3)   
עליו לדווח למנהל על גמר ההתארגנות של המוסד.
 
4)   
4.4 הנחיות מקצועיות לארגון מערך ההתגוננות האזרחית במוסדות החינוך
כללי  א. 
העוזר לביטחון במוסד יוכשר על-ידי משרד החינוך/הרשות המקומית
והעורף לתפקידו בקורס או בהשתלמות מקצועית.
 
1)   
ארגון מערך ההתגוננות האזרחית והפעלתו יהיו לפי המפורט בנוהל הפעלת
מוסדות חינוך בשעת חירום - נוהל 2 בחוזר זה - נוסף לנאמר בנוהל זה.
 
2)   
ביצוע המטלות השונות בעת חירום, ובמיוחד הגשת עזרה במקרה של
פגיעה, מחייב התמחות. לצורך זה יש להכשיר, לאמן ולתרגל את ארבעת
הצוותים הבאים במוסד:
 
3)   
צוות הסדרנים  א)   
צוות כיבוי-האש  ב)   
צוות העזרה-הראשונה  ג)   
צוות הסורקים.
ד)   
הצוותים יהיו מורכבים מתלמידים וממורים. יש לצרף אליהם מספר רב
ככל האפשר של מבוגרים.  
 
מנהל המוסד, בתיאום עם העוזר לביטחון במוסד, ימנה לכל צוות מורה (או
מבוגר אחר המתאים לתפקיד) אחראי לארגון הצוות ולהפעלתו. גודלם של
הצוותים ומספרם יהיו מותאמים לגודל המוסד (כעיקרון לפי מפתח של
צוות (מכל סוג) לכל 10 כיתות או ל-350‎-300 תלמידים).
 
4)   
העוזר לביטחון מנחה את המורים ואת התלמידים בהתגוננות אזרחית
ובביצוע משטר התגוננות אזרחית (משטר הג"א). הדבר כולל אחריות
למקלטים/למרחבים המוגנים ולהחזקתם במצב תקין, פיקוח על התנהגות
מתאימה של התלמידים בזמן אזעקה והתקפה, דאגה לסדרי אזעקה, איטום
המקלטים והגשת עזרת מיידית במקום התקרית.
5)   
סדרנות  ב. 
כללי
כסדרנים במוסד ישמשו המורים ותלמידים בכירים (תלמידי הכיתה
הגבוהה בבתי-ספר יסודיים). לכל צוות ימונה אחראי. רצוי שבתפקיד זה
ישמש מחנך הכיתה, והוא ימנה לעצמו עוזרים כנדרש. אם יהיה צורך,
ימונה לכל מקלט/מרחב מוגן סדרן אחראי. במוסדות גדולים רצוי לחלק את
השטח הכללי של המוסד לשטחי משנה (אגפים, קומות, מגרשים וכד'). כל
שטח משנה כזה ייקרא "גזרה", וימונה לו סדרן גזרה (ימונו גם עוזרים, לפי
הצורך).
 
1)   
תפקיד המורה האחראי לצוותי הסדרנים  2)   
בימי רגיעה  א)   
עליו להכיר היטב את אותות האזעקה ואת האותות ואת
הסימנים המיוחדים שנקבעו במוסד.
 
(1)   
עליו להכיר את המקלטים/המרחבים המוגנים במוסד כולו ואת
דרכי הגישה אליהם. במיוחד הוא יכיר את המקלט/המרחב
המוגן שהוא אחראי לו או את המרחב שהוא חייב להביא אליו
את תלמידיו.
 
(2)   
עליו לדאוג בהתמדה, שהמקלטים/המרחבים המוגנים הנתונים
לפיקוחו יהיו מסודרים, נקיים ומאווררים, ושציודם יימצא
תמיד במקומו ובמצב תקין.
 
(3)   
עליו לדאוג שיפונו כל המכשולים מדרכי הגישה
למקלטים/למרחבים המוגנים.
 
(4)   
עליו לוודא את תקינותם ואת אפשרות פתיחתם של פתחי
החירום במקלטים/במרחבים המוגנים.
(5)   
עליו לדעת את מקומם של עמדות הכיבוי, של ברזי כיבוי האש
ושל המקומות שנקבעו לפינוי נפגעים בתחום המוסד ובסביבתו
הקרובה.
 
(6)   
עליו לדעת מה הם מקומות הסכנה העיקריים שבתחום פיקוחו
(כגון מקומות שיש בהם דלק וחומרים דליקים אחרים) ולדאוג
שהם יאובטחו כראוי.
 
(7)   
עליו להכיר את מערכת המים המגופים ואת אופן ניתוק המים
בכל אגף בנפרד, למקרה של הצפה.
 
(8)   
עליו להכיר את מבנה הביוב, למקרה של פריצה והצפה.  (9)   
עליו להכיר את מערכת הגז ואת מערכת הדלק לחימום ואת אופן
ניתוקה בעת הצורך.
 
(10)
 
עליו להכיר את מערכת החשמל ואת המפסקים הראשיים, את
אופן הפסקת הזרם בכל אגף בנפרד במקרה של דלקה ואת דרך
ההתקשרות למשרד הקרוב של חברת החשמל.
 
(11)
 
עליו להכשיר ולתרגל את צוות הסדרנים במילוי תפקידם.  (12)
 
עם הכרזת מצב חירום  ב)   
עליו לקיים שמירה מתמדת על הניקיון, על הסדר ועל האוורור
של המקלטים/המרחבים המוגנים הנתונים לפיקוחו ולוודא
שהציוד יימצא במקום הקבוע ובמצב תקין.
 
(1)   
עליו לוודא, שדרכי הגישה למקלטים/למרחבים המוגנים
והדרכים העיקריות במוסד (לרבות פתח החירום במקלטים)
פנויות ממכשולים ומאפשרות מעבר חופשי.
 
(2)   
עליו לקבוע שלטי הכוונה למקלטים/למרחבים המוגנים.  (3)   
עליו להכיר את כל התלמידים הנתונים לפיקוחו הכרה אישית,
כדי שיוכל לפקוד אותם תוך ראייה בלבד.
 
(4)   
עליו לדאוג להכוונת התלמידים אל המקלטים/המרחבים
המוגנים בהישמע אות האזעקה ולכוון את יציאתם משם
בהישמע אות הארגעה.
 
(5)   
עליו לפקח על התנהגות התלמידים ולעודדם בשעת אזעקה ובעת
אירוע ביטחוני.
 
(6)   
עליו לדווח על כל אירוע בתחום פיקוחו.
(7)   
במקרה של אירוע (פגיעה בתחום בית-הספר)  ג)   
בהינתן אות ארגעה, אחרי הפצצה או הפגזה ובטרם תאופשר
יציאה מהמקלטים/מהמרחבים המוגנים, עליו להזהיר את
האנשים מפני סכנות של חוטי חשמל קרועים, תחמושת שלא
התפוצצה ומפולת.
 
(1)   
עליו לסרוק את שטח בית-הספר לשם איתור חוטי חשמל קרועים
ותחמושת שלא התפוצצה ולשם איתור מקומות הסכנה ומניעת
הגישה אליהם.
(2)   
כיבוי-אש  ג. 
כללי  1)   
התקפות מן האוויר והפגזות מן היבשה עלולות לגרום לדלקות
רציניות מאוד, שסכנה רבה נשקפת מהן לנפש ולרכוש. בייחוד רבה
הסכנה במוסדות שבמעבדותיהם החומר הדליק רב. הדלקות עלולות
לפרוץ במקומות שונים בעת ובעונה אחת, ויהיה צורך לטפל בהן
באותו זמן. במקרים אלה אין לסמוך רק על עזרת מכבי אש מבחוץ, כי
ייתכן שהם יהיו עסוקים בכיבוי דלקות אחרות במרחב. לפיכך יש
צורך ביחידת כיבוי אש במוסד עצמו, שתהיה מסוגלת להשתלט על
דלקה בתחילתה.
 
א)   
מנהל המוסד, בתיאום עם העוזר לביטחון, ימנה אחראי לצוות
הכיבוי, שידאג להתקנת כל הסידורים למניעת דלקות ולכיבוין.
 
ב)   
חובת הטיפול והכיבוי הראשוני של דלקות חלה על כל איש במוסד,
ובמיוחד על המורים, על העובדים ועל התלמידים הבכירים. יש
להקנות אימון בסיסי בכיבוי דלקות לכל אחד מן הנזכרים.
 
ג)   
צוות הכבאים יאורגן בצוותי משנה, וכל אחד מהם יהיה אחראי
לשטח מסוים במוסד (גזרה, קומה, מגרש וכד'). לרשות הצוותים
יועמד ציוד כיבוי מתאים, נוסף על נקודות-אש קבועות, על ציודן
המלא, במקומות שונים במוסד.
 
ד)   
כפי שהודגש בנוהל 2, יהיה צוות כיבוי האש בבתי-ספר יסודיים
שש-שנתיים מבוסס בעיקרו על מבוגרים.
 
ה)   
תפקידי המורה האחראי לצוות כיבוי-אש  2)   
בימי רגיעה  א)   
עליו להכיר היטב את אופן השימוש בכל ציוד הכיבוי המצוי
במוסד ואת מקומו.
 
(1)   
עליו לדאוג שציוד הכיבוי יהיה תמיד במצב תקין וראוי לשימוש.
(2)   
עליו לדעת את מקומם של כל ברזי כיבוי האש (הידראנטים)
שבתחום המוסד ובסביבתו הקרובה.
 
(3)   
עליו לדאוג שיותקנו כל הסידורים למניעת דלקות.  (4)   
עליו להדריך ולתרגל את צוותי הכיבוי ואת שאר אנשי המוסד
בהוראות למניעת דלקות ובכיבוי ראשוני של דלקות, וזאת נוסף
להדרכה הניתנת על ידי שירותי הכיבוי והחברות המתחזקות את
ציוד הכיבוי.
 
(5)   
עם הכרזת מצב חירום  ב)   
עליו לבדוק את ציוד הכיבוי, כדי לוודא שהוא במצב שמיש.  (1)   
עליו לדאוג לפינוי כל שטח המוסד מחומרים שיש בהם סכנת אש
או לריכוזם במקומות מיוחדים ומובטחים. במיוחד עליו לדאוג
לאבטחת דלק וחומרים כימיים מסוכנים.
 
(2)   
תפקידי צוות כיבוי-אש באירוע  ג)   
על הצוות לאתר אש שפרצה ולכבותה.  (1)   
על הצוות לכוון את יחידת הכיבוי המרחבית, כשתגיע למוסד,
לשם טיפול בדלקה רצינית, להראות ליחידה את מקום ברזי
כיבוי האש ולסייע לה.
 
(2)   
תפקידי צוות כיבוי-אש לאחר חיסול האירוע
על הצוות לטפל בציוד הכיבוי ולהכינו מחדש לשימוש (ייבוש
זרנוקים, דרישה למילוי מטפים וכד').
ד)   
 
עזרה-ראשונה  ד. 
כללי  1)   
תפקידו של צוות העזרה הראשונה הוא להגיש עזרה ראשונה לנפגעים
ולפנותם לנקודת ריכוז נפגעים (אם צריך ואפשר). ככלל תפקיד
התלמידים בצוות הוא לסייע בידי המורה להביא את הציוד ולפרוס
אותו ולשאת את הנפגעים על גבי האלונקות.
 
א)   
מנהל המוסד, בתיאום עם העוזר לביטחון בבית הספר, ימנה את אחד
המורים למפקד צוות העזרה הראשונה (מורה שהוכשר כמגיש עזרה
ראשונה). צוות העזרה הראשונה יחולק לצוותי משנה, שיוצבו ליד
נקודות העזרה הראשונה. מספר הצוותים יהיה בהתאם לגודל המוסד
ולפי מפתח של מורה על כל 10 כיתות אם.
ב)   
רצוי לכלול בצוותי העזרה הראשונה מורים שסיימו קורס חובשים
בצה"ל או קורס מגישי עזרה ראשונה. אם אין במוסד מורים בעלי
הכשרה מוקדמת בעזרה ראשונה, יש להכשירם לכך בקורסים
המתקיימים במערכת החינוך ולדאוג שיעברו השתלמויות רענון
תקופתיות פעם בשנתים ממועד סיום הקורס.
 
ג)   
בבתי-ספר יסודיים שש-שנתיים ישמשו בצוות העזרה הראשונה
תלמידי כיתות ו'; בבתי-ספר שמונה-שנתיים - תלמידי כיתות ז'-ח'.
 
ד)   
תפקיד המורה האחראי לצוות העזרה-הראשונה  2)   
בימי רגיעה  א)   
עליו לדאוג לבדיקת ציוד העזרה-הראשונה ולתקינותו ולהשלימו
לפי הצורך.
(1)   
עליו להדריך ולתרגל את התלמידים בצוות העזרה הראשונה
במילוי תפקידם.
 
(2)   
עם הכרזת מצב חירום  ב)   
עליו לבדוק את תקינותו של ציוד העזרה הראשונה ולהשלימו לפי הצורך.
(1)   
עליו לתרגל את הצוות למילוי תפקידו.
(2)   
תפקיד צוות העזרה הראשונה בעת אירוע
על חברי הצוות להגיש עזרה ראשונה לנפגעים על ידי המורה שהוכשר
לכך ולדאוג לפינוי הנפגעים במידת הצורך.
 
ג)   
תפקידי צוות עזרה ראשונה לאחר חיסול האירוע
על הצוות לבדוק את ציוד העזרה הראשונה ולהשלימו לפי הצורך.
 
ד)   
סורקים  ה)   
כללי  (1)   
תפקידו של צוות הסורקים לסייע למנהל ולעוזר לביטחון בשליטה
ובהפעלה מהירה ויעילה של מערכת בית הספר בעת חירום ומצוקה.
 
(א) 
על הצוות לקיים סריקה בעת התפנות המוסד ולהבטיח שכל
אוכלוסיית המוסד נכנסה למקומות המוגנים.
(ב) 
תפקיד המורה האחראי לצוות הסורקים  (2)
 
בימי רגיעה  (א) 
עליו להכיר היטב את אותות האזעקה ואת האותות
ואת הסימנים המיוחדים שנקבעו במוסד.
 
(1) 
עליו להיות בקי בפרטי היערכות המוסד לשעת חירום,
מקום המרחבים המוגנים ודרכי הגישה אליהם.
 
(2) 
עליו לקבוע עם המנהל ועם העוזר לביטחון את
המקומות שבהם יתרכז הצוות בעת אזעקה.
 
(3) 
עליו להדריך ולתרגל את הצוות בכל הנוגע למילוי
תפקידו ולהכרת מיקומן של כל כיתות הלימוד במוסד.
(4) 
בימי חירום  (ב) 
בעת אזעקה עליו לרכז את הצוות במקומות שנקבעו
מראש.
 
(1) 
עליו להיות בקשר קרוב עם המנהל/עם המורה העוזר
לביטחון ולעמוד לרשותם ככל שהוא והצוות יידרשו.
 
(2) 
עליו לבצע סריקה בבית הספר.
 
(3) 


4.5 הדרכה ותרגילים
תרגילים
מנהל המוסד ידאג, כאמור, לתרגל פעמיים בשנה את אוכלוסיית המוסד, ובכלל
זה בעלי התפקידים, בכניסה למקלטים/למרחבים המוגנים, בשהייה בהם
וביציאה מהם, בכניסה מתחת לשולחנות בעת אירוע רעידת אדמה וביציאה
לשטח כינוס, כמפורט להלן:
 
א. 
התרגיל הראשון  1)   
התרגיל יבוצע בחודש הראשון לשנת הלימודים.  א)   
התרגיל יבוצע ביציאה מהכיתות למקלטים/למרחבים המוגנים,
בשהייה בהם כ-15 דקות וביציאה מהם בחזרה לכיתות, כמפורט
בתכנון המוסד ולפי ההנחיות המפורטות בנספח א לנוהל זה.
 
ב)   
תרגיל אירוע רעידת אדמה יכלול כניסה מתחת לשולחנות למשך
דקות, ובסיום הרעידה יציאה מיידית בציר מוגדר ורחוק ממבנים
לשטח כינוס פתוח.
 
ג)   
לפחות שבוע לפני התרגיל יודיע המנהל לקב"ט מוסדות החינוך ברשות
המקומית על המועד ועל השעה של התרגיל.
ד)   
עד שבוע לאחר התרגיל ידווח המנהל לקב"ט בכתב על פרטי ההכנות
ועל אופן הביצוע של התרגיל, לפי הנוסח המפורט בנספח ז לנוהל זה.  
ה)   
אם יהיו שינויים באופן ובמועד של ביצוע התרגיל, תתפרסם הודעה
מיוחדת על כך על-ידי משרדנו.
 
ו)   
התרגיל השני  2)   
התרגיל השני יהיה בדרך כלל תרגיל יזום על-ידי משרדנו, ומועדו
ופרטיו יימסרו בחוזר מיוחד.
 
א)   
התרגיל ככלל יהיה תרגיל מבוקר ומורכב, יתבצע ביום מיוחד שייקבע
לכך, ויבוצע מהכיתות או בהפסקה.
הנחיות לגבי תכנון וארגון בית-הספר לכניסה למקלטים/למרחבים
המוגנים בעת השיעורים ובהפסקות ראה בנספחים אלה:
 
ב)   
נספח א לנוהל זה, "תכנון, ארגון ותרגול המוסד לכניסה
למקלטים/למרחבים המוגנים בשעת הלימודים"
 
(1)   
נספח ב לנוהל זה, "תכנון, ארגון ותרגול המוסד לכניסה
למקלטים/למרחבים המוגנים בשעת הפסקה".
 
(2)   
לפני התרגילים יש לחזור ולתדרך את אוכלוסיית המוסד בכלל ואת
בעלי התפקידים בפרט ולהבהיר להם כיצד עליהם לנהוג, להתנהג
ולפעול מעת הישמע אות האזעקה. יש לערוך, במידת הצורך, תרגיל
בשלבים לפני ביצוע תרגיל מסכם. יש להפעיל ולתרגל את הצוותים
השונים במילוי תפקידיהם.
 
ג)   
4.6 הדרכת אוכלוסיות המוסד בנושאי שעת-חירום
המורים ידריכו את הכיתות בנושאי שעת-חירום לפי תכניות הלימודים שהומצאו
ותומצאנה למוסדות החינוך.
א. 
פעולת ההדרכה על ידי המורים תתבצע בראשית שנת הלימודים.
ב. 
תינתן אפשרות לסיוע בהדרכה לחלק ממוסדות החינוך על-ידי מדריכי צה"ל
שהוכשרו לכך (מאלש"חים).
ג. 
אם תינתן הוראה על הדרכת תלמידים בערכות מגן, תבוצע ההדרכה על-ידי
מורים שיוכשרו לכך ועל ידי מאלש"חים.
 
ד. 
4.7 תקני ציוד חירום
תקני ציוד החירום מפורטים בנספחים לנוהל זה:
נספח ד: תקן ציוד כיבוי-אש
א. 
נספח ה: תקן ציוד עזרה ראשונה
ב. 
נספח ו: תקן ציוד למקלט/למרחב המוגן.
ג. 


4.8 נספחים לנוהל 4
נספח א לנוהל 4
תכנון, ארגון ותרגול המוסד לכניסה למקלטים/למרחבים המוגנים בשעת הלימודים
 
מבוא  1. 
בעידן הטילים ומטוסי הסילון המהירים והפגזות הארטילריה יש חשיבות
עליונה להעברת אוכלוסיית המוסד למרחבים מוגנים בזמן קצר ככל
האפשר ובצורה בטוחה ומסודרת.
 
א.   
מטרת נספח זה היא להנחות את מנהל המוסד ואת המורה העוזר לביטחון -
ב.   
כיצד לתכנן ולארגן את המוסד לכניסה מהירה למקלטים/למרחבים
המוגנים, בשעה שהתלמידים ומוריהם שוהים בכיתות;
 
1)   
כיצד לתרגל את אוכלוסיית המוסד בכניסה למקלטים/למרחבים
המוגנים במהירות, בביטחון ובצורה מסודרת.
 
2)   
אין מוסד אחד דומה למשנהו, ולכן יש להתאים וליישם את האמור כאן
לכל מוסד ומוסד בהתאם למבנהו, לחצרותיו, למקלטים/למרחבים המוגנים
שלו, לגודל אוכלוסייתו ולהרכבה וכו'.
ג.   
תכנון וארגון המוסד לכניסה למקומות מוגנים  2. 
להלן בעיות העלולות להיווצר כאשר ניתן אות האזעקה ויש להיכנס
למרחבים מוגנים:
 
א.   
יציאה מהירה, בלתי מאורגנת ובלתי מבוקרת של התלמידים
מהכיתות למסדרונות ומשם לחדרי המדרגות ולמקלטים/למרחבים
המוגנים עלולה לגרום דוחק רב, צפיפות ו"צווארי בקבוק"
במסדרונות, בגרמי המדרגות ובמעברים צרים, לפני ותוך כדי הכניסה
למקלט/למרחב המוגן. כתוצאה ממצב זה עלולות להיגרם בהלה
ופציעות וחבלות לילדים.
 
1)   
הקמת שאון רב על-ידי הילדים היוצאים מהכיתות והנעים
למקלטים/למרחבים המוגנים עלולה לשבש את השליטה ולמנוע
העברת הוראות לתלמידים ולמורים.
 
2)   
תנועה מהירה מדיי עלולה לגרום נפילות, פציעות וחבלות, בעיקר
בגרמי המדרגות, ולשבש את התנועה.
 
3)   
הצטופפות של התלמידים בחלק הקדמי של המקלט/המרחב המוגן
ובקרבת הכניסה עלולה למנוע מתלמידים אחרים את האפשרות
להיכנס אליו.
4)   
כדי למנוע את התקלות שהוזכרו כאן ותקלות אחרות, יש לתכנן ולארגן את
המוסד לפי הקווים המנחים האלה:  
ב.   
יש להבהיר לתלמידים ולמורים, שההתארגנות בכיתה לקראת תנועה
למקלט/למרחב המוגן, התנועה אליו, הכניסה לתוכו והישיבה בו -
אלה ייעשו במסגרת כיתתית, והמורה המלמד את הכיתה באותה שעה
יהיה צמוד אליה עד מתן אות הארגעה והחזרה לכיתות. המורים יהיו
אחראים לתנועה שקטה ומסודרת של הכיתות למרחב המוגן.
 
1)   
יש לתכנן ולקבוע מראש את סדרי ההתארגנות של הכיתות בתוך חדר
הכיתה לקראת היציאה למסדרונות.
 
2)   
יש לקבוע את צירי התנועה ואת סדר התנועה של הכיתות השונות
מחדריהן אל המקום שיועד להן. סדר התנועה ייקבע, בדרך כלל, לפי
מידת הקרבה של הכיתה למדרגות ולמרחב המוגן: כיתה הקרובה
יותר לגרם המדרגות ולמקום המוגן תנוע, בדרך כלל, לפני חברתה
הרחוקה יותר (באותו ציר תנועה). במקרים מסוימים יש לשקול, אם
להעדיף שהכיתות הנמוכות (א', ב', ג') ינועו ראשונות, גם כאשר
כיתות אחרות קרובות יותר למרחב המוגן. ייתכנו מקרים שבהם
תינתן אפשרות לכיתות בקומות העליונות לרדת ראשונות
למקלטים/למרחבים המוגנים.
בבחירת צירי התנועה למקלטים/למרחבים המוגנים יש להעדיף צירים
מאובטחים יותר (מסדרונות פנימיים וכד'), גם אם הדבר מאריך
במידה לא משמעותית את משך התנועה.
 
3)   
יש לקבוע מראש את סדר הכניסה למרחב המוגן, בעיקר כאשר מגיעות
לשם כיתות מכיוונים שונים. קביעה מראש עשויה למנוע דוחק ויצירת
"צווארי בקבוק".
 
4)   
יש לקבוע מראש ולשלט בתוך המרחב המוגן את מקומה של כל כיתה:
כעיקרון יש לקבוע שכיתה הנכנסת ראשונה תנוע ותתארגן בסוף
החדר; ההתארגנות תהיה מהסוף להתחלה, לפי סדר כניסת הכיתות
למקום. על ידי פעולה זו תימנע חסימת המקום וגרימת קשיים בזרימה
השוטפת של הכיתות לתוכו.
 
5)   
אם קיים במוסד יותר ממקלט/ממרחב מוגן אחד, יש לתכנן את אכלוס
המקומות המוגנים בצורה מאורגנת ולפי קרבת הכיתות לאותם
מקומות.
 
6)   
יש לתכנן ולקבוע במפורט את מיקומם של הסדרנים (מורים ותלמידי
הכיתות הגבוהות), שתפקידם לסייע בהכוונה ובזרימה מסודרת של
הכיתות למקלטים/למרחבים המוגנים. מיקום הסדרנים יהיה
בנקודות התורפה - בגרמי מדרגות, במעברים צרים ובעיקר בכניסה
לאותם המרחבים.
7)   
בכל מקלט/מרחב מוגן יהיה מורה אחראי, ויסייעו לידו תלמידים
שיכוונו את הכיתות הנכנסות למקומות שנקבעו להן מראש.
 
8)   
יש לקבוע מראש את המקום שבו יתרכז צוות העזרה הראשונה בעת
הכניסה למקלט/למרחב המוגן ובעת השהייה בתוכו. הוא הדין לגבי
צוות כיבוי האש.
 
9)   
יש לתכנן ולקבוע מראש את משימת צוות הסריקה, שתפקידו לוודא
שלא נשארו ילדים ומורים במבנה המוסד ובחצרותיו.
 
10)
 
ביצוע מוצלח של כניסה זהירה, בטוחה ומהירה למרחב המוגן מותנה
- בין היתר - בפעולות הנוספות האלה:
 
11)
 
יש לתת הוראות מוקדמות (תדרוך מפורט ושינון) למורים
ולתלמידים על התנהגותם ועל הפעולות שעליהם לעשות מהרגע
שבו יישמע אות האזעקה.
במיוחד יש לתדרך את המורים, את העובדים ואת התלמידים
הממלאים תפקידים שונים במערכת זו.
 
א)   
יש לחזור ולהדגיש את הסכנה בהצטופפות מיותרת ואת הצורך
בהתנהגות שקטה בעת ההתארגנות, התנועה למרחב המוגן,
הכניסה אליו והשהייה בו (להוציא פעילות של הכיתות בתוכו).
 
ב)   
יש להשתמש במערכות כריזה (רמקולים), ברמקולים ניידים או
בכל ציוד אחר היכול לסייע בשליטה ובהעברת הוראות
לאוכלוסיית המוסד.
 
ג)   
יש לתרגל את התלמידים ואת ממלאי התפקידים (מורים,
עובדים ותלמידים) בכניסה למקלט/למרחב המוגן וביציאה ממנו,
באופן שכל פרט וכל כיתה ידעו את אשר עליהם לעשות וכיצד
עליהם להתנהג.
ד)   
הפעולות שתבוצענה מעת הישמע אות האזעקה  3. 
הכיתות, בראשות המורים הנמצאים בהן, תתארגנה לתזוזה מיידית בשני
טורים בתוך חדר הכיתה, וראש הטור יהיה בפתח היציאה למסדרון.
ההתארגנות תהיה ככל האפשר במקום בטוח בכיתה (ליד קירות ולא ליד
חלונות). אם הדבר ניתן (מבחינת מרחב ההתפרסות), יצאו התלמידים
מחדרי הכיתה ויתארגנו לאורך המסדרון לפי תנועתם למרחב המוגן.
לעתים, בגלל מגבלות המקום, תצאנה רק חלק מהכיתות למסדרון, והשאר
תשתלבנה בתנועה למרחב המוגן, תוך כדי יציאתן למסדרון ובהתאם לסדר
התנועה שנקבע.
 
א.   
המורים והתלמידים ממלאי התפקידים השונים ינועו במהירות, איש איש
לתפקידו, כמפורט להלן:
ב.   
צוותי הסדרנים, בפיקוח מורים, יתארגנו במהירות במקומות שנקבעו
להם מראש (במסדרונות, בגרמי המדרגות, בכניסות
למקלטים/למרחבים המוגנים וכו') ויסייעו בארגון, בוויסות ובפיקוח
על תנועה מהירה ובטוחה לכיוון המקלט/המרחב המוגן ועל כניסה
מסודרת לתוכו. רצוי לצרף סדרנים שילוו את הכיתות הנמוכות.  
1)   
צוותי הסדרנים בתוך המקלטים/המרחבים המוגנים ייכנסו במהירות
לתוכם (רצוי בפיקוח המורים המקצועיים), ויהיו ערוכים לקלוט את
הכיתות ולפקח על כניסתן.
 
2)   
צוות העזרה הראשונה יתרכז במקום שנקבע לו וימתין לקריאה; הוא
ייכנס למקלט/למרחב המוגן לאחר שייכנסו כל התלמידים.
 
3)   
צוות כיבוי האש ינהג כמו צוות העזרה הראשונה.  4)   
צוותי הסורקים יתארגנו במקומות שנקבעו להם, ויהיו מוכנים לסרוק
את האזורים שהוקצו להם.
 
5)   
לאחר התארגנות קצרה תתחלנה הכיתות, בראשות מוריהן, לנוע לכיוון
המקלט/המרחב המוגן, לפי סדר שנקבע מראש או בהתאם להוראות
שתינתנה תוך כדי התנועה. צוותי הסדרנים, בסיוע המורים האחראים
לכיתות, יעשו ככל האפשר כדי שהתנועה והכניסה למקלט/למרחב המוגן
תהיינה מהירות, מסודרות ושקטות.
 
ג.   
אין להרשות תנועה של מורים או תלמידים בכיוון נגדי של התנועה הכללית
אל המקלט/המרחב המוגן או ממנו.
 
ד.   
כיתות שתימצאנה בחצר עם הינתן אות האזעקה (בשיעור חופשי, בשיעור
התעמלות וכד') תתחלנה לנוע - בפיקוח המורה או בעצמן (משיעור חופשי) -
לכיוון המקלט/המרחב המוגן, תסתדרנה ליד הכניסה, ותיכנסנה לפי הוראת
המורה האחראי בכניסה.
 
ה.   
בתוך המקלט/המרחב המוגן ידאגו האחראים לכך שהכיתות ינועו במהירות
ובזהירות למקומותיהן ותשבנה במקומות שהוקצו להן. לאחר שהכיתות
תשבנה במקומן יערוך המורה האחראי לכיתה מפקד נוכחות של
התלמידים.
 
ו.   
צוותי הסורקים יתחילו בסריקה בשטחים שהוקצו להם, ויוודאו שלא
נותרו בחוץ תלמידים או מורים, ובגמר תפקידם הם יצטרפו לכיתותיהם
במקלטים/במרחבים המוגנים.
 
ז.   
בעת השהייה במקלט/במרחב המוגן יש לקיים, במידת האפשר, פעילות
במסגרות כיתתיות באחריות המורים (כל מורה עם כיתתו), או כל פעילות
שהיא במסגרת שתיקבע על ידי מנהל המוסד. מטרת הפעילות היא להעסיק
את הילדים ולהרגיע
ח.   
אותם. על המנהלים להכין חוזר להעסקת התלמידים עבור כל מקלט/מרחב
מוגן.  
 
במצבי חירום, שבהם ייקבע פרק זמן מוגדר שבו כל אוכלוסיית המוסד
צריכה להיות במקלטים/במרחבים המוגנים (לדוגמה: תוך 2 או 3 דקות),
תתוכנן פעולת הסריקה בצורה שתבטיח שהסורקים יימצאו גם הם
במקלטים/במרחבים המוגנים תוך פרק הזמן שייקבע.
ט.   
הפעולות שתבוצענה לאחר הישמע אות הארגעה  4. 
הכיתות תתארגנה בראשות המורים, ותהיינה מוכנות לתזוזה; ההוראות
ליציאה של כל כיתה ממקומה תינתנה על ידי המורה האחראי למרחב
המוגן.
 
א.   
סדר התנועה לכיתות יהיה הפוך מסדר הכניסה למקלט/למרחב המוגן:
הכיתה שנכנסה אחרונה תצא ראשונה.
 
ב.   
צוותי הסדרנים יצאו ראשונים, ויימצאו במקומות שתוכננו מראש, יסייעו
בהכוונה, ויפקחו על תנועה מסודרת ושקטה לכיתות הלימוד.
ג.   
בעת חירום, אם וכאשר יוחלט על נשיאת ערכות מגן בצמוד לגוף, יישאו הילדים
את הערכות למרחבים המוגנים ויחבשו את המסכות לפי הוראת המורים
ובהתאם לתרגולת שנלמדה.
המסכות תוסרנה כאשר יינתן אות ההרגעה ולפני חזרת הילדים לכיתותיהם
(בעת חירום תצאנה, במידת הצורך, הוראות שעה בנדון).
5. 
נספח ב לנוהל 4
תכנון, ארגון ותרגול המוסד לכניסה למקלטים/למרחבים המוגנים בשעת ההפסקה
מבוא  1. 
אות האזעקה עלול להינתן גם בעת שהות התלמידים והמורים בהפסקה;
השהייה בשטח פתוח, מחוץ לכל מחסה, בעת הפגזות או הפצצות, מסוכנת
במידה רבה יותר מאשר השהייה במבנה, ולכן נודעת חשיבות עליונה
להעברת אוכלוסיית המוסד מחצרות המוסד, ממגרשיו וממבניו, במהירות
רבה ככל האפשר, אל המקלטים/המרחבים המוגנים.
 
א.   
לא מן הנמנע שבגלל אופי המלחמה הצפויה תיאסר בעת ההפסקה יציאה
ממבנה בית הספר, או שיוגבל המרחב בחצר שיהיה מותר לשהות בו. כמו
כן תיתכן הוראה של נשיאת ערכות מגן צמודות לגוף (הוראות שעה בנדון
תתפרסמנה בעת הצורך).
 
ב.   
סדרי הכניסה למקלטים/למרחבים המוגנים בעת אזעקה בהפסקה שונים
מהותית מהסדרים בשעת הלימודים. בשעת הלימודים התלמידים נמצאים
במסגרת ובהשגחת מורה, היכול להרגיעם, לכוונם ולהורות להם מה עליהם
לעשות, וכמובן להובילם בצורה מאורגנת ומסודרת למקום שנקבע להם.
לעומת זאת, בעת הפסקה התלמידים מפוזרים בכל מרחב המוסד - מבניו
וחצרותיו - ללא כל מסגרת וללא יד מכוונת ומדריכה. נוסף לכך קיים שוני
בריכוז התלמידים ובפיזורם בשטחי המוסד בין הפסקה להפסקה.
 
ג.   
מטרת הנספח הזה היא להנחות את מנהל המוסד ואת המורה העוזר
לביטחון כיצד לארגן את המוסד לכניסה למקלטים/למרחבים המוגנים,
כאשר התלמידים והמורים נמצאים בהפסקה, וכיצד לתרגל את המוסד
במצב זה. אין מוסד אחד דומה למשנהו, ולכן יש ליישם את הנאמר בנספח
זה לכל מוסד ומוסד - בהתאם למבנה המוסד, לחצרותיו,
למקלטים/למרחבים המוגנים שלו, לגודל אוכלוסייתו ולהרכבה וכו'.
ד.   
 
תכנון וארגון המוסד לכניסה למקלטים/למרחבים המוגנים בעת ההפסקה  2. 
אלה הבעיות המרכזיות העלולות להיווצר כאשר אות האזעקה ניתן בעת
ההפסקה:
 
א.   
התלמידים עלולים לרוץ למקלט/למרחב המוגן הקרוב ביותר ולגרום
ללחץ רב בכניסה אליו ובתוך אותו מרחב, ולעומת זאת - לחוסר עומס
במקום אחר, שבמקרה לא היו בקרבתו ילדים.
1)   
היווצרות "צווארי בקבוק" בכניסה למקלטים, למבנים ולמרחבים
המוגנים, כתוצאה מרצונם של ילדים ומורים להיכנס מהר ככל
האפשר למקום, גורמת לדוחק רב בכניסה, ועל ידי כך לכניסה איטית
מאוד, לפציעות ולחבלות.
 
2)   
גם ריצה מהירה ובלתי זהירה מהמקומות שבהם התלמידים שוהים
בעת ההפסקה (חדרי הלימוד, המסדרונות ומגרשי המשחקים) עלולה
לגרום לתאונות, לפציעות ולחבלות.
 
3)   
הצטופפות של הילדים בחלק הקדמי של המקלט/המרחב המוגן
(בקרבת פתח הכניסה) עלולה למנוע מתלמידים אחרים את הכניסה
אליו.
 
4)   
רעש רב והמולה בעת מתן אות האזעקה (רעשים טבעיים בעת
ההפסקות) והפיזור הרב של התלמידים בבניינים ובחצרות מקשים
מאוד על השליטה בתלמידים ומונעים את האפשרות להעביר הוראות
ולשמוע אותן.
 
5)   
מורים ותלמידים עשויים להימצא בפינות מרוחקות ולא לשמוע כלל
את אות האזעקה ולהמשיך בעיסוקיהם במקום להיכנס למקום המוגן.
6)   
קיימת האפשרות שתלמידים רבים יתרכזו במקלט/במרחב מוגן
מסוים, בעוד שסגל בית הספר יתרכז ברובו במרחב אחר (לדוגמה:
במרחב הקרוב לחדר המורים). על ידי כך עלול להיווצר מצב
שהילדים ישהו במקלטים/במרחבים המוגנים ללא השגחה של
המורים.
 
7)   
כדי לנסות למנוע ככל האפשר את הבעיות האלה, או למתנן לפחות, יש
לתכנן ולארגן את המוסד לפי הקווים המנחים האלה:
 
ב.   
הקשיים בשליטה בתלמידים ובמתן הוראות שתישמענה ותגענה לכל
מורה ותלמיד בזמן, לאחר שנשמע אות האזעקה, מחייבים -
 
1)   
שימוש במערכת כריזה (רמקולים), ברמקולים ניידים או בכל
אמצעי דומה, להעברת הוראות לאוכלוסיית המוסד. רצוי
שיימצא רמקול יד גם בכל מרחב מוגן.
 
א)   
מתן הוראות מוקדמות ותדרוך מפורט ככל האפשר לתלמידים
ולמורים על דרכי ההתנהגות ועל הפעולות שעליהם לעשות
מהרגע שבו יישמע אות האזעקה. יש לחזור ולשנן את ההוראות,
כדי שגם בעת קשיים בתקשורת וחוסר אפשרות לשליטה
ולהכוונה ידעו כל תלמיד וכל מורה את אשר עליהם לעשות
וכיצד עליהם לפעול (לאן עליהם להגיע, לאיזה מקום עליהם
להיכנס ובאיזו צורה עליהם להתנהג וכו').
 
ב)   
לחזור ולהדגיש בתדריכים המוקדמים שיש חשיבות עליונה
להתנהגות שקטה ולשקט מוחלט בעת התנועה למקלט/למרחב
המוגן, בכניסה אליו ובעת השהייה בתוכו.
ג)   
יש להבהיר לתלמידים ולסגל המוסד באופן חד משמעי, שחלוקת
הכיתות והמורים למקלטים/למרחבים המוגנים לא תשתנה גם אם
האזעקה תושמע בעת ההפסקה, וכי על כל תלמיד ועל כל מורה להגיע
למרחב שהוקצה לכיתתו לפי התכנון, כדי שיימנע עומס רב במקום
מסוים ועודף מקום במקום אחר.  
2)   
התנועה לכיוון המרחב המוגן תהיה מהירה (אך לא "ריצה פראית"),
אולם כאשר מתקרבים לפתח הכניסה של הבניין או למרחב המוגן, יש
לנוע באיטיות. על התלמידים להתארגן ליד הכתלים (הנותנים מחסה)
בטורים, לפי כיתותיהם, לקראת הכניסה למרחב שנקבע. המורים
יצטרפו לכיתות המתארגנות, וידאגו לכניסה מסודרת ומהירה למרחב,
לפי סדר שנקבע מראש או לפי הוראות האחראי ליד הכניסה.
 
3)   
ב"צווארי הבקבוק" הצפויים, בעיקר בכניסה למבנים ובפתחי
המקלטים/המרחבים המוגנים או המדרגות היורדות אליהם, יוצבו
מורים, ולעזרתם - תלמידים. תפקידם לארגן את היערכות התלמידים
בכניסה ולכוון את הכניסה למקום ולווסתה. לכל כיתה שתיכנס
למקלט/למרחב המוגן יתלווה מורה (רצוי המחנך), שייקבע לפי תכנון
מראש.
 
4)   
בתוך כל מקלט מרחב מוגן יהיה אחראי שיסתייע בתלמידים
(סדרנים). עליהם לדאוג לזרימה מהירה ומסודרת של התלמידים
בתוך המרחב ולהושבת הכיתות במקומות שהוקצו להן מראש.
 
5)   
נוסף לצוותות הסורקים את המבנים כדי לוודא שלא נותרו תלמידים
או מורים מחוץ למרחבים המוגנים, יש לקבוע חוליה או חוליות (לפי
הצורך) שתסרוקנה את חצרות המוסד.
6)   
הפעולות שתבוצענה מעת הישמע אות האזעקה  3. 
התלמידים ינועו במהירות ובזהירות, בדרך הקצרה ביותר, לשטח
ההתארגנות הכיתתי בקרבת המקלט/המרחב המוגן שנקבע לכיתתם.
 
א.   
המורים והתלמידים ממלאי התפקידים השונים ינועו במהירות, איש איש
לתפקידו, כמפורט להלן:
 
ב.   
צוותות הסדרנים, בפיקוח מורים, יתארגנו במהירות ליד הכניסות,
ויהיו מוכנים לארגון ולוויסות הכניסה המהירה והבטוחה
למקלטים/למרחבים המוגנים ולפיקוח עליה.
 
1)   
צוותות הסדרנים בתוך המקלטים/המרחבים המוגנים (רצוי בפיקוח
המורים המקצועיים) ייכנסו במהירות לתוכם, ויהיו ערוכים לפקח על
כניסת הכיתות אליהם.
2)   
מורים, רצוי המחנכים, יצטרפו לכיתותיהם וידאגו שהכיתות
תיערכנה ותסתדרנה לכניסה למקלט/למרחב המוגן.  
3)   
צוות העזרה הראשונה יתרכז במקום שנקבע לו וימתין לקריאה. הוא
ייכנס למקלט/למרחב המוגן לאחר שייכנסו כל התלמידים.
 
4)   
צוות כיבוי האש ינהג כמו צוות העזרה הראשונה.  5)   
צוותות הסורקים יתארגנו (מתוך הסדרנים) במקומות שנקבעו להם,
ויהיו מוכנים לסרוק את האזורים שהוקצו להם.
 
6)   
לאחר התארגנות קצרה תתחלנה הכיתות, בראשות מוריהן, להיכנס
למקלטים/למרחבים המוגנים לפי סדר שנקבע מראש או בהתאם להוראות
המורה האחראי לכניסה (רצוי שהכיתות הנמוכות תיכנסנה ראשונות).
צוותות הסדרנים, בסיוע המורים האחראים לכיתות, יעשו ככל האפשר
שהכניסה למרחבים אלו תהיה מהירה, מסודרת ושקטה.
 
ג.   
בתוך המקלט/המרחב המוגן ידאגו האחראים, שהכיתות תתחלנה לנוע
במהירות ובזהירות למקומותיהן ותשבנה במקומות שהוקצו להן. לאחר
שהכיתות תשבנה במקומן, יערוך המורה האחראי לכיתה מפקד נוכחות של
התלמידים.
 
ד.   
צוותות הסורקים יתחילו בסריקה בשטחים שהוקצו להם, ויוודאו שלא
נותרו תלמידים ומורים בשטח. בגמר תפקידם הם יצטרפו לכיתותיהם.
 
ה.   
כאמור, אם ייקבע פרק זמן מוגדר לכניסה למקלטים/למרחבים המוגנים,
תתוכנן פעולת הסורקים בהתאם.
ו.   
הפעילות בתוך המקלטים/המרחבים המוגנים וסדרי התנועה מתוכם לחדרי
הכיתות לאחר הישמע אות הארגעה יהיו כמפורט בנספח א של נוהל זה.
4. 


נספח ג לנוהל 4
שיפורי מיגון במוסדות חינוך קיימים
כללי  1. 
קביעת האתרים (המרחבים) בבניין בית הספר שימוגנו לקראת או בעת
חירום תיעשה על ידי גורמים מקצועים של פיקוד העורף.
 
א.   
החדרים שייקבעו כמרחבים מוגנים יהיו בדרך כלל חדרים פנימיים, בעלי
מספר קטן ככל האפשר של קירות חיצוניים ובעלי פתחים (דלתות וחלונות)
בהיקף קטן ככל האפשר.
 
ב.   
פעולה זו תיעשה בעת רגיעה, וכך יאופשר למוסדות החינוך להיערך הן
מהבחינה הארגונית והן מהבחינה הלוגיסטית. היערכות זו כוללת:
 
ג.   
תכנון חלוקת הכיתות למרחבים המוגנים השונים;  1)   
תרגול אוכלוסיית בית הספר בתנועה למרחבים המוגנים שישהה בהם
וחזרה מהם לכיתות;
 
2)   
קביעת הצרכים בציוד מיגון למרחבים המוגנים, כמפורט בנספח ו
לנוהל זה.
3)   
הנחיות לביצוע המיגון  2. 
בנספח זה מובאות ההנחיות הטכניות לשיפור מיגון המרחבים המוגנים
שנקבעו במוסדות החינוך, מיגון שמטרתו להגן על אוכלוסיית בית הספר
מפני התקפות אויב הכוללות שימוש באמצעי לחימה כימיים.
 
א.   
אלה ההנחיות:  ב.   
מיגון שמשות  1)   
מיגון השמשות נועד להקטנת ההיפגעות מפני רסיסי זכוכית
המועפים מהדף הפיצוץ.
 
א)   
ניתן למגן את השמשות באחת מהשיטות האלה:  ב)   
ציפוי מגן פנימי על הזכוכית  (1)   
סוגי ציפוי המגן
(א)   
ציפוי המגן יהיה מפוליאסטר, בעובי 100 מיקרון לפחות, או
מפוליפרופילן, בעובי 60 מיקרון לפחות, מסוגים המאושרים על
ידי פיקוד העורף.
 
אופן ההתקנה  (ב)   
יש לנקות השמשה עד שתהיה נקייה לחלוטין.  -   
יש לחתוך את יריעת ציפוי המגן בכ-2 ס"מ מעבר לכל צד של
השמשה.
 
-   
יש להפריד את הציפוי משכבת ההסרה.  -   
יש להניח את הציפוי על השמשה ולהדקו היטב.  -   
יש לחתוך את שאריות הציפוי מצדי השמשה.  -   
הדבקת סרט דביק משני צדי הזכוכית  (2)   
סוג הסרטים הדביקים
(א)   
הסרטים הדביקים יהיו מפוליפרופילן, שקופים, דביקים מעצמם,
בעובי 30 מיקרון לפחות וברוחב 50 מ"מ, מהסוג המאושר על ידי
פיקוד העורף.
 
 
אופן ההתקנה  (ב)   
בצדו האחד של החלון יש להדביק רצועות בכיוון אופקי, עם
חפיפה של כ-4 מ"מ ביניהן, עד לכיסוי מלא של זכוכית החלון.
על גבי הרצועות האופקיות יש להדביק רצועות בכיוון אנכי,
באותו האופן.
 
-   
יש לחזור על הדבקת הסרטים בצדה השני של הזכוכית.  -   
איטום הפתחים בחדר  2)   
איטום הפתחים נועד להגנה מפני חומרי לחימה כימיים.  א)   
את החלונות ניתן לאטום באחת משתי השיטות האלה:  ב)   
באמצעות סרטי הדבקה מפוליפרופילן, ברוחב 50 מ"מ. האיטום
יבוצע במקומות האלה:
 
(1)   
(א) בין הזכוכית למסגרת   
(ב) בין המסגרת למשקוף   
(ג) בין המשקוף לקיר.  
יש להדביק את סרטי האיטום משני צדי המרווחים, במקומות
שפורטו לעיל, ולהקפיד על חפיפה בין קטעי הסרט. כמו כן יש לאטום
את הצירים ואת הסגרים של החלון.
 
באמצעות יריעת פוליאטילן המכסה את כל שטח החלון ומודבקת
לקיר על ידי -
 
(2)   
סרטי הדבקה לכל היקף היריעה;
(א)   
שתי רצועות אופקיות ושתי רצועת אנכיות של סרטי הדבקה
על גבי שטח היריעה.
(ב)   
חיזוק ואיטום דלת  ג)   
את המרווחים בין הדלת למשקוף ובין המשקוף לקיר יש לאטום
באותו אופן שבו אוטמים את החלון.
 
(1)   
אם בדלת קיים זיגוג, יש לחזקו ולאטמו על פי הנדרש בהנחיות
למיגון החלון.
 
(2)   
את המרווח בין הדלת לרצפה יש לאטום על ידי הצמדת סמרטוט לח
למרווח בתחתית הדלת.
 
(3)   
איטום פתחי מזגנים
אם יש בחדר מזגן חלון, יש לאטמו כך:
 
ד)   
יש להוציא את חוט החשמל מהשקע ולהצמידו לגוף המזגן
(באמצעות סרטי הדבקה).
 
(1)   
יש לחתוך יריעת פוליאטילן בגודל העולה על הפתח ב-20 ס"מ לפחות
מכל כיוון.
 
(2)   
יש להדביק את היריעה לקיר באמצעות סרטי הדבקה בכל היקף
היריעה.
 
(3)   
פתחים נוספים
אם קיימים בחדר פתחים נוספים, כגון מנעולים, יש לאטום
אותם בעזרת סרטי הדבקה ויריעת פוליאטילן (אם הפתח גדול).
ה)   
למרות כל האמור לעיל, ייתכנו ברגיעה, לקראת שעת חירום ובעת חירום,
שינויים בהנחיות הטכניות למיגון המרחבים המוגנים, ועל מוסדות החינוך יהיה
לפעול בהתאם לאותן הוראות/הנחיות שתפורסמנה על ידי הגורמים המוסמכים.
3. 


נספח ד לנוהל 4
תקן ציוד כיבוי אש
עמדת כיבוי בכל מפלס/בכל קומה

1 ברז שרפה "2
1. 
1 גלגלון " באורך 25 מ'
2. 
2 זרנוק "2
3. 
1 מזנק רב שימושי
4. 
1 מטפה כיבוי מסוג אבקה, 6 ק"ג
5. 
ארון לתכולת הציוד עם סידורי נעילה ופתיחה
6. 
עמדת כיבוי למקלט
1 ברז שרפה "2
1. 
1 גלגלון " באורך 25 מ'
2. 
2 זרנוק "2
3. 
1 מזנק רב שימושי
4. 
2 מטפה גז הלון, 3 ק"ג
5. 
ארון לתכולת הציוד עם סידורי נעילה ופתיחה
6. 
מספר עמדות הכיבוי מותנה באורך המסדרון/באורך המקלט ביחס לאורך צינור
הגלגלון, שהוא 25 מ'.


נספח ה לנוהל 4
תקן ציוד עזרה ראשונה
ציוד עזרה ראשונה בבית הספר מיועד לשעת חירום ולמקרי חירום במוסד
החינוך.
הציוד כולל -
 
1. 
תרמיל למגיש עזרה ראשונה;  א.   
ערכת ציוד כללי לעזרה ראשונה (למקלט/למרחב המוגן).
ב.   
 
מספר תרמילי העזרה הראשונה בבית הספר הוא פונקציה של מספר המורים
שהוכשרו להגיש עזרה ראשונה ושל מספר התלמידים בו, וזאת לפי המפתח הזה:
2. 
תרמיל לכל מורה שהוכשר להגיש עזרה ראשונה (לפי המפתח של מורה לכל
10 כיתות-אם או לכל 350‎-300 תלמידים)
 
א.   
תרמיל לכל מקלט/מרחב מוגן עם מורה שעבר הכשרה.
ב.   
בכל מקלט/מרחב מוגן תימצא ערכה אחת עם ציוד כללי לעזרה ראשונה.
3. 
להלן תקן תיק עזרה ראשונה/תרמיל מע"ר במוסד החינוכי ולפעילות
חוץ-בית-ספרית:
 
4. 
תיק/תרמיל גב (בהתאם לייעודו ולמיקומו) - 1  א.   
אגד גלילי (גדלים שונים) "3 - 10  ב.   
אגד מידבק - 50 יח'  ג.   
גליל איספלנית "1 - 1  ד.   
מסכת כיס (מנשים מציל) - 1  ה.   
חוסם עורקים (סיליקון) 2 מ' - 2 יח'  ו.   
מספריים לחיתוך חומר ממתכת - 1  ז.   
משולש בד - 10  ח.   
סד פלסטי ליד - 1  ט.   
פד גזה "3‎+3", סטרילי - 20  י.   
פד לחיטוי העור - אלכוהול 70% - 10  יא.   
תחבושות אישיות - 8  יב.   
תחבושות בטן - 2  יג.   
מנתב אוויר 3‎-2‎-4 - 1 מכל סוג  יד.   
אגד אלסטי - 2  טו.   
כפפות חד-פעמיות - 5 זוגות
טז.   
בכל מקלט/מרחב מוגן יימצאו תיק עזרה ראשונה ואלונקה מתקפלת מאלומיניום.
5. 


נספח ו לנוהל 4
תקן ציוד למקלט/מרחב מוגן
הערות  למרחב מוגן 
עבור 180
תלמיד (90 מ"ר)
למרחב מוגן 
עבור 90
תלמיד (45 מ"ר)
למקלט עבור 
100 תלמיד
(50 מ"ר מקלט)
שם הפריט  מס"ד 
  4  2  2  בית שימוש כימי
1
  8 ליטר  4 ליטר  4 ליטר  נוזל לטיהור
ולחיטוי
2
  ---  ---  ---  אמצעי ישיבה
3
  ---  ---  ---  שולחן מתקפל
4
אחד בכל
מקלט/מרחב מוגן
1  1  1  ארון פח
5
  4  2  2  פח אשפה עם
מכסה
6
  10  5  5  או שקיות אשפה
מניילון
 
   ---  ---  ---  מכל מים 200
ליטר
7
  10  5  5  מכל מים 20 ליטר
(ג'ריקן)
8
  180  90  100  כוסות (חד-פעמיות)
9
  10  5  5 גלילים  נייר טואלט
10
אחד בכל מקלט
1  1  1  רדיו טרנזיסטור
(עם סוללות)
11
אחד בכל מקלט
1  1  1  כרז יד
12
אחד בכל מקלט
1  1  1  טלפון
13
  4  2  2  תאורת חירום
14
  2  2  2  פנס רנאור
15
  2  1  1  תרמיל מגיש עזרה
ראשונה
16
  2  1  1  אלונקה
(מאלומינים,
מתקפלת)
17
לאיטום דלתות
ופתחים
2 (גלילים)  2 (גלילים)  5 (גלילים)  סרט דביק רגיל
לאיטום
18
  1  1  1  סחבה
19
הערה: רכישת הציוד היא באחריות הרשות המקומית.


נספח ז לנוהל 4
טופס דיווח על ביצוע תרגיל כניסה למרחבים מוגנים
הטופס ימולא על ידי מנהל בית הספר או על ידי אחד המורים שימונה על ידי המנהל
בבוקר התרגיל.
הדו"ח יישלח לא יאוחר משבוע לאחר התרגיל, בשני עותקים, לקב"ט המקומי.
תאריך מחוז
שם בית הספר:
הכתובת:
שם המנהל/ת:
חתימה:
לכבוד
 
קב"ט מוסדות חינוך
 
הנדון: דיווח על ביצוע תרגיל
ביום בשעה בוצע בבית הספר תרגיל
שרפה
מכונית תופת
שיטפונות
כניסה למקלט / למרחב המוגן
רעידת אדמה ויציאה לשעת כינוס
דליפת חומרים מסוכנים (חומ"ס)
חפץ חשוד
להלן פירוט שלבי ביצוע:
שלב ההכנות  א. 
האם נערכה הדרכה למורים ולממלאי התפקידים השונים?
 
1.   
האם ניתנו הסבר ותדרוך לכיתות?
 
2.   
האם תודרכו צוותי התלמידים (הסדרנים, צוותי העזרה הראשונה וכיבוי
האש והסורקים)?
 
3.   
האם בית הספר ביצע תרגול בשלבים בהכנות לתרגיל?
 
4.   
האם המקלטים/המרחבים המוגנים הוכנו לקראת התרגיל, חולקו ושולטו
מראש לפי כיתות?
 
5.   
הערכות כלליות הנוגעות להכנות:
 
6.   
שלבי ביצוע התרגיל  ב. 
באיזה אמצעי השתמש בית הספר לאות אזעקה (במערכת צלצולים,
במערכת כריזה, במגפון וכו')? האם אות האזעקה נשמע בכל בית הספר?
 
1.   
האם הכניסה למקלטים/למרחבים המוגנים והיציאה מהם הייתה מאורגנת
ומסודרת ובשליטתו של האחראי?
 
2.   
האם צוותי התלמידים הופעלו בתרגיל, ואם כן, כיצד?
 
3.   
האם נערך מפקד תלמידים במקלט/במרחב המוגן?  4.   
מה היה משך הזמן שבו שהו התלמידים במרחב המוגן?
האם הם הופעלו במסגרת הכיתות?
 
5.   
האם הוכן חומר להעסקת התלמידים במקלטים/במרחבים המוגנים?
 
6.   
סיכום התרגיל  ג. 
האם נערך סיכום עם המורים ועם ממלאי התפקידים השונים?
 
 
1.   
האם נערך סיכום עם התלמידים בכיתות?
 
2.   
הערות נוספות
 
שם המנהל/הבקר
חתימה
ד. נוהל 5: הפעלת תלמידי המוסד להכשרת עובדי הוראה בשעת חירום
5.1 כללי
הפעלת המוסדות להכשרת עובדי הוראה בשעת חירום וקיום הלימודים בהם
יהיו בהתאם להוראות שבנהלים ובנספחים השונים בחוזר זה.
א. 
בכל מוסד להכשרת עובדי הוראה יוקם מטה חירום, בהתאם לנהלים בחוזר זה.
מטה החירום במוסד יפעל בכפיפות לרשות החינוך המקומית, כמו כל יתר
מוסדות החינוך שבמרחב המוניציפאלי ובזיקה ללשכת המחוז של משרד החינוך
ולגף הכשרת עובדי הוראה ולפי הנחיות של גורמי פיקוד העורף ומל"ח.
ב. 
יתר ההוראות בחוזר זה, לרבות מילוי תיק הביטחון המוסדי, חלות גם על
המוסדות להכשרת עובדי הוראה.
 
ג. 
5.2 הפעלת תלמידי המוסדות במשימות שעת חירום
המוסדות להכשרת עובדי הוראה על תלמידיהם הם חלק אינטגראלי של מערכת
החינוך. תלמידי מוסדות אלו משמשים, בעת חירום, עתודת כוח אדם מקצועי
שתופעל במידת הצורך במשימות שעת חירום במסגרת מערכת החינוך.
א. 
בעת רגיעה תיעשינה הכנות ארגוניות ומקצועיות לצורך שילובם של תלמידי
המוסדות להכשרת עובדי הוראה למשימות שעת חירום, במגמה לסייע למערכת
החינוך להתמודד עם בעיות שתתעוררנה באותה עת.
ב. 
תלמידי המוסדות להכשרת עובדי הוראה יופעלו בשעת חירום בהתאם לצרכים
שיתעוררו בתחומים המצוינים להלן:  
ג. 
מילוי מקומם של גננות ומורים מגויסים  1)   
תגבור כוח האדם בבתי הספר, בדגש על בתי הספר לחינוך מיוחד ובתי
הספר היסודיים
 
2)   
תגבור כוח האדם בגני הילדים ובמעונות  3)   
פעילות בבתי נוער, במועדונים ובמתנ"סים במסגרות החינוך הבלתי
פורמאלי
 
4)   
העסקת ילדים במקלטים ציבוריים ובקרבת מקומות מגוריהם  5)   
פעילות בתחומי חינוך אחרים שייקבעו בבוא העת על ידי גורמי החינוך
המוסמכים.
6)   
בדרך כלל יופעלו תלמידי המוסדות להכשרת עובדי הוראה במילוי מקום בבתי
הספר ובגנים לפי דרגת הכיתה. תחילה יופעלו תלמידי השנה האחרונה (שנה ד'
במכללות, שנה ג' בבתי המדרש למורים וכן הלאה).
ד. 
העבודה במוסדות להכשרת עובדי הוראה בשעת חירום תהיה מכוונת לכך
שהפעלת התלמידים לשירותה של מערכת החינוך בעת חירום, בצורותיו השונות,
תשמש גם את הכשרתם לתפקידיהם כעובדי הוראה בעתיד. לפיכך תתוכנן כל
פעולה של התלמידים באופן שהיא תשתלב בהכשרה זו ותהא מלווה בהדרכה
ובלימודים מטעם המוסדות, בהתאם לתנאים שייווצרו בשעת חירום.
ה. 
הפעלת תלמידי המוסדות להכשרת עובדי הוראה תהיה מלווה על ידי מורי
המורים והמדריכים הפדגוגיים, שידריכו אותם בשירותם וידאגו לשילוב
השירות בהכשרה הסדירה, יעריכו את השירות, ויהיו מוכנים להגיש את העזרה
הדרושה.
ו. 
המוסדות להכשרת עובדי הוראה ידאגו לקשר מתמיד ולהספקת חומר ללימודים
עצמיים לכל התלמידים, הן אלה המגויסים בשירות פעיל והן אלה העוסקים
במשימות חירום במערכת החינוך, לשם הבטחת רציפות הכשרתם.
ז. 
מנהלי המוסדות להכשרת עובדי הוראה יתכננו תכניות של לימודים חלקיים
במוסד - במקביל או במשולב לשירותם של התלמידים או להשתלבותם בהוראת
תלמידים בבית הספר - כגון ריכוזי לימוד לכל כיתה או קבוצה במוסד או
רוטציה של לימודים בו.
 
ח. 
5.3 סדרי הארגון
כל מוסד להכשרת עובדי הוראה יוקצה מראש, בהתאם למיקומו הגיאוגרפי
ולסוג האוכלוסייה שבו, למחוז חינוך, ובמקרים מסוימים לשני מחוזות,
ובאמצעותם לרשויות המקומיות ולמוסדות החינוך השונים.
א. 
אגף הביטחון, בתיאום עם הגף להכשרת עובדי הוראה, יעביר מדי שנה (בחודש
ספטמבר) לכל מחוז את נתוני המוסדות להכשרת עובדי הוראה ואת פרטיהם של
התלמידים שהוקצו למחוז כעתודה לעת חירום.
הפרטים יכללו:  
ב. 
פרטי המוסד  1)   
שם המוסד  א)   
זיקה (ממ', ממ"ד, חרדי)  ב)   
כתובת המוסד  ג)   
המיקוד  ד)   
שם המנהל  ה)   
מספרי טלפונים ופקס'.
ו)   
פרטי התלמידים בחתך של -  2)   
מגמת לימוד  א)   
רמת כיתה;  ב)   
שם התלמיד;  ג)   
מספר הזהות שלו;  ד)   
כתובת התלמיד (בתקופת הלימודים);  ה)   
שנת הלידה שלו.  ו)   
ברשימות אלו לא ייכללו תלמידים חייבי גיוס ותלמידות אמהות.
 
בשעת חירום, אם וכאשר יתעורר הצורך להפנות תלמידים מהמוסדות להכשרת
עובדי הוראה לפעילות במערכת החינוך במשימות שעת חירום, יהיה התהליך,
שחלקו יתבצע בעת רגיעה, כדלהלן:  
ג. 
הרשויות המקומיות תרכזנה בעת רגיעה את צורכי כוח האדם ממוסדות
החינוך השונים, ותעברנה דרישות אלו למחוז החינוך תוך פירוט בנפרד של
צורכי כל מוסד בחתך מקצועי (מורים כלליים, מורים לגיל הרך, מורים
לחינוך המיוחד וכו').
 
1)   
המחוזות, לאחר בדיקה, יקצו לרשויות ברשימה שמית את כוח האדם
שאושר להם, וזאת מתוך רשימות תלמידי המוסדות להכשרת מורים
שהוקצו להם. פעולה זו תתבצע גם היא בעת רגיעה וברמת הפירוט המופיעה
ב-ג-2 לעיל.
 
2)   
הרשות המקומית, באמצעות המפקח המחוזי על כוח האדם של משרד
העבודה, תפעל בשעת חירום ובהתאם לצורך להוצאת צווי קריאה
(אישיים) לשירות עבודה (חוק שירות עבודה בשעת חירום,
התשכ"ז-1967).
 
3)   
הצווים יועברו ישירות מהרשות המקומית למוסד להכשרת עובדי הוראה,
ובאמצעותם לתלמידים. הצווים יימסרו אישית לכל תלמיד.
 
4)   
מנהלי המוסדות יוודאו, שהתלמידים אכן התייצבו במוסדות שהם הוקצו
להם.
 
5)   
במקביל תעביר הרשות לכל מוסד חינוך את פרטי התלמידים שהוקצו לו.  6)   
מוסדות החינוך יוכלו, במידת הצורך, לקיים קשר ישיר עם המוסדות
להכשרת עובדי הוראה שמהם הוקצו התלמידים.
7)   
שיבוץ תלמידים לרשויות ולמוסדות חינוך  ד. 
ככלל ישתדלו המחוזות, שהתלמידים שיוקצו לרשויות המקומיות השונות
יהיו אותם תלמידים המתגוררים באותן רשויות או ברשויות הקרובות
לאותה רשות.
1)   
יש לפעול, שתלמידי המוסדות להכשרת מורים של החינוך הממלכתי
ישובצו במוסדות ממלכתיים, ותלמידים של החינוך הממלכתי דתי ישובצו
במוסדות ממלכתיים דתיים, וכן שתלמידי מוסדות בית יעקב ישובצו
במוסדות החינוך העצמאי.
2)   
בהתאם לחוק שירות עבודה ישולמו שכר עבודה והוצאות נלוות אחרות
לתלמידים שיקבלו צווי ריתוק לעבודה במוסדות החינוך.
ה. 
דוגמת צו קריאה לשירות עבודה ראה בנספח א לנוהל זה.
 
ו. 5.4 הפסקת הלימודים
למרות כל הנאמר לעיל, ייתכן שבתוקף הנסיבות יוחלט בשעת חירום על הפסקת
לימודים במוסדות להכשרת עובדי הוראה. החלטה זו תינתן, במידת הצורך, על ידי
הנהלת משרד החינוך.5.5 נספחים לנוהל 5
נספח א לנוהל 5
צו קריאה לשירות עבודה

משרד העבודה
היחידה לכוח האדם


אזור קריאה
מס'
תאריך
מרחב
לכבוד
 
 
 

חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967
בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 של חוק שירות עבודה בשעת חירום,
התשכ"ז-1967, הנני קורא לך בזאת לשירות עבודה כמגויס חוץ.
1. 
עליך להתייצב מיד עם קבלת צו זה לפני:
2. 
מנהל
במקום
ולבצע כל עבודה שתוטל עליך על ידי המנהל הנ"ל, או מטעמו, ולהמשיך בעבודה זו
באופן סדיר כל עוד צו זה בתוקפו.
חובותיך וזכויותיך - ראה להלן.
3. 

לשימוש משרדי
ת' זהות ___/ _________

סוג רשיון נהיגה

המפקח המרחבי על כוח האדם


אישור מסירה
נשלח מבית הדואר ב- ____________
ביום _______________


המפקח המרחבי על כוח האדם
מרחב _________________

________________
חתימת הדוור/המוסר
  אל:
________________________
________________________
________________________
הנני מאשר קבלת צו לשירות עבודה.

____________     ___________
      תאריך          חתימת הנמען


חותמת בית הדואר  
ביום המסירה
 


מתוך חוק שירות עבודה בשעת-חירום, התשכ"ז-1967
חובת המגויסים
מי שנקרא לשירות עבודה, בין כמגויס-פנים ובין כמגויס חוץ (להלן - מגויס),
חייב להתייצב בזמן, במקום ולפני הרשות שנקבעו לכך בצו ולבצע כל עבודה
שתוטל עליו מזמן לזמן על ידי מי שנקבע לכך בצו או מטעמו ולהמשיך באופן
סדיר בעבודה זו כל עוד הצו בתוקפו; לא התייצב כאמור, רשאי המפקח הכללי
על כוח האדם או המפקח המרחבי להורות לשוטר להביא את האדם לפניו או
לפני מי שיורה.
19. 
בדיקה רפואית
מגויס שלא נבדק רפואית לפי סעיף 8 תוך שישה חודשים לפני שנקרא
לשירות עבודה, רשאי לבקש שייבדק בדיקה רפואית כדי לקבוע התאמתו
למפעל חיוני פלוני או לעבודה פלונית.
(א)  20. 
שכר עבודה
שכרו של מגויס יהיה בהתאם לתפקיד שהוא נקרא למלא ובשיעור שנקבע
לתפקיד זה בהסכם הקיבוצי החל על המפעל, ובאין הסכם קיבוצי - לפי
הסכמה הדדית, ואם אין הסכמה - לפי שיקבע המפקח הכללי על כוח האדם
דרך כלל או במיוחד ב לשכר המקובל בענף.  
(א)  23. 
אין בחילוקי דעות בין בעל המפעל לבין המגויס בקשר לשכר כדי לפטור את
המגויס מקיום החובות שהוטלו עליו לפי פרק זה.
(ב)   
ערר
הרואה עצמו נפגע על ידי הוראה שניתנה מכוח חוק זה המחייבת אדם לעשיית
דבר, ובכלל זה הוראה הקובעת שכר העבודה, או שנפגע על ידי סירוב ליתן
היתר, פטור, הקלה וכיוצא באלה לגבי איסורים והגבלות שמכוח חוק זה - רשאי,
תוך שבעה ימים לאחר שהגיעה אליו ההוראה הפוגעת, לערור לפני ועדת שירות
עבודה, והוועדה רשאית לאשר את ההוראה, לבטלה או לשנותה.
29. 
עונשין על עברות
מגויס שאינו מקיים את המוטל עליו לפי פרק ד', דינו מאסר שלוש שנים.  (א)  35. 
מגויס שביקש שלא בתום לב בדיקה רפואית נוספת לפי סעיף 20(ד'), דינו
קנס אלף שקל.
(ב)   
אישור מסירה
הנני מאשר קבלת צו לשירות עבודה.
לשימוש משרדי
   לא הופץ    הופץ 
   הבית סגור    נמסר אישית 
   עזב את
הכתובת
 
  נמסר לבן משפחה 
   בחו"ל    שונות 
   סירב לקבל     
 
____________     ___________
      תאריך          חתימת הנמען


_________________
חתימת הדוור/המוסר


חותמת בית הדואר  
ביום המסירה
 


נספח ב לנוהל 5
רשימת המוסדות להכשרת עובדי הוראה לפי חתך אזורי

מחוז ירושלים
 
1. 

פקס'  טלפון  מיקוד  המוסד וכתובתו  זיקה  סמל  מס'  
סידורי
02‎-6521548
מנהל:
02‎-6558100
מרכזייה:
02‎-6558111
מ' מורים:
02‎-655812/1
מ' לומדים:
02‎-6558127
91035
*מכללה לחינוך ע"ש
דוד ילין,
רח' המעגל 7, ת"ד
3578,
ירושלים
ממ'
190165
1
02‎-6520610
מנהל:
02‎-6754628
מ' לומדים:
02‎-6754627/9
מ' מורים
ואמרכלות:
02‎-6754629
95435
*מכללה אקדמית
למורים
לטכנולוגיה אורט,
גבעת רם,
ירושלים
ממ'
190223
2
02‎-6750917
מנהל:
02‎-6750900
מרכזייה:
02‎-6750911
מ' לומדים:
02‎-6750920
מ' מורים:
02‎-6750922/702
91160
מכללה ירושלים,
ע"ש וולפסון, שכונת
בית וגן, ת"ד 16078,
ירושלים
ממ"ד
190124
3
02‎-6259432
02‎-5679567
91022
מכללה אקדמית דתית
למורים
ע"ש רא"מ ליפשיץ,
רח' הלל 17, ת"ד
2308,
ירושלים
ממ"ד
190058
4
02‎-6738660
02‎-6717744/5
91102
מכללת אפרתה,
רח' בן-יפונה 17,
ת"ד 10263,
ירושלים
ממ"ד
190041
5
02‎-9932796
02‎-9931451
90433
מכללת הרצוג
להכשרת מורים ליד
ישיבת הר עציון,
אלון שבות,
גוש עציון
ממ"ד
190025
6
02‎-5387840
02‎-5378537
מנהל:
02‎-5318602
מרכזייה:
02‎-5318611
מ' מורים:
02‎-5318606
מ' לומדים:
02‎-5318609
91004
מכון בית יעקב
למורות,
כיכר לוין, ת"ד 511,
ירושלים
עצמאי
190231
7
02‎-5371167
02‎-5371111
91051
מכון מורים לחינוך
העצמאי,
רח' קאפח 6, ת"ד
5205,
ירושלים
עצמאי
130140
8
משרד ראשי:
02‎-5383012
02‎-5381260
מרכזייה: 02‎-5379647
02‎-5382455
91161
סמינר מרכז בית יעקב
למורות,
רח' מלכי ישראל 57,
ת"ד 6033,
ירושלים,
עצמאי
910001
9
02‎-6711372
02‎-6733767
02‎-6732554
91102
מכללת אמונה,
דרך בית לחם 104,
ת"ד 10290, ירושלים
ממ"ד
190249
10
02‎-5811324
 
02‎-5812816
91066
*סמינר למורות
לגננות
נוות ישראל,

רח' שמואל
הנביא 24,
ת"ד 6688,
ירושלים
ממ"ד
190272
11


מחוז חיפה והצפון
פקס'  טלפון  מיקוד  המוסד וכתובתו  זיקה  סמל  מס'  
סידורי
06‎-6964446
06‎-6965333
06‎-6962610
12900
*מכללה לחינוך לתיירות
ולספורט אוהלו,
ת"ד 222, קצרין,
רמת-הגולן
ממ'
290023
12
04‎-9882016
מנהל:
04‎-9901950/2
מרכזייה:
04‎-9901911
המח' להוראה:
04‎-9901975/809
21982
* המכללה האקדמית
אורט בראודה,
המחלקה להוראה, ת"ד
78,
כרמיאל
ממ'
290098
13
מרכזייה:
04‎-83324034
מנהלת:
04‎-8336396
04‎-8590104
מרכזייה:
04‎-8590111
מ' מורים:
04‎-8590104
מ' לומדים:
04‎-8590123
35705
* מכללת גורדון לחינוך,
רח' טשרניחובסקי 73,
חיפה
ממ'
390021
14
מינהלה:
04‎-9530488
מנהל:
04‎-9532430
מנהל:
04‎-9835010
מרכזייה:
04‎-9838811
מ' מורים:
04‎-9838810
מ' לומדים:
04‎-9838756
36006
* אורנים - המכללה
האקדמית לחינוך
של התנועה הקיבוצית,
קרית טבעון
ממ'
390062
15
04‎-8378634
מנהל:
04‎-8361313
מרכזייה:
04‎-8381253/5
04‎-8379156
31041
מכללת ויצ"ו
לעיצוב ולהכשרת מורים
ע"ש נרי בלומפילד,
חיפה,
ויצ"ו-קנדה
רח' חנה סנש 12,
ת"ד 4131, חיפה
ממ'
390146
16
04‎-8233517
04‎-8322344
04‎-8321364
33145
* מכללה ערבית
לחינוך בישראל,
רח' החשמל 22,
ת"ד 8349,
חיפה
ממ'
398016
17
04‎-8328260
מנהל:
04‎-8328266
מרכזייה:
04‎-1/2/3/8328250
04‎-8322683
31448
מכללה דתית
לחינוך שאנן,
דרך יד לבנים
101,
ת"ד 44907,
חיפה
ממ"ד
390013
18
04‎-8661528
04‎-8666016
31051
סמינר בית יעקב
למו"ג,
רח' חרמון 10,
ת"ד 5341, חיפה
עצמאי
390138
19
06‎-6383676
 
מנהל:
06‎-6280265
מרכזייה:
06‎-6386090
06‎-6382780
30100
מכללה ללימודי
השריעה
ומדעי האיסלאם,

ת"ד 124,
באקה אל גרבייה
ממ'
390001
20


מחוז מרכז
פקס'  טלפון  מיקוד  המוסד וכתובתו  זיקה  סמל  מס'  
סידורי
מזכירות אקדמית:
09‎-8650960
לשכה:
09‎-8653456
מנהל:
09‎-8639205
09‎-8639265/19
מרכזייה:
09‎-8639222
מ' מורים:
09‎-8639237
09‎-8639220
מ' לומדים:
09‎-8639202/276
42902
* מכללה לחנ"ג
ולספורט
ע"ש זינמן במכון
וינגייט
ממ'
490045
21
09‎-7454104
מנהל:
09‎-7476307/8
מ' מורים:
09‎-7476305/6
מ' לומדים:
09‎-7476328/9
44905
* מכללת בית ברל
לחינוך
- המדרשה להכשרת
מורים
לאמנות
- המכון להכשרת
מו"ג
ערביים
ממ'
490086
22
08‎-9485686
08‎-9485666
76110
*המכללה האקדמית
הדתית
מורשת יעקב,
סוף רח' הגר"א, ת"ד
1106,
רחובות
ממ"ד
490110
23
03‎-9606311
03‎-9606437
72915
מכללת בית רבקה,
מכללה לחינוך
ולהכשרת עו"ה,
כפר חב"ד ב'
ממ"ד
490250
24
08‎-8560380
מרכזייה:
08‎-8511911
משרד:
08‎-8511900/2
מ' מורים:
08‎-8511901
מ' לומדים:
08‎-8511902/3
79239
מכללה דתית לחינוך,
גבעת וושינגטון,
ד"נ אבטח
ממ"ד
490094
25
03‎-9362288
03‎-9362172/7
03‎-9061234
44814
* מכללה אקדמית
לחינוך
אורות ישראל,
אלקנה, ד"נ הרי
אפרים
ממ"ד
490409
26
03‎-6993546
מנהל:
03‎-6901602
מרכזייה:
03‎-6902444
מ' מורים:
03‎-6902417
מ' לומדים:
03‎-6902432/3
61481
* מכללת
לוינסקי לחינוך,
רח' שושנה פרסיץ 15,
ת"ד 48130 תל-אביב
ממ'
590018
27
03‎-6990269
מנהלת:
03‎-6902301
מרכזייה:
03‎-6902323
מ' מורים:
03‎-6902335/60
מ' לומדים:
03‎-6902307
62507
* מכללה לחינוך סמינר
הקיבוצים, דרך נמיר
149,
רמת אביב, תל אביב
ממ'
590026
28
03‎-5128570
מנהל:
03‎-5128512
מרכזייה:
03‎-5128555
מ' מורים:
03‎-5128534
מ' לומדים:
03‎-5128540
03‎-5128536
68168
* המכללה האקדמית
לחינוך
תלפיות, רח' הזרם 10,
ת"ד 8376,
תל-אביב
ממ"ד
590075
29
03‎-5172050
03‎-5101133
61290
סמינר למורות ולגננות
בית יעקב,
רח' יצחק אלחנן 4,
ת"ד 29111,
תל-אביב
עצמאי
590083
30
03‎-6770498
03‎-6714444
51100
סמינר למורות וגננות
ולמורות מקצועיות,
אור החיים,
רח' עזרא 51, ת"ד 62
בני ברק
עצמאי
590133
31
03‎-6765312
03‎-6766342
03‎-6765306
51553
מקור המעיינות,
מכללה תורנית
להכשרת עו"ה,
רח' השומר 111,
בני-ברק
ממ"ד
190256
32
03‎-5466264
 
03‎-5441370/1
62664
המכללה להוראת
טכנולוגיה
להכשרת מורים בחינוך
העל יסודי,
רח' אנטיגונוס 6,
תל-אביב
ממ'
590158
33


מחוז דרום
פקס'  טלפון  מיקוד  המוסד וכתובתו  זיקה  סמל  מס'  
סידורי
07‎-6413020
מנהל:
07‎-6402701/676
מרכזייה:
07‎-6402777
מ' מורים:
07‎-6402702
מ' לומדים:
07‎-6402735/6
84356
* מכללה
לחינוך
ע"ש קיי,
רח' יהודה
הלוי,
ת"ד 13001,
באר-שבע
ממ'
690057
34
08‎-8588062
08‎-8501447
מנהל:
08‎-8588001/2
מרכזייה:
08‎-8588044
מ' מורים:
08‎-8588037
מ' לומדים:
08‎-8588025
79800
* מכללת אחוה,
ד"נ שקמים
ממ'
690149
35
07‎-9926719
07‎-9960422
80300
סמינר תורני
לבנות אופקים,
רח' צה"ל 5,
ת"ד 86,
אופקים
עצמאי
590000
36
07‎-9945532
07‎-9937666
80200
מכללה תורנית
לחינוך
חמדת הדרום,
קרית החינוך
עזתה,
ת"ד 412,
נתיבות
ממ"ד
690032
37
* מכללה אקדמית.נוהל 6: הפעלת תלמידים בשעת חירום על ידי הגדנ"ע
6.1 מבוא
הגדנ"ע יפעיל בשעת-חירום את הנוער למשימות לשעת חירום, בהתאם להנחיות
המטה הכללי ובתיאום עם משרד החינוך ומשרד העבודה והרווחה - היחידה
לכוח אדם בשעת חירום, למפעלים ולשירותים חיוניים.
א. 
כגדנ"עים לפי נוהל זה ייחשבו רק תלמידים מבתי-ספר על-יסודיים המופעלים
על-ידי הגדנ"ע.
ב. 
נוהל זה בא להשלים את נוהל הגדנ"ע ולהנחות את מנהלי מוסדות החינוך
בפעולות שיש לבצע בבית-הספר כדי לסייע לגורמים השונים בתכנון ובניצול
הנכון של התלמידים וכדי להשלים את הנתונים בתיק הביטחון המוסדי.
ג. 
הפעלת הגדנ"עים למשימות השונות בשעת-חירום תהיה לפי נוהל הגדנ"ע
שפורסם והופץ בין כל הנוגעים בדבר: נוהל הפעלת בני נוער ברשות המקומית.
 
ד. 
6.2 עקרונות להפעלת הגדנ"עים
הגדנ"ע אחראי להפעלת הגדנ"עים בשעת-חירום.
א. 
הגדנ"ע יפעל תוך שיתוף פעולה עם משרד החינוך ומשרד העבודה והרווחה -
היחידה לכוח אדם בשעת חירום.
ב. 
הגדנ"עים יופעלו, על פי נוהל זה, על בסיס של התנדבות.
ג. 
הכנת הגדנ"עים ותרגולם ייעשו בתיאום בין מרחבי הגדנ"ע לבין הפיקוח על
של"ח במחוזות ומשרד העבודה והרווחה - היחידה לכוח אדם בשעת חירום.
ד. 
הגדנ"עים ישובצו למשימות השונות בקרבת מקום מגוריהם, במגמה שיחזרו
לבתיהם בתום יום העבודה.
ה. 
אם, למרות האמור ב-ה לעיל, גדנ"עים מופעלים במקום המחייב לינה מחוץ
לביתם, כגון שירות לאומי ביישובים, לא תעלה תקופת הפעלתם על שבעה ימים
רצופים. ניתן להעסיקם שוב במשימה כזו לאחר הפסקה של שבעה ימים רצופים
לפחות.
 
ו. 
6.3 המשימות המיועדות לגדנ"עים בשעת-חירום
סיוע למערך האשפוז
א. 
סיוע לסניפי מד"א
ב. 
סיוע למפעלים חיוניים
ג. 
סיוע למל"ח (ובכלל זה משקים חקלאיים)
ד. 
סיוע למשפחות המגויסים
ה. 
סיוע לבתי הספר ולגני-הילדים.
 
ו. 
6.4 הנחיות הפעלה
המפקח הכללי על כוח-האדם במשרד העבודה מופקד על תגבור מפעלים חיוניים
באמצעות תלמידי בתי-הספר. החלטת המפקח המרחבי של משרד העבודה
והרווחה על הקצאת תלמידי בתי-ספר למשימה זו תועבר לידי מפקדת מרחב
הגדנ"ע הנוגע בדבר, וזו תבצעה בהתאם לנוהל זה.
א. 
בני-נוער מההתיישבות החקלאית (מקיבוצים וממושבים) לא יתוכננו להפעלה
בשעת חירום, כדי שיוכלו לסייע למשקיהם.
ב. 
הפעלת תלמידים מבתי-ספר חקלאיים פנימייתיים ואזוריים תתוכנן לפי הכללים
האלה:  
ג. 
תלמידים בני יישובים חקלאיים ישוחררו לעבודה במשקיהם.  1.   
יוקצו תלמידים לעבודה במשק החי של בית הספר.  2.   
יתר התלמידים ייועדו לסיוע למשקים חקלאיים באזור בית הספר.  3.   
תלמידי בתי-הספר החקלאיים במגמות טכנולוגיות ישובצו, במידת הצורך,
בהתאם לכישוריהם המקצועיים.
4.   
גדנ"עים המועסקים במקצוע שלמדו בבית-הספר תקופה העולה על שבועיים
רצופים יקבלו השתתפות בהוצאות הכרוכות בעבודתם.
ד. 
גדנ"עים יהיו רשאים לקבל מהמעביד החזר דמי נסיעה במידת הצורך, דמי
כלכלה או כלכלה במפעל שבו הם עובדים, ובמקומות מסוימים, לפי הצורך ולפי
סוג העבודה, השתתפות בבגדי העבודה.
ה. 
גדנ"עים שייפגעו בעת הפעלתם בשעת-חירום ישוקמו באמצעות אגף השיקום
במשרד הביטחון, כדין אנשי צה"ל, וברשויות המקומיות על ידי הביטוח הלאומי.
ו. 
מוצע להוציא למשימות השונות כיתות שלמות.
ז. 
בכל פעולה יש לקיים את עקרון הרוטאציה, האיזון בין בתי-הספר והשוויוניות
בין התלמידים בסוגי העבודה ובמשך העבודה. לכל התלמידים יינתן ליווי;
לתלמידות יש לדאוג לליוויה של אישה. בנות דתיות לא תישלחנה למחנות צה"ל.
ח. 
אין להעסיק תלמידים בסקרים ובנושאים בעלי צביון פוליטי.
ט. 
להנהלת בית-הספר, למנהל הרשות המקומית ולמפקח יש זכות ערעור בנושאים
השונים של העסקת התלמידים.
י. 
יש מקום גם להפעלת התנדבות של יחידים במשימות שקיימים בהן תנאים
מתאימים.
יא. 
בכל מקום שהדבר אפשרי, תשותף מועצת התלמידים בהפעלת מערך ההתנדבות.
יב. 
הוצאת תלמידים מהחינוך הדתי תיעשה בתיאום עם מפקח של החינוך הדתי.
יג. 
תלמידים ששובצו בעבודה בבית-ספר חקלאי פנימייתי במשק הכללי ובמשק
החי, והוכשרו לכך על-ידי המוסד, לא יופעלו על-ידי הגדנ"ע בשעת-חירום;
התיאום שיבטיח שתלמידים אלה יישארו בבית-הספר ייעשה בין מנהל
בית-הספר לנציגי הגדנ"ע ובידיעת הרשות המקומית.
יד. 
כדי שמנהל בית-הספר יוכל לעקוב אחרי הפעילות של התלמידים המופעלים
במשימות השונות יש לנהל את הלוח דלהלן ולצרפו לתיק הביטחון המוסדי; את
התכנון יש לקבל מנציג הגדנ"ע.
טו. 

תכנון להפעלת תלמידים למשימות שעת חירום בשנת הלימודים
(צמוד לתיק הביטחון המוסדי)
שם בית-הספר
הערות  שם המפעל וכתובתו  מספר 
התלמידים
הכיתה 
המופעלת
       
הערות   
המידע הדרוש יתקבל מהגדנ"ע או מהממונה על ענייני החינוך בוועדת מל"ח
המקומית.
 
1)   
התלמידים יופעלו באמצעות הגדנ"ע והרשות המקומית.
2)   
בכל מוסדות החינוך העל-יסודיים יש להכין מראש הודעות, הוראות והנחיות
לתלמידים, להורים ולמלווים ולחלקן לנוגעים בדבר בעת הפעלת התלמידים.
דוגמאות של הודעות והוראות אלה מובאות בנספחים לנוהל זה.
יח. 
על מנהל המוסד החינוכי להכין בהתאם למגמות תכנית רישום ושיבוץ
התלמידים, רשת קריאה ותכנית ליווי מורים.
יט. 6.5 נספחים לנוהל 6
נספח א לנוהל 6
הוראות לתלמיד המופעל בשעת חירום
מנהל בית הספר ישכפל הוראות אלה, ויחלקן לתלמידים ערב צאתם למילוי התפקיד:

תלמיד יקר!
אתה נקרא למלא תפקיד אחראי במפעל חיוני אזרחי או צבאי, במקומו של אדם
מבוגר שגויס עקב מצבה הביטחוני של המדינה.
1. 
כדי שתוכל לעמוד בתפקידך, מלא הוראות אלו:  2. 
מלא בדייקנות את הוראות הממונים על עבודתך, ואל תעשה דברים שלא
הורו לך לעשות.
 
א.   
אל תעזוב את מקום העבודה בלא רשות, ואל תשוטט בשטחו; כך תמנע
סכנה מעצמך וטרדות מאחרים.
 
ב.   
כל תפקיד שתהיה מועסק בו הוא תפקיד חיוני; אם יש לך הערות לגבי
מהות התפקיד, הבא אותן לפני נציג בית-ספרך המלווה אותך למקום
העבודה, ולא לפני איש זולתו.
 
ג.   
אם אינך חוזר יום יום לביתך, אל תשכח את חובתך לבני משפחתך, ושלח
להם איגרת פעמיים בשבוע לפחות.
ד.   
זכור!
נקראת לשירות המדינה; עמוד בכבוד במשימה, והוכח לעצמך את יכולתך למלא
תפקיד אחראי בבגרות ובמסירות, תוך עזרה הדדית וחברות טובה.

בתקווה כי תעמוד במבחן אישי זה
ובברכת הצלחה,
מנהל בית הספרנספח ב לנוהל 6
איגרת להורי התלמיד המופעל בשעת חירום
מנהל בית הספר ישכפל איגרת זו ויעביר אותה להורים באמצעות התלמידים:
הורים נכבדים,
עם גיוס מרבית כוח-האדם במדינה לשירות צבאי הידלדלו מקורות כוח-האדם
העומדים לרשות מפעלי תעשייה וביטחון חיוניים.
כדי להתגבר על חוסר זה נקרא ילדכם לשרת זמנית בתפקיד שהוכר כחיוני. השירות
ייעשה במסגרת הגדנ"ע, וילדכם יהיה מבוטח בביטוח של צה"ל או על ידי הביטוח
הלאומי - הכול בהתאם למגמה.
משרד החינוך והגדנ"ע דאגו לסידורים מתאימים, ובכלל זה לתנאי המגורים וההזנה.
בכל בעיה המתעוררת בקשר לשירות ילדכם עליכם לפנות להנהלת בית הספר. הימנעו
נא מלבקר את ילדכם במקום העבודה, כי בכך אתם עלולים להכביד על סדרי הארגון
והעבודה.
הניחו לילדכם להתגבר בכוחות עצמו על קשיים ולהוכיח את יכולתו ואת בגרותו
לעצמו ולאחרים. שיתוף הפעולה שלכם יהיה תרומה נכבדה למאמץ בשעת-החירום.

בתקווה כי השעה הקשה לכולנו תחלוף במהרה,
מנהל בית הספרנספח ג לנוהל 6
הנחיות למלווה מטעם בית-הספר את התלמידים המגויסים לשירות עבודה
בשעת-חירום
התלמידים ילוו על ידי מדריכי גדנ"ע ועל ידי מורים מדריכים פטורי גיוס שיימצאו
בבית-הספר:
המנהל ישכפל איגרת זו, ויעביר אותה למלווים:
אל המלווה,
אתה מתלווה לתלמידי בית-הספר שגויסו לשירות עבודה כנציג בית-הספר
וכאחראי להפעלתם.
א. 
תחום אחריותך מוגבל למפעל אחד. אם תלמידיך מפוצלים בין מפעלים שונים,
הודע על כך למנהל בית-הספר, כדי שיקבע מלווים נוספים - מלווה אחד לכל
מפעל.
ב. 
תפקידך הוא לשמש איש קשר וכתובת לכל הגורמים בכל הנוגע -  ג. 
לגיוס התלמידים, לארגונם ולהעברתם למפעל המתוגבר;  -   
לפניות הורי התלמידים;  -   
לפניות המפעל המתוגבר.
-   
עליך לבקר ולהכיר את המפעל המתוכנן לתגבור בשעת-חירום ולעמוד על כך
שהפעולות שהתלמידים עומדים לבצע תהיינה בהתאם לכושרם וליכולתם.
כן עליך לבדוק את סידורי כלכלתם ואת השירותים (אם גם בנות מגויסות, יש
לדאוג לשירותים נפרדים).
ד. 
בשעת-רגיעה ולפי הצורך עליך לבקר עם תלמידיך - פעם בשנה, בחודש ספטמבר
- במפעל המתוכנן לתגבור. בשעת הביקור יוסברו לתלמידים משימותיהם
ותפקידיהם בשעת חירום. הביקור יתואם מראש עם המפעל.
ה. 
לאחר גיוס התלמידים עליך לוודא, כי הוראות הבטיחות - של משרד החינוך ושל
המפעל המתוגבר - ידועות לתלמידים לפני תחילת עבודתם.
ו. 
בשעת הפעלת התלמידים עליך להימצא במפעל ולבקר את התלמידים במקומות
פעולתם, כדי לוודא כי הם הופעלו אך ורק בהתאם לתכנון שנקבע עמך מראש.
ז. 
מתפקידך לשמש כתובת ואיש קשר לכל פנייה וטענה של התלמידים. גם פניות
התלמידים הנוגעות למהות פעולותיהם תופנינה אליך, ולא למפעל במישרין.
ח. 
הפעלת התלמידים היא מפעל חינוכי. עליך לעמוד על כך שהתנהגותם תהיה
בהתאם לכך.
ט. 
הקשר עם הבית חשוב בשעה זו; אם התלמידים לנים במפעל, עליך לדאוג לכך
שיכתבו לבתיהם פעמיים בשבוע, לפחות.
י. 

בברכה,
מנהל בית-הספרנספח ד לנוהל 6
הפעלת תלמידים על-ידי הגדנ"ע בתקופת החופשה
מבוא
מטרת נספח זה היא לפרט את הפעולות המוקדמות שיש לבצע כדי להקל על גיוס
התלמידים למשימות בעת פגרת לימודים, וכן כדי לפרט את שיטת ההפעלה.
ההפעלה תיעשה בהתאם לנוהל 6 של חוזר זה.
1. 
פעילות מוקדמת  2. 
בכל בית-ספר תימצא רשימת תלמידים לפי כיתות, בציון כתובות המגורים
ומספרי הטלפון. העתק הרשימה יימצא בתיק שעת חירום שבידי המורה
האחראי לבית הספר בשעת חירום. הרשימה תעודכן על ידי בית-הספר מדי
שנה, עד 15 בספטמבר.
 
א.   
התלמידים יופעלו לפי הרשימות שבבית-הספר, בהתאם למשימות
המתוכננות. מנהל בית-הספר יוודא שרשימות התלמידים נמצאות בידי
המורה האחראי לקראת כל יציאה לפגרת לימודים.
ב.   
שיטות קריאה
קיימות שתי שיטות עיקריות לקריאת גדנ"עים למשימות בשעת חירום:  
3. 
קריאה פומבית: נוסח הקריאה ייקבע, בבוא הזמן, בשיתוף בין הגדנ"ע ובין
משרד החינוך. הקריאה תתבצע בין באמצעות כלי התקשורת ובין בעזרת
מערכת המידע לציבור שברשות המקומית.
 
א.   
קריאה שקטה: לאחר שנציג החינוך בוועדת המל"ח המקומית יקבל אישור
להפעלת התלמידים, הוא יודיע למנהל בית הספר על הפעלת תלמידיו
למשימות המתוכננות. מנהל בית הספר יזעיק את המורה האחראי ואת
נציגי הכיתות, ובעזרתם יפעיל את המערכת.
ב.   
שיטת ההפעלה  4. 
תקוים נוכחות מתמדת של נציגי הכיתות בשעות היום (בין השעות 18‎-7),
על פי תכנית שתיקבע מראש. יש לתאם את הנושא עם נציג החינוך בוועדת
מל"ח המקומית ולעמוד בקשר מתמיד עמו במשך שעות הפעילות.
 
א.   
כן יישמר הקשר עם כיתה שגויסה למשימה מתמשכת עד תום המשימה.  ב.   
שיבוץ כיתות למשימות ייעשה תמיד יום לפני המשימה, בשעות היום, כדי
לאפשר העברת הודעה למרב התלמידים. כרצים ראשונים ישמשו נציגי
הכיתות.
 
ג.   
הראשון שייקרא על ידי נציג החינוך בוועדת המל"ח המקומית יהיה המנהל
או המורה האחראי לבית הספר בשעת חירום, והוא יהיה האחראי ליצירת
המגע ולשמירת הקשר עם התלמידים.
 
ד.   
יציאת התלמידים למשימות השונות תיעשה בליווי מדריך הגדנ"ע.
ה.   נוהל 7: השירות הפסיכולוגי-הייעוצי בשעת חירום
7.1 כללי
מנהלי מוסדות החינוך יתאמו עם היועץ הבכיר בלשכה המחוזית של משרד החינוך
(הרשות המחוזית לחינוך) את דרכי הקשר ואת המגעים לקיום שירותי היועצים
הפסיכולוגיים ואת הכשרת המורים והיועצים בנושאי שפ"י בשעת חירום.


7.2 תפקידי היועץ הבכיר
לקראת שעת חירום  א. 
היועץ אחראי להעלאת רמת הידע, ההכשרה והמעורבות של היועצים
העובדים בפיקוחו בנושאי שעת חירום, באמצעות -
 
1)   
השתלמויות;  א)   
עריכת דיונים בנושאי שעת חירום בקבוצות היועצים האזוריות;  ב)   
ייזום מעורבות היועצים בוועדות לשעת חירום בבית-ספרם;  ג)   
דאגה להימצאות תיק עדכני לשעת חירום בידי כל יועץ;  ד)   
הפצת חומר עיוני ומעשי בנושאי שעת חירום בין היועצים.  ה)   
היועץ יוצר דפוסי קשר עם בעלי תפקידים בקהילה הקשורים בנושאי שעת
חירום (הפסיכולוג המחוזי, אנשי השירות הפסיכולוגי, הפסיכיאטר
המחוזי, התחנה לבריאות הנפש, עובד סוציאלי, שירותי התנדבות ועוד),
ומעודד תיאום בינם לבין היועצים באזור - לקראת שיתוף פעולה בשעת
חירום.
 
2)   
היועץ יוזם יצירת רשת ממלאי-מקום לעצמו וליועצים העשויים להתגייס
או להיעדר מבית הספר בשעת חירום (מומלץ שהוא יקבע לעצמו יותר
מממלא-מקום אחד).
3)   
בשעת-חירום  ב. 
היועץ מקיים תקשורת דו-כיוונית עם היועצים העובדים בפיקוחו, עוקב
מקרוב אחרי ההתרחשויות בשדה, עומד לרשות היועצים לצורך היוועצות,
תמיכה ועידוד, ומקיים עמם מגעים לפי הצורך.
 
1)   
היועץ מקיים קשר של היוועצות ודיווח עם הנהלת שפ"י, עם היועץ
הפסיכולוגי הראשי, עם הפסיכולוג המחוזי ועם הגופים האחראים במחוז.
2)   
אחרי שעת-חירום
היועץ אוסף דיווחים מהיועצים, מעבד לקחים מהתרחשויות ומפעילויות, ומגיש
הצעות והמלצות לוועדת יועצים בכירים לשעת חירום, ובאמצעותם להנהלת
שפ"י.
ג. 


7.3 תפקידי המורה-היועץ ודרכי עבודתו
בשעת חירום יפעלו כל שירותי-העזר בקהילה לעזרת המערכת החינוכית בבית
הספר, וכל אחד מבעלי התפקידים (פסיכולוג, עובד סוציאלי וכיו"ב) ייתן את
שירותו בהתאם להגדרת תפקידו, ובעיקר לפי כישוריו ולפי מיומנויותיו. תפקידו
של המורה-היועץ יהיה לאבחן את צרכיה של אוכלוסיית בית הספר (תלמידים
וסגל) ולתאם לפיהם את הפעלת כל שירותי העזר בקהילה. המורה-היועץ יעמוד
בקשרי הדרכה, ייעוץ ודיווח עם היועץ הבכיר בעניין פעולותיו בנושאי
שעת-חירום.
א. 
פעילויות לקראת שעת חירום  ב. 
המורה-היועץ ייזום, בשיתוף עם מנהל בית הספר ועם הפסיכולוג, הקמת
צוות פעולה לשעת חירום. הצוות יכין את הסגל החינוכי בבית הספר
לפעילויות ולהתערבויות מתאימות בשעת חירום. היועץ יוכשר לכך
בהשתלמויות ובימי עיון, ויצויד ב"תיק היועץ לשע"ח", שיכיל מידע עיוני,
ניסיון מחקרי וכלים מעשיים.
 
1)   
מורה-יועץ השייך למערך המילואים של צה"ל, או העלול להיעדר מבית
הספר בשעת חירום, ידאג, בתיאום עם היועץ הבכיר, לממלא מקום, ויכין
אותו ויכשירו למילוי מקומו.
2)   
פעילויות בשעת-חירום  ג. 
הפרעות חמורות בתפקוד: המורה-היועץ יאבחן ויאתר תופעות של התנהגות
חורגת של ילדים, וידאג להפנייתם למסגרות טיפוליות הולמות.
 
1)   
הפרעות קלות בתפקוד: המורה-היועץ יושיט עזרה לתלמידים (כפרטים או
כקבוצות) הסובלים מהפרעות קלות בתפקוד, כמו בהלה, עצבנות,
רגישות-יתר וכיו"ב.
במקרים אלה ישתדל המורה-היועץ לנקוט פעילויות - דרכי התערבות -
ההולמות את המצב, כמו דינאמיקה קבוצתית, טיפול תמיכתי, הוראה
טיפולית, פעילויות יוצרות ועוד, בהתאם לידיעותיו ולכישוריו.
 
2)   
אם בתי-הספר סגורים, יקיים היועץ קשר טלפוני עם מחנכי הכיתות, שיהיו
בקשר (טלפוני) עם תלמידי כיתתם ועם ההורים. זאת למטרות הערכת
מצב, היוועצות שוטפת, טיפול תמיכתי והפניה לייעוץ או לטיפול - הכול
בהתאם לצורך ולאפשרויות.
 
3)   
תיעוד: המורה-היועץ ינהל יומן אירועים מפורט ככל האפשר (בעיקר לצורך
לימוד והפקת לקחים בעתיד).
4)   נוהל 8: תכנון והפעלת מוסדות חינוך פנימייתיים בשעת חירום
8.1 מבוא
נוהל זה עוסק בנושאים המאפיינים את הפנימיות - נוסף לכל האמור בנהלים
המתייחסים לבתי-ספר שאינם פנימייתיים. הנוהל מחייב גם את המוסדות
הפנימייתיים המשמשים אכסניה לתלמידים הלומדים במוסדות שונים במרחב
הרשות המקומית.
א. 
מטרת נוהל זה היא להנחות את מנהל מוסד החינוך הפנימייתי ואת שאר בעלי
התפקידים המרכזיים במוסד בדרכי הארגון, התכנון והפעלת המוסד בעת רגיעה
ובשעת-חירום. המגמה היא להביא את מוסד החינוך לרמת כוננות גבוהה
בנושאים המיוחדים הדורשים טיפול נוסף, שונה מהטיפול במוסדות החינוך
שאינם פנימייתיים.
ב. 
תיק הביטחון המוסדי הוא הבסיס לתכנון ולאיסוף מידע לצורך ארגון המוסד
לשעת-חירום.
 
ג. 
8.2 קיום הלימודים בשעת חירום
הלימודים בשעת-חירום בכל מוסדות החינוך, ובכלל זה מוסדות חינוך
פנימייתיים, יהיו בהתאם למפורט בנהלים 1 ו-2 של חוזר זה.
א. 
הנחיות והוראות בנושאי התגוננות אזרחית מפורטים בנוהל 3. אולם, נוסף
לאמור בנוהל זה, יש לתכנן, לארגן ולתרגל את התלמידים בכניסה
למקלטים/למרחבים המוגנים הצמודים למגורים, בהתאם לעקרונות המפורטים
בנוהל 3, תוך התאמתם לתנאים המיוחדים של כל מוסד ומוסד.
 
ב. 
8.3 תכנון, ארגון והפעלת המוסד הפנימייתי בשעת-חירום
כוח-אדם  א. 
בשעת-חירום, אם וכאשר יגויסו חייבי הגיוס, יופעל המוסד הפנימייתי על
ידי עובדים פדגוגיים ומינהליים הפטורים מגיוס לצה"ל.
 
1)   
עובדי המינהל וההוראה הפטורים מגיוס ירותקו ריתוק קולקטיבי, כמפורט
בנוהל 2 של חוזר זה.
 
2)   
אם, לרגל הגיוס לצה"ל, חזוי מחסור קריטי בכוח-אדם מינהלי או פדגוגי,
חייב מנהל המוסד להיערך לקראת אפשרות כזאת ולדאוג מראש
לממלאי-מקום לבעלי תפקידים מרכזיים.
מנהל המוסד יפנה לרשות המקומית ויבקש תגבור של מגויסי חוץ (מתוך
מאגר כוח-האדם של הרשות המקומית, הכולל מתנדבים, מורים בחופשה,
תלמידי מוסדות להכשרת עובדי הוראה וכדו').
3)   
נוסף לאמור לעיל יכשירו מנהלי המוסד תלמידים מהכיתות הגבוהות
למילוי תפקידים חיוניים במוסד במקום חייבי הגיוס.  
4)   
תלמידים מכיתות י'-י"ב, שלהוריהם משקים חקלאיים או שהם בני
קיבוצים, ישולחו לבתיהם בשעת-חירום לעבודה במשקים (לאחר גיוס
המילואים). לפני שחרור התלמידים לבתיהם תימסר הודעה להורים,
בטלפון או בכתב.
 
5)   
הפעלת תלמידים למשימות המתוכננות על ידי הגדנ"ע תיעשה בתיאום ישיר
בין מנהל המוסד לקציני הגדנ"ע המרחביים, כמפורט בנוהל 6.
6)   
רכב והיסעים  ב. 
פנימייה שיש לה רכב המשרת את צרכיה החיוניים תדאג לריתוק הרכב
באמצעות ועדת המל"ח המקומית (הרשות המקומית).
 
1)   
מוסד שקיימים בו היסעים או המקבל אספקה של מצרכי מזון, יבדוק אם
הספקים יפעילו את השירותים גם בשעת-חירום. אם צפויים שיבושים
בפעילות זו, יש לתכנן ולהבטיח סידורים חלופיים לקראת שעת חירום.
 
2)   
8.4 תיק תכנון המוסד לשעת-חירום
במוסד הפנימייתי יוכן פירוט יתר בנושאים הייחודיים, לשם השלמת החומר
שבתיק הביטחון ובדגש על -
 
א. 
כוח-אדם;  1)   
בריאות ותברואה;  2)   
מים;  3)   
דלק;  4)   
כוח (חשמל);  5)   
רכב והיסעים.
6)   
תכנון ההתגוננות האזרחית יהיה כמפורט בנוהל 4.
ב. 
תיק הביטחון המורחב יפרט את הצרכים בתחומים השונים, ויציין את הדרכים
לספק צרכים אלה ובכך לאפשר את המשך קיום הלימודים והשגרה בפנימייה
בשעת-חירום.
 
ג. 
8.5 אחריות
אחריותו של מנהל המוסד ושל נושאי התפקידים השונים במוסד מוגדרים ומפורטים
בנהלים שבחוזר זה הבאים להבטיח שהמוסד יתפקד כראוי בשעת-חירום.נוהל 9: תכנון והפעלת מוסדות חינוך חקלאיים פניימיתיים (מפעלים חיוניים) בשעת
חירום
9.1 מבוא
המינהל לחינוך התיישבותי מופקד על הטיפול בבתי-הספר החקלאיים
הפנימייתיים בעת רגיעה ובשעת-חירום. בשעת חירום יופעל המינהל כמטה
חירום.
א. 
בעת רגיעה יטפל המינהל בכל הנושאים הקשורים לשעת חירום בשיתוף עם
גורמי פיקוד העורף, מל"ח, פס"ח וביטחון במרחבים השונים ובתיאום עם
הלשכות המחוזיות של משרד החינוך (רשויות מחוזיות לחינוך) ועם ועדות
המל"ח המחוזיות והמקומיות. לפי הצורך תתואם הפעילות עם רשות החקלאות
(משרד החקלאות) ועם כל גורם אחר הנוגע בדבר.
ב. 
מנהלי בתי-הספר החקלאיים הפנימייתיים יקיימו גם קשר ישיר עם המינהל
לחינוך התיישבותי, וכן עם המחוזות של משרדנו ועם מחלקות החינוך של
הרשויות המקומיות, בכל הקשור להכנת המוסד לשעת חירום.
ג. 
האמור בנוהל 8 חל גם על מוסדות החינוך החקלאיים הפנימייתיים.
 
ד. 
9.2 תכנון המוסד לשעת-חירום
בתי-הספר החקלאיים הפנימייתיים אושרו על-ידי ועדה בין-משרדית כמפעלים
חיוניים, ומשרד העבודה והרווחה העביר לכל בית-ספר אישור בכתב על כך.
א. 
בתי-הספר יאורגנו ויתוכננו לקיום הלימודים והחיים הסדירים במוסד בשעת
חירום, בתיאום עם המינהל לחינוך התיישבותי, בכל הקשור להצטיידות,
לריתוק כוח אדם ורכב וכדו'.
ב. 
הנהלים שבחוזר זה והאמור בתיק הביטחון המוסדי מחייבים גם את בתי-הספר
החקלאיים הפנימייתיים, ומנהלי מוסדות אלה נדרשים לפעול בהתאם לנאמר
בנהלים על הכנת המוסד לשעת חירום מבחינת פיקוד העורף, מל"ח/פס"ח
וביטחון.
ג. 
המינהל לחינוך התיישבותי - בתיאום עם יתר הגורמים, כגון לשכות משרדנו
(הרשות המחוזית לחינוך), מחלקות החינוך ברשויות המקומיות, משרד
החקלאות (רשות החקלאות לשע"ח), הרשות העליונה לפס"ח ומפקדות העורף
המרחביות והאזוריות - יכול להוסיף הנחיות להתארגנות בתי-הספר האלה
ולהפעלתם.
 
ד. 
9.3 התארגנות בתי-הספר החקלאיים הפנימייתיים לשעת חירום
ההתארגנות של בתי-הספר החקלאיים הפנימייתיים מתחלקת לארבעה נושאים
עיקריים:
א. 
נושא מל"ח (משק לשעת-חירום) - תכנון וארגון מוסד החינוך לפי הנחיות
המשרד הראשי של משרד החינוך (הרשות העליונה לחינוך), המחייבות את
כל מוסדות החינוך, ובתיאום עם המינהל לחינוך התיישבותי  
1)   
נושא ההתגוננות האזרחית - ארגון, תכנון וביצוע של כל הדרוש לפי הנחיות
פיקוד העורף ולפי נוהלי ההתגוננות האזרחית המפורטים בחוזר זה
(הצטיידות, אימונים ותרגילים) ובתיאום עם גורמי העורף המרחביים
 
2)   
נושא המשק החקלאי - בתיאום עם המינהל לחינוך התיישבותי, הרשות
לחקלאות בשעת חירום והרשות המקומית
 
3)   
נושאי פס"ח - ארגון המוסד לקליטת מחוסרי קורת גג בעת מלחמה, בתיאום
עם המינהל לחינוך התיישבותי וגורמי פס"ח מרחביים, כמפורט בנוהל 11
להלן, "פינוי תלמידים מבתי ספר פנימייתיים בשעת חירום".
4)   
בכל נושא חייב להיות תכנון נפרד ומפורט להמשך הלימודים והעבודה ולקיום
המשק החקלאי במצב חירום.
ב. 
מנהל המוסד ימנה עובדים המתאימים מבחינת כישוריהם לתפקידים של עוזר
לביטחון ושל אחראי לארגון המוסד לשעת חירום.
האחראים האלה חייבים להיות עובדים קבועים במוסד ופטורים מגיוס לצה"ל.
 
ג. 
9.4 קיום הלימודים בשעת-חירום
הלימודים בשעת-חירום יתקיימו בהתאם לנהלים שבחוזר זה.


9.5 תכנון כוח-אדם לשעת-חירום
כוח-האדם למוסדות החינוך מתבסס על פטורי גיוס לצה"ל, ועל כן יש לתכנן
ממלאי-מקום לחייבים גיוס מקרב המורים, המדריכים ועובדי המינהל.
 
א. 
כוח-האדם בשעת-חירום מתחלק כדלהלן:  ב. 
עובדי מנהלה  1)   
עובדי הוראה  2)   
תלמידים  3)   
מתנדבים ואחרים.
 
4)   
תקן כוח-אדם מינהלי ייקבע בתיאום בין נציג המינהל לחינוך התיישבותי, משרד
העבודה (רשות כוח-אדם לשע"ח) ומנהל בית-הספר. העובדים פטורי הגיוס
ירותקו למוסד בהתאם לחוק.
 
ג. 
עובדי הוראה (מורים ומדריכים) פטורי גיוס ירותקו לכל בית-ספר לפי השיבוץ
הקבוע במסגרת הריתוק הקולקטיבי של המורים בכל מוסדות החינוך. רשימת
מורים ומדריכים פטורי גיוס מעודכנת תוחזק בבית-הספר, והעתק הרשימה
יימסר לרשות המקומית, לפי הצורך.
 
ד. 
מנהלי בתי-הספר ידאגו להכשיר תלמידים מהכיתות הגבוהות במקצועות
ובענפים שונים כממלאי-מקומם של מרכזי ענפים או מדריכים חייבי גיוס.
 
ה. 
מנהלי בתי-הספר יפנו למנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות לקבלת
תגבורת בכוח-אדם להוראה מקרב תלמידי המוסדות להכשרת מורים, או
בכוח-אדם אחר שנמצא במסגרת מאגר כוח-האדם של הרשות המקומית.
 
ו. 
נוהל 10: הפעלת מערכת החינוך בחופשת הקיץ
10.1 מבוא
יש להניח שעם פרוץ פעולות איבה בחופשת הקיץ תחליט הממשלה להפעיל את מערכת
החינוך ולהחזיר את תלמידי הגנים ובתי הספר לספסל הלימודים. מדיניות משרד
החינוך היא להפעיל את מערכת החינוך בשעת חירום במתכונת רגילה - בשינויים
הנובעים מאילוצי שעת חירום ומהצורך להפעיל את תלמידי הכיתות הגבוהות בבתי
הספר העל יסודיים בעבודה במפעלים חיוניים.
על קיום הלימודים בחופשה תחליט הממשלה, והמורים והגננות ירותקו כחוק
לעבודתם במוסדות החינוך, כמפורט בנוהל זה. ההחלטה על קיום הלימודים בחופשת
הקיץ תתבסס על הצורך לשמור על הילדים במסגרות מגובשות, באחריות מורים וגננות
שיעסיקו אותם ויסייעו להם להתגבר על מצוקות שעת חירום. שיקול נוסף בהחלטה:
המדינה תהיה מעוניינת להעסיק את האמהות בעבודה במפעלים חיוניים (בתי חולים,
מפעלי תעשייה וכו').


10.2 ההכנות
יש להתארגן מראש לשם הפעלת המערכת בחופשת הקיץ, ומנהל המוסד ידאג -
ליצור רשתות קריאה לכל המורים ועובדי המוסד ולעדכן את הרשתות לפני
היציאה לחופשת הקיץ;
 
א. 
להבהיר למורים שעם הידרדרות המצב הביטחוני עליהם להיות מוכנים
לאפשרות של זימונם בחזרה לעבודתם - באמצעי התקשורת ההמוניים (עיתונות,
רדיו וטלוויזיה).
 
ב. 
10.3 צורת ההפעלה
קיימות שתי אפשרויות של לימודים בחופשה:
הארכת שנת הלימודים
במקרה שיוחלט על הפעלת מערכת החינוך זמן קצר יחסית אחרי היציאה
לחופשת הקיץ, תישארנה המסגרות הכיתתיות כפי שהיו בשנת הלימודים
שנסתיימה: התלמידים לא יעלו לכיתה הבאה, להוציא את כיתה י"ב, שלא תחזור
ללימודים. גם תלמידי גן הילדים לא יעלו לכיתה א', אלא ימשיכו במתכונת של
שנת הלימודים שנסתיימה.
 
א. 
הקדמה של פתיחת שנת הלימודים
במקרה שיוחלט על הפעלת מערכת החינוך זמן קצר לפני תחילת שנת הלימודים,
יורה משרד החינוך להקדים את פתיחת שנת הלימודים על כל המשתמע מכך:
ילדי גן חובה יעלו לכיתה א', וגם תלמידי שאר הכיתות יעלו לכיתה הבאה.
 
ב 

10.4 העברות
העברות מורים  א. 
מורים שאושרה העברתם מבית ספר אחד למשנהו באותו מחוז - תוקפא
העברתם, והם ימשיכו ללמד בתקופת החופשה במוסד שבו לימדו בתקופת
הלימודים.
 
1)   
מורים שאושרה העברתם ממחוז למחוז יועברו וישובצו על ידי המחוז
הקולט, וישולבו בבתי הספר שהועברו אליהם.
 
2)   
העברת מסגרות
אם יוחלט להעביר מסגרות כיתתיות או מוסדות חינוך מרשות אחת לשנייה (מקו
העימות לפנים הארץ), יעבור, במידת האפשר, צוות המורים עמהם. כן יצורפו
לכל כיתה כמה מלווים מבוגרים.
 
ב. נוהל 11: פינוי תלמידים מבתי ספר פנימייתיים בשעת חירום/במצבי חירום
11.1 מבוא
במסגרת התארגנותה והיערכותה של מדינת ישראל לשעת חירום נושאת רשות פס"ח
(פינוי, סעד וחללים) באחריות לקליטת אוכלוסייה מפונה מאזורים רגישים ומאזורים
שנפגעו בעת לחימה לאזורים ולמתקנים שהתנאים בהם מאפשרים קליטת מפונים.
אחריות זו כוללת הן את התכנון, את הארגון ואת ההכנה בעת רגיעה והן את הביצוע
בשעת חירום.
סוכם, על דעת משרד החינוך, שבתי ספר פנימייתיים ייכללו במסגרת המתקנים
המיועדים לקליטת מפונים. אך נקבע שמתקנים אלו יופעלו כמתקני קליטה בקדימות
נמוכה ככל האפשר, שכן מדיניות משרדנו היא להמשיך ולהפעיל את הלימודים בשעת
חירום בכל מוסדות החינוך במתכונת הרגילה, בהתאם לאפשרויות ולתנאים המשתנים
הנובעים מאילוצי שעת חירום. ההחלטה על הצורך בפינוי פנימיות תתקבל על ידי
הממשלה, ותובא לידיעת מוסדות החינוך על ידי גורמי החינוך המוסמכים ברמת
המחוז והמשרד הראשי. אם תתקבל החלטה כזאת, יישלחו התלמידים לבתיהם
במאורגן ובנסיבות שתפורטנה בהמשך.


11.2 קשר עם גורמי פס"ח
במסגרת ההכנות המוקדמות נוצר קשר בין גורמי פס"ח למוסדות הפנימייתיים, וסוכם
על מסגרות הקליטה של המפונים ועל היקפה. אם צורכי קליטת המפונים בעת חירום
יחייבו תוספת של כוח אדם, ייקבעו תקנים נוספים לשם כך. כן יתמנה בכל מוסד בעל
תפקיד מרכזי בו (מנהל, סגן מנהל וכו') שיהיה אחראי לקליטת המפונים, לארגונם
ולטיפול בהם.


11.3 התארגנות המוסד בעת רגיעה
בתכנון יתבסס בית הספר על ההנחה שלשם החזרת התלמידים לבתיהם יועמדו
לרשותו אוטובוסים.
 
א. 
צירי הנסיעה יתוכננו לפי צירי כבישים ולפי אזורים גיאוגרפיים.
 
ב. 
בתכנון יש לקחת בחשבון שכל תלמיד יובא עד פתח ביתו.
 
ג. 
במסגרת התכנון יכין בית הספר רשימה של תלמידים שלא יפונו מהמוסד בשעת
חירום (בני משפחות הרוסות, ילדים בודדים, ילדים שמשפחותיהם מתגוררות
באזורי העימות, ילדים הדרושים להחזקת המשק בבתי הספר החקלאיים וכו').
 
ד. 
לכל ציר יוכן תיק שיכלול -  ה. 
את ציר הנסיעה המדויק, ובכלל זה יעדי הביניים והיעד הסופי;
 
1)   
רשימה שמית של התלמידים, עם כתובות מעודכנות ומספרי הטלפון
בבתיהם (הרשימה תוכן בשני עותקים);  
2)   
שמות של שני מלווים (אחראי לציר וסגן) שהם פטורי גיוס ואשר יתודרכו
ויכירו את הצירים מראש;
 
3)   
מפת דרכים הכוללת בתוכה את ציר הנסיעה.
 
4)   
בסיום התכנון יכין בית הספר ריכוז של הצרכים ברכב, כמפורט להלן:
 
מספר האוטובוסים  היעד הסופי  יעדי הביניים  מס' הציר 
       
ו. 
תכנון הפיזור של התלמידים לבתיהם יבוצע מדי פתיחת שנת הלימודים, ויסתיים
לא יאוחר מ-1 באוקטובר מדי שנה.
התכנית והצרכים לאמצעי תחבורה (אוטובוסים) לצורך החזרה לבתיהם של
תלמידי הפנימייה, אם וכאשר יוחלט על זאת, יוגשו לאחר שתתקבל הודעה על
כך לרשות ההיסעים בוועדת מל"ח מחוזית/פיקודית, בהתאם למקרה.
 
ז. 

11.4 ההפעלה בשעת חירום
אם יוחלט על החזרת התלמידים לבתיהם, תובא ההודעה על כך לבית הספר על
ידי גורם חינוכי-מוסדי מוסמך (משרד החינוך, מחוז החינוך, האגף לחינוך
התיישבותי) 48 שעות לפני מועד הביצוע.
 
א. 
בהודעה יימסר מספר המפונים העומדים להגיע.
 
ב. 
בהתקבל ההודעה ינקוט בית הספר צעדים אלו:  ג. 
יעדכן את רשימות התלמידים: רשימת התלמידים שיישארו בבית הספר
ולא יפונו ורשימת התלמידים בחתך של הצירים השונים.
 
1)   
יתדרך את האחראים המלווים את התלמידים בנסיעה לבתיהם.  2)   
יכנס את התלמידים כדי להסביר להם את המצב ואת המשתמע ממנו, כדי
להפחית חרדות ולמנוע שמועות שווא. כמו כן יש להסביר לתלמידים את
הנהלים ואת הסדרים הקשורים לחזרה לבתיהם.
 
3)   
יכנס את כל עובדי המוסד כדי לתדרך אותם לגבי הנעשה ולגבי ההכנות
הנדרשות לקראת עזיבת התלמידים וקליטת המפונים.
 
4)   
ייצור קשר טלפוני עם הורי התלמידים כדי להודיעם על החזרה הצפויה של
ילדיהם ועל מועדה המשוער.
 
5)   
הציוד הפרטי של הילדים יאורגן בחדריהם, ויאוכסן במקום שנקבע לכך רק
כאשר יגיעו כלי הרכב המיועדים לפיזור התלמידים.
 
ד. 
הילדים יצוידו במזון ובשתייה לדרך.
 
ה. 
בכל מקרה יוסעו התלמידים לבתיהם בשעות היום.
 
ו. 
העלייה לרכבים תבוצע לפי הקראה שמית של הילדים מתוך הרשימות שבתיק.
עותק מהרשימה יישאר בהנהלת בית הספר.
 
ז. 
כל אחראי על ציר יקבל לידיו את תיק הציר, כמפורט בסעיף ב-11.3-ה.
 
ח. 
ההוצאות להחזקת המפונים בפנימיות (כלכלה, דמי שימוש במתקן ובשירותיו)
תמומנה מקופת המדינה ותשולמנה לבעלים של המוסד באמצעות הרשות המקומית
שהמתקן נמצא במרחבה, בתנאים שייקבעו ויסוכמו בבוא העת.נוהל 12: היערכות לרעידות אדמה, לשיטפונות חזקים ולשלג כבד
12.1 רעידות אדמה
 
מבוא
אירועי רעידות האדמה האחרונים בתורכיה, ביוון ובמקומות אחרים בעולם
מחייבים היערכות של מוסדות החינוך לאירוע מסוג זה.
א. 
הגדרות
רעידת אדמה: תופעה גיאולוגית טבעית מורכבת, המופיעה בצורה של תנועות
אקראיות בקרום כדור הארץ, הנגרמת עקב השתחררות פתאומית של אנרגיה
(המתפזרת בצורת גלים סיסמיים לוויברציות של קרום כדור הארץ) לאורך קו
שבר (באזורינו קו השבר הסורי-אפריקני). המקום שבו מתחיל שחרור האנרגיה
באופן פתאומי וגורם לתנודות קרקע חזקות נקרא מוקד הרעש.
מגניטודה של הרעידה: מדד של האנרגיה הסיסמית המשתחררת בעת רעידת
אדמה במוקד. את המגניטודה מקובל למדוד על פי דרגה בסולם ריכטר/מגניטודה
בריכטר. המגניטודה אינה מתארת את ההשפעות/ההשלכות של רעידת האדמה,
היות שאופי ההרס שונה מאזור לאזור על פני כדור הארץ ותלוי בעומק המוקד,
במרחק ממנו, במבנה הגיאולוגי ובמבנים בשטח.
העוצמה הסיסמית: העוצמה הסיסמית היא אמצעי לתיאור ההשפעות של רעידת
האדמה. העוצמה היא פונקציה של המגניטודה, המרחק מהמוקד, צפיפות
האוכלוסין, התנאים הגיאולוגיים, סוג הבנייה ועוד.
ב. 
התוצאות האפשריות של רעידת אדמה  ג. 
היפגעות, קריסה או התמוטטות של מבנים מסוגים שונים בהיקפים גדולים
1)   
נזק לתשתית או הרס התשתית (כבישים, חשמל, מים, תקשורת, ביוב,
מאגרי דלק, גז)
 
2)   
התפתחות אסונות אחרים כתוצאה מהרעידה (שיטפונות, דליפת חומרים
מסוכנים)
 
3)   
זיהום מקורות מים  4)   
ניתוק פיזי של מקומות יישוב  5)   
הפיכת מספר רב של אנשים לחסרי קורת-גג  6)   
אוכלוסייה במצב נפשי קשה.
 
7)   
הנחות יסוד  ד. 
מדינת ישראל נמצאת באזור של פעילות סיסמית. רעידות אדמה חזקות
התרחשו באזור בעבר ותתרחשנה בעתיד.
 
1)   
התרחשות רעידת אדמה, מיקומה ונזקיה ניתנים להערכה, אך לא לחיזוי
מדויק.
 
2)   
ההכנות לרעידת אדמה  ה. 
הכלל שיש לזכור הוא שכל דבר שיכול לזוז, להישבר או ליפול הוא מקור
לסכנה. על כן יש לאתר את מוקדי הסיכון במוסד ולמנוע אותם, כדלקמן:
 
1)   
יש להניח חפצים כבדים על מדפים נמוכים.  (א)   
חומרים רעילים או מתלקחים יש לאחסן במתקנים מתאימים, בארון
נעול.
 
(ב)   
יש להסיר או לנעול גלגלים של מקררים או של כל חפץ כבד אחר, או
לחסום אותם באופן שלא יוכלו לזוז.
 
(ג)   
יש להצמיד את המתקן לחימום/לקירור המים לקיר ברצועת מתכת
מיוחדת.
 
(ד)   
הציוד המומלץ  2)   
מלאי מים  (א)   
מטפה לכיבוי אש  (ב)   
ערכת עזרה ראשונה  (ג)   
פנס ורדיו טרנזיסטור הפועלים על סוללות.
 
(ד)   
הנחיות להתנהגות בזמן רעידת אדמה  ו. 
בתוך הכיתה  1)   
יש להישאר בתוך הכיתה.  (א)   
יש להיכנס מתחת לשולחן חזק או לעמוד מתחת למשקוף או בתוך
פינה פנימית בחדר.
 
(ב)   
יש להתרחק מספריות או מכל רהיט העלול ליפול.  (ג)   
בהפסקה  2)   
יש להישאר בחוץ.  (א)   
אין להיכנס לבניינים, לדירות, או לחדרי מדרגות.  (ב)   
יש להשתדל להתרחק מבניינים, מעצים, מעמודים גבוהים
ומכבלי-חשמל.
 
(ג)   
יש להשתדל להיצמד לקרקע ולגונן על הראש בעזרת הידיים.
 
(ד)   
בטיול בתוך אוטובוס  3)   
יש לעצור ולהישאר ברכב עד שהרעידה תיפסק.  (א)   
אם יש אפשרות להגיע לאזור פתוח, יש להמשיך בנסיעה זהירה. יש
להקפיד לבחור ציר תנועה נקי מסיכונים (חוטי חשמל, גשרים וכו').
(ב)   
 
הנחיות להתנהגות לאחר רעידת האדמה
לפני עזיבת המבנה יש להקפיד לנתק את החשמל ואת הגז ולקחת רדיו
טרנזיסטור למקרה שתושמענה הוראות לפעולה ברדיו. בשטח הפתוח יש
להתרחק ממבנים, מעצים, מעמודים וכו'.
ז. 
פינוי  ח. 
יש להתפנות לשטח נקי ממבנים וממכשולים.  (א)  1)   
אם אין באזור הקרוב שטח פנוי ממבנים, יש לרכז את אוכלוסיית
המוסד בקרבת המוסד.
 
(ב)   
יש לבצע ביקורת נוכחות ובקרת נזקים.  (ג)   
יש לשלוח צוות סורקים לאתר ולבחון את ציר התנועה לשטח ריכוז
מוסדר.
 
(ד)   
יש להשאיר בקרבת המוסד נציג (איש אחזקה, שומר, מורה) כדי שיוכל
לתת תמונת מצב לכוחות ההצלה.
 
2)   
יש לפנות את כל התלמידים בצורה מסודרת מהבניין לשטח פתוח.  (א)  3)   
פצועים קל יתפנו יחד עם כל הכיתה.  (ב)   
פצועים קשה ולכודים יטופלו על ידי כוחות ההצלה בסיוע סגל המוסד.
(ג)   
לפני שיוצאים מהמוסד יש לסגור את ברזי הגז, המים והחשמל.  (א)  4)   
יש לקחת ציוד עזרה ראשונה, מים לשתייה ומזון.  (ב)   
יש לקחת את רשימת הנוכחות ואת יומן הכיתה.  (ג)   
יש להיזהר מחוטי חשמל קרועים ולהתרחק ממבנים הרוסים או
מעורערים.
 
(ד)   
יש לקחת כרוז יד ואמצעי קשר.
 
(ה)   

12.2 שיטפונות חזקים ושלג כבד
בימים של שיטפונות חזקים או של שלג כבד יש להימנע מקיום לימודים
אלא אם הנהלת משרד החינוך הורתה אחרת באמצעי התקשורת.
א.   
הנחיות בעת שלג כבד - אם יתקיימו לימודים  ב.   
יש להימנע מיציאה מהכיתות בעת ההפסקות.  1)   
יש לאסור משחקים בחצר.  2)   
יש להקפיד על חימום הכיתות.  3)   
במהלך ההפסקות יש לבצע תרגילי חימום בכיתות.  4)   
בעת תנועה לבית הספר וחזרה הביתה יש להקפיד לנוע בדרכים
ראשיות מוכרות.
 
5)   
אין לרדת ממדרכות.  6)   
יש ל לתנועת כלי רכב.  7)   
יש להקפיד שלא לכסות את שדה הראייה בעת התנועה.  8)   
הנחיות בעת שיטפונות כבדים  ג.   
אין לקיים לימודים בכיתות הממוקמות
במרתפים/במקלטים/במקומות נמוכים.
 
1)   
אין לאפשר יציאה להפסקה בחצר המוצפת מים.  2)   
יש להנחות את התלמידים שהתנועה לבית הספר וחזרה תבוצע
בדרכים ראשיות ומוכרות וללא חציית מכשולי מים.
 
3)   
יש לוודא ניקוי בורות ניקוז כדי לאפשר זרימה חופשית של המים.
 
4)   נוהל 13: היערכות ותגובת בית הספר באירוע חומ"ס (חומרים מסוכנים)
13.1 מבוא
א. כללי
ההתפתחות התעשייתית במדינת ישראל וניצול טכנולוגיות מתקדמות יוצרים תהליך
מתמשך של שימוש הולך וגובר בחומרים רעילים ומסוכנים (חומ"ס) בתהליכי הייצור
במפעלים. מפעלים, מתקנים או מוסדות המשתמשים או מחזיקים בחומ"ס שוכנים
בחלקם הגדול בקרבת אזורי מגורים ויש בהם פוטנציאל סיכון גבוה לאוכלוסייה.

ב. הגורמים להיווצרות תקרית חומ"ס
מלקחי אירועי חומ"ס בארץ ובעולם ועל פי הניסיון המצטבר אנו למדים כי הגורמים
להיווצרות תקריות או אסונות מחומ"ס הם רבים ומגוונים. אלה הגורמים העיקריים:
טעויות אנוש
1) 
תקלות טכניות בתהליכי הייצור
2) 
אחסון
3) 
תאונות במהלך השינוע
4) 
פיגוע חבלני עוין
5) 
פגעי טבע: רעידות אדמה, סערות, שיטפונות וכד'.
 
6) 
ג. האופי והמאפיינים של תקריות חומ"ס
תקרית פתאומית - כתוצאה משחרור רגעי, ראשוני או פיצוץ
1) 
תקרית מתפתחת - כתוצאה משחרור רציף ומתמשך
2) 
תקרית מתמשכת או שילוב בין תקרית פתאומית לתקרית מתפתחת.
 
3) 
ד. סוגי תקלות אופייניות
במפעל  1) 
שפיכה של חומר מסוכן  -   
דליפה של חומ"ס או חומר דליק  -   
שרפה או פיצוץ היוצרים חומרים רעילים  -   
שרפה העלולה לגרום לפיצוץ או לשחרור חומר רעיל.
-   
בשינוע  2) 
דליפה ממכל כתוצאה מתאונה  -   
שפך חומר מסוכן כתוצאה מתאונה - ברכב, ברכבת וכד'  -   
דלקה ברכב המוביל חומרים מסוכנים  -   
פיצוץ מכל משונע ברכב/ברכבת
-   
גורמים אחרים  3) 
חביות או מאגרים ללא פיקוח  -   
פעולות פח"ע ומעורבות של חומרים מסוכנים  -   
פעולות איבה במלחמה - פגיעות טילים ופצצות.
 
-   

13.2 השפעות החשיפה לחומרים מסוכנים
א. כללי

החומרים הרעילים מסוכנים לבני האדם ולסביבה. מגע אדם עם החומר,
בשאיפתו או במגע פיזי עמו, עלול לגרום לפגיעה קשה ואף למוות. התפזרות
חומ"ס בשטח עלולה להזיק לתשתית, לזהם מקורות מים, לזהם קרקע ולפגוע
בשרשרת מזון כלשהי.
1) 
חומרים מסוכנים יכולים להופיע בכמה מצבי צבירה: גז, נוזל, תרסיסים
ומוצקים.
2) 
יש חומרים נדיפים השוהים זמן קצר יחסית בשטח, אך עם תנועתם במורד הרוח
הם מזהמים שטחים נרחבים, עד להתנדפותם (תלוי בריכוזם באוויר).
3) 
יש חומרים נדיפים וגזים שונים השוהים זמן קצר יחסית באירוע, בתנאי
שכמותם קטנה. לעומתם יש חומרים עמידים, שאינם מתנדפים במהרה, ועלולים
לזהם שטחים למשך זמן ממושך יותר עד לנטרולם או לסילוקם מהשטח.
 
4) 
ב. השפעות החשיפה
חשיפת בני אדם לחומרים מסוכנים עשויה להיות על ידי אחת או יותר
מהאפשרויות האלה:  
1) 
נשימה: שאיפת אדי החומ"ס  (א)   
בליעה: בליעה ישירה של חומ"ס או שאיפת אדים דרך הפה  (ב)   
ספיגת עור: "התיישבות" חומ"ס על גוף האדם, כתוצאה ממגע פיזי עם
החומ"ס או כתוצאה מנשורת אבק/אדים רוויים בחומ"ס
 
(ג)   
מגע עיניים: חדירת חומ"ס לעיניים כתוצאה מנשורת אבק או מאדים רוויים
בחומ"ס.
 
(ד)   
אלה הסימפטומים העיקריים האפשריים במקרה של חשיפה לחומ"ס:  2) 
נשימה: בחילה, סחרחורות, קשיי נשימה, כאב בטן, כאב גרון, כאב ראש,
חולשה וכד'
 
(א)   
בליעה: חולשה, כאב בטן, כאב גרון, הרעלה ועוד  (ב)   
ספיגת עור: אודם, צריבה, כוויות, כאב וכד'  (ג)   
מגע עיניים: אודם, כאב, צריבה, עיוורון וכו'.
 
(ד)   
3) הכוחות העיקריים הפועלים באירוע חומ"ס
 
משטרת ישראל  (א)   
שירותי הכבאות וההצלה  (ב)   
מד"א  (ג)   
מרכז החיזוי בבית דגן  (ד)   
צוותי איכות הסביבה  (ה)   
מרכז המידע של איכות הסביבה בשעות הפעילות הרגילות  (ו)   
המפעל  (ז)   
צוותי תגובה ונטרול - בצירי השינוע  (ח)   
צה"ל - פיקוד העורף, המחוז המעורב בתקרית  (ט)   
צה"ל - פיקוד העורף, מרכז מידע חומ"ס  (י)   
הרשות המקומית (כולל המערכות האזרחיות העירוניות, ובתוכן גם בית
הספר).
 
(יא)
 
13.3 היערכות בית הספר לאירוע חומ"ס
א. כללי

ככל שחולף זמן רב יותר מרגע ההתרחשות של האירוע ואין אנו נוקטים בצעדים
המתאימים, הסכנה גוברת, והיכולת להציל חיי אדם נעשית קשה ומורכבת יותר, שכן
ככל שחולף הזמן, החומ"ס ממשיך לנוע עם כיוון הרוח ולהתפזר באוויר. לפיכך נצטרך
לפעול על פי המתחייב מהמצב שנוצר במרב המקרים. במצב של "מצוקת זמן" נפעל
בהתאם לתיק ההיערכות לאירועי חומ"ס (חומרים מסוכנים) הנמצא בבית הספר.

ב. היערכות בית הספר בטרם אירוע
היערכות בית הספר לאפשרות של אירוע חומ"ס כוללת את הנושאים ואת התחומים
שלהלן:
הנהלת בית הספר  1)   
לימוד הסיכון והכרתו  -   
הכנת תכניות ההפעלה והתגובה בעת אירוע  -   
ארגון החדרים/הכיתות המיועדים לשמש "חדרים אטומים" וחדר
מצב, המקלטים ושטחי הפינוי האפשריים.
 
-   
מטה החירום  2)   
לימוד הסיכון והכרתו  -   
תכנון והנחיית בית הספר להכנת תכניות הפעלה ותגובה  -   
תכנון, ארגון וביצוע תכניות חינוך, הדרכה, פרסום ואימון של בית
הספר במצבי החירום הצפויים.
 
-   
המורים  3)   
לימוד והכרה של הסיכון ושל תכניות ההפעלה והתגובה באירוע  -   
הכרת דרכי התגובה האפשריות: הסתגרות בחדרים אטומים, ירידה
למקלטים ופינוי שטח בית הספר
 
-   
הכרה ותרגול של סדר הפעולות ומשימות המורים, בדגש על מי שמונו
לתפקידים מיוחדים במצבי חירום.
 
-   
התלמידים  4)   
הסבר להכרת הסיכון ותכניות התגובה (רצוי ממחנך הכיתה)  -   
תרגול דרכי התגובה האפשריות: הסתגרות בחדרים, ירידה למקלטים
ופינוי שטח בית הספר (ובכלל זה צוותי כיבוי, עזרה ראשונה, סדרנים
וכד').
 
-   
ג. היערכות ותגובה בעת אירוע
קבלת המידע/הדיווח
המידע על התרחשות אירוע חומ"ס עשוי להגיע להנהלת בית הספר מאחד או
מכמה מהגורמים האלה:  
1) 
משטרת ישראל  (א)   
שירותי הכבאות וההצלה  (ב)   
הרשות המקומית על פי הנחיות המשטרה ו/או שירותי הכיבוי  (ג)   
אמצעי התקשורת, על פי הוראות המשטרה וההנחיות.
 
(ד)   
המידע או הדיווח הראשוני עשוי להיות שטחי וללא פירוט או הנחיות לביצוע. כן
יש לזכור שהמידע/הדיווח יגיע לבית הספר לאחר שכבר חלף זמן יקר. לפיכך,
בעת קבלת המידע/הדיווח על האירוע שהתרחש יש לשאוף לקבל נתונים
בתחומים העיקריים האלה:  
 
מה קרה?  (א)   
מתי?  (ב)   
היכן מוקד האירוע?  (ג)   
מהי מהותו ומידתו של הסיכון העלול לאיים על בית הספר?  (ד)   
מה לעשות: להסתגר בחדרים אטומים, להיכנס למקלטים או לפנות את בית
הספר?
 
(ה)   
לאיזה כיוון יש להתפנות אם ניתנה הוראת פינוי?
 
(ו)   
 
פעילות בית הספר - סדר הפעולות
מיד עם קבלת המידע על התרחשות האירוע יפעל בית הספר על פי סדר הפעולות
שלהלן:  
2) 
אימות נתונים עם הגורם המדווח ו/או עם מוקד הרשות המקומית  (א)   
השמעת האות המוסכם להסתגרות בכיתות/בחדרים אטומים או לירידה
למקלטים או לפינוי בית הספר, על פי ההנחיות שהתקבלו
 
(ב)   
הסתגרות בחדרים אטומים או ירידה למקלטים או פינוי שטח בית הספר  (ג)   
ביצוע בדיקת נוכחות תלמידים בחדרים האטומים על ידי המורים
האחראים בכל חדר
 
(ד)   
ביצוע סריקות לאיתור נעדרים (במידת הצורך) על ידי מבוגרים ממוגנים
מסגל בית הספר
 
(ה)   
דיווח מהחדרים האטומים (דיווח טלפוני) לחדר המצב והשליטה על
ההתארגנות בכיתות
 
(ו)   
דיווח מנהל בית הספר על סיום הפעולה למוקד/לרשות המקומית  (ז)   
קבלת הוראות והנחיות להמשך פעילות בית הספר, בהתאם למצב שהתהווה
(ח)   
המשך הפעילות והביצוע - על פי ההנחיות שהתקבלו.  (ט)   

ד. סמכות ההפעלה
הפעלת נוהל החירום בבית הספר, ובכלל זה מתן האות המוסכם, היא
באחריות מנהל בית הספר או מי שהוסמך לכך על ידו בהעדרו.
1)   
הפעלת נוהל החירום תהיה בעיקרון על פי הוראה מפורשת של הגורם
המוסמך לכך (המשטרה). עם זאת, בהעדר קשר עם הגורם המוסמך או
בקבלת התראה קצרה מדיי - כשקיים חשש להתקרבות ענן החומ"ס בתוך
זמן קצר (בעיקר כאשר לא ידוע זמן התפרצות החומ"ס) או במקרה של
ספק המצביע על אפשרות סבירה להתפתחות הסיכון - יש לשקול לחומרה
ולהפעיל את נוהל החירום באירוע חומ"ס של בית הספר על ידי הגורם
המוסמך בבית הספר. במקרה בזה יבוצע בעדיפות ראשונה נוהל הסתגרות
בחדרים אטומים.
 
2)   
מודגש בזה כי היציאה מהחדרים האטומים/מהמקלטים או החזרה לבית
הספר לאחר שנוהל החירום הופעל - אלה יבוצעו אך ורק לאחר קבלת
אישור מהמשטרה.
 
3)   
להלן תרשים זרימה להמחשת תהליך הפעילות בעת אירוע:
 
4)   

תרשים זרימה לפעילות ולתגובה בעת אירוע חומ"ס

13.4 הסתגרות בחדרים אטומים
א. כללי

ההסתגרות בחדרים אטומים היא אחת מהאפשרויות התגובה בעת אירוע חומ"ס
שהתרחש במרחב והמסכן או עלול לסכן את השוהים בתחום בית הספר.
האחריות למתן הנחיות בדבר הסתגרות או פינוי חלה על המשטרה.
 
1) 
הסתגרות בחדרים אטומים תבוצע בדרך כלל כתגובה ראשונית, מיידית,
כשקורה אירוע או במצבים של אי-ודאות באשר למידת הסיכון או לאפשרות
תגובה אחרת.
 
2) 
להסתגרות בחדרים אטומים יתרונות בולטים על פני אפשרויות אחרות, ובעיקר
יתרונות אלה:  
(3) 
מיגון מרבי: התלמידים נמצאים במקומות סגורים, במקומות שאינם
מאפשרים חדירת חומ"ס או שהחדירה אליהם מועטה ביותר, והם מוגנים
יותר.
 
(א)   
מיידיות: הכניסה לחדרים אטומים בדרך כלל קצרה ומהירה, ומידת
ההיחשפות לחומ"ס היא מזערית.
 
(ב)   
פתרון לאי-ודאות: ההסתגרות בחדרים אטומים נותנת פתרון ותשובה
מיידית לצורך לתת מיגון מיידי לתלמידים בכל מצב של אירוע חומ"ס.
כשקורה אירוע, לפחות בדקות הראשונות, קיים מצב של אי-ודאות וחוסר
נתונים לקבלת תמונה עדכנית ונכונה של היקף הסיכון והסכנות. קשה יהיה
אפוא להחליט אם יש להתפנות ולאיזה כיוון או שטח פינוי, ולכן עדיפה
הכניסה לחדרים אטומים.
 
(ג)   
ב. מיקום החדרים האטומים
מיקום החדרים האטומים יהיה בהתאם לתכנון של כל בית ספר, לפי תיק
ההיערכות לאירוע חומרים מסוכנים.
 
1) 
הקריטריונים לקביעת החדרים האטומים הם כדלקמן:  2) 
החדרים/הכיתות ייתנו פתרון מיידי לתלמידים השוהים במבנה, ללא צורך
בביצוע תנועות ארוכות ומיותרות.
 
(א)   
החדר יהיה בנוי מאבן או מבטון (לא צריף וכד').  (ב)   
הפתחים (החלונות וכו') יאפשרו איטום.
 
(ג)   
נוסף לחדרים האטומים המיועדים למיגון התלמידים ייקבע חדר שליטה אטום,
שבו יסתגרו אנשי הנהלת בית הספר לצורך שליטה וקיום מערכת הדיווח
המחייבת באירוע.
מקום זה יהיה באחד מחדרי הנהלת בית הספר, במזכירות/בחדר המנהל/בחדר
המורים. רצוי שהוא יהיה במקום שמצויים בו פעמון בית הספר, ערכת הכריזה
והטלפון.
 
3) 
ג. איטום החדרים
החדרים המיועדים לשמש חדרים אטומים הם החדרים המתאימים ביותר במתחם
בית הספר למתן פתרון להסתגרות בעת הצורך. למרות זאת, כדי לשפר את מיגון
החדרים תבוצענה הכנות מוקדמות, כדלקמן:
תשופר אטימות החלונות על ידי תיקונים ושיפוצים בהתאם לצורך, ובכלל זה
הדבקת סרטי גומי (כדוגמת סרטי האטימה להכנה לחורף).
 
1) 
תוכנה ערכות אטימה לכל כיתה: סרט דביק שקוף, סרט דביק רגיל, ניילון
וסחבת רצפה (פירוט ראה בנספח לנוהל זה).
 
2) 
יוכן ציוד כללי עבור כל חדר אטום/מקלט: דלי מים, דלי לעשיית צרכים, מכל
מים לשתייה, כוסות חד פעמיות, רדיו טרנזיסטור, מגפון, קשר לחדר
מצב/שליטה (פירוט ראה בנספח לנוהל זה).
 
3) 
הערה: חדרים הניתנים לאטימה קבועה מראש (כמו, למשל, חדרים ממוזגים) ייאטמו
ויהיו מוכנים בכל עת.

ד. תכנית ההסתגרות

תכנית ההסתגרות - הכניסה לחדרים האטומים - תתוכנן ותתורגל על ידי הנהלת בית
הספר. התכנית תגובש ותתורגל על פי דוגמת תכנית הירידה למקלטים ותכלול את כל
הנושאים והמרכיבים הידועים והמתורגלים בבית הספר; למשל:
מי הולך ולאן?
 
1) 
נתיבי תנועה
 
2) 
פריסת צוותי סדרנים, עזרה ראשונה וכד'
 
3) 
הגדרת תפקידים לבעלי תפקידים מקרב סגל בית הספר
 
4) 
דיווח
 
5) 
פעילות בחדרים האטומים.
 
6) 
הערות ודגשים
בעת שהייה ארוכה בחדר האטום (שהייה של מעל לשעתיים), ייתן המורה
האחראי לחדר את דעתו לנושאי החום והידלדלות החמצן בחדר העלולים ליצור
בקרב התלמידים תופעות לוואי כגון הזעת יתר, הרגשת חולשה, התעלפות וכד'.
במקרה כזה ידווח המורה האחראי על כך למנהל בית הספר ויקבל הנחיות כיצד
לנהוג.
 
1. 
השהייה/הישיבה בחדר האטום תהיה על הרצפה ורחוק ככל האפשר מהפתחים
ומהחלונות - להגנת התלמידים מפני הדף או מפני שברי זכוכית.
 
2. 

13.5 ירידה למקלטים
א. כללי

הירידה למקלטים היא אחת מאפשרויות התגובה בעת התרחשות אירוע חומ"ס.
אפשרות זו תופעל במקרים האלה:  
1) 
אם המשטרה או גורם אחר יורו על כך.  (א)   
אם אין אפשרות או אין זה יעיל להסתגר בחדרים.  (ב)   
אם המקלטים מאפשרים מיגון טוב יותר בפני חומ"ס, משום היותם מוגנים
יותר, בעיקר כאשר קיים חשש של היווצרות פיצוץ/הדף העלול לפגוע
במבנים או לנפץ זגוגיות.
 
(ג)   
אם ביצוע פינוי אינו אפשרי.
 
(ד)   
ההוראה לרדת למקלטים תינתן על ידי הגורם המוסמך לאחר שיקול וניתוח
מהות הסיכון כתוצאה מהתרחשות אירוע החומ"ס.
 
2) 
הוראת הירידה למקלטים תינתן בדרך כלל כאשר קיימת הערכה כי החומ"ס הוא
מסוג גז דליק וקיים חשש להתלקחות הגז ולהיווצרות פיצוץ אשר עלול לגרום
להדף רב ולפגיעה במבנים או בבני אדם חשופים.
 
3) 
ב. תכנון הירידה למקלטים
תכנית הירידה למקלטים בעת אירוע חומ"ס זהה לחלוטין לזו הקיימת
והמתורגלת על ידי בית הספר, בהתאם להוראות המשרד ולהנחיותיו.
 
1) 
בתכנון הירידה למקלטים יש לתת את הדעת למצב של חוסר מקלוט ביחס
למספר התלמידים. לכיסוי הפער יאותרו בבית הספר מחסות, כיתות או מתקנים
מוגנים יחסית בקומת הקרקע או במרתף מבנה.
 
2) 
הציוד שיימצא בכל מקלט יהיה זהה לציוד של החדר האטום (ראה בנספח לנוהל
זה).
 
3) 
13.6 פינוי שטח בית הספר
א. כללי

בית הספר עלול להידרש לפנות את התלמידים משטחו, בשל מצבים או אירועי
חירום שונים, או בשל אירוע חומ"ס שהתרחש במרחב ועלול לסכן את השוהים
בתחומו.
 
1) 
ההחלטה לבצע פינוי היא של גורם ביטחוני במרחב - משטרת ישראל או מכבי
האש - ובאמצעות מוקד הרשות המקומית.
 
2) 
ב. שטחי הפינוי
שטחי הפינוי ייעודם לשמש מקום להתכנסות תלמידי בית הספר, לאחר
התפנותם משטחו.
 
1) 
לצורך פינוי התלמידים משטח בית הספר באירוע חומ"ס נקבעו כמה שטחים
חלופיים אפשריים שיתאימו לכל מצב, בהתאם לכיוון שיש להתפנות אליו.
מודגש בזה כי למרות קביעה של מספר מקומות אפשריים יבוצע הפינוי בכל
אירוע לשטח אחד בלבד, ולא יהיה פיצול תלמידים בין כמה שטחי פינוי.
 
2) 
שטח הפינוי יהיה במרחק מרבי של כ-1,500 מ' ממתחם בית הספר. מיקומו של
שטח הפינוי הוא בעיקרון בארבעת כיווני רוחות השמים.
 
3) 
שטח הפינוי יאותר מראש ויתוכנן לקליטת התלמידים לפי עקרונות התכנון של
ישיבת התלמידים במקלט.
 
4) 
ג. צירי תנועה
צירי התנועה לשטח הפינוי צריכים לעמוד בכמה דרישות:
עליהם להיות קצרים ככל האפשר.
 
1) 
עליהם לכלול מכשולים מעטים ככל שניתן.
 
2) 
עליהם להיות בטוחים ככל האפשר מבחינת הבטיחות בדרכים.
 
3) 
ד. תכנון הפינוי
תכנון הפינוי יתבסס על ההנחיות של המשרד ועל הוראותיו, הדנות בנושא הפינוי.
אלה עיקרי הקווים המנחים לתכנון הפינוי:
התארגנות ופעילות במסגרת כיתתית ובפיקוח מורה אחראי
 
1) 
תכנון והתארגנות מראש של הכיתות, בתוך חדר הכיתה, לקראת היציאה
למסדרונות
 
2) 
קביעת צירי תנועה וקדימויות לכל כיתה, על פי מיקומה ביחס לגרם המדרגות
וליציאות מחצר בית הספר
 
3) 
קביעת מקום המתנה כיתתי, לקראת הכניסה לשטח הפינוי
 
4) 
קביעה מראש של סדר הכניסה לשטח הפינוי
 
5) 
קביעה מראש ושילוט מקומה של כל כיתה בשטח הפינוי
 
6) 
קביעת מיקום המורים האחראים וצוות הסדרנים בנקודות תורפה בצירי
התנועה
J  
7) 
מינוי מורה אחראי וסדרנים להכוונת הכיתות לשטח הפינוי והכוונתם למקומות
שנקבעו להם מראש
 
8) 
קביעת מיקום צוותי העזרה הראשונה וכיבוי האש בשטח
 
9) 
 
תכנון וקביעה מראש של משימות הסריקה, כדי לוודא שלא נשארו תלמידים
בשטח בית הספר
 
10)
 
ביצוע מוקדם של תדריכים ותרגילי פינוי ותרגול הצוותים הייעודיים
במשימותיהם.
 
11)
ה. ביצוע הפינוי
ביצוע הפינוי בעת אירוע חומ"ס אינו שונה במהותו מפינוי בית הספר מסיבות אחרות,
כמו אירוע ביטחוני. יחד עם זאת, באירוע חומ"ס יש לתת את הדעת על הנושאים
האלה:
האם הפינוי הוא אכן הפתרון הנכון למצב?
 
1) 
האם הפינוי אינו מסכן יותר את התלמידים מאשר הסתגרות או ירידה
למקלטים?
 
2) 
מהו משך הזמן הדרוש לביצוע הפינוי?
 
3) 
מה הם הכיוון ושטח הפינוי שמתפנים אליהם כדי לא להיכנס לתחום מניפת
הסיכון?
 
4) 
ו. השהות בשטח הכינוס
השהייה בשטח הפינוי תהיה במסגרת כיתתית, לפי תכנית הישיבה שנקבעה מראש.
בעת השהייה בשטח הפינוי יש לקיים, במידת האפשר, פעולות במסגרות כיתתיות
באחריות המורים או כל פעילות אחרת שתיקבע על ידי המנהל. מטרת הפעילות היא
להרגיע את התלמידים באמצעות העסקתם.

ז. חזרה לשגרה
עם קבלת ההוראה לחזור לשטח בית הספר תבוצענה הפעולות האלה:
ההוראה תינתן על ידי המורה האחראי לשטח הפינוי.
 
1) 
הכיתות תתארגנה בראשות המורים ותהיינה מוכנות ליציאה.
 
2) 
היציאה מהשטח תהיה בסדר ההפוך לסדר הכניסה: הכיתה שנכנסה אחרונה
תצא ראשונה.
 
3) 
צוותי הסדרנים, הסורקים והעזרה הראשונה יצאו ראשונים, ויתמקמו במקומות
שתוכננו מראש. הצוותים יסייעו בהכוונה ויפקחו על תנועה מסודרת ושקטה
לחצר בית הספר ולחדרי הכיתות.
 
4) 
ח. הסעת התלמידים לבתיהם
ייתכנו מצבים קיצוניים שבהם יוחלט להסיע את התלמידים משטח הפינוי
למקום פינוי אחר, המרוחק מאזור בית הספר, או לפנות את התלמידים לבתיהם
באוטובוסים.
במקרה זה תתוכנן הסעת התלמידים לפי העקרונות האלה:  
1) 
כל אוטובוס ישובץ לכיתה.  (א)   
בכל אוטובוס יימצא מורה מלווה.  (ב)   
צירי תנועת האוטובוסים יעברו דרך בתיהם של כל תלמידי הכיתה או דרך
מקום פינוי אחר, אם תינתן הוראה כזו.
 
(ג)   
צירי התנועה יימסרו למורה המלווה על ידי מנהל בית הספר או על ידי
הגורם הביטחוני האחראי על האירוע (המשטרה או צה"ל).
 
(ד)   
המורה המלווה ידווח למנהל בית הספר בגמר הפינוי.
 
(ה)   
ארגון האוטובוסים, הבאתם לשטח הפינוי וארגון ההיסעים - כל זה יבוצע על ידי
נציגי הרשות המקומית שיגיעו לשטח הפינוי או ינחו את מנהל בית הספר בהתאם
למתחייב.
 
2) 
הנהלת בית הספר תתאם עם הרשות המקומית (באמצעות הקב"ט המקומי),
בתחילת שנת הלימודים, את היערכות הרשות להחשת אוטובוסים לבית הספר
(או לשטח הפינוי) במקרה של צורך להתפנות בעת אירוע חומ"ס.
 
3) 

13.7 פירוט המטלות וסדר הפעולות באירוע חומ"ס
א. כללי

פעילותם של בעלי התפקידים וסדר הפעולות שלהם יתבססו על נוהלי הקבע, על
תכניות ביצוע הפינוי והירידה למקלטים ועל העקרונות וההנחיות המפורטים
בחוזר זה.
 
1) 
מיד עם קבלת המידע על התרחשות האירוע יפעל בית הספר על פי סדר הפעולות
העקרוני שלהלן:  
2) 
אימות נתונים עם הגורם המדווח או עם קב"ט מוסדות החינוך ברשות
המקומית
 
(א)   
השמעת האות המוסכם להסתגרות בחדרים אטומים/בכיתות אטומות או
לירידה למקלטים או לפינוי בית הספר - על פי ההנחיות שהתקבלו
 
(ב)   
הסתגרות או ירידה למקלטים או פינוי שטח בית הספר  (ג)   
דיווח מנהל בית הספר על סיום הפעולה למוקד הרשות המקומית או
למשטרה
(ד)   
קבלת הוראות והנחיות להמשך פעילות בית הספר, בהתאם למצב שנוצר  (ה)   
המשך הפעילות והביצוע על פי ההנחיות שהתקבלו.
 
(ו)   
הערה: בכל מקרה של ספק או של אי קבלת הנחיות תבוצע מיד הסתגרות בחדרים.

ב. דפי התפקידים המובאים להלן כוללים את המטלות ואת סדר הפעולות לבעלי
התפקידים הבאים בבית הספר:

מנהל בית הספר
1) 
עוזר המנהל לביטחון (עב"ט)
2) 
סגן המנהל
3) 
מזכירות בית הספר
4) 
אחות בית הספר
5) 
השרת/אב הבית
6) 
השומר/ים
7) 
המורה האחראי לצוות הסדרנים
8) 
המורה האחראי לצוות כיבוי אש
9) 
המורה האחראי לצוות עזרה ראשונה
10)
המורה האחראי לקומה
11)
המורה האחראי למקלט/לחדר האטום/לשטח הפינוי
12)
המורה הנמצא בכיתה בשעת האירוע.
 
13)


דף מטלות וסדר פעולות
מנהל בית הספר


הסתגרות בחדרים אטומים
הנחה את המזכירות להשמיע
את האות המוסכם.
1. 
פקח על התארגנות הכיתות
לקראת ביצוע הכניסה לתוך
החדרים האטומים וההסתגרות
בהם.
2. 
ודא את ביצוע הסריקות ע"י
הסגל הממוגן.
3. 
קבל דיווח על גמר ההסתגרות,
וודא את איטום החדרים.
4. 
הסתגר בחדר האטום שליד
ההנהלה.
5. 
דווח למוקד ברשות המקומית
וקבל הנחיות להמשך.
6. 
פעל לפי ההנחיות שנתקבלו.
7. 
 
אירוע חומ"ס - כללי
קבל דיווח/מידע ראשוני.
1. 
אמת את הדיווח/המידע וקבל הנחיות.
2. 
שקול את המצב וגבש תכנית הפעלה
עפ"י ההנחיות שקיבלת ועפ"י המתחייב.
3. 
הורה להשמיע את האות המוסכם
המתחייב.
4. 
הורה לבצע את התכנית המתחייבת:
הסתגרות/פינוי/ירידה למקלטים (פירוט
ההנחיות לפי התכנית ראה להלן).
5. 
עקוב אחר ביצוע התכנית ופקח עליה.
6. 

פינוי בית הספר
הנחה את המזכירות להשמיע
את האות המוסכם.
1. 
הורה לבצע את הפינוי והגדר
את השטח שיש להתפנות אליו.
2. 
ודא את התארגנות הכיתות
ואת פריסת הצוותים בהתאם
למתחייב.
3. 
פקח על מהלך הפינוי.
4. 
ודא את קיום הסריקות ואת
סיומן.
5. 
ודא את התארגנות הכיתות
בשטח הפינוי.
6. 
דווח למוקד.
7. 
 
כניסה למקלטים/למרחבים המוגנים
הנחה את המזכירות להשמיע את האות
המוסכם.
1. 
הורה על ביצוע הירידה למקלטים ופקח
על מהלך הביצוע.
2. 
ודא את ביצוע הסריקות ע"י הסגל
הממוגן.
3. 
קבל דיווח על גמר ההתארגנות ועל
הכניסה למקלטים.
4. 
ודא ישיבה מסודרת במקלט וקיום
פעילות.
5. 
דווח למוקד הרשות המקומית וקבל
הנחיות להמשך.
6. 
פעל לפי ההנחיות שנתקבלו.
7. 


דף מטלות וסדר פעולות
עוזר המנהל לביטחון (עב"ט)


הסתגרות בחדרים אטומים
ודא את היערכות הכיתות ואת
הכניסה לחדרים.
1. 
ודא את סיום ההתארגנות
בכיתות ואת ביצוע הסריקות,
והורה על איטום החדרים.
2. 
קבל את הדיווחים הכיתתיים
והיכנס לחדר השליטה/המצב
האטום.
3. 
המשך לפעול עפ"י הנחיות
המנהל.
4. 
 
אירוע חומ"ס - כללי
התייצב לפני המנהל ופעל לפי
הנחיותיו.
1. 
סייע למנהל ככל שתידרש ובפיקוח על
ביצוע כל בעלי התפקידים.
2. 
בהעדר המנהל או מי שממלא את
מקומו בבית הספר - בצע את כל
התפקידים המוטלים על המנהל.
3. 

פינוי בית הספר
סייע למנהל ב"הנעת" תכנית
הפינוי.
1. 
ודא את פריסת הצוותים ורוץ
לשטח הפינוי המיועד.
2. 
קלוט את הכיתות וודא את
ישיבתן במקום המיועד.
3. 
ודא את קבלת הדיווח על גמר
סריקת שטח בית הספר.
4. 
סייע למנהל בפיקוח על הפעילות
בשטח הפינוי.
5. 
סייע בביצוע המתחייב, עפ"י
הנחיות המשטרה ו/או הרשות
המקומית.
6. 
 
כניסה למקלטים/למרחבים המוגנים
סייע למנהל במילוי תפקידיו.
1. 
ודא את פתיחת המקלטים ואת
פריסת הסדרנים.
2. 
עקוב אחר הכניסה למקלטים ופקח
עליה.
3. 
ודא את סיום ביצוע הסריקות.
4. 
רכז את הדיווחים הכיתתיים ודווח
למנהל.
5. 
חבור למנהל ופעל לפי הנחיותיו.
6. 
היכנס למקלט המיועד לך.
7. 


דף מטלות וסדר פעולות
סגן המנהל


הסתגרות בחדרים אטומים
סייע בכל הנדרש.
1. 
אם אתה אחראי מבנה/בניין - פקח על
מהלך ביצוע ההסתגרות.
2. 
 
אירוע חומ"ס - כללי
התייצב לפני המנהל וסייע בכל
הנדרש.
1. 
בהעדר המנהל בצע את כל
התפקידים המוטלים עליו.
2. 

פינוי בית הספר
סייע בכל הנדרש.
1. 
אם אתה אחראי מבנה/בניין - פקח על
מהלך הפינוי של כיתות המבנה.
2. 
 
כניסה למקלטים/למרחבים המוגנים
סייע בכל הנדרש.
1. 
אם אתה אחראי מבנה/בניין -
פקח על מהלך הירידה למקלטים.
2. 


דף מטלות וסדר פעולות
מזכירות בית הספר

הסתגרות בחדרים אטומים
השמעת האות המוסכם
1. 
הפעלה וסיוע עפ"י הצורך
2. 
הסתגרות בחדר האטום שנקבע
לכך מראש ואטימת החדר לפי
הצורך.
3. 
 
אירוע חומ"ס - כללי
השמעת האות המוסכם, לפי הנחיות
המנהל או עוזר המנהל לביטחון
1. 
ביצוע ההנחיות של המנהל ושל עוזר
המנהל לביטחון
2. 
קבלת דיווחים והודעות והעברתם
ליעדם.
3. 

פינוי בית הספר
השמעת האות המוסכם
1. 
הפעלה וסיוע לפי הצורך
2. 
התפנות לשטח הפינוי לאחר סיום
הסריקות.
3. 
 
כניסה למקלטים/למרחבים המוגנים
השמעת האות המוסכם
1. 
הפעלה וסיוע לפי הצורך
2. 
ירידה למקלט המיועד, לאחר כניסת
התלמידים למקלטים וסיום
הסריקות.
3. 


דף מטלות וסדר פעולות
אחות בית הספר


הסתגרות בחדרים אטומים
כוננות למתן עזרה ראשונה לנפגעים, עד
לסיום כניסת התלמידים לחדרים
האטומים
1. 
כניסה לחדר האטום המיועד לכך מראש.
2. 
 
אירוע חומ"ס - כללי
הוצאת ציוד העזרה הראשונה
לצוות העזרה הראשונה (ע"ר)
1. 
כוננות למתן עזרה ראשונה
לנפגעים
2. 
פעילות לפי הנחיות המנהל
או עוזר המנהל לביטחון.
3. 

פינוי בית הספר
כוננות למתן עזרה ראשונה לנפגעים עד
לסיום ביצוע הסריקות
1. 
התפנות לשטח הפינוי
2. 
מתן עזרה ראשונה לפי הצורך.
3. 
 
כניסה למקלטים/למרחבים המוגנים
כוננות להגיש עזרה ראשונה
עד לגמר ביצוע הסריקות
1. 
כניסה למקלט המיועד
2. 
מתן עזרה ראשונה לפי
הצורך.
3. 


דף מטלות וסדר פעולות
השרת/אב הבית


הסתגרות בחדרים אטומים
פתח במהירות את החדרים
המיועדים להסתגרות (אם
הם לא בשימוש).
1. 
סייע ככל שתידרש.
2. 
היכנס לחדר האטום המיועד
לך.
3. 
 
אירוע חומ"ס - כללי
פעל לפי הנחיות המנהל או עוזר המנהל
לביטחון.
1. 
נתק את זרם החשמל (אם יש צורך בכך)
לפי ההוראות שתקבל ורק אחרי סיום
ההתפנות או ההסתגרות.
2. 
סייע בכל הנדרש.
3. 

פינוי בית הספר
פתח את השערים לפי
הצורך.
1. 
בגמר הסריקות - נתק את
זרם החשמל הכללי.
2. 
סייע ככל שתידרש.
3. 
התפנה לשטח הפינוי.
4. 
 
כניסה למקלטים/למרחבים המוגנים
פתח במהירות את דלתות המקלטים.
1. 
נתק את זרם החשמל (אם יש צורך בכך),
פרט לחשמל במקלטים.
2. 
סייע ככל שתידרש.
3. 
בגמר הסריקות היכנס למקלט המיועד.
4. 


דף מטלות וסדר פעולות
השומר/ים


הסתגרות בחדרים אטומים
הישאר במקומך עד לסיום הסריקה.
1. 
נעל את השערים.
2. 
היכנס לחדר האטום המיועד.
3. 
 
אירוע חומ"ס - כללי
פתח את השערים והמתן
להוראות.
1. 
סייע ככל שתידרש.
2. 

פינוי בית הספר
פתח את השערים והישאר במקומך עד
לסיום הסריקות.
1. 
התפנה לשטח הפינוי.
2. 
אבטח את שטח הפינוי.
3. 
סייע ככל שתידרש.
4. 
 
כניסה למקלטים/למרחבים
המוגנים
הישאר במקומך עד גמר
הסריקות.
1. 
נעל את השערים.
2. 
היכנס למקלט המיועד.
3. 


דף מטלות וסדר פעולות
המורה האחראי לצוות הסדרנים


הסתגרות בחדרים אטומים
פקח על פריסת הצוות
לפי התכנית.
1. 
בגמר הסתגרות
התלמידים ודא את
ביצוע הסריקות.
2. 
רכז את הצוות והכנס
אותו לחדר המיועד.
3. 
 
אירוע חומ"ס - כללי
התייצב במקום המוסכם וחבור עם הצוות.
1. 
קבל הנחיות והפעל את הצוות בהתאם.
2. 
פרוס את הצוות בהתאם לתכנון, לפי התכנית
המופעלת - כניסה לחדרים אטומים/ירידה
למקלטים/פינוי (לפי השטח שמתפנים אליו).
3. 
פקח על פעילות הצוות, ובכלל זה ביצוע
הסריקות.
4. 
בגמר הסריקות רכז את הצוות והובל אותו
לחדר/למקלט/לשטח הפינוי.
5. 

פינוי בית הספר
פרוס את הצוות לפי
התכנית (לפי השטח
שהפינוי מתבצע אליו).
1. 
ודא את סריקת שטח
ביה"ס.
2. 
רכז את הצוות והובל
אותו לשטח הפינוי.
3. 
הפעל את הצוות לפי
תכנית הפריסה בשטח
הפינוי.
4. 
 
כניסה למקלטים/למרחבים המוגנים
פרוס את הצוות בהתאם לתכנית הירידה
למקלטים.
1. 
בגמר הירידה למקלטים ודא את ביצוע הסריקות.
2. 
רכז את הצוות והכנס אותו למקלט המיועד.
3. 


דף מטלות וסדר פעולות
המורה האחראי לצוות כיבוי אש


הסתגרות בחדרים אטומים
פרוס את הצוות לפי התכנית במצב של
הסתגרות בחדרים.
1. 
פעל לפי ההנחיות שתקבל.
2. 
 
אירוע חומ"ס - כללי
חבור עם הצוות והמתן
להוראות.
1. 
פעל והתנהג לפי ההנחיות
הניתנות לכלל ביה"ס.
2. 

פינוי בית הספר
פרוס את הצוות לפי המקומות
המתוכננים, בהתאם לשטח הפינוי
שמתפנים אליו.
1. 
בגמר התפנות הכיתות רכז את הצוות
והושב אותו במקום המתוכנן.
2. 
הפעל את הצוות לפי הצורך.
3. 
 
כניסה למקלטים/למרחבים המוגנים
פרוס את הצוות במקומות
המתוכננים.
1. 
בגמר הסריקה רכז את הצוות
והכנס אותו למקלט/ים
המיועד/ים.
2. 


דף מטלות וסדר פעולות
המורה האחראי לצוות עזרה ראשונה


הסתגרות בחדרים אטומים
פרוס את הצוות לפי התכנית במצב של
הסתגרות בחדרים.
1. 
פעל לפי ההנחיות שתקבל.
2. 
 
אירוע חומ"ס - כללי
חבור עם הצוות והמתן
להוראות.
1. 
פעל והתנהג לפי ההנחיות
הניתנות לכלל ביה"ס.
2. 

פינוי בית הספר
פרוס את הצוות לפי המקומות
המתוכננים, בהתאם לשטח הפינוי
שמתפנים אליו.
1. 
בגמר ההתפנות של הכיתות רכז את
הצוות והושב אותו במקום המתוכנן.
2. 
הפעל את הצוות לפי הצורך.
3. 
 
כניסה למקלטים/למרחבים המוגנים
פרוס את הצוות במקומות
המתוכננים.
1. 
בגמר הסריקה רכז את הצוות
והכנס אותו למקלט/ים
המיועד/ים.
2. 


דף מטלות וסדר פעולות
המורה האחראי למקלט/לחדר האטום/לשטח הפינוי


הסתגרות בחדרים אטומים
רוץ לחדר שאתה ממונה עליו.
1. 
פקח על כניסת הכיתות
המיועדות להסתגר בחדר זה.
2. 
הוצא את ציוד האיטום, הורה
על איטום החדר ופקח עליו.
3. 
בצע את בדיקת נוכחות
התלמידים לפי הרשימות
השמיות המוכנות.
4. 
 
אירוע חומ"ס - כללי
פעל לפי ההנחיות שתקבל או לפי המתחייב
מהתכנית המופעלת.
 

פינוי בית הספר
רוץ לשטח הפינוי והמתן
לכיתות.
1. 
קלוט את הכיתות והושיבן לפי
תכנית הישיבה בשטח הפינוי.
2. 
הנחה את המורים לבצע פעילות
להפעלת התלמידים.
3. 
פעל בהמשך לפי הוראות המנהל
או עוזר המנהל לביטחון.
4. 
 
כניסה למקלטים/למרחבים המוגנים
התייצב בפתח המקלט שאתה ממונה
עליו.
1. 
ודא כניסה מסודרת למקלט.
2. 
ודא את ישיבת הכיתות במקלט לפי
תכנית הישיבה המתוכננת.
3. 
ודא את כניסת הצוותים הייעודיים.
4. 
בצע את בדיקת נוכחות התלמידים לפי
הרשימות השמיות המוכנות.
5. 
הפעל את תכנית הפעילות לפי כיתות
או לפי תכנית מרוכזת.
6. 
דווח על גמר ההסתגרות
במקלט/במרחב המוגן.
7. 


דף מטלות וסדר פעולות
המורה הנמצא בכיתה בשעת האירוע


הסתגרות בחדרים אטומים
ארגן במהירות את הכיתה בשני
טורים.
1. 
ודא כי כל התלמידים נמצאים ולא
נותר אף אחד בכיתה.
2. 
קח עמך את יומן הכיתה כדי לוודא
שכל תלמידי הכיתה הגיעו/נמצאים
בחדר האטום/במקלט/בשטח הפינוי.
3. 
הובל את הכיתה במהירות לעבר
החדר המיועד, לפי התכנון.
4. 
הכנס את התלמידים לחדר, באישור
המורה האחראי במקום.
5. 
הושב את התלמידים במקום
המיועד.
6. 
בצע בדיקה של נוכחות התלמידים.
7. 
 
אירוע חומ"ס - כללי
קח עמך את יומן הכיתה כדי לוודא
שכל תלמידי הכיתה הגיעו/נמצאים
בחדר האטום/במקלט/בשטח הפינוי.
1. 
פעל לפי ההנחיות שתינתנה.
2. 

פינוי בית הספר
פעל בהתאם להוראות להסתגרות בחדרים
אטומים.
 
 
כניסה למקלטים/למרחבים המוגנים
פעל בהתאם להוראות להסתגרות בחדרים
אטומים.
 


13.8 ההתנהגות באירוע חומ"ס בתוך בית-הספר
א. כללי

במעבדות בתי-הספר קיימים חומרים כימיים שונים, חלקם בעלי פוטנציאל
סיכון כגון רעילות, דליקות, קרוזיביות, ריאקטיביות במגע עם מים ועוד. לרוב
כל מעבדה בבית-ספר מחזיקה מגוון רחב של חומרים כימיים לצרכיה, אם-כי
בכמויות קטנות יחסית.
 
1) 
אם מתרחש אירוע בלתי מבוקר שמעורבים בו חומרים אלה, הדבר עלול לגרום
לסיכון ממשי ומיידי לאנשים בקרבת האירוע, ולעתים אף לאנשים נוספים
בתחום בית-הספר ומחוצה לו.
2) 
המטרה
מטרת ההוראות בסעיף זה היא לתת מענה לאירועי חומ"ס (חומרים מסוכנים)
המתרחשים בתוך תחומי בתי-הספר ולהבהיר את סדר הפעולות מרגע גילוי האירוע או
התקרית.
ג. השיטה
דיווחי שגרה
כל בית-ספר המאחסן או המשתמש בחומרים כימיים יעביר דיווח פעם בשנה
לשני גורמים ברשות המקומית:  
1) 
לרכז חומרים מסוכנים ביחידה לאיכות הסביבה  -   
לראש ענף בטיחות תלמידים באגף החינוך.
-   
הדיווח יכלול את הסעיפים האלה:  2) 
סוגי החומרים, הכמויות המרביות, סוג האריזה, צורת האחסון  (א)   
שמות האחראים בבית-הספר על חומרים כימיים, ובכלל זה טלפונים בבית
(ב)   
אמצעי המיגון בבית-הספר ואמצעי הספיגה והנטרול הזמינים (כולל חול)  (ג)   
דפי מידע עבור כל החומרים הכימיים המצויים בבית-הספר.
 
(ד)   
דיווחי חירום  3) 
גילוי אירוע חומ"ס המתרחש בשטח בית-הספר נעשה בדרך כלל על ידי
מורי בית הספר או על ידי תלמידיו.
 
(א)   
הגורם שיש להעביר אליו את ההודעה הוא המוקד העירוני. במידת האפשר
רצוי ליידע במקביל את היחידה לאיכות הסביבה. המוקד העירוני יזעיק
לפי הצורך (לאחר התייעצות עם גורמי איכות הסביבה) גורמי חוץ אחרים,
כגון מכבי אש, מד"א ומשטרה וגורמים עירוניים נוספים.
 
(ב)   
להלן סדר הפעולות מרגע הגילוי של אירוע חומ"ס:  4)   
העברת הודעה מיידית למוקד העירוני. בזמן הדיווח רצוי לציין
פרטים רבים ככל האפשר, כגון מהי בדיוק התקרית, מהו סוג החומר
הכימי המעורב בתקרית, האם יש ריח חריף באוויר והאם יש נפגעים.
(א)   
זימון כוח אדם בית-ספרי. לאחר העברת הדיווח הראשוני יש לזמן
לשטח את האחראים על החומרים הכימיים בבית-הספר, וכן את איש
האחזקה או את שרת בית הספר (למטרות סיוע לוגיסטי). יש ליידע
את מנהל בית-הספר ואת אגף החינוך בעירייה על התקרית.
 
(ב)   
הרחקת כל האנשים משטח האירוע. מרגע גילוי האירוע והעברת
הדיווחים ידאג הגורם שגילה את האירוע מיידית להוצאת האנשים
השוהים בחדר שבו אירע האירוע או אירעה התקרית.
 
(ג)   
התמגנות בציוד מגן אישי. אם האחראי על הכימיקליים בבית הספר
(או כל גורם אחר) ירצה לבדוק את חומרת האירוע או התקרית
במוקד שבו הם קרו, עליו להתמגן בציוד מגן אישי. בשום פנים אין
להמשיך ולשהות בחדר שבו התרחש האירוע ללא ציוד מגן אישי.
 
(ד)   
גילוי וזיהוי (גו"ז), הערכת הסיכונים והנחיות לטיפול. פעולות גו"ז
תתבצענה על ידי אנשי איכות הסביבה המוסמכים לכך בלבד. לאחר
ביצוע הערכת סיכונים ראשונית יינתנו על ידי אנשי איכות הסביבה
הנחיות לטיפול באירוע, וכן (במידת הצורך) הנחיות לפינוי או כללי
התנהגות אחרים.
 
(ה)   
ביצוע טיפול פיזי במוקד האירוע. ביצוע הטיפול הפיזי במוקד האירוע
ייעשה בהנחיית אנשי איכות הסביבה על ידי הכוח הבית-ספרי או על
ידי כוח אחר. במידת הצורך יוזמנו לשם כך אנשי שירותי הכיבוי.
פעולות במוקד האירוע, אשר נועדו להביא לחיסולו, יכולות לכלול
פעולות של ספיגה (באמצעות חול או חומר סופג משופר וייעודי),
איסוף, נטרול, כיסוי, שאיבה, מיהול, פינוי ועוד.
 
(ו)   
סיום האירוע וחזרה לשגרה. לאחר ביצוע גו"ז והערכת סיכונים
חוזרת עם תום הטיפול במוקד האירוע תועבר הנחיה לבית-הספר על
ידי אנשי איכות הסביבה על תום האירוע ועל החזרה לשגרה.
 
(ז)   


13.9 נספח לנוהל 13
רשימת הציוד הנחוץ לבית הספר לצורך הטיפול באירוע חומ"ס
ציוד מיגון
(לבית הספר)
מסכת גז - 2
1. 
פילטר למסכה - 1
2. 
בגד מגן (חד פעמי) - 2
 
3. 

ציוד לאיטום (עבור כל כיתה)
סרט דביק שקוף - 10 גלילים
1. 
סרט דביק רגיל - 5 גלילים
2. 
ניילון - 10 מ"ר
3. 
סחבת רצפה - 1
4. 
דלי מים - 1
 
5. 

ציוד כללי (עבור כל כיתה)
דלי לעשיית צרכים - 1
1. 
נייר שירותים - 5 גלילים
2. 
מכל עם מי שתייה (20 ליטר) - 1
3. 
כוסות חד-פעמיים - 50
4. 
רדיו טרנזיסטור - 1
5. 
מגפון - 1
 
6. 

קשר (לחדר שליטה/מצב)
פלאפון או אינטרקום.נוהל 14: הפעלת בני נוער ברשות המקומית בשעת חירום
14.1 כללי
משרד העבודה והרווחה נושא באחריות ממלכתית להכוונת כוח-אדם למשימות שעת
חירום, לרבות בני נוער ומתנדבים.

14.2 תחומי הטיפול העיקריים ברשות המקומית
תכנון הפעלת בני נוער למשימות הרשות המקומית בשעת חירום הוא באחריות
הממונה על כוח אדם ברשות המקומית, בתיאום עם הממונה על החינוך (אשר
בידיו נמצאים המידע והנתונים אודות התלמידים) ועם היחידה לכוח אדם
בשעת חירום.
 
א. 
הממונה על כוח אדם ברשות המקומית רשאי לתכנן משימות לביצוע על ידי בני
נוער עבור הרשות המקומית בשעת חירום בתנאים אלה:  
ב. 
לא ייגרם סיכון כלשהוא לבני הנוער בזמן ביצוע המשימה או בהמשך,
כתוצאה מביצועה;
 
1.   
הפעילות בביצוע המשימה מתאימה ואינה עומדת בסתירה לכל הוראה,
תקנה או חוק כלשהם שעניינם עבודת בני נוער.
 
2.   
אלה תחומי הפעילות של בני נוער ברשות המקומית:  ג. 
שירותים חברתיים ואישיים - מתן סיוע לאוכלוסייה נזקקת בתיאום עם
האגף/המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית
 
1.   
מערכת החינוך - מתן סיוע לגני ילדים, לבתי-ספר, למוסדות חברה וקהילה,
למתנ"סים וכו'
 
2.   
מערכת פס"ח - מתן סיוע במרכזי פינוי ובמרכזי קליטה.
 
3.   
14.3 הפעלת בני נוער ברשות המקומית
אלה פעולות הממונה על כוח אדם ברשות המקומית:  א. 
הממונה יטפל בכל הקשור להפעלת בני נוער ברשות המקומית על בסיס
התנדבותי ויבצע את כל הפעולות המתחייבות להפעלתם על בסיס זה
(רישום, הסעות, כלכלה, ביטוח וכיו"ב).
 
1.   
הממונה ליחידה לכוח אדם בשעת חירום או לנציג כוח אדם בוועדת המל"ח
המחוזית, כאשר יידרש, על הפעלת בני נוער ברשות המקומית כדי לאפשר
קבלת תמונת מצב אמיתית של פעולת כל מקורות כוח האדם המופעלים
ברשות המקומית.
 
2.   
בשעת חירום יפנה הגורם ברשות המקומית המבקש להסתייע בבני נוער את
בקשתו לממונה על כוח אדם ברשות המקומית. הממונה על כוח האדם יפעל
כמיטב יכולתו לסייע לגורם הפונה ויתאם את הפעלת בני הנוער עם הגורמים
השונים ברשות המקומית הקשורים בהפעלה זו.
 
ב. 
הממונה על כוח אדם יפנה עם ריכוז הדרישות לממונה על החינוך ברשות
המקומית, והוא יקבע את מקורות הקצאת בני-הנוער (ביה"ס וכיתה/כיתות).
 
ג. 
עם קבלת הבקשה יפנה נציג הרשות המקומית למנהל בית הספר או לנציגו בשעת
חירום ויציג לפניו את בקשת הרשות המקומית.
 
ד. 
עם קבלת אישור בית הספר יופנה נציג הרשות המקומית לכיתה/לכיתות
המיועדת/דות לתגבור.
 
ה. 
הממונה על כוח אדם או נציג מטעמו ייתן הסבר לפי הצורך בבית הספר על מהות
העבודה בשעת חירום.
 
ו. 
לפני יציאת בני הנוער למקום התייצבותם תוכן רשימה שמית שעותק שלה
יישאר בבית הספר (הרשימה תכלול את הפרטים האלה: מספר ת"ז, שם פרטי
ושם משפחה, כתובת ומס' טלפון).
 
ז. 
נציג הרשות המקומית ישאיר בבית הספר את פרטיו ואת מספר הטלפון שלו לשם
שמירה על קשר.
 
ח. 
מלווה מטעם בית הספר ומלווה מטעם הרשות המקומית יתלוו אל התלמידים עד
הגעתם למקום התגבור.
 
ט. 
נציג הרשות המקומית יהיה אחראי על התלמידים עד גמר עבודתם וידאג לכל
מחסורם.
 
י. 
בסוף כל יום ידווח האחראי על התלמידים לממונה על כוח אדם ולממונה על
החינוך ברשות המקומית על מספר התלמידים המתנדבים ועל מהות העבודה
באותו יום.
 
יא. 
נציג הרשות המקומית ידאג לפני צאת הכיתה מבית הספר/ממקום הריכוז למלא
טופס "הפניה למתנדב" לכל בני הנוער.
 
יב. 
14.4 סיום העסקת נוער מתנדב
הפסקת העסקת הנוער המתנדב יכולה להיות בעקבות ביטול הכרזת
מצב-החירום במשק או בגמר הצורך בהעסקתו/בסיום המשימות.
 
א. 
מנהל המחלקה המעסיקה את הנוער יודיע לממונה על החינוך ולממונה על כוח
אדם ברשות המקומית על סיום העסקת הנוער ועל שחרורם לבתיהם/לבתי הספר
(עפ"י שעת השחרור).
 
ב. 
הממונה על החינוך יודיע לבית הספר הנוגע בדבר על הפסקת ההתנדבות,
והממונה על כוח אדם ידווח על שחרור/הפסקת ההתנדבות ליחידה לכוח אדם
בשעת חירום ולוועדת המל"ח המחוזית.
 
ג. 
14.5 תכנון משימות ברשות המקומית בשעת חירום לביצוע בידי בני נוער
הנתונים ירוכזו בטבלה כדוגמת זו שלהלן (טבלה זו תצורף לתיק תכנון כוח אדם
לשעת חירום ולתיק נתונים ותכנון מערכת החינוך לשעת חירום ברשות
המקומית):

טבלת תכנון משימות בני נוער ברשות המקומית

בני הנוער המתוכננים לתגבור  מקום 
התגבור
כמות בני נוער 
הנדרשים למשימה
המשימה 
בשע"ח
מס' ס' 
סה"כ  בנות  בנים 
             
          סה"כ בני נוער
ברשות המקומית
 
א. 
תכלית הטבלה היא לשקף ולרכז את עיקרי התכנון להפעלת בני נוער ברשות
המקומית בשעת חירום.
 
ב. 
הממונה על כוח האדם ברשות המקומית יכין את הטבלה ואת נתוניה בשיתוף
ובתיאום עם הגורמים ברשות המקומית המבקשים להסתייע בבני נוער ובשיתוף
עם הממונה על החינוך ברשות המקומית (העתק הטבלה יימצא בתיק התכנון,
"חינוך בשע"ח ברשות המקומית").
 
ג. 
נוהל 15: הדרכת חיילים מדריכי אוכלוסייה לשעת חירום (מאלש"חים) במוסדות
חינוך
15.1 כללי
פיקוד העורף מפעיל חיילים מדריכי אוכלוסייה לשעת חירום (מאלש"חים)
במוסדות החינוך ללימוד נושא ההתגוננות האזרחית ולביצוע ביקורות בהתאם
להנחיות המטה הכללי ובתיאום עם משרד החינוך.
 
א. 
נוהל זה בא להשלים את הנוהל של פיקוד העורף ולהנחות את מנהלי מוסדות
החינוך בפעולות שיש לבצע בבית הספר כדי לסייע לנציגי הפיקוד בתכנון
ובארגון נכון של ההדרכות והביקורות.
 
ב. 
15.2 העקרונות להפעלת המאלש"חיות
פיקוד העורף אחראי להכנת אוכלוסיית המדינה לקראת שעת חירום, ובמסגרת
זאת גם להכנת התלמידים במוסדות החינוך.
 
א. 
פיקוד העורף יפעל תוך שיתוף פעולה עם משרד החינוך.
 
ב. 
ביצוע ההדרכות והביקורות ייעשה בתיאום בין מחוזות פיקוד העורף - קציני
האוכלוסייה המחוזיים - לבין הקב"טים/האחראים המחוזיים על מל"ח ועל שעת
חירום.
 
ג. 
15.3 הנושאים המועברים על ידי המאלש"חים במוסדות החינוך
הפרויקט כולל העברת 8 שיעורים לכיתות ה'-ו' - סך הכול 8 שעות לימוד - לפי
הפירוט הזה:
 
א. 
הגדרת נושא שעת חירום / מצבי חירום  1)   
רעידת אדמה  2)   
מיפוי סיכונים  3)   
חומר לחימה כימי (חל"ב) חל"ך (חומר לחימה ביולוגי)  4)   
ערכת מגן - מיגון אישי  5)   
מרחבים מוגנים  6)   
תכנית חירום משפחתית  7)   
הדרכה באמצעות מחשב.
 
8)   
לכיתות ח' ו-ט' יועברו אותם נושאים במשך 3 שעות בלבד.
 
ב. 
15.4 הנחיות לתכנון ולפעולה
התכנית להדרכה מיועדת לכיתות ה'-ו' בכל סוגי בתי הספר הקיימים, ובכלל זה
מגזר המיעוטים.
א. 
התכנית תיבנה ברמה מחוזית על ידי קצין אוכלוסייה מחוזי של צה"ל
והקב"ט/האחראי המחוזי על שע"ח של המשרד ובשיתוף עם קב"ט מוסדות
החינוך של הרשות המקומית, בהתאם לטבלה שלהלן:

תכנית הדרכת מוסדות חינוך במחוז
מס' שעות 
ההדרכה
בביה"ס
מס' ימי 
ההדרכה
בביה"ס
תאריכי ההדרכה  מספר הכיתות  שם 
ביה"ס
שם 
הרשות
חודש 
עד  מ-  ו'  ה' 
                 
                 
 
ב. 
יש ליידע את מנהלי בתי הספר בסוף חודש אוגוסט על המועדים המתוכננים
להדרכה בבית הספר.
 
ג. 
יש לבצע תיאום פיזי בבית הספר חודש לפני תחילת הפעילות.
 
ד. 
יש לקיים מעקב ממוחשב שוטף חודשי אחר ביצוע ההדרכה במוסדות החינוך
לפי הטבלה שלהלן:

סה"כ מס' 
התלמידים
שהודרכו
מספר הכיתות 
שהודרכו בפועל
מספר הכיתות 
המתוכנן
תאריכי ההדרכה 
בביה"ס
השם  הרשות
ו'  ה'  ו'  ה'  עד  מ- 
                 
                 
 
ה. 
לפני הדרכת התלמידים תיערך הדרכה לסגל ההוראה של בית הספר למשך
כשעה ושלושים דקות, אחרי הצהריים, במהלך השבועיים שלפני ההדרכה
לתלמידים באותו מוסד חינוכי.
 
ו. 
בזמן הדרכת התלמידים חובה על המחנך/המורה האחראי להימצא בכיתה.
 
ז. 
השיעור בנושא מרחבים מוגנים יועבר במקלט בית הספר.
 
ח. 

15.5 ביקורות במוסדות החינוך
אלה מטרות הביקורת שתיערך פעם בשנה בכל בית ספר:  א. 
לקבל תמונת מצב מקצועית עדכנית על כלל בתי הספר בנושאי התגוננות
לשעת חירום
 
1.   
לשמש בסיס עבודה לקמ"חים (קציני מוסדות חינוך של צה"ל) להמשך
ביצוע ביקורות על ידם
 
2.   
להעביר אינפורמציה מקצועית לרשות המקומית ולמנהלי בתי הספר על
בסיס ביקורות אלו כדי שהבעיות תטופלנה.
 
3.   
אלה הנושאים שיבוקרו על ידי המאלש"חים:  ב. 
תיק הביטחון המוסדי  1.   
המקלטים/המרחבים המוגנים  2.   
ציוד החירום.
 
3.   
לאחר בניית תכנית הביקורות ושיבוץ כלל בתי הספר במחוז/בעורף תאושר
התכנית ותופץ לידיעת מנהלי בתי הספר על ידי הקב"טים המחוזיים, דרך
הקב"טים ברשויות.
 
ג. 
כחודש מראש יתואם תאריך הביקורת טלפונית על ידי קצין מאלש"חים מול
מנהל בית הספר והעב"ט. סיכום התיאום יועבר לידיעת קב"ט מוסדות החינוך
של הרשות הרלוונטית.
 
ד. 
המאלש"ח ימלא דו"ח ביקורת ב-3 עותקים (ראה נספח לנוהל זה) וישאיר עותק
שלו למנהל בית הספר.
 
ה. 
הדו"ח ייבדק על ידי קצין אוכלוסייה, שיזמן את הקמ"ח המחוזי פעם בחודש
לבדיקת כלל הדוחות ולהכנת תכנית ביקורות קמ"חים בהתאם. במקביל יועבר
עותק שלישי לקב"ט המחוזי.
 
ו. 
הקב"ט המחוזי יעדכן את אגף/מחלקת החינוך ואת קב"ט הרשות המקומית על
ממצאי הביקורות בהתאם.
 
ז. 
15.6 נספח לנוהל 15
דו"ח ביקורת מאלש"ח בבית ספר
תאריך הביקורת
המחוז
שם הרשות שם בית הספר
סמל המוסד כתובת בית הספר
טלפון סוג בית הספר מס' התלמידים מס' הכיתות
שם המנהל שם העב"ט


בדיקת תיק הביטחון המוסדי
1. 

הערות  הציון*  נושא הבדיקה 
  1  2  3  4  נתוני יסוד של המוסד 
  1  2  3  4  בעלי תפקידים במוסד 
  1  2  3  4  בעלי תפקידים ברשות המקומית 
  1  2  3  4  בעלי תפקידים במחוז החינוך 
  1  2  3  4  בעלי תפקידים בעורף (צה"ל) 
  1  2  3  4  שירותים חיוניים 
  1  2  3  4  שיבוץ צוותי חירום בבית הספר 
  1  2  3  4  שיבוץ תלמידים בוגרים לעזרה לכיתות הנמוכות 
  1  2  3  4  תכנון הפעילות השנתית 
  1  2  3  4  רישום ביצוע התרגילים 
  1  2  3  4  רישום פעילות ההדרכה למורים ולתלמידים 
  1  2  3  4  תכנון הפינוי של בית הספר 
  1  2  3  4  פעילות צוותי הכוננות 
  1  2  3  4  מתקנים ועזרי ביטחון 
  1  2  3  4  מקלטים/מרחבים מוגנים 
  1  2  3  4  תכנון לימודים בשע"ח 
  1  2  3  4  תכנון העברת אוכלוסיית המוסד למקלטים/ 
למרחבים המוגנים
  1  2  3  4  פריסה ומיקום של צוותי החירום 
  1  2  3  4  סריקות 
  1  2  3  4  כ"א - נתונים כלליים 
  1  2  3  4  פרטים אישיים של פטורי גיוס 
  1  2  3  4  תכנון קבלת תגבור כ"א בהוראה 
  1  2  3  4  תכנון הפעלת גדנ"עים 
  1  2  3  4  תכנון פיזור בית ספר אזורי ולימוד ביישובים 
  1  2  3  4  אופן מילוי התיק 
סה"כ ניקוד


* סמן את הציון המתאים, לדעתך.


בדיקת ציוד החירום
הערות  הציון*  הציוד הנבדק 
   
5
 
10
 
15
 
20
 
25
א. ציוד כיבוי האש 
עמדות בחצר
  5  10  15  20  25  עמדות בקומות 
  5  10  15  20  25  עמדות במקלטים 
   
5
 
10
 
15
 
20
 
25
ב. ציוד העזרה הראשונה 
תיקים ואלונקות

סה"כ ניקוד
 
2. 
בדיקת המקלטים (יש למלא טופס עבור כל מקלט הקיים בבית הספר)  3. 
סוג: מקלט/מרחב מוגן / כיתה ביטחונית  א.   
מיקום: 1. עילי 2. תת קרקעי 3. דו מפלסי  ב.   
שימוש כדו תכליתי  ג.   
שטח מיועד למס' תלמידים  ד.   
מצב המקלט (סמני במקום המתאים):
 
ה.   
הערות  לא*  
תקין
תקין*  
בחלקו
תקין*  תיאור המרכיב  מס' 
סי'
   
-
 
2
 
5
נושא כללי 
רטיבות/חדירת מים
 
1
  -  2  5  פתחים, כניסות ויציאות החירום  2 
  -  2  5  תאורה  3 
  -  2  5  תאורת חירום  4 
  -  2  5  ברזים/כיורים  5 
  -  2  5  מערכת אינסטלציה, שירותים עילי/תחתי  6 
  -  2  5  משאבה חשמלית (ליד בור ניקוז)/משאבה
ידנית
 
7 
  -  2  5  מדרגות/מעקה  8 
  -  2  5  שקע טלפון  9 
  -  2  5  שקע טלוויזיה  10 
  -  2  5  ניקיון כללי במקלט  11 
  -  2  5  ציוד/ריהוט 
מכלי מים
12 
  -  2  5  סימון ושילוט במקלט ובדרכי הגישה  13 
  -  2  5  חומר לימודים להעסקת התלמידים  14 
  -  2  5  הסבה לדו תכליתי  15 
  -  2  5  אמצעי אוורור/ונטות  16 
  -  2  5  מצב הריצוף  17 
  -  2  5  תקרה אקוסטית (יש/אין)  18 
  -  2  5  צבע בקירות  19 
  -  2  5  סידורי נעילה במקלט  20 

סה"כ ניקוד


* סמן את הציון המתאים, לדעתך.
סיכום הביקורת  4. 
הציון של בדיקת תיק הביטחון המוסדי:  א.   
הציון של בדיקת ציוד החירום:  ב.   
הציון של בדיקת המקלטים:
מקלט
מקלט
מקלט
מקלט
 
ג.   
הערות כלליות של המבקר - התרשמות כללית
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
 
5. 

פרטי המבקר
 
_______________
חתימה
______________
שם פרטי
____________
שם משפחה
 
אישור הקלדה במחשב
_______________
חתימה
______________
שם פרטי
____________
שם משפחה
6. נוהל 16: פינוי בית ספר בשעת חירום/במצב חירום לצורך קליטת אוכלוסייה מפונה
16.1 מבוא
יש מצבי חירום המחייבים פינוי אוכלוסייה רבה למרכזי קליטה שונים בארץ.
מרכזי הקליטה המתוכננים כיום אינם נותנים מענה לקליטת מאות אלפי איש חסרי
קורת גג, ומשרד הפנים, הממונה על קליטת אוכלוסייה מפונה, מנסה לאתר מקומות
נוספים שישמשו מרכזי קליטה.
משרד החינוך אישר למשרד הפנים/לראשות פס"ח (פינוי, סעד וחללים) לתכנן בכל
רשות מקומית כמה בתי-ספר, בהתאם לגודלה של הרשות, שישמשו מרכזי קליטה
לאוכלוסייה מפונה בשעת חירום/במצבי חירום.


16.2 הנחיות לקביעת בית-הספר כמרכז קליטה
קביעת בית-הספר כמרכז קליטה תבוצע על ידי הרשות המקומית, בתיאום עם
רשות פס"ח במשרד הפנים ועם מנהל בית-הספר.
 
א. 
ברשויות גדולות יש לשאוף שבית-הספר שייקבע כמרכז קליטה יהיה על-יסודי.
 
ב. 
הרשות המקומית אחראית על קליטת האוכלוסייה המפונה בבית-הספר ועל
הטיפול השוטף בה.
 
ג. 
יש לוודא שכמות המבנים בבית-הספר תתאים לקליטת 500 איש לפחות.
 
ד. 
אלה המתקנים שיועמדו לרשות האוכלוסייה המפונה (הנקלטת):  ה. 
כיתות הלימוד (לא כולל חדרי מעבדה ומחשב)  1)   
אולמות ספורט  2)   
מתקני שירותים  3)   
משרד אחד עם אפשרות התחברות לטלפון ולפקס'.
 
4)   
עובדי הרשות של אותו בית-ספר יפעלו על פי הנחיית הרשות המקומית.
 
ו. 
יש לשאוף שבית-הספר שייבחר לשמש מרכז קליטה יהיה במיקום שיאפשר את
פיזור התלמידים לבתי-ספר קרובים בעת חידוש הלימודים או במשמרת שנייה.
 
ז. 

16.3 ההכנות לביצוע בשגרה ע"י סגל בית-הספר
עם קבלת ההנחיה מהרשות המקומית שבית-הספר נקבע כמרכז קליטה יש לבצע
את הפעולות האלה:
 
א. 
יש לקבוע את המיקום ואת כמות הכיתות המתפנות.  1)   
יש לקבוע את המיקום ואת הכמות של מתקני השירותים.  2)   
יש לקבוע את מיקום המשרד ואת המקום להתחברות לטלפון ולפקס'.  3)   
יש לתכנן נעילת חדרי מעבדה ומחשב.  4)   
יש לקבוע תכנית לריכוז ציוד יקר ערך ולנעילתו באחד החדרים.  5)   
יש לקבוע את מיקום הציוד של כיבוי האש והעזרה הראשונה.
 
6)   
יש לוודא את הימצאות השרת/איש האחזקה בבית-הספר יחד עם האוכלוסייה
הנקלטת בבית-הספר.
 
ב. 
יש להכין תכנית לפיזור התלמידים לפי שכבות הגיל לבתי-ספר קרובים בתיאום
עם מנהל מחלקת החינוך ברשות.
 
ג. 
יש להכין תכנית לפיזור סגל ההוראה יחד עם התלמידים לבתי-ספר אחרים.
 
ד. 
יש ליצור קשר עם מנהלי בתי-הספר שהתלמידים מתפנים אליהם ולהכין תכנית
לימודים פרטנית להמשך קיום הלימודים באותם בתי-ספר.
 
ה. 
יש להכין דף מידע להורים עם פירוט של שם בית-הספר שבו ילמדו ילדיהם.
 
ו. 
יש להכין טופס על הציוד ועל המבנה המתפנים לחתימה על ידי הגוף הנקלט.
 
ז. 

16.4 סדר הפעולות לביצוע עם קבלת הנחיה לפינוי בית-הספר
יש לקבל אישור טלפוני לפינוי ממנהל מחלקת החינוך ברשות ומהקב"ט המחוזי
של משרד החינוך.
 
א. 
יש לרכז את סגל בית-הספר ולתת לו הנחיות לביצוע.
 
ב. 
יש לפנות מהכיתות המיועדות לקליטה ציוד יקר ערך ולאחסנו בחדר נעול.
 
ג. 
יש לנעול את המעבדות ואת חדרי המחשב.
 
ד. 
יש לנתק את ברזי הגז והחשמל בכיתות הנעולות האלה.
 
ה. 
יש לרכז בחדר נעול כל ציוד יקר ערך מכלל בית-הספר.
 
ו. 
יש לפנות חדר שישמש משרד.
 
ז. 
המחנך ירכז את התלמידים וייתן להם הסבר מפורט לגבי פיזורם בין בתי-ספר
אחרים.
 
ח. 
יש ליצור קשר עם מנהלי בתי-הספר הקולטים את התלמידים ולדאוג
להיערכותם בהתאם.
 
ט. 
יש לחלק דפי מידע להורים.
 
י. 
יש לבצע סיור עם איש האחזקה/השרת ולקבוע במדויק את כל המתקנים
המועברים לאוכלוסייה הנקלטת.
 
יא. 
יש להחתים כל גוף המקבל כיתה/מתקן.
 
יב. 
16.5 נספחים לנוהל 16
נספח א לנוהל 16
תכנון בתי הספר לשמש מרכזי קליטה בשע"ח

 

הערות  
קיבולת המבנה
לקליטת האוכלוסייה
המפונה
 
מס' התלמידים
המתוכננים
להתפנות
 

מס'
הטלפון
 

הכתובת  

שם
המוסד

מס'
סיד'
 
              
              
              
              
              
              


נספח ב לנוהל 16
תכנון בתי הספר לקליטת תלמידים מבתי-ספר מפונים

 

הערות  
מס' הכיתות
הנקלטות
 
מס' התלמידים
הנקלטים
 

מס'
הטלפון
 

הכתובת  
שם המוסד
הקולט
 
מס' סיד'
             
             
             
             
             
             
             נוהל 17: הכשרות עזרה ראשונה לסגל ההוראה במסגרת היערכות ביה"ס לשעת חירום
17.1 כללי
הוראות מנכ"ל משרד החינוך בנושא ההיערכות לשעת חירום מחייבות הכנת
צוותי עזרה ראשונה במוסדות החינוך.
 
א. 
מטרת נוהל זה היא להגדיר את אוכלוסיית היעד לביצוע ההכשרה ואת לוח
הזמנים המתמשך לשמירת הכשירות.
 
ב. 
17.2 השיטה
כל מכללה וסמינר למורים חייבים להכשיר כל מורה בקורס מגישי עזרה
ראשונה שמשכו 44 שעות.
 
א. 
כל מורה מסגל ההוראה של המוסד המעוניין לבצע את הקורס ולהכלילו במסגרת
שעות לגמול השתלמות חייב לבצע קורס שמשכו 56 שעות.
 
ב. 
בכל מוסד חייב להיות מורה בוגר קורס חובשים או מגישי עזרה ראשונה לכל
400 תלמידים, ואילו בגן הילדים חייבת להיות גננת/סייעת בוגרת קורס מגישי
עזרה ראשונה.
 
ג. 
הקורס מיועד לסגל ההוראה, למזכירות, לשרתים ולמינהלנים בבתי ספר בלבד.
 
ד. 
כל בוגר קורס מגישי עזרה ראשונה מחויב, בצמוד ולפני תום שנתיים ממועד
ביצוע הקורס, לבצע רענון עזרה ראשונה בהיקף של 20 שעות.
 
ה. 
כל בוגר קורס מגישי עזרה ראשונה שלא ביצע רענון בתום השנתיים תישלל ממנו
התעודה ולא יהיה כשיר לשמש במוסד כמגיש עזרה ראשונה ויהיה מחויב לבצע
קורס מלא בעתיד.
 
ו. 
השתלמות החייאה בהיקף של 4 שעות מיועדת לסגלי הוראה/לגננות ולסייעות
שאין באפשרותם לבצע את הקורס במלואו.
 
ז. 
17.3 שלבי הביצוע
כל מורה המעוניין לבצע את הקורס או רענון יגיש בקשה לקב"ט מוסדות החינוך
ברשות המקומית ובמגזר הערבי למנהל מחלקת החינוך.
 
א. 
קב"ט הרשות המקומית ירכז את הדרישות ויגישן ברשימה מפורטת לקב"ט
המחוזי במשרד החינוך, שתכלול פרטים אלו:  
ב. 
כמות המועמדים (לא יותר מ-25 ולא פחות מ-16 לקבוצה)  1)   
כתובת מדויקת לביצוע הקורס/הרענון
2)   
מועדי ביצוע הקורס/הרענון  3)   
שעות ביצוע הקורס/הרענון  4)   
פרטי האחראי לקורס/לרענון  5)   
הגדרת סוג הקורס (בסיסי, רענון, החייאה).
 
6)   
קב"ט המחוז יגיש את הבקשה למנהל גף שעת חירום במשרד החינוך.
 
ג. 
מנהל גף שעת חירום יאשר/לא יאשר את הקורס/את הרענון ויוציא אישור בכתב
לקב"ט הרשות ולידיעת קב"ט המחוז, עם העתק לחברה המקצה את המדריכים.
 
ד. 
לאחר קבלת האישור ייערך תיאום טלפוני בין הקב"ט האחראי ברשות לבין
החברה.
 
ה. 
ביום פתיחת הקורס/הרענון יכין קב"ט הרשות רשימת שמות מודפסת עם מספרי
תעודת הזהות של כל משתתפי הקורס ויעביר אותה למדריך.
 
ו. 
קב"ט הרשות יעדכן את מחלקת ההשתלמות המחוזית ויבקש מספר
לקורס/לרענון.
 
ז. 
ביום פתיחת הקורס/הרענון יתייצב המדריך מהחברה עם הציוד הזה:  ח. 
ציוד עזרה ראשונה להדגמה  1)   
יומן השתלמויות  2)   
דף ריכוז נוכחות יומית.
 
3)   
בסיום הקורס/הרענון תעביר החברה למנהל גף שעת חירום במשרד החינוך
פריטים אלו:  
ט. 
יומן השתלמויות ממולא וחתום על ידי המדריך  1)   
דף רישום נוכחות וציונים סופיים  2)   
תעודות מודפסות ומנוילנות על שם המשתלמים שסיימו את הקורס את
הרענון בהצלחה
 
3)   
דף מודפס עם רשימת הנכשלים לפי המחוזות וסיבת אי-הסמכתם.
 
4)   
גף שעת חירום במשרד יבצע בדיקה של מסיימי הקורס/הרענון מול האישורים
שניתנו וישלח את תוצאות הבדיקה לממונה בטיחות ושעת חירום במחוז.
 
י. 
הממונה במחוז יעביר את התעודות של סיום הקורס לקב"ט הרשות, ובמגזר
הערבי למנהל מחלקת החינוך, ואת יומן ההשתלמות למחלקת ההשתלמות
המחוזית, כדי שהמשתלמים יקבלו גמול השתלמות.
 
יא. 
17.4 הנחיות כלליות
את הקורס הבסיסי של 56 שעות אפשר לבצע ב-3 דרכים בלבד:  א. 
7 ימי אימון רצופים, בין השעות 15.30‎-8.30  1)   
14 ימי אימון רצופים בין השעות 20‎-16  2)   
14 ימי אימון שבועיים, אחד בכל שבוע, בין השעות 20‎-16.
 
3)   
את הרענון של 20 שעות אפשר לבצע ב-3 דרכים:  ב. 
3 ימי אימון רצופים, בין השעות 15.30‎-8.30 בימים הראשון והשני ובין
השעות 12.30‎-8.30 ביום השלישי
 
1)   
5 ימי אימון רצופים בין השעות 20‎-16  2)   
14 ימי אימון שבועיים, אחד בכל שבוע, בין השעות 20‎-16.
 
3)   
כמו כן אפשר לבצע השתלמות החייאה שמשכה 4 שעות.
 
ג. 
משתתף שייעדר יותר מ-4 שעות מהקורס לא יוסמך.
 
ד. 
בהתאם לאמור בחוזר הוראות הקבע תש"ס/4(א), סעיף 8.2‎-1 (עמ' 35), יש
לתכנן את ההשתלמויות -  
ה. 
לימי חופשה במהלך שנת הלימודים ובחופשת הקיץ;  1)   
לשעות אחר הצהריים והערב, החל מהשעה 15;  2)   
לימים חופשיים של עובדי ההוראה.
את הבקשה לקורס/לרענון יש להגיש לקב"ט מוסדות החינוך ברשות לפחות
3 שבועות לפני תחילת הקורס/הרענון.
 
3)   

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסא/1(ב), א' אלול תש"ס, 1 בספטמבר 2000