בחינות 4.
בחינות ארציות 4.1
הבחינות הארציות בערבית - התשס"א (סא)4.1‎-1
להלן מועדי הבחינות הארציות בערבית בשנת הלימודים התשס"א:
לתלמידי כיתות ז' (שנת הלימודים הראשונה): כ"ב באייר התשס"א, 15
במאי 2001.
 
1. 
לתלמידי כיתות ח' (שנת הלימודים השנייה): ו' באייר התשס"א, 29
באפריל 2001.
 
2. 
לתלמידי כיתות ט' (שנת הלימודים השלישית): ז' באייר התשס"א, 30
באפריל 2001.
 
3. 
לתלמידי כיתות י' (שנת הלימודים הרביעית): ח' באייר התשס"א, 1
במאי 2001.
 
4. 
לתלמידי כיתות י"א (שנת הלימודים החמישית): ט' באייר התשס"א, 2
במאי 2001.
 
5. 
לתלמידי כיתות ו' (ערבית מדוברת, תכניות בית ספריות): י' באייר
התשס"א, 3 במאי 2001.
 
6. 
כל הבחינות כוללות את פרק ההאזנה לרדיו (הבנת הנשמע) ומושגים מ"עולם
הערבית והאסלאם".
חוזרים מפורטים יישלחו למנהלי בתי הספר.
כל הבחינות תתקיימנה בשיעור השני ותארכנה 45 דקות.


בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"ר לערבית ולאסלאם, מר שלמה
אלון,
טל' 02‎-5603597.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/1, א' אלול תש"ס, 1 בספטמבר 2000