בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
הבגרות בערבית לבתיה"ס העבריים - קיץ התשס"א (סא)4.3‎-1
החל מהקיץ הקרוב (קיץ התשס"א) ייכנס לתוקפו המבנה הצביר של
בחינות הבגרות בערבית לבתי הספר העבריים כדלקמן:  
א. 
י"ל אחת: שאלון 019102, בכתב ובעל פה. משך הבחינה שעה וחצי.
הבחינה בכיתה י' או י"א.
 
1.   
2 י"ל: שאלון חדש, בכתב בלבד, השלמה ל-3 י"ל. משך הבחינה שעה
וחצי. הבחינה בכיתה י"א או י"ב.
 
2.   
3 י"ל: שאלון 910633 (שאלון 016 לאקסטרנים), שאלון בית ספרי
באישור המפמ"ר, בכתב ובעל-פה. משך הבחינה 3 שעות. הבחינה
בכיתה י"א או י"ב.
 
3.   
י"ל אחת: שאלון חדש, השלמה ל-4 י"ל, בכתב בלבד, שאלון בית
ספרי באישור המפמ"ר (הבנת הנקרא בערבית תקשורתית ספרותית).
משך הבחינה שעה ורבע. הבחינה בכיתה י"א או י"ב. משך הבחינה
שעה ורבע.
 
4.   
4 י"ל: שאלון 910023 (שאלון 015 לאקסטרנים), בכתב ובעל-פה.
משך הבחינה 4 שעות, בשני חלקים (2.25 שעות + 1.75 שעות).
הבחינה בכיתה י"ב.
 
5.   
5 י"ל: שאלון 910503 (שאלון 169 לאקסטרנים), בכתב ובעל-פה.
משך הבחינה 5 שעות, בשני חלקים (2.75 שעות + 2.25 שעות).
הבחינה בכיתה י"ב.
 
6.   
2 י"ל: שאלון חדש, בכתב ובעל-פה, השלמה מ-3 ל-5 י"ל. משך
הבחינה שעה ושלושת רבעי השעה. הבחינה בכיתה י"ב.
 
7.   
המבנה החדש של הבחינות בערבית מאפשר צבירה הדרגתית מהיקף של
יחידה אחת עד להיקף של 5 יחידות. המבנה מאפשר מעבר מרמת 3
יחידות לרמת 4 יחידות וכן מרמת 3 יחידות לרמת 5 יחידות.
 
ב. 
משך הבחינה המרבי ב-3 יחידות יהיה בעתיד שתי שעות ושלושת רבעי
השעה (לעומת 3 שעות). משך הבחינה המרבי ב-4 יחידות יהיה בעתיד 4
שעות, ללא שינוי. משך הבחינה המרבי ב-5 יחידות יהיה בעתיד 4.5
שעות (לעומת 5 שעות).
 
ג. 
בתי-הספר יקבלו דגמים מפורטים לשאלונים החדשים. הדגמים יופיעו
באתר האינטרנט של המזכירות הפדגוגית. המבנה החדש יוצג למורים
בכנסי מורים במהלך החודשיים הראשונים של שנת הלימודים.
 
ד. 
בשנת הלימודים התשס"א נשמרת אף האפשרות להיבחן ברמות השונות
(3, 4 ו-5 י"ל) במתכונות הבחינות המקובלות. שאלונים אלה יבוטלו
בהדרגה, עם המעבר המלא למתכונת החדשה.
 
ה. 
תכניות המיקוד חלות על כל השאלונים, במתכונת החדשה ובמתכונת
המקובלת עד כה.
 
ו. 


בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"ר לערבית ולאסלאם, מר שלמה
אלון,
טל' 02‎-5603597.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/1, א' אלול תש"ס, 1 בספטמבר 2000