בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
בחינות הבגרות בתחום "עולם הערבים והאסלאם" לבתי
הספר העבריים - קיץ התשס"א
(סא) 4.3‎-2
החל מן הקיץ הקרוב (קיץ התשס"א) ייכנס לתוקפו המבנה הצביר של
בחינות הבגרות בתחום "עולם הערבים והאסלאם" לבתי הספר העבריים
כדלקמן:  
א. 
השאלון הבסיסי ברמת 2 י"ל, שאלון 019202, הופך לשאלון חיצוני
(ולא שאלון בי"ס באישור המפמ"ר). השאלון יפוצל ל-2 שאלונים,
בהיקף של י"ל אחת כל אחד. משך כל שאלון שעה ורבע. הבחינה על
2 השאלונים תתקיים באותו מועד, ברצף ובהפסקה של רבע שעה בין
2 השאלונים. שאלון זה ימשיך להיות חלק מתוך 3 יחידות הלימוד,
כמקובל עתה, ולא יעמוד בפני עצמו. אפשר יהיה להיבחן בשאלונים
אלה בכיתות י' או י"א.
 
1.   
השאלון המשלים ל-3 י"ל, שאלון 019111, יישאר במתכונתו
הנוכחית, בהיקף של יחידה אחת. השאלון יהיה בדרך של מיזם
בית-ספרי (עבודה, פרויקט, עבודת חקר).
 
2.   
השאלון המשלים ברמת 2 י"ל נוספות, שאלון 019203, יישאר
במתכונתו הנוכחית: שאלון בית ספרי באישור המפמ"ר. משך הבחינה
שעתיים וחצי (ללא שינוי).
 
3.   
בתי הספר יקבלו דגמים מפורטים לשאלונים החדשים. הדגמים
יופיעו באתר האינטרנט של המזכירות הפדגוגית. המבנה החדש יוצג
למורים בכנסי מורים במהלך החודשיים הראשונים של שנת
הלימודים.
 
4.   
בשנת הלימודים התשס"א נשמרת אף האפשרות להיבחן בשאלון
הבסיסי (שאלון 019202) ברמת 2 י"ל. שאלון זה יבוטל משנת
הלימודים התשס"ב.
 
5.   
תכניות המיקוד חלות על כל השאלונים (להוציא יחידת המיזם)
במתכונת החדשה ובמתכונת המקובלת עד כה.
 
6.   


בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"ר לערבית ולאסלאם, מר שלמה
אלון,
טל' 02‎-5603597.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/1, א' אלול תש"ס, 1 בספטמבר 2000