בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
בחינות הבגרות בתלמוד ובתושבע"פ בביה"ס הדתי משנת
התשס"א ואילך - הנחיות ועדכונים
(סא) 4.3‎-4
להלן הנחיות ועדכונים בדבר נוהל קיומן של בחינות הבגרות בתלמוד
ובתושבע"פ משנת הלימודים התשס"א ואילך, אפשרויות הבחירה של יחידות
שונות ויחידות החובה במסלולים תלמוד ותושבע"פ:
1. מסלול תלמוד
 
בחינה בגמרא בעל-פה על-פי המסכתות בתכנית הלימודים: כל
יחידת לימוד כוללת 15 דפי גמרא ללא תוספות או 10 דפי גמרא עם
תוספות. יחידה אחת עם תוספות היא חובה. את היחידות ללא תוספות
אפשר להרחיב עד 3 יחידות לימוד לנבחנים ברמת 5 יחידות לימוד.
למסכתות הבחינה הכלולות בתכנית הלימודים נוספו המסכתות האלה:
שבת - כל המסכת; פסחים - כל המסכת; ביצה - כל המסכת; סוכה - כל
המסכת; ראש
השנה - כל המסכת.
 
1.1
 
בחינה במשנה בעל-פה ובהיקף של יחידת לימוד אחת: הבחינה
כוללת 38 פרקי משנה. פירוט הפרקים מופיע בתכנית הלימודים במשנה.
בחינה זו היא במקום יחידה אחת בגמרא.
 
1.2
 
בחינה בעל-פה בסוגיה בהעמקה על-פי החוברת "אוצר החשמל"
של האנציקלופדיה התלמודית,
על-פי הפירוט של יחידה זו בתכנית
הלימודים בהיקף של יחידת לימוד אחת בלבד, או בחינה ב"ספרות
השו"ת", בהיקף של יחידת לימוד אחת.
 
1.3
 
בחינה בכתב ביחידת דינים ומבוא: הבחינה תיערך על-פי תכנית
הלימודים בהלכה. זוהי יחידת חובה.
 
1.4
 
בחינה בקטע שלא נלמד: זוהי בחינת חובה בכתב.
 
1.5
 
סיכום אפשרויות הבחירה של יחידות הלימוד במסלול תלמוד
א. גמרא ללא תוספות: 3‎-0 יחידות לימוד
ב. גמרא עם תוספות: 4‎-1 יחידות לימוד (יחידה אחת חובה)
ג. בחינה בסוגיה בהעמקה או בספרות השו"ת: 1‎-0 יחידות לימוד
ד. משניות: 1‎-0 יחידות לימוד
ה. דינים ומבוא: יחידת חובה בכתב
ו. בחינה בקטע שלא נלמד: חובה, בכתב.
 
1.6
2. מסלול תושבע"פ
 
בחינה בגמרא בעל-פה על-פי המסכתות בתכנית הלימודים: כל
יחידת לימוד כוללת 8 דפי גמרא ללא תוספות.
למסכתות הבחינה בתכנית הלימודים נוספו המסכתות האלה: שבת - כל
המסכת; פסחים - כל המסכת; ביצה - כל המסכת; ראש השנה - כל
המסכת.
תלמידי כיתות מב"ר יוכלו להיבחן בגמרא גם במסכתות הבאות, נוסף
למסכתות הרגילות: מסכת ברכות, פרקים ראשון, שני, רביעי, חמישי,
שישי, שביעי ושמיני; מסכת תענית - כל המסכת מסכת מגילה - כל
המסכת. כל יחידת לימוד ממסכתות אלה תהיה בהיקף של 8 דפי גמרא
עם רש"י, כמקובל במסלול זה.
תלמידי כיתות מב"ר יכולים להיבחן גם בחוברת "פרק כוהן גדול"
בהוצאת האגף לתכניות לימודים בהיקף של יחידת לימוד אחת.
בנים הנבחנים ברמת 5 יחידות לימוד חייבים ב-2 יחידות לימוד לפחות
בגמרא מתוך 5 היחידות. בנים הנבחנים ברמת 3 יחידות לימוד חייבים
ביחידה אחת לפחות בגמרא מתוך 3 היחידות.
 
2.1
 
בחינה בדינים ובמבוא בכתב על-פי תכנית הלימודים: הבחינה
היא חובה.
 
2.2
 
בחינה ביחידת "אישות ומשפחה" בכתב: הבחינה על-פי הספרים
"בית נאמן" או "אישות ומשפחה". הבחינה היא חובה לבנות הנבחנות
ברמת 5 יחידות ולנבחנות על פי "תכנית חורב".
 
2.3
 
בחינה במשנה: הבחינה היא בכתב, על היחידות "משנה א'" או "משנה
ב'", על-פי תכנית הלימודים של יחידות אלו. אפשר להיבחן ב-2 יחידות
אלו או באחת מהן, לפי בחירה. בנים הנבחנים בגמרא ב-2 יחידות לימוד
בלבד מתוך 5 היחידות חייבים ביחידה אחת של משנה - "משנה א'" או
"משנה ב'".
 
2.4
 
בחינה ביחידה "לקט מצוות" על-פי תכנית הלימודים החדשה:
הבחינה היא בכתב.

 
2.5
 
תכנית חורב: הבחינה על-פי תכנית זו היא ללא שינוי. יחידת אישות
ומשפחה בכתב היא חובה.
 
2.6
 
בחינה בנושאים בתושב"ע: חוברות הנושאים שאפשר להיבחן עליהן
בבחינה בעל-פה הן:
 
2.7
"עבודה שבלב" -  1/2 יחידת לימוד (לתלמידי כיתות מב"ר תיחשב
החוברת "עבודה שבלב" ליחידת לימוד אחת)
 
א.   
"עבודה ומסחר" - יחידת לימוד אחת  ב.   
"הלוח העברי" (של הפרויקט לתכנון הוראת תושבע"פ לממ"ד מאת
יהודה אייזנברג, הוצאת "מעלות") -  1/2 יחידת לימוד.
 
ג.   
אפשר לבחור יחידה אחת בלבד מתוך היחידות האלה.
 
 
 
בחינה בסוגיה: בחינה בעל-פה על-פי החוברת "אוצר החשמל" של
האנציקלופדיה התלמודית
(הבחינה תהיה על-פי הפירוט של יחידה זו
בתכנית הלימודים) או בחינה ב"ספרות השו"ת" בהיקף של יחידת
לימוד אחת.
 
2.8
 
סיכום אפשרויות הבחירה של יחידות הלימוד במסלול
תושבע"פ
 
2.9
גמרא בנים - עד 4 יחידות לימוד: 2 יחידות לימוד חובה למסלול 5
יחידות לימוד; יחידת לימוד אחת חובה למסלול 3 יחידות לימוד.
 
א.   
גמרא בנות: 3‎-0 יחידות לימוד.  ב.   
דינים ומבוא בכתב: יחידת לימוד אחת חובה לבנים ולבנות.  ג.   
אישות ומשפחה: יחידת לימוד אחת חובה לבנות הנבחנות ברמת 5
יחידות ולנבחנות על פי "תכנית חורב".
 
ד.   
משניות: 2‎-0 יחידות לימוד (בנים הנבחנים בגמרא ב-2 יחידות
לימוד בלבד מתוך 5 היחידות חייבים ביחידה אחת במשנה -
"משנה א'" או "משנה ב'").
 
ה.   
לקט מצוות: 1‎-0 יחידות לימוד.  ו.   
נושאים: 1‎-0 יחידות לימוד.  ז.   
בחינה בסוגיה - סוגיה בהעמקה או ספרות השו"ת: 1‎-0 יחידות
לימוד.
 
ח.   
בחינות הבגרות בשנת השמיטה התשס"א
לא יהיו שינויים ביחידות הלימוד המיועדות לבחינות הבגרות בשנת
השמיטה התשס"א.
 
3. 


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/1, א' אלול תש"ס, 1 בספטמבר 2000