בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
תזכורת לגבי יחידות הבחינה בכתב "לקט מצוות" ו"אישות
ומשפחה" בבתיה"ס הדתיים
(סא) 4.3‎-5
להלן פירוט המצוות ליחידת הבחינה "לקט מצוות" (שאלון 5108) מספר
החינוך (סימון המצוות על-פי הוצאת "אשכול", מהדורה לעם מנוקדת):
כא, כה, כו, לג, סה, סו, סז, סח, ריב, רמח, רנז, רס, רצה, רצו, שו, שיא,
שכג, שלז, שלח, שמג, שפז, תצו, תקז.
 
1. 
יחידת הבחינה ב"אישות ומשפחה" (שאלון 5105) תהיה על-פי החוברת
"בית-נאמן" או על-פי חוברת "אישות ומשפחה". כל מוסד יכול לבחור
להיבחן על-פי אחת מן החוברות.
לתשומת לב הבוחרים להיבחן על-פי החוברת "בית-נאמן": בימים אלה
יצאה לאור מהדורה חדשה של חוברת זו. שאלון הבחינה לנבחנים בקיץ
התשס"א יהיה על-פי המהדורה הישנה בלבד. החל משנת הלימודים
התשס"ב יהיה שאלון הבחינה על-פי המהדורה החדשה בלבד.
לתשומת לב הבוחרים להיבחן על-פי החוברת "אישות ומשפחה": שאלון
הבחינה יהיה על-פי מהדורת התשנ"ח בלבד, ולא על-פי מהדורות הניסוי.
 
ב. 


בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"ר לתושבע"פ בחינוך הדתי, הרב
שמעון לוי,
טל' 02‎-5604143.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/1, א' אלול תש"ס, 1 בספטמבר 2000