בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
בחינות הבגרות בהיסטוריה בחינוך הממלכתי במועדי חורף
וקיץ התשס"א
(סא) 4.3‎-6
בהמשך לשינויים שנערכו בתכנית הלימודים בהיסטוריה בנתיב העיוני וכדי
להבהיר את מסגרת הבחינות מפורט להלן ריכוז ההנחיות לבחינות.
בחינות במתכונת הישנה בשאלונים האלה: תולדות עם ישראל,
סמל שאלון 913061 (אינטרני) ו-145 (אקסטרני); היסטוריה
כללית, סמל שאלון 911251 (אינטרני) ו-146 (אקסטרני)
 
1. 
החל משנת התשס"א רשאים לגשת לבחינות אלה אך ורק נבחני משנה
אינטרנים ונבחנים אקסטרנים.
 
1.1
 
 
הבחינות בשאלונים אלה תתקיימנה במועדי חורף וקיץ התשס"א.  1.2
 
 
בפרק הראשון בשתי בחינות אלה יהיה על הנבחן לענות על שאלה
אחת מתוך שלוש שאלות. לא תינתן שאלת ניתוח מקור. במבנה
הפרקים האחרים לא חל שינוי, והוא יהיה זהה למבנה במועד קיץ
התש"ס.
 
1.3
 
 
בחינות במתכונת החדשה ללימודי חובה, בשאלונים האלה:
היסטוריה, חלק א', סמל שאלון 022105; היסטוריה, חלק ב',
סמל שאלון 022106
 
2. 
כל התלמידים הלומדים בנתיב העיוני חייבים להיבחן בשני
השאלונים לפי המתכונת החדשה. הבחינות תתקיימנה באותו יום, עם
הפסקה של חצי שעה בין שני השאלונים.
 
2.1
 
 
הציון הסופי בהיסטוריה לתעודת הבגרות ייקבע לפי שקלול בין שני
הציונים הסופיים ביחס של 34% לחלק א' ו-66% לחלק ב'.
 
2.2
 
 
הבחינות תתקיימנה במועדי חורף וקיץ התשס"א.  2.3
 
 
במועד חורף התשס"א רשאים להיבחן רק נבחני משנה ותלמידי
כיתות מב"ר, באישור אגף שחר.
 
2.4
 
 
פירוט של פרקי הלימוד ומבנה הבחינות הובא בחוזר הפיקוח
להיסטוריה תשס"א/1.
 
2.5
 
 
הבחינה בידיעת העם והמדינה, סמל שאלון 913611  3. 
הבחינה תתקיים במועד הקיץ בלבד.  3.1
 
 
מבנה הבחינה יהיה זהה למבנה שהיה במועד קיץ התש"ס.
 
3.2
 
 
הבחינות לעולים חדשים  4. 
הבחינות לעולים חדשים מתקיימות במועד הקיץ בלבד.  4.1
 
 
הבחינות בהיסטוריה לעולה החדש במתכונת הישנה תהיינה
בשאלונים האלה:
תולדות עם ישראל לעולה החדש, סמל שאלון
913161 (אינטרני) ו-64 (אקסטרני); היסטוריה כללית לעולה
החדש, סמל שאלון 022103 (אינטרני) ו-71 (אקסטרני); ידיעת העם
והמדינה לעולה החדש, סמל שאלון 9136651.
מבנה שלוש הבחינות האלה יהיה זהה למבנה שהיה במועד קיץ
התש"ס. הזמנת השאלונים תהיה כפי שנהוג לגבי כל שאר השאלונים,
והערכת הבחינות תיעשה במרכז הבדיקה הארצי.
 
4.2
 
 
הבחינות בהיסטוריה לעולה החדש במתכונת החדשה
תהיינה בשאלונים האלה:
היסטוריה לעולה החדש, מתכונת
חדשה, חלק א', סמל שאלון 022107; היסטוריה לעולה החדש,
מתכונת חדשה, חלק ב', סמל שאלון 022108.
השאלונים יחוברו על ידי הפיקוח וייבדקו על ידי מורה מבית הספר,
ותיערך בדיקת בקרה מדגמית על ידי הפיקוח.
הבחינות תתקיימנה באותו יום שבו מתקיימות הבחינות במתכונת
החדשה לשאר התלמידים.
פירוט נושאי הלימוד ומבנה הבחינות הובא בחוזר הפיקוח
להיסטוריה התשס"א/1.
 
4.3
 
 
הבחינות ביחידות הבחירה  5. 
הבחינות תתקיימנה במועד הקיץ בלבד.  5.1
 
 
הבחינות ביחידות ב', ג' ו-ד, סמלי שאלונים 911221, 911231
ו-911241, תיבדקנה על ידי מעריכים חיצוניים במרכז הבדיקה
הארצי.
 
5.2
 
 
נושאי הלימוד ביחידות הבחירה פורטו בחוזר הפיקוח להיסטוריה,
תש"ס/3.
 
5.3
 
 


בשאלות נוספות יש לפנות למפמ"ר להיסטוריה בחינוך הממלכתי,
מר מיכאל ירון, טל' 02‎-5603478.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/1, א' אלול תש"ס, 1 בספטמבר 2000