בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
בטיחות 5.1
היערכות לבטיחות ולזהירות בדרכים בתחילת שנת
הלימודים
(סא) 5.2‎-1
1. היערכות לתחילת שנת הלימודים התשס"א
מערכת החינוך רואה בנושא הבטיחות בדרכים משימה לאומית ראשונה
במעלה המחייבת את כל ציבור המחנכים לראות בנושא זה את אחד האתגרים
המרכזיים.
נושא הבטיחות בדרכים במערכת החינוך מחייב היערכות של הנהלת המוסד
החינוכי, החל מגן הילדים ועד לסיום התיכון, ושל כל הצוות החינוכי, גם
בתחום התשתית והארגון וגם בתחום הפדגוגי והלימודי.
היערכות המוסד החינוכי בנושא החינוך לבטיחות בדרכים חייבת להתחיל
בחופשת הקיץ ולהשתלב במהלך ההיערכות הכללית לקראת פתיחת שנת
הלימודים.
פירוט פעילויות ההיערכות לקראת פתיחת שנת הלימודים מובא בחוזר
הוראות הקבע תשס/1 (א), סעיף 3-.5.2 הפעילויות כוללות בדיקה של
התשתית הבטיחותית, היערכות חינוכית של המורים להוראת נושא הבטיחות
בדרכים, פעילויות הסברה והדרכה להורים ולתלמידים, במיוחד בנושאי
ההליכה והנסיעה אל בית הספר והחזרה ממנו והיערכות להפעלת משמרות
הזה"ב.
במרבית בתי-הספר פועלים מורים שהוכשרו לתפקיד רכזים לבטיחות
בדרכים. רכזים אלה, בסיוע הנהלת בית הספר, אמורים להפעיל את המערך
החינוכי בנושא הבטיחות בדרכים, כדי שכל התלמידים, בכל שכבות הגיל,
ילמדו את נושא הבטיחות בדרכים. מנהלי בתי הספר מתבקשים לסייע
לרכזים ולשלב את הוראת נושא הבטיחות בדרכים במערכת השעות
הבית-ספרית על פי תכניות הלימודים המובאות להלן.
2. תכניות וחומרי למידה לגני-הילדים ולבתי הספר היסודיים
החינוך לבטיחות בדרכים נקבע כחלק ממערך לימוד החובה בגן הילדים
ובכיתות א'-ו' (ראה חוזר מט/1, סעיף 8). גם הגננות בגני-הילדים וגם
המחנכים והמורים בבתי-הספר חייבים לשלב את נושא הבטיחות בדרכים
כחלק מהתכנית הלימודים בגנים ובכיתות.
להלן פירוט חומרי הלמידה לפי שכבות הגיל:
חינוך קדם-יסודי
"לנוע בעולם מתנועע": זוהי תכנית חדשה לגני ילדים. התכנית כוללת
מדריך לגננת וערכה לפעילויות ולמשחק בגן. להפעלת התכנית תעבורנה
הגננות השתלמות והכשרה באמצעות מנחות שתיקבענה לשם-כך על-ידי
האגף לחינוך קדם-יסודי והתחום לבטיחות בדרכים. לפרטים נוספים נא
לפנות אל המפקחות על הגנים במחוזות.
 
* 
פיתוח המודעות לבטיחות בדרכים בגיל הרך": זוהי חוברת
למחנכים שיצאה בהוצאת הפיקוח על החינוך לבטיחות בדרכים במשרד
החינוך.
 
* 
בתי ספר יסודיים
"ללמוד תנועה": זוהי תכנית לימודים לכיתות א', הממוקדת בהוראת
נושא הבטיחות בדרכים באמצעות פעילויות בתנועה, שכלול התפיסה
החזותית והשמיעתית ופיתוח ההבנה של מורכבות המצבים בדרך
והתאמת ההתנהגות הבטיחותית. את התכנית מלמדים מחנכי הכיתה
ומורים לתנועה שהוכשרו לכך. למורים ניתנת גם הנחיה באמצעות
מורות-מנחות במחוזות.
 
* 
"עצמאי בשטח" ו"אנשים שונים באמצע הדרך": זוהי תכנית
לימודים חדשה לכיתות ה'-ו'. התכנית נלמדת במסגרת ניסוי. המורים
המלמדים את התכנית משתתפים בהשתלמות של 56 שעות במשך שנת
הלימודים. בתכנית מודגש ההיבט היישומי וההתנהגותי תוך שילוב
מאוזן בין למידה קוגניטיבית, למידה ריגושית והתנסויות, בהתאמה
לשינויים שילדים בגיל ההתבגרות עוברים גם מבחינה קוגניטיבית וגם
מבחינה חברתית, רגשית והתנהגותית.
 
* 
"הכשרת משמרות הזה"ב" - מדריך למורה ולשוטר/ת: זוהי
חוברת הדרכה להכשרת תלמידי כיתות ה'-ו' לפעילות משמרות הזה"ב,
בהוצאת תחום זהירות ובטיחות בדרכים במשרד. המדריך כולל ידע
עיוני, הכרת גורמי תעבורה עירוניים ובכלל זה מבנה הדרך, תמרורים
ומגבלות הנהיגה, הבנת מורכבות התפקיד וחשיבותו והתנסות בהצבת
תלמידי המשמרות.
 
* 
"ילדים בדרכים": זהו מארז בהוצאת התחום לזהירות ובטיחות
בדרכים. אפשר לרכשו ברכישה מרוכזת. יש לשלוח הזמנה לפי כתובת
זו: משה אסייג, דפוס "זמיר", ת"ד 1343, ירושלים 91013, פקס'
02‎-5389562 ו-02‎-5389662.
 
* 
"מעשה שהיה במעבר חצייה", מאת נירה הראל, בהוצאת "כתר": זהו
ספר קריאה לתלמידי כיתות א'-ב' ומדריך למורה. הספר ניתן לרכישה
בהוצאת "כתר", מחלקת השיווק, ת"ד 7145, גבעת שאול ב', ירושלים
91071, טל' 02‎-6557813.
 
* 

"אני זהיר": לכיתות א'-ג': זהו מארז הכולל מקראה וחוברת עבודה
לתלמיד. המארז ניתן לרכישה בהזמנה לפי הכתובת הזו: איציק
בוטלינסקי, הוצאת "הצבי", ת"ד 56018, תל-אביב, טלפקס
03‎-5287064.
 
* 
"במדינת אל תאונה": זהו מארז הכולל 3 חוברות עבודה לתלמידים
בכיתות ב', ג ו-ד' ומדריך למורה. המארז ניתן לרכישה דרך "גסטליט",
טל' 04‎-8419353 ו-03‎-6838366/77.
 
* 
"בצאתך לדרך", חמש דקות לבטיחות בדרכים: זהו מדריך למורה
לכיתות א'-ב', בהוצאת התחום לזהירות ולבטיחות בדרכים.
 
* 
"בצעד זהיר ובטוח":" זוהי חוברת עבודה המכילה גם מדריך למורה
לכיתה ג'. רכישה דרך "גסטליט".
 
* 
"דרכי נועם": זוהי חוברת הדרכה לתלמידי כיתות ד'-ה'. החוברת
ניתנת לרכישה בהוצאת "לקוממיות", מרכז לתודעת ישראל ולאומיותו,
ת"ד 72, קרית ארבע 90100, טל' 02‎-9963838.
 
* 
"משפחה על גלגלים": זהו מארז לתלמידי כיתות ה'-ו'. ניתן לרכישה
דרך "גסטליט", טל' 04‎-8419353 ו-03‎-8638866/77.
 
* 
"ROAD SAFETY WITH LOVE", מאת מרשה גורן: זוהי חוברת
לשילוב הוראת הבטיחות בדרכים בהוראת השפה האנגלית.
 
* 
"בטיחות בדרכים", מאת יעל בנימיני ומירי דאי: זוהי חוברת לשילוב
הוראת הבטיחות בדרכים עם הוראת השפה הערבית.
 
* 
"אפילו בדרכים": זוהי ספריית פעילויות ממוחשבת בבטיחות בדרכים
לכיתות ב'-ד' בפיתוח מטח והתחום לבטיחות בדרכים. הנושאים לקוחים
מתכנית הלימודים במטרה להעלות את מודעות התלמידים להתנהגותם
ולתרגל את כללי הבטיחות. רכישה והדרכה דרך מטח.
 
*