חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי 7.
תחרויות 7.12
תחרות ארצית - פיתוח מודל לעסק ידידותי לסביבה, שנת
התשס"א
(סא) 7.12‎-1
התחרות היא המשך לפעילויות נוספות שמטרתן הגברת החינוך הסביבתי
בבתי הספר.
התלמידים המשתתפים בתחרות יפתחו רעיונות למוצר, לשירות או לתהליך
תעשייתי-עסקי הנמנע מפגיעה בסביבה או תורם לסביבה או מביא להימנעות
מפגיעה בסביבה.
בתי הספר שיירשמו לתחרות יקבלו דפי הדרכה וכן יוכלו להסתייע במנחה
לנושאים האלה: יזמות, אתגרים אקולוגיים, חשיבה יצירתית ועסקית ופיתוח
מוצג.
העבודה המוגמרת יכולה להיות מוגשת בצורות שונות: אבטיפוס של מוצר,
כרזה של חומר פרסומי, צג מחשב, סרט וידיאו, עבודה כתובה וכל דרך
סבירה נוספת.
התחרות מיועדת לתלמידי חטיבת הביניים והחטיבה העליונה, והעבודה
יכולה להיעשות על ידי תלמיד בודד, על ידי קבוצת תלמידים או על ידי כיתה.
התחרות תיערך בשלושה שלבים:
שיפוט תוך-בית-ספרי: כל בית ספר רשאי להגיש עד שלוש עבודות
מצטיינות.
 
א) 
שיפוט חיצוני: נציג ועדת השיפוט יבקר בבית הספר ויבחר את העבודות
שתועברנה לשלב הארצי.
 
ב) 
שיפוט ארצי: העבודות תיבחרנה במסגרת כנס האגודה לאקולוגיה
ולאיכות הסביבה שבו גם תוצגנה העבודות.
 
ג) 
לוח הזמנים
הרשמה עד יום שלישי, ב' במרחשוון התשס"א (31.10.2000)
 
א) 
שיפוט חיצוני: מיד לאחר חופשת פסח התשס"א
 
ב) 
שיפוט ארצי: בכנס האגודה הישראלית לאקולוגיה בחודש יוני 2001.
 
ג) 
הפרסים
כל בתי הספר המשתתפים בתחרות ישלחו נציגים להשתתף בפורום
הנוער שיתקיים במסגרת הכנס השנתי של האגודה הישראלית לאקולוגיה
ולאיכות הסביבה בחודש יוני 2001.
 
א) 
הנציגים ישתתפו בפעילויות חווייתיות במהלך הכנס.
 
ב) 
שלוש העבודות המצטיינות בשלב הארצי תזכינה בפרסים שיוענקו בטקס
חגיגי במהלך הכנס.
 
ג) 
התחרות מאורגנת על ידי האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה,
הפיקוח על לימודי הסביבה במשרד החינוך והאגף לחינוך ולהסברה במשרד
לאיכות הסביבה.


הרשמה ודפי הדרכה אצל ד"ר רונית בודנר, רחוב שמשון 13/4,
ירושלים 93501,
טל' 02‎-6739293, דואר אלקטרוני
LEARNJING
@ NETVISION.NET. ILבהרשמה יש לפרט את שם בית הספר ואת כתובתו, את שם המנהל
והמורה המנחה,
את מספרי הטלפון והפקס' בבית הספר, ובמידת האפשר את מספרי
הטלפון
והפקס' ואת הדואר האלקטרוני של המורה.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/1, א' אלול תש"ס, 1 בספטמבר 2000