חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי 7.
חידונים 7.3
חידון התנ"ך הארצי לנוער, התשס"א (סא)7.3‎-1
1. החומר לחידון התנ"ך הארצי לנוער לשנים התשס"א-התשס"ג
 
לחידון הבית ספרי
בראשית
ויקרא: י"ט, כ"ג-כ"ה
שופטים
שמואל א'-ב'
מלאכים א': כל הספר, פרט לפרקים ו'-ז'
יונה
עזרא: א', ג', ד', ט', י'
נחמיה: א'-ו', ח', י"ג
 
1.1
 
לחידון המחוזי (נוסף לנ"ל)
שמות: א'-כ"ה, ל"א-ל"ד
יהושע: א'-י"א, י"ד, כ"ב-כ"ד
מלכים ב'
ישעיה: א'-י"ב
ירמיה: ל"א-ל"ו
יחזקאל: א'-ג', י"ז-י"ט
דניאל: א', ט', י'
קהלת: א'-ז'
דברי הימים ב': י"ב-ט"ז, כ"ט-ל"ג
 
1.2
 
לחידון הארצי א' (נוסף לנ"ל)
ישעיה: כ"ה-ל"ה, ל"ח, מ', ס'-ס"ו
ירמיה: א'-כ'
יחזקאל: ל"ג-ל"ט
עובדיה
חבקוק
חגי
זכריה: ד'-י"ד
משלי: כ"ה-ל"א
 
1.3
 
לחידון הארצי המסכם (נוסף לנ"ל)
במדבר: י'-י"ד, ט"ז, י"ז, כ'-כ"ה, כ"ז, ל', ל"ב, ל"ה, ל"ו
יואל
מיכה
איכה
 
1.4
 
לחידון העולמי (נוסף לנ"ל)
דברים: י"ט-כ"ו, ל'-ל"ב
איוב: א'-ב', ל"ח-מ"ב
תהלים: ק"כ-קל"ד.
 
1.5
2. הנושא המרכזי
חידון התנ"ך עומד השנה בסימן הנושא המרכז השנתי "מערבות למעורבות -
כל ילדה שווה, כל ילד שווה".
3. לוח הזמנים לשנת התשס"א
חידונים בית ספריים: יום שלישי, ט"ו בכסלו התשס"א (12.12.2000)
חידונים מחוזיים: יום שלישי, כ"א בטבת התשס"א (16.1.2001)
חידונים ארציים: יום שלישי, כ' בשבט התשס"א (13.2.2001)
חידון ארצי מסכם: יום שלישי, י"א באדר התשס"א (6.3.2001)
חידון עולמי: יום חמישי, ג' באייר התשס"א (26.4.2001).
הוראות הקבע הנוגעות לחידון התנ"ך הארצי לנוער מובאות בחוזר "הוראות
קבע" נט/1(א), סעיף 1-.7.3


לבירורים נוספים אפשר לפנות אל מר אלי שיש, מנהל המחלקה
למפעלים
מרכזיים במינהל החברה והנוער, טל' 02‎-5603183
ו-02‎-5603391.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/1, א' אלול תש"ס, 1 בספטמבר 2000