.8 הארוה ידבוע
8.2 הארוה ידבוע תרשכה
8.2‎-1 א"סשתה םידומילה תנשב הארוה ידבועל דומיל רכש ירזחה
 .1 יללכ
 
   1.1  .תואטיסרבינואב שרדנה דומילה רכש הבוג דע דומיל רכש תואצוהב תופתתשה שקבל םילוכי ,(ההובג הלכשהל םירכומ תודסומ ידי-לע וא ההובג הלכשהל הצעומה ידי לע ורכוהש םירחא ךוניח תודסומו םיימדקא םילולסמב הארוה ידבוע תרשכהל תוללכמ ,החותפה הטיסרבינואה תוברל) לארשיב ההובג הלכשהל תודסומב םיימדקא םידומיל וא הארוה תדועתל ,ימדקא ראותל םידמולה ,(ןלהל םירכזנה םיראתל וא יאסדנהו יאנכט ראותל םידמולה םייגולונכטה תועוצקמל םירומו םיכמסומ םייעוצקמ םיכירדמ םילולכ הארוהה ידבוע ללכב) לעופב הארוה ידבוע
   1.2 .(אלמ דומיל רכש םינש 3 וא םידומיל קנעמ תועש 12 דע רכשה ימכסה תרגסמב לבקל יאכז ה"וע) דומילה רכש תואצוהב תופתתשה שקבל יאכז וניא תואלמ םינש 3 ךשמב דומיל רכש ירזחה וא/ו תומלתשה יקנעמ לביקש הארוה דבוע
  .ביצקתה תולבגמ יפ לע עבקיי א"סשתהב דומילה רכש קנעמ הבוג
   1.3  .הז ףיעסל רשואמה ביצקתה תולובגב קרו ,תויופידע ירדס יפל ועצובי דומיל רכש ירזחה
   1.4  :ןלהלדכ היהי םירזחהה רושיאל תויופידעה רדס
   (1  ליבקמ ימדקא ראותל םניא םידומילהש יאנתב ,ךוניחה ידבור לכב הארוה ידבועל ימדקא ראותל םידומיל
   (2  הארוה ידבוע תרשכהל תודסומהו ההובג הלכשהל תודסומה דיל תומלתשהה יזכרמב םימייקתמה הלעמו ש"ש 6 לש ףקיהב הארוה ידבועל םיסרוקב םידומיל
   (3 .ינש וא ןושאר ימדקא ראות תשיכרל אלמ ףקיהב םיקנעמ רבעב םהל ורשואש הארוה ידבועל ישילש וא ינש ימדקא ראותל םידומיל
 
 .2  תואכז
   :הלאה הארוהה ידבוע דומיל רכש רזחהל השקב שיגהל םיאכז
   2.1  ךוניחה דרשמ םע תונבשחתה ירשק םהל שיש םירכומ ךוניח תודסומב וא םיימשר ךוניח תודסומב הארוהב תוחפל הרשמ יצח לש ףקיהב םידבועה םיידוסי לעה םירומה ןוגרא וא םירומה תורדתסה ירבח ,תועש קנעמ הנשה ולביק אלשו אלמ ןותבש תנשב םניאש ,תוחפל הדובע תונש שולש ומייסש הארוה ידבוע וא םתרשמב םיעובק הארוה ידבוע
   2.2  (וב וביוחש דומילה רכשמ 50% לע הלעי אל רשואת םתשקבש םירומל קנעמה הבוג) ןותבש יצחב םיאצמנה לעופב הארוה ידבוע
   2.3    הארוה תדועתל וא ןושאר ראותל תויעובש תועש 6 תוחפל םידמולה הארוה ידבוע
     ישילש ראותל וא ינש ראותל תויעובש תועש 4 תוחפל םידמולה הארוה ידבוע
   2.4 .ישילש ראותל וא ינש ראותל הזית תדובע םיבתוכה הארוה ידבוע
 
 .3 השקב תשגהל להונה
 
   3.1  .(1.9.2000) ס"שתה לולאב 'א ,ישיש םוימ לחה ,רפסה יתב תויוריכזמב ןכו ,םירומה ינוגרא ידרשמבו תומלתשהה לש םייזוחמה םיחקפמה לש תוכשלב ואצמיי םידחוימ םיספט
   3.2  .םזוחמבש תומלתשהה לע חקפמל ,תאז הנשב םהידומיל ףקיה לע רושיא ףוריצב ,ותוא וחלשיו םיאתמה ספוטה תא ואלמי דומיל רכשב תופתתשה לבקל םישקבמה הארוה ידבוע
   3.3  .םהמ שרדנה דומילה רכש ףקיה לע רושיא השקבל ופרצי הזית יבתוכ
   3.4  .םילשוריב הארוה ידבוע תרשכהל ףגה להנמל םהיתושקב תא וריבעי הארוה ידבוע תרשכהל תודסומב הארוה ידבוע
   3.5  .ביבא לתב 2 'סמ השולשה בוחרב יתובשייתה ךוניחל להנימב תומלתשהה לע חקפמל םהיתושקב תא וריבעי יתובשייתה ךוניחל להנימהמ הארוה ידבוע
   3.6  .תועשה תיברמ תא וב דבוע אוהש זוחמל ,תחא השקב קר שיגהל יאשר תוזוחמ וא תומוקמ המכב קסעומה הארוה דבוע
   3.7 .(15.11.2000) א"סשתה ןוושחרמב ז"י ,יעיבר םוי אוה השקבה תשגהל ןורחאה דעומה
 
 .4 תולבק תשגהל להונה
 
   4.1  .תוירוקמה תולבקה תשגה רחאל שדוח זוחמב ונדרשמ תורבזג ידי לע םלושי הנידמ דבוע אוהש הארוה דבועל רשואש דומיל רכש רזחה
   4.2  .תוירוקמה תולבקה תשגה רחאל שדוח וב קסעומ אוהש ךוניחה דסומ לע תולעבה ידי לע םלושי הנידמ דבוע וניאש הארוה דבועל רשואש דומיל רכש רזחה
   4.3  .דומילה רכש רזחהמ ('דכו הסנכה סמ) קוחכ סמ הכוני .דומיל רכש רזחהב וללכיי אל הלא לכ - םירוגיפ תיביר ימולשתו םיתורישל םימולשתה ,המשרהה ימד ,ךוניחה תרגא
   4.4 .(20.6.2001) א"סשתה ןוויסב ט"כ ,יעיבר םוי אוה תולבקה תשגהל ןורחאה דעומה
 
 .5 תולעבה םע תונבשחתהו חוויד
 
  .91911 םילשורי ,2 האיבנה הרובד בוחרב הארוה ידבוע תומלתשהל ףגל עוציבה לע וחוודיש רחאל םהירומל ומלושו ורשואש םירזחהה ימוכס תא (דרשמה םע תונבשחתה ירשק םהל שיש) םירכומה תודסומה לע תולעבל ריזחי ונדרשמ
 
 .6 םיגירחו םידחוימ םירושיא
 
   6.1  .91911 םילשורי ,2 האיבנה הרובד בוחרב תומלתשהל ףגל ונפי םידחוימ םיאשונב םימלתשמה הארוה ידבוע .ועבקנש םינוירטירקל רבעמ דומיל רכש רשאת וז הדעו .ונדרשמלו םירומה ינוגראל תפתושמ הדעו לעפת םידחוימ םיאשונ םודיקל
   6.2  :הז בכרהב היהת הדעווה
     (ר"וי) תוריש יאנתל הקלחמה להנמ
     הארוה ידבוע תומלתשהל ףגה להנמ
     .םירומה ינוגרא ינש יגיצנ
   .םירומה ינוגרא ידי לע הנילעותש תויעבב ןוידל הדעווה סנכתת םירזחהה תאצקה ינפל
   6.3 .(25.1.2001) א"סשתה טבשב 'א ,ישימח םוי אוה םיגירחה תדעוול תושקב תשגהל ןורחאה דעומה
 


.תוזוחמב תויומלתשהה לע םיחקפמה לא תונפל רשפא תולאשב
תועדוה


2000 רבמטפסב 1 ,ס"שת לולא 'א ,תשסא/1 ל"כנמ רזוח