.8 הארוה ידבוע
8.5 תוריש יאנת
8.5‎-2 הארוה ידבועל ץועייו עויס יתוריש
ץועיי יתוריש וקפסיש םיזכרמ העברא םע םיזוח לע םתח ונדרשמ
.ץראה לכב הארוהה ידבועל יגולוכיספ לופיטו

:הלאה םימוחתב ןתניי תורישה
 .א תוישפנו תוישגר תויעבב לופיטו ץועיי
 
 .ב (םוריח) רבשמ יבצמב לופיט
 
 .ג .החפשמלו הדובעל ,תואירבל םיעגונה רבשמו ץחל יבצמ םע תודדומתהב עויס
 
 .ד םנורתפל הכרדהו םייתחפשמ םיישק רותיא
 
 .ה יתחפשמו יגוז לופיטו ץועיי
 
 .ו יתצובק לופיט
 
 .ז יביטינגוק-יתוגהנתה לופיט
 
 .ח .חווט ךורא ילאודיווידניא לופיט
 
:הלאה םימרוגה ידי לע ןתניי תורישה
 .1 י"חנמ ללוכ ,םילשורי זוחמב הארוה ידבועל ץועיי יתוריש תתל ןויכיז ולביקש ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב "טנדוטסל ץועייה יתוריש"
 
 .2 זכרמו א"ת ,ןופצ ,הפיח תוזוחמב הארוה ידבועל ץועיי יתוריש תתל ןויכיז לביקש ,מ"עב הרבח ,תישומיש היגולוכיספל "תודדומתה - םדא ןוכמ"
 
 .3 .םורדו זכרמ ,א"ת ,ןופצ ,הפיח תוזוחמב הארוה ידבועל ץועיי יתוריש תתל ןויכיז ולביקש ,החפשמבו דליב לופיטל םיצוביקה תונחת - "ם"לת"
 
 .4 .ןופצו הפיח תוזוחמב הארוה ידבועל ץועיי יתוריש תתל ןויכיז לביקש ,יתליהקה-ילופיטה זכרמה - "לילגה ףוח"
 
.ליעל טרופמל םאתהבו יכוניחה דסומה לש יפרגואיגה םוקימה יפל תוריש ולבקי ב"ויכו תוללכמ ,יתובשייתהה ךוניחה להנימל םיכיישה םייצרא ךוניח תודסומ
.ליעל טרופמכ ,םהמ דחא לכ לש תונויכיזל םאתהבו ותריחב יפל ליעל ורכזוהש םיפוגה דחאל הנפי ץועיי יתוריש לבקל ןיינועמה הארוה דבוע
:הלבקה תועשו ןופלטה ירפסמ ,םידקומה תובותכ טוריפ ןלהל
 .1 .02‎-5882685-ו 02‎-5881699 'לט ,םילשורי ,םיפוצה רה ,תירבעה הטיסרבינואה ,10 קינזר תונועמ ,טנדוטסל ץועייה יתוריש
14.30.-8 תועשה ןיב ,'ה-'א םימיב :היינפה ןמז
.02‎-5820028 ןובישמב םיגחבו עובש יפוסב םוריח ןרות גישהל רשפא ,ןכ ומכ .052‎-608053 ירלולס 'לטב תונפל רשפא הדובעה תועש ירחא
 
 .2 תישומיש היגולוכיספ ,תודדומתה -םדא ןוכמ
.04‎-8344032 'סקפ ,04‎-8341976 'לט ,הפיח ,54 ילארזי'ד 'חר :ןופצהו הפיח תוזוחמב
.16‎-8 תועשה ןיב ,'ה-'א םימיב :היינפה ןמז
352 החולש ,03‎-6498805 'לט :הדובעה תועשב אלש ןרות ןנוכ
.03‎-6498614 'סקפ ,373-ו 312 תוחולש ,03‎-6498805 'לט ,ןד ןוכיש ,3 ץראה תואובת 'חר :זכרמו א"ת תוזוחמב
.16‎-9 תועשה ןיב ,'ה-'א םימיב :היינפה ןמז
.352 החולש ,03‎-6498805 'לט :הדובעה תועשב אלש ןרות ןנוכ
 
 .3 החפשמבו דליב לופיטל םיצוביקה תונחת - ם"לת
ןופצהו הפיח תוזוחמב
 

       היינפה ןמז    
 ףינסה  ןופלטה 'סמ  'סקפה 'סמ  םימי  תועש
,םינרוא רנימס
,177 ד"ת
ןועבט תירק
 
04‎-9835373
04‎-9831135
 
04‎-9831136
 
'ד ,'ג ,'ב ,'א

 
17‎-7.30
15‎-8
 
רכיכ - הרדח
'חר ,הצאיפה
לאומס טרברה
59
 
06‎-6325535
06‎-6325459
 
06‎-6211375
 
'ה ,'ד ,'א

ו
 
18‎-8
15‎-8
11‎-8
 
.03‎-6996919 'לט :תוליעפה תועשב אלש ןנוכ
.םיאתמה םרוגל לופיט ךשמהל הנופה תא הנפיו ינופלט רוריב ךורעי ןנוכה
זכרמו א"ת תוזוחמב


       היינפה ןמז    
 ףינסה  ןופלטה 'סמ  'סקפה 'סמ  םימי  תועש
רימנ ךרד ,א"ת
147
 
03‎-6990511/2
 
03‎-6995896
 
'ה ,'ד ,'ג ,'ב ,'א
 
19‎-7.30
 
תעבג ץוביק
רנרב
 
08‎-9443807
 
סקפלט
08‎-9443806
 
'ד ,'ב ,'א
 
16‎-9.30
 
.03‎-6996919 'לט :תוליעפה תועשב אלש ןנוכ
םורד זוחמב