עובדי הוראה 9.
חינוך גופני 9.3
מסגרות התחרות הספורטיבית, כללי הההתנהגות ותאריכי
האירועים הארציים והבינלאומיים - התשס"א
(סא)9.3‎-1
עדכון תאריכים קובע להשתתפות תלמידים בתחרויות הספורט
של בתי הספר בהתשס"א
 
1.
בשנת הלימודים התשס"א יהיו רשאים ליטול חלק בתחרויות תלמידים
אשר תאריך הלידה הקובע לגביהם הוא:
 
 
לכיתות ז'-ח': 1.1.87  -   
לכיתות ט': 1.1.86  -   
לכיתות י'-י"ב (במשחקי כדור-סל, יד, עף, רגל): 1.1.83  -   
לכיתות י'-י"א בענפי הספורט האישיים (אתלטיקה קלה, מירוצי
שדה, ריצת ניווט, טניס-שולחן, שחייה, התעמלות): 1.1.84; בענפי
הספורט הקבוצתיים (I.S.F) (כדורסל, כדורגל): 1.1.84  
-   
לכיתות י"ב, לתחרויות המיועדות לכיתות אלה בלבד: 1.1.83

מסגרות התחרות הספורטיבית 2.
כללי  2.1
 
 
מפעלי הספורט הארציים יאורגנו ויטופלו על-ידי התאחדות
הספורט של בתי-הספר.
מסגרות התחרויות המחוזיות תתבצענה בשתי מתכונות: האחת
לכל בתי הספר, לפי מסגרות ההתחרות כפי שהיו נהוגות עד כה,
והשנייה - לבתי ספר שהקימו מועדון ספורט בית-ספרי בכיתות
ז'-ח' ו-ט' בענפי הספורט האלה: כדורעף, גלשני מפרש ואתלטיקה
קלה לתלמידים ולתלמידות; כדוריד לתלמידות בלבד.
 
א)   
חובה על כל נבחרות בתי הספר להופיע לתחרויות בתלבושת
ספורט מלאה, אחידה ומסודרת, בצבע ובדגם אחיד, מסומנת
בהתאם לחוקה שבענף הספורט המסוים. העדר תלבושת אחידה
וזהה לחלוטין יביא לפסילת הנבחרת ולמניעת השתתפותה
בתחרות.
 
ב)   
בשלב הארצי חובה על כל נבחרות בתי הספר להופיע עם שתי
מערכות לבוש, כמפורט לעיל (אחת בהירה ואחת כהה). הופעה
עם סמלי אגודות או עם פרסומות מסחריות על גבי תלבושות
ספורט ועל בגדי האימון של התלמידים אסורה בהחלט.
 
ג)   
מנהלי בתי הספר יקפידו למלא טופס "כרטיס קבוצתי
למשתתפים" שבו יש, בין השאר, התייחסות לבריאות התלמידים
ולביטוח נגד תאונות אישיות (ניתן לקבל טפסים אלה אצל
המפקח על החינוך הגופני במחוז).
כמו-כן המנהלים מתבקשים להקפיד שכל התלמידים הנמנים על
נבחרת בית הספר אכן עומדים בכללי ההתנהגות החינוכית
שהתפרסמו בחוזר הוראות הקבע נט/9(א), סעיף 3-.9.7
למשתתפים במסגרות התחרויות של מועדוני הספורט
הבית-ספריים ובמסגרות של תחרויות ליגת-העל בכדורסל,
בכדורגל תלמידות ובכדורעף יונפקו כרטיסי משתתף נוסף
לכרטיס הרישום הקבוצתי.
 
ד)   
מנהלי בתי הספר יוודאו כי מורי החינוך הגופני מודעים
לתקנונים וללוח הזמנים של האירועים דלהלן. מרכזי המקצוע
אחראים לבדוק ולוודא לגבי כל אירוע, שבועיים לפני המועד
המתוכנן, אפשרות שינויים בתקנון ובלוח הזמנים.
 
ה)   
שיתוף נבחרות בחטיבות הביניים ובבתי-הספר העל
יסודיים בתחרויות הספורט

הנהלת בית הספר תקבע את מספר הנבחרות הרשאיות להשתתף
בתחרויות, בהתאם לאפשרויות דלהלן:
 
2.2
 
 
מספר הנבחרות יהיה כמספר החטיבות המצויות בבית-הספר,
כלומר בית ספר שיש בו חטיבה עליונה אחת ו-3 חטיבות ביניים
יוכל להיות מיוצג על ידי 4 נבחרות נפרדות (אחת לכל חטיבה).
או:
 
א)   
תהיה נבחרת אחת לכל חטיבת גיל, כלומר בבית ספר כדוגמת זה
שלעיל תהיה נבחרת אחת לחטיבה העליונה ונבחרת אחת לשלוש
חטיבות הביניים.
להלן הכללים לרישום הנבחרות לתחרות:
 
ב)   
כל נבחרת של חטיבה תירשם בנפרד (אם יש יותר מנבחרת
אחת) על גבי טופס "כרטיס קבוצתי למשתתפים".
 
1)
 
על טופס ההרשמה יצוין שם המוסד, ויודגש כינוי או סימול
החטיבה באותו מוסד.
 
2)
 
במקרה של בחירה באפשרות א' אסור יהיה להעביר תלמיד
מחטיבה אחת לחטיבה אחרת באותה שנת לימודים.
 
3)
 
הרישום הוא קבוע וסופי לאותה שנת לימודים כולה, בכל
ענפי הספורט.
 
4)
 
השתתפות הנבחרות היא בהתאם לקבוצות הגיל שתפורסמנה
על ידי הפיקוח הארצי על החינוך הגופני/התאחדות הספורט
לבתי ספר.
 
5)
 
כיתת ספורט רשאית לרשום קבוצה נוספת מתלמידי כיתה ז',
שתתחרה בתחרויות אזוריות או מחוזיות בלבד, ללא
אפשרות להעפיל לגמר הארצי. בשלב זה הקבוצה הרשמית
תהיה זו המורכבת מתלמידי כיתות ז'-ח' בלבד, כמו בעבר.
 
6)
 
בית-ספר המשתתף במסגרת תחרויות ליגת-על, בכדורסל או
בכדורעף, יוכל לשתף, במסגרת מחוזית בלבד, נבחרת של
כיתת י' לתלמידים אשר אינם נמנים על סגל שחקני ליגת-העל
(ללא אפשרות להעפיל לאליפות הארצית).
בנבחרת זו ניתן לכלול עד 2 תלמידים מכיתות י"א, אשר
אינם נמנים על סגל השחקנים של קבוצת ליגת-העל; כל זאת
באישור המפקח על החינוך הגופני במחוז.
 
7)
 
תלבושת
תלבושתה של כל נבחרת בית-ספר תהיה שונה בצבע חולצתה
ובסימולה (אם יש בתחרות יותר מנבחרת אחת מאותו מוסד).
 
ג)   
אירועים ארציים ובינלאומיים  3.
מנהלי בתי הספר מתבקשים לשריין את מועדי האליפויות בהתאם
ללוח האירועים שבטבלה בהמשך.
לאליפויות הארציות שבהן ההרשמה פתוחה תהיה ההרשמה
לתחרויות במחלקה למפעלי ספורט בהתאחדות הספורט לבתי הספר.
3.1
 
 
בתי הספר שיזכו באליפויות דלהלן יהיו מועמדים לייצג את המדינה
בתחרויות הבינלאומיות של בתי-הספר.
הוצאת המשלחות תיבדק עניינית לכל אירוע, גיל ומין בנפרד.
ההחלטה הסופית לשיתופן תיפול בפיקוח הארצי על החינוך הגופני,
ואין הכתוב בחוזר זה מחייב את הפיקוח הארצי על החינוך הגופני
לשלוח את כל בתי הספר המנצחים לאליפויות הבינלאומיות.
אלה האליפויות הבינלאומיות בהתשס"א:
 
3.2
 
 
שחייה (לוקסמבורג): י"ג-י"ז בניסן התשס"א (9‎-6 באפריל
2001).
 
-   
כדורסל (תורכיה): י'-י"ז באייר התשס"א (10‎-3 במאי 2001).  -   
כדורגל (מרוקו): טרם נקבע התאריך המדויק (בחודש
אפריל-מאי).
 
-   
אתלטיקה קלה (ספרד): טרם נקבע התאריך המדויק (בחודש
יוני).
 
-   
באליפויות הכדורסל, הכדורגל, השחייה והאתלטיקה הקלה רשאים
להשתתף אך ורק תלמידים שנולדו אחרי התאריך .1.1.84
הערות
 
 
כדי לחסוך בהוצאות נסיעה ולמנוע איבוד ימי לימוד האליפויות
הארציות בכדוריד, בכדורעף, בכדורסל, בכדורגל, בקטרגל
ובטניס שולחן לבתי הספר העל יסודיים בשנת הלימודים
התשס"א מאורגנות בימים מרוכזים (2 משחקים ביום לנבחרת
בית-הספר). מנהלי בתי הספר מתבקשים להנחות את האחראים
לנבחרות להכין את התלמידים בהתאם, ובמיוחד בנושא הכושר
הגופני.
 
א.   
מכביית הנוער תיערך בארץ בין התאריכים כ"ד בתמוז-ו' באב
התשס"א (26‎-15 ביולי 2001). אלופות כיתות ט' בענפי
הספורט המפורטים בטבלה שבהמשך מועמדות לייצג את
ישראל במשחקים אלה.
 
ב.   
להלן מועדי האליפויות:
משחקי כדור

הערות
 
מועד הגמר הארצי
 
האליפות הארצית
 
מועד הדיווח המחוזי
 
הענף
 
  יום רביעי
כ"ה בניסן התשס"א
18.4.2001
 
ימים שני-שלישי
כ"ד-כ"ה באדר התשס"א
19‎-20.3.2001
 
יום שישי
כ"ג בשבט התשס"א
16.2.2000
 
כדורגל
י'-י"ב
תלמידים

 
אליפות בינלאומית
מאי-יוני 2001
במרוקו
 
יום שישי
ז' באדר התשס"א
2.3.2001
 
ימים רביעי-חמישי
ה'-ו' באדר התשס"א
28.2‎-1.3.2001
 
ההרשמה
הסתיימה
 
כדורגל
י'-י"א
טורניר
I.S.F
תלמידים
 
אליפות בינלאומית
מאי-יוני 2001
במרוקו
 
יום שלישי
כ"ה באדר התשס"א
20.3.2001
 
ימים שני-שלישי
כ"ד-כ"ה באדר התשס"א
19‎-20.3.2001
 
ההרשמה
הסתיימה
 
כדורגל
י'-י"א
טורניר
I.S.F
תלמידות
 
  יום רביעי
כ"ה בניסן התשס"א
18.4.2001
 
  ההרשמה הסתיימה
 
ליגת כדורגל
י'-י"ב
תלמידות

 
3 הקב' הראשונות
מועמדות לייצג את
ישראל במכביית
הנוער
 
יום שלישי
ט"ו באייר התשס"א
8.5.2001
 
  ההרשמה הסתיימה
 
ליגת כדורגל
ט' תלמידות

 
  יום שלישי
ט"ו באייר התשס"א
8.5.2001
 
  ההרשמה הסתיימה
 
ליגת כדורגל
ז'-ח'
תלמידות

 
  יום שני
ז' באייר התשס"א
30.4.2001
 
ימים שני-שלישי
ב'-ג' בניסן התשס"א
26‎-27.3.2001
 
יום רביעי
ה' באדר התשס"א
28.2.2001
 
קט רגל
י'-י"ב
תלמידים/ות
 

הערות
 
מועד הגמר הארצי
 
האליפות הארצית
 
מועד הדיווח המחוזי
 
הענף
 
  השתלבות במשחקי
רבע גמר
"ליגת על"
 
ימים רביעי-חמישי
כ"ט' בטבת-א' בשבט
התשס"א
24‎-25.1.2001
 
יום שישי
כ"ה בכסלו התשס"א
22.12.2000
 
כדורסל י'-י"ב
תלמידים

 
  יום רביעי
ט' באייר התשס"א
2.5.2001
 
משחקי הגמר
 
משחקי הגמר
 
"ליגת-על"
כדורסל י'-י"ב
תלמידים/ות

 
אליפות בינלאומית
בחודש מאי
בתורכיה
 
יום חמישי
י"ג בתשרי התשס"א
12.10.2000
 
ימים רביעי-חמישי
י"ב-י"ג בתשרי התשס"א
11‎-12.10.2000
 
ההרשמה
הסתיימה
 
כדורסל י'-י"א
I.S.F.
תלמידים
 
אליפות בינלאומית
בחודש מאי
בתורכיה
 
יום חמישי
א' בשבט התשס"א
25.1.2001
 
ימים רביעי-חמישי
כ"ט בטבת-א' בשבט
התשס"א
24‎-25.1.2001
 
ההרשמה
הסתיימה
 
כדורסל י'-י"א
I.S.F
תלמידות
 
הרשמה במקביל
במחוזות
לאליפות מחוזית
 
ראשון-שלישי
כ"ד-כ"ו באלול התשס"א
24‎-26.9.2000
(השתלבות ב"ליגת על")
 
ראשון-שלישי
כ"ד-כ"ו באלול התשס"א
24‎-26.9.2000
(השתלבות ב"ליגת על")
 
ההרשמה
הסתיימה
 
מוקדמות
"ליגת על"
כדורסל
י'-י"ב
תלמידות
 
  יום שלישי
י"ד בסיוון התשס"א
5.6.2001
 
ימים שני-שלישי
כ"א-כ"ב באייר
התשס"א
14‎-15.5.2001
 
יום שישי
ד' באייר התשס"א
27.4.2001
 
כדורסל
ז'-ח'
תלמידות
 
3 הקב' הראשונות
מועמדות לייצג את
ישראל במכביית
הנוער
 
יום שלישי
י"ד בסיוון התשס"א
5.6.2001
 
ימים שני-שלישי
כ"א-כ"ב באייר
התשס"א
14‎-15.5.2001
 
יום שישי
ד' באייר התשס"א
27.4.2001
 
כדורסל
ט'
תלמידים/ות
 

הערות
 
מועד הגמר הארצי
 
האליפות הארצית
 
מועד הדיווח המחוזי
 
הענף
 
  יום רביעי
ט"ז באייר התשס"א
9.5.2001
 
חצי גמר
 
רבע גמר
 
ליגת-על
בכדורעף
תלמידים/ות
 
  הצטרפות בתום הליגה
ל"ליגת על" התשס"ב
 
ליגה שנתית (מחוזית)
 
ההרשמה
הסתיימה
 
ליגה שנתית
במחוזות
כדורעף י'-י"ב
תלמידות
 
  השתלבות במשחקי
רבע גמר "ליגת על"
 
ימים שלישי-רביעי
ו'-ז' בשבט התשס"א
30‎-31.1.2001
 
יום שישי
כ"ה בכסלו התשס"א
22.12.2000
 
כדורעף י'-י"ב
תלמידים/ות
 
3 הקב' הראשונות
(כיתות ט') מועמדות
לייצג את ישראל
במכביית הנוער
 
יום חמישי
ט"ז בסיוון התשס"א
7.6.2001
 
ימים שלישי-רביעי
כ"ט אייר-א' בסיוון
התשס"א
22‎-23.5.2001
 
יום שישי
ד' באייר התשס"א
27.4.2001
 
כדורעף ט'
מועדונים
תלמידים/ות
 
  יום חמישי
ט"ז בסיוון התשס"א
7.6.2001
 
ימים שלישי-רביעי
כ"ט אייר-א' בסיוון
התשס"א
22‎-23.5.2001
 
יום שישי
ד' באייר התשס"א
27.4.2001
 
כדורעף ז'-ח'
מועדונים
תלמידים/ות
 
  יום חמישי
ט' בסיוון התשס"א
31.5.2001
 
ימים רביעי-חמישי
ח'-ט' בסיוון התשס"א
30‎-31.5.2001
 
ההרשמה
הסתיימה
 
ליגה שנתית
בכדורעף
חופים
י'-י"ב
 
3 הקב' הראשונות
(כיתות ט')
מועמדות לייצג את
ישראל במכביית
הנוער
 
יום חמישי
ט' בסיוון התשס"א
31.5.2001
 
ימים רביעי-חמישי
ח'-ט' בסיוון התשס"א
30‎-31.5.2001
 
הרשמה פתוחה עד
יום שישי
כ"ז בניסן התשס"א
20.4.2001
 
אליפות ארצית
בכדורעף
חופים
ז'-ח', ט',
י'-י"ב
 

הערות
 
מועד הגמר הארצי
 
האליפות הארצית
 
מועד הדיווח המחוזי
 
הענף
 
  יום רביעי
ד' בניסן התשס"א
28.3.2001
 
ימים שני-שלישי
י"ט-כ' בשבט התשס"א
12‎-13.2.2001
 
ההרשמה
הסתיימה
 
כדוריד י'-י"ב
תלמידים/ות
 
3 הקב' הראשונות
(כיתות ט')
מועמדות לייצג את
ישראל במכביית
הנוער
 
יום ראשון
כ"ז באייר התשס"א
20.5.2001
 
  יום רביעי
ד' בניסן התשס"א
28.3.2001
 
כדוריד ז'-ח',
ט'
תלמידים/ות
(מועדונים)
 
כינוסי אתלטיקה קלה ומירוצי שדה  4.
מועדי הכינוסים האזוריים והמחוזיים ייקבעו על ידי המפקחים
במחוזות.
 
 
תחרויות הגמר הארציות תיערכנה בהתאם ללוח הזמנים שלהלן:
 
 
הערות
 
מועד הגמר הארצי
 
מועד הדיווח המחוזי
 
הענף
 
  יום שלישי
כ"א בטבת התשס"א
16.1.2001
 
יום שישי
י"ח בכסלו התשס"א
15.12.2000
 
מירוץ שדה
ז'-ח', ט',
י'-י"א, י"ב
 
3 הקב' הראשונות
(כיתות ט')
מועמדות לייצג את
ישראל במכביית
הנוער
 
יום חמישי
ב' בסיוון התשס"א
24.5.2001
 
יום שישי
י"א באייר התשס"א
4.5.2001
 
א"ק קבוצתי
ז'-ח', ט'
מועדונים + בתי
ספר
 

הערות
 
מועד הגמר הארצי
 
מועד הדיווח המחוזי
 
הענף
 
אליפות בינלאומית
בדרום אפריקה או
ספרד
יוני-יולי 2001
 
יום שלישי
י"ח באדר התשס"א
13.3.2001
 
ההרשמה
הסתיימה
 
א"ק
י'-י"א
שיטת
I.S.F
 
  יום רביעי
כ"ו באדר התשס"א
21.3.2001
 
יום שישי
ז' באדר התשס"א
2.3.2001
 
אתלטיקה
י'-י"ב +
אתלטיקה
אישי
 
ניווט, כושר גופני, טניס שולחן ושחייה
 
5.
בריצת ניווט, בשחייה, בטניס שולחן ובכושר גופני תהיה ההרשמה הארצית
לתחרות ישירות במחלקה למפעלי ספורט בהתאחדות הספורט לבתי הספר.
פרטים יימסרו לבתי הספר המעוניינים שיפנו למחלקה למפעלי ספורט
בהתאחדות הספורט לבתי הספר.
להלן הטבלה המלאה של האירועים בענפים אלה:
הערות
 
מועד הגמר הארצי
 
מועד הדיווח המחוזי
 
הענף
 
  יום שלישי
ט"ו בכסלו התשס"א
12.12.2000
 
הרשמה פתוחה עד
יום שישי
י"ב במרחשוון התשס"א
10.11.2000
 
ניווט
ספורטיבי
ז'-ח', ט',
י'-י"א, י"ב
 

הערות
 
מועד הגמר הארצי
 
מועד הדיווח המחוזי
 
הענף
 
  יום שני
י"ב בשבט התשס"א
5.2.2001
 
הרשמה פתוחה עד
יום שישי
י"א בכסלו
התשס"א
8.12.2000
 
כושר גופני
י"א-י"ב
 
אליפות בינלאומית
9‎-6 באפריל 2001
בלוקסמבורג
 
יום שלישי
כ"ב בכסלו התשס"א
19.12.2000
 
ההרשמה
הסתיימה
 
שחייה
י'-י"א
 
  ימים שני-שלישי
י"ג-י"ד בטבת
התשס"א
8‎-9.1.2001
 
יום שישי
י"א בכסלו התשס"א
8.12.2000
 
טניס שולחן
י'-י"א
תלמידים
 
  ימים שני-שלישי
י"ג-י"ד בטבת
התשס"א
8‎-9.1.2001
 
הרשמה פתוחה עד
יום שישי
י"ב במרחשוון התשס"א
10.11.2000
 
טניס שולחן
י'-י"א
תלמידות
 

6. מועדי התחרויות המסכמות בחתירה ובשיט

מועד הגמר הארצי
 
הענף
 
ימים ראשון-חמישי
כ"ה-כ"ט בשבט
התשס"א
18‎-22.2.2001
 
האליפות הבינלאומית
בגלשני רוח במסגרת
משחקי החורף של אס"א

 
ימים ראשון-שני
י"ב-י"ג בסיוון התשס"א
3‎-4.6.2001
 
אליפות מרכזי אימון
בגלשני מפרש ז'-ח'
תלמידים/ות
 

מועד הגמר הארצי
 
הענף
 
יום חמישי
כ"ז באדר התשס"א
22.3.2001
 
חתירה
 
יום שלישי
כ"ט באייר התשס"א
22.5.20001
 
מפרשים
 
כללי התנהגות חינוכית, חברתית וספורטיבית לבתי"ס עי"ס
הנוטלים חלק בתחרויות ספורט
 
7.
כל בתי-הספר העל-יסודיים (חט"ב+חט"ע) שייטלו חלק בתחרויות הספורט
של בתי הספר מחויבים ל"כללי ההתנהגות החינוכית, החברתית
הספורטיבית" כפי שפורסם בחוזר הוראות הקבע נט/9(א), סעיף 3-.9.7
בעת ההרשמה לתחרויות יצרף מנהל בית הספר טופס אחד של כללי
ההתנהגות, חתום אישית על-ידו (חתימה על טופס אחד מספיקה, והיא מקיפה
את כל הספורטאים והנבחרות של בית הספר לאותה שנת לימודים).
הטפסים יסופקו לבתי הספר על ידי המפקחים על החינוך הגופני
במחוזות/התאחדות ספורט בתי הספר.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל המפמ"ר הממונה על חינוך הגופני,
מר אברהם זוכמן, טל' 03‎-6896136.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסא/1, א' אלול תש"ס, 1 בספטמבר 2000