אמצעי הוראה 6.
טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית 6.2
היתר להדרכת טיולים במערכת החינוך 6.2‎-18
 
1 בספטמבר 2000
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


הטיול לסוגיו השונים הוא נדבך חשוב ומרכזי בחינוך לאהבת הארץ, העם
והמדינה. לשם השגת התכליות החינוכיות בטיול נדרש מאמץ ניכר מצוות
המחנכים, המורים והמדריכים. שיתוף פעולה בין כל הגורמים הן בהכנת
הטיול והן בביצועו הוא ערובה להצלחה.
מדריך הטיולים משמש כיום ציר מרכזי במיצוי ממדי הטיול - הממד
החינוכי-ערכי, הממד החווייתי וממד הביטחון והבטיחות.
הכשרת מדריכי הטיולים והפיקוח עליה הוטלו על תחום של"ח וידיעת הארץ
במינהל החברה והנוער במשרדנו. כל מסיים קורס הכשרה שיהיה זכאי לכך
יקבל תעודת מדריך טיולים בתיאום עם מינהלת הטיולים, האגף להכשרת
מורים והמזכירות הפדגוגית. ההיתר להדרכת טיולים בא למסד את מעמדו
של המדריך ולהגדיר את המיומנויות ואת הכישורים הנדרשים ממנו כדי
לבצע את תפקידו בצורה מיטבית.


מוסדות שיבקשו להכשיר מדריכי טיולים מוזמנים לקבל פרטים
מתחום של"ח וידיעת הארץ במינהל החברה והנוער במשרדנו, רח' דבורה
הנביאה 2, בניין לב רם, ירושלים 91911, טל' 5603888/190‎-1‎-02.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סא/1(א), א' אלול תשס"א, 1 בספטמבר 2000