עובדי הוראה 8.
יועצים ומורים בתפקידי הדרכה 8.3
תקנון למתן רשיונות לייעוץ 8.3‎-2
 
1 בספטמבר 2000
 
  תאריך תחולה 
עדכון סעיף
43 בחוזר נח/1
 
  מטרת הפרסום  הדברים שלהלן מבטלים את הנאמר בחוזר נח/1, סעיף 43:
החל בשנת הלימודים התשס"א יוענקו רשיונות קבועים לייעוץ לעובדי
הוראה העומדים בכל התנאים המפורטים להלן:
 
1. 
בעלי תואר אקדמי שני לפחות בייעוץ חינוכי מטעם מוסד מוכר
להשכלה גבוהה מהארץ או מחו"ל
 
1.1   
בעלי תעודת הוראה (כולל גננת) ממוסד מוכר להכשרת עובדי
הוראה בארץ
או: בעלי תעודת מורה מוסמך או גננת מוסמכת ממשרד החינוך
בישראל
או: בעלי רשיון הוראה קבוע שניתן על ידי משרד החינוך בישראל
או: בעלי תעודת הוראה או רשיון הוראה מחו"ל שהוכרו על ידי
משרד החינוך בישראל, אשר השלימו גם את השכלתם העברית
והגיעו להסמכה מלאה בארץ
 
1.2   
מועסקים כיועצים בארץ בפיקוח שפ"י לפחות שנתיים לשביעות
רצון הפיקוח.
 
1.3   
רשיונות זמניים לייעוץ יוענקו לעובדי הוראה העומדים בתנאים
המפורטים להלן:
 
2. 
תלמידים מן המניין לתואר שני לפחות בייעוץ חינוכי בשנה ב'
במוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ
 
2.1   
בעלי תעודת הסמכה להוראה מהארץ, כמצוין ב-1.2 לעיל  2.2   
מועסקים כיועצים בפיקוח שפ"י לשביעות רצון הפיקוח.  2.3   
הערה: אפשר לאשר רשיונות זמניים לייעוץ לשלוש שנים לכל היותר.
 
 
בתקופת מעבר שתסתיים בתום שנת הלימודים התשס"ד (31.8.2004)
יוענקו רשיונות לייעוץ לעובדי הוראה העומדים בתנאים המפרטים
להלן:  
3. 
רשיונות קבועים לייעוץ