תכניות לימודים 9.
חינוך לערכים 9.4
יישום החוק לפיקוח על ניסויים בבעלי חיים 9.4‎-1
 
1 בספטמבר 2000
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


באוגוסט 1994 חוקקה הכנסת את חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים
- 1994).
בעקבות החלטת הכנסת הוקמה המועצה לניסויים בבעלי חיים אשר תפקידה
להסדיר את השימוש בבעלי חיים במחקר ובהוראה. נוסח החוק נשלח לכל
בתי הספר בראשית שנת התש"ס.
על פי החוק הוכן תקנון והוכנו הנחיות לשימוש בבעלי חיים במסגרת בתי
הספר. התקנון וההנחיות אושרו על ידי המועצה לניסויים בבעלי חיים
שהוקמה לפי החוק.
הליך ביצוע הוראות החוק וקיום השתלמויות למורים
החל מראשית שנת הלימודים התש"ס מתקיימות בארץ השתלמויות קצרות
של כ-8 שעות למורים לביולוגיה, שבמסגרתן המורים מכירים את החוק, את
התקנון ואת ההנחיות מפי מומחים לטיפול בבעלי חיים. בסיום ההשתלמות,
על פי הוראת החוק, המורים חותמים כי הנושא ידוע להם. המורים
מתבקוא להשתלמויות קצרות אלה במחוזם או במחוז קרוב אליהם,
כדי שיוכלו לנהוג על פי החוק.
המתת בעלי חיים לצורך נתיחה
החוק מאפשר המתה של בעלי חיים לצורך הוראה, אך שר החינוך החליט כי
לא ייעשו ניסויים בבעלי חיים וכן כי לא ינותחו ולא יומתו בעלי חיים בבתי
הספר לצורך נתיחה.
יש לנהוג על פי הנחיה זו. אפשר להשתמש לצורכי הוראה בבעלי חיים
ובאיברים של בעלי חיים שהומתו לצרכים אחרים, כגון בעלי חיים הנקנים
בחנויות למזון.


בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"רית לביולוגיה, הגב' ברוריה אגרסט,
טל' 02‎-5603594.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סא/1(א), א' אלול תשס"א, 1 בספטמבר 2000