הוראה זו מבוטלת
ההוראה המעודכנת נמצאת באתר חוזרי מנכ"ל החדש
למעבר להוראה המעודכנת
ארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7
השתתפות תלמידים בטקסים ובאירועים ממלכתיים ואיסור
ההשתתפות בהפגנות
3.7‎-13
 
2 באוקטובר 2000
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


1. כללי
מטרת הדברים שלהלן היא להציב כללים ברורים וגבולות להשתתפות
של תלמידים בטקסים ובאירועים ממלכתיים.
 
1.1 
משרדנו רואה בחיוב השתתפות של תלמידים בטקסים ובאירועים
ממלכתיים אם הם חלק מהמערך החינוכי-חברתי-ערכי במוסדות
החינוך. היציאה מן המוסד החינוכי לטקסים ולאירועים מותנית בקיום
פעילות חינוכית בנושא שהטקס או האירוע משמשים לו פתיח או סיכום.
 
1.2 
2. הנחיות כלליות הנוגעות לכל סוגי הטקסים
היציאה לטקס תהיה שיאה של פעילות חינוכית-ערכית סביב הנושא או
חלק ממנה.
 
2.1 
התלמידים ישולבו בטקסים, ויינתנו להם תפקידים פעילים באירוע, כגון
קריאת קטעים, הדלקת אבוקות זיכרון, הנחת זרים וכדומה.
 
2.2 
באירועים שמשולבים בהם ילדי גנים יש להכינם לקראת הטקס או
האירוע על ידי קיום פעילויות חינוכיות-לימודיות מתאימות, כדי שהם
יבינו את מהות האירוע ואת המשמעות של נוכחותם בו.
 
2.3 
מספר היציאות לטקסים של אותם תלמידים לא יעלה על פעמיים בשנה.
 
2.4 
יש להגביל את משך ההכנות להשתתפות התלמידים בטקס כדי לא
לשבש את מהלך הלימודים התקין.
 
2.5 
יש לקבל אישור ממנהל המחוז להשתתפות התלמידים באירועים אחרים
שלא הוגדרו כאן.
 
2.6 
היציאה מחוץ למוסד החינוכי תיעשה על פי נוהלי הביטחון והבטיחות
המפורטים בחוזרי המנכ"ל.
 
2.7 
3. טקסים ממלכתיים
מותר להוציא תלמידים לטקסים ממלכתיים (ראה להלן בנספח רשימה
של הטקסים הממלכתיים הרשמיים).
 
3.1 
אין לשתף את ילדי הגנים בטקסים ממלכתיים.
 
3.2 
בחינוך היסודי ההשתתפות בטקסים ממלכתיים מוגבלת לנציגי
תלמידים מכיתות ה'-ו'. היציאה מבית הספר מותנית בקיום פעילות
חינוכית בנושא שהטקס ישמש לה פתיח או סיכום. מומלץ לשלב את
נציגי בית הספר היסודי בטקסים המפורטים להלן:  
3.3 
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל  1.   
יום הזיכרון לשואה ולגבורה  2.   
יום איחוד ירושלים  3.   
יום הזיכרון ליצחק רבין.
 
4.   
4. אירועים ממלכתיים וקבלות פנים לאח"מים
אירוע ממלכתי הוא אירוע בהשתתפות ראשי מדינה. מותר להוציא את
תלמידי כיתות ה'-ו', חטיבות הביניים והחטיבות העליונות לאירועים
ממלכתיים ולקבלות פנים לאח"מים בהתאם לנהלים לגבי הכנה, סידורי
יציאה והמתנה המפורטים ב-6 להלן בתנאי שהתלמידים ישולבו
באירועים ובקבלות הפנים. ללא קיום תנאי זה לא יותר שילוב
תלמידים.
 
4.1 
מומלץ כי במהלך קבלת הפנים תתקיים פעילות כלשהי (כגון שיח
משותף, מתן אלבום המתאר את בית הספר, מתן אלבום ציורים ועוד).
 
4.2 
לעניין השתתפות תלמידים באירועים ובקבלות פנים לאח"מים, להלן
הגדרת אח"מים: נשיא המדינה, ראש הממשלה, יו"ר הכנסת, ראש
מדינה זרה (נשיא/ראש ממשלה).
 
4.3 
אין לשתף תלמידים בקבלת פנים לאח"מים שאינם כלולים בהגדרה
ב-.4.3 חריג בנושא זה מחייב אישור ותיאום מוקדם של מנהל המחוז.
האישור יכלול את פירוט האירוע, תוכנו ואופן שילוב התלמידים
במהלכו.
 
4.4 
מותר להוציא תלמידים מכיתות ה'-ו', מחטיבות הביניים ומהחטיבות
העליונות.
 
4.5 
בית ספר יוכל להשתתף באירוע רק פעם אחת בשנה.
 
4.6 
יש להקפיד על מילוי ההנחיות ב-6 להלן.
 
4.7 
5. טקסים מקומיים
לטקסים הקשורים לרשות המקומית, כגון יום שחרור אילת, או
לאירועים ולחגיגות שהרשות מארגנת לכל ילדי העיר, כגון נטיעות ט"ו
בשבט, עדלאידע, מסיבת יום העצמאות ועוד, מותר להוציא את ילדי
מוסדות החינוך באותה הרשות, לרבות ילדי הגן.
 
5.1 
השתתפות ילדי הגנים מותנית בלקיחת חלק פעיל באירוע בשירה,
בריקוד, בדקלום, בהנחת זרים וכדומה, בהתאם למגבלות הגיל וליכולת
הילדים.
 
5.2 
ילדי אותו גן ישתתפו רק בטקס אחד בשנה.
 
5.3 
השתתפות תלמידים בטקסים מקומיים מותנית בהקפדה על נוהלי
הביטחון והבטיחות המפורטים בחוזרי המנכ"ל.
 
5.4 
פעילויות אלה מותרות לשכבות גיל שונות בכפיפות להחלטה עירונית
שתיעשה בשיתוף עם מנהלי בתי הספר ובאישור מוקדם של מנהל
המחוז במשרד החינוך.
 
5.5 
6. נהלים כלליים
זמן ההמתנה עד תחילת האירוע לא יעלה על חצי שעה.
 
6.1 
ילדי הגנים ישתתפו באירועים הנמשכים עד שעה בלבד.
 
6.2 
באירועים רבי משתתפים יש להכניס את ילדי הגנים למקום האירוע
אחרונים ולהוציאם ראשונים.
 
6.3 
יש להקצות לילדי הגנים מקום נפרד ומתאים לגילם.
 
6.4 
יש לארגן תנאים הולמים בשטח (שירותים, מים, הצללה, סככה נגד
גשם).
 
6.5 
7. השתתפות תלמידים ועובדי הוראה בהפגנות
על פי סעיף 35 בחוזר המנכ"ל נג/1 אסור לתלמידים ולמורים להשתתף
בשעות הלימודים הן בהפגנות פוליטיות והן בהפגנות מכל סוג אחר, ובמיוחד
אסור למנהל ולמורה לארגן הפגנה או לעמוד בראשה. ראה גם את החוזר
המיוחד שכפול/19, התשנ"ו, בנושא.
8.
נספח רשימת טקסים ממלכתיים המקיימים מדי שנה
הטקס הממלכתי לציון יום שחרור אילת
 
- 
טקס האזכרה הממלכתי ליוסף טרומפלדור ולחבריו
 
- 
טקס האזכרה הממלכתי לנשיאי ישראל ולראשי ממשלותיה שהלכו
לעולמם
 
- 
עצרת הפתיחה הממלכתית של אירועי יום הזיכרון לשואה ולגבורה
 
- 
הטקס "לכל איש יש שם" - המפעל להנצחת קרבנות השואה (קריאת
שמות הנספים)
 
- 
הטקס הממלכתי לציון הניצחון על גרמניה הנאצית
 
- 
טקס האזכרה הממלכתי לחללי פעולות איבה
 
- 
טקס האזכרה הממלכתי לחללי ההעפלה (ביום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל)
 
- 
טקס "הדלקת המשואות" - הטקס הממלכתי לנעילת יום הזיכרון
ולפתיחת אירועי יום העצמאות
 
- 
טקס הענקת פרסי ישראל
 
- 
הטקס הממלכתי ליום איחוד ירושלים ואזכרה לנופלים
 
- 
טקס האזכרה הממלכתי לבנימין זאב הרצל
 
- 
טקס האזכרה הממלכתי לזאב ז'בוטינסקי
 
- 
טקס האזכרה הממלכתי ליצחק רבין
 
- 
טקס האזכרה הממלכתי לחיים ויצמן
 
- 
טקס האזכרה הממלכתי לדוד בן גוריון.
 
- 


בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר איציק תומר, סמנכ"ל ומנהל המינהל
להכשרה, להשתלמויות ולהדרכת עו"ה, טל' 02‎-5602321.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סא/2(א), ב' תשרי תשס"א, 2 באוקטובר 2000