חינוך חברתי וחינוך בלתי-פורמאלי 7.
פרסים 7.10
התכנית החינוכית "חוקרים צעירים" (ח"ץ) 7.10‎-1
 
2 באוקטובר 2000
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  תחום מורשת במינהל החברה והנוער פיתח תכנית חינוכית חברתית,
"חוקרים צעירים", שמטרתה להכשיר בני נוער להעמיק את החקר של קהילות
ישראל בקרב בני הנוער.
התכנית מציבה לפני בני הנוער אתגר לחקור את מורשתם המשפחתית
והקהילתית מהיבטים היסטוריים, חברתיים, אמנותיים ורוחניים. התכנית
מושתתת על מציאת הייחודי בכל קהילה והמאחד את קהילות ישראל ואת
החברה הישראלית לגווניה ותורמת ליצירת גשר תרבותי בין בני נוער בארץ
ובתפוצות ולהיכרות עם הערכים האנושיים, הלאומיים, החברתיים והדתיים
של עם ישראל לדורותיו.

מטרות התכנית
לעודד בקרב בני הנוער היהודי את הלימוד של נושאים הקשורים
למורשת קהילות ישראל וחכמי ישראל בכלל ולמורשת יהדות המזרח
וספרד בפרט
א. 
להכיר לבני הנוער את מורשתם האישית והמשפחתית, כדי שיראו את
עצמם חוליה בשרשרת הדורות
ב. 
לחזק את הקשר בין התלמיד לקהילתו ולעודד אותו לפעול למענה
ג. 
להכיר לבני הנוער את החברה הישראלית וללמדם לכבד את הרב-גוניות
שבה
ד. 
ליצור מסגרת חינוכית חברתית משותפת לבני הנוער בארץ ובתפוצות,
בבחינת עם אחד וגוונים רבים לו.
 
ה. 
אוכלוסיית היעד
בני נוער בחינוך הפורמאלי והבלתי-פורמאלי
א. 
תלמידים בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות בבתי הספר בחינוך
הממלכתי והממלכתי דתי
ב. 
חניכי תנועות נוער בבתי נוער ובמתנ"סים ותלמידים במסגרות של
קידום נוער.
 
ג. 
מסגרות הפעולה
חטיבות הביניים והחטיבות העליונות
1. 
סמינרים ומכללות להכשרת מורים
2. 
אוניברסיטאות ומכוני מחקר
3. 
מוסדות החינוך הבלתי פורמאלי ברשויות (מתנ"סים ומרכזי מוזיקה,
אמנות, מחול וזמר)
4. 
מוזיאונים ומרכזים אתנולוגיים.
 
5. 

תהליך העבודה
התכנית מורכבת משלושה שלבים, ובכל שלב בני הנוער מתבקשים לכתוב
עבודת חקר ברמה שונה:
- שלב א': רמה בסיסית
- שלב ב': רמת העמקה
- שלב ג': רמה אקדמית.
תהליך העבודה ילווה בחוברת הדרכה למחנך, למורה, למדריך ולחוקר
הצעיר ובאוגדן הפעלות ותרגילים למורה, למחנך ולמדריך.

שלב א': רמה בסיסית (כיתות ז'-ח')
בני הנוער יכתבו עבודת חקר אישית העוסקת בתחומים הקשורים
למורשתם המשפחתית, אני ומשפחתי. בני נוער שכתבו בעבר עבודה
אישית בנושא אני ומשפחתי (שורשים או חכמי ישראל ויצירותיהם)
יוכלו לעבור לחקר קהילת המוצא של אחד ההורים או כל קהילה אחרת
לפי בחירתם.
1. 
בני הנוער יוכלו לבחור בנושאים מגוונים הקרובים אל לבם, בתנאי
שיעמדו בקריטריונים המצוינים בחוברת ההדרכה.
2. 
בני הנוער יוכלו לחקור קהילה בעבודה קבוצתית משותפת, וכל נער או
נערה יחקרו פן אחר של הקהילה.
3. 

שלב ב': רמת העמקה (כיתות ט'-י"ב)
בני הנוער יוכלו להרחיב את עבודתם משלב א' לרמת העמקה, או,
לחלופין, לבחור נושא חדש ולחקור אותו בהרחבה.
1. 
בני הנוער יוכלו לכתוב עבודת גמר בהיקף של ארבע יחידות לימוד על פי
הנהלים המקובלים במשרד החינוך.
 
2. 
שלב ג': רמה אקדמית
בני נוער שסיימו את שלב ב' (רמת העמקה) יוכלו להשתלב בקורס אקדמי
ולהתמחות בחקר מורשת קהילות ישראל.

הנחיה, ליווי וסיוע
ייעוץ, הדרכה והכוונה ברמה הבסיסית וברמת ההעמקה יינתנו על ידי
המורים המקצועיים בבתי הספר, על ידי מנחי מורשת במינהל החברה
והנוער במחוזות ועל ידי רכזי ח"ץ ברשויות.
1. 
בני הנוער המצטיינים ברמות השונות במחוזות יקבלו הדרכה והכוונה
בהשתלמות מחוזית אשר תכלול הרצאות, סדנאות וסיורים במוזיאונים,
במכוני מחקר ובמרכזים אתנולוגיים, כדי שיוכלו לכתוב עבודת חקר
ברמה נאותה.
2. 
חוקרים מהאקדמיה וממכוני המחקר של המרכזים האתנולוגיים ילוו
את התכנית.
3. 
חומרי למידה וביבליוגרפיה מעודכנת יימצאו במרכזי הדרכה, במאגרי
מידע, באינטרנט, בספריות מורשת ברשויות ובמחוזות, בספריות
עירוניות ובמרכזים אתנולוגיים.
 
4. 

הקריטריונים לבחירת עבודות מצטיינות
בחירת הנושא: נושא ממוקד ומוצג בבהירות.
1. 
תוכן והבנה: עומק, הרחבה, עושר רעיוני, התמצאות מלאה בנושא
הבעת עמדה בצורה בהירה ומובנת; עקיבות, היגיון ושיטתיות; הבחנה
בין עיקר לטפל; השוואה, ניתוח ועימות מקורות; מקוריות ויצירתיות.
2. 
המבנה: - העבודה כתובה וערוכה בהתאם לכללי הכתיבה המקובלים,
לפי סגנון הכתיבה שבחר התלמיד (מאמר עיוני, תיאור אישי, רשמים,
תעודות, סרט וידיאו, מצגות וכו').
 
3. 
- בעבודה משולבים מקורות הקשורים לנושא.
 
- יש רצף הגיוני בין חלקי העבודה (פתיחה, גוף, חלוקה לפסקות, סיכום
ומסקנות).
 
תקינות הלשון: - סגנון תקין, שפה בהירה ועניינית והבחנה בין "סלנג"
לבין לשון תקנית
 
4. 
- אוצר מילים מגוון ושימוש בצירופי לשון   
- פיסוק וכתיב נכונים ושימוש בכללי הדיווח המדעי, כגון הכנסת
מובאות ורשימת מקורות וציון מראי מקומות.
 
התרשמות כללית.
5. 
הערה: את העבודות יש להגיש מודפסות, בשני עותקים.
הענקת תעודות ופרסים לתלמידים שכתבו עבודות מצטיינות


שלב א': בית ספרי (רשות)
תלמידים אשר כתבו עבודת חקר בבית הספר יקבלו תעודות השתתפות בטקס
בית ספרי. העבודות תיבדקנה על ידי מורי בית הספר, והנהלת בית הספר
תבחר שש עבודות מצטיינות על פי הקריטריונים שצוינו לעיל. העבודות
תוגשנה לתחרות הרשותית.

שלב ב': רשותי
יתקיים כנס רשותי, ובו תוצגנה העבודות המצטיינות של בתי הספר. בטקס
יוכרזו שתים עשרה העבודות המצטיינות. מומלץ להעניק פרסים ותעודות
לתלמידים.
העבודות תיבדקנה על ידי רכז ח"ץ ברשות, בסיוע מנחי מורשת. העבודות
המצטיינות תוגשנה לתחרות המחוזית.

שלב ג': מחוזי (באחריות מינהל החברה והנוער, תחום מורשת בכל
מחוז)
יתקיים טקס מחוזי, ובו תוצגנה העבודות המצטיינות מהרשויות. בטקס
ייבחרו עשר העבודות המצטיינות בחינוך הממלכתי ועשר העבודות
המצטיינות בחינוך הממלכתי דתי שתעלינה לשלב הארצי.
העבודות תיבדקנה על ידי ועדה מקצועית בראשותו של ראש תחום המורשת
ובהשתתפות מנחי המורשת במחוז.

שלב ד': ארצי (באחריות מינהל החברה והנוער, תחום מורשת, מטה
ירושלים)

טקס הסיום השנתי של המפעל החינוכי ח"ץ יתקיים בירושלים. בטקס תוצגנה
מאה ועשרים העבודות המצטיינות במחוזות.
העבודות תיבדקנה על ידי ועדה מקצועית, בראשותו של מנהל תחום המורשת
הארצי ובהשתתפות המפקחים הארציים של תחום המורשת וצוות המנחים
הארצי. הוועדה תבחר שש עבודות בחינוך הממלכתי ושש עבודות בחינוך
הממלכתי דתי. שנים עשר הנבחרים יקבלו תעודות ותשורות בטקס ממלכתי.
לוח הזמנים להגשת העבודות ולטקסים מובא בחוזר "הודעות ומידע".


לפרטים נוספים אפשר לפנות למטה מורשת בירושלים, טל'
02‎-5603164/5:
- אל מר משה זעפרני, מפקח ארצי, מורשת, החינוך הממלכתי
- אל ד"ר יצחק יצחקי, מפקח ארצי, מורשת, החינוך הממלכתי דתי.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סא/2(א), ב' תשרי תשס"א, 2 באוקטובר 2000