בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
ביטחון 5.3
גן הילדים - נוהלי ביטחון 5.3‎-14
 
2 באוקטובר 2000
 
  תאריך תחולה 
עדכון החוזר
המיוחד ד',
התשנ"ח, "נוהלי
בטיחות, ביטחון
ושעת חירום
בגני הילדים"
 
חוזר זה בוטל
  מטרת הפרסום  


1. ביטחון שוטף - אבטחת גן הילדים
1.1 כללי
הנהלים שלהלן מחליפים את הנהלים המובאים בחוזר המיוחד ד',
התשנ"ח, "נוהלי בטיחות, ביטחון ושעת חירום בגני הילדים", נוהל 2.
א. 
מטרת אבטחת גן הילדים היא למנוע ולהרתיע גורמים עוינים מביצוע
פיגוע בגן הילדים ובסביבתו הקרובה על ידי החדרת מטעני חבלה
והנחתם בתוך המוסד או סמוך לו, למנוע כניסת זרים לגן ללא רשות
ולאפשר הזעקת סיוע ביטחוני בעת הצורך.
 
ב. 
1.2 פעולות האבטחה
סריקות  א. 
סריקת בוקר  1)   
בשעות שבהן הגן אינו מאויש, ניתן בנקל להניח מטען חבלה
בגן, בחצר או סמוך לגן; משום כך חיונית סריקת הבוקר,
שמטרתה לבדוק אם הונח מטען חבלה.
א)   
סריקת הבוקר תבוצע על ידי מבוגרים בלבד (הגננת, הסייעת
לגננת או השומר, אם נקבעה שמירה צמודה לגן). הסריקה
תסתיים לפני כניסת ראשון הילדים לגן (יש לנעול את השער
ולמנוע כניסת ילדים לגן לפני סיום הסריקה).
 
ב)   
במהלך הסריקה החיצונית יש לתת את הדעת לרכב החונה
בחנייה בקרבת שער הכניסה. אם נתקלים ברכב חשוד, יש
להרחיק את הילדים מקרבתו ולהזעיק חבלן משטרה.
 
ג)   
הסריקה תחל מהשטח החיצוני הסמוך לגדר ותסתיים
בסריקת המבנה על כל חדריו. לפני הכניסה למבנה הגן יש
לבדוק אם קיימים סימני פריצה לתוך המבנה (חלון שבור,
דלת פרוצה וכד').
 
ד)   
בביצוע סריקה בחצר הגן יש להקדיש תשומת לב מיוחדת
למקומות שבהם אפשר להסתיר מטענים, כגון צמחייה,
מתקני משחקים, חצר גרוטאות, בלוני גז, פחי אשפה, ארגז
חול וכד'.
 
ה)   
סריקות נוספות  2)   
בכל מקרה של יציאה מהגן לסיור או לטיול תבוצע סריקה
במתכונת סריקת בוקר לפני שוב הילדים לגן.
 
א)   
סריקה כזו תבוצע לפני יציאת הילדים לפעילות בחצר הגן.  ב)   
במקרה של גילוי חפץ חשוד אין לגעת בו, אלא יש להתרחק ממנו
ולפעול לפי הנאמר בסעיף 3 להלן, "הפעולות בעת מציאת חפץ
חשוד".
 
3)   
 
אבטחת הגן  ב. 
לאחר סריקת הבוקר וכניסת הילדים לגן יינעל שער הכניסה.  1)   
מבקרים (מאבטח וניידת הסיור, הורה, מפקחת וכו') הרוצים
להיכנס לגן יצלצלו בפעמון שבשער (או יעוררו את תשומת לבה של
הגננת באמצעי אחר), ולאחר זיהוים על ידי הגננת או על ידי
הסייעת הם יורשו להיכנס לגן.
 
2)   
פעולות ניידת הסיור/השיטור בגן הילדים  3)   
מערך אבטחת מוסדות החינוך ברוב הרשויות המקומיות
כולל ניידות סיור/שיטור.
 
א)   
תפקידי צוות ניידת הסיור באבטחת גן הילדים  ב)   
לבצע ביקורים וביקורות בגני הילדים  (1)   
לשמש כוח תגובה מיידי אם וכאשר הוא יוזעק לגן
שקרה בו אירוע ביטחוני.
(2)   
סדרי הביקור של צוות ניידת הסיור בגן  ג)   
תדירות הביקור היא פעם ביום לפחות.  (1)   
המאבטח/השוטר, לאחר כניסתו לגן, ייצור קשר עם
הגננת/הסייעת, ימסור לה מה הפעילות שהוא מתכוון
לעשות בגן (סריקת אזור הגן, ביקורת טלפון, לחצן
מצוקה וציוד ביטחון אחר וכו'), ויבצע את המוטל עליו.
(2)   
לאחר סיור הביקור/הביקורת יבקש המאבטח מהגננת
לחתום על טופס רישום ביקורת וסריקה, ירשום את
הערותיו, ויחתום את שמו בנוכחות הגננת וישאיר את
הטופס בגן (ראה את דוגמת הטופס בנספח ב להלן).
 
(3)   
במקרים של אירוע ביטחוני בגן תפעל הגננת להזעקת
כוחות הביטחון (הכוללים גם את ניידת הסיור). סדרי
הזעקת כוחות הביטחון ייקבעו מראש על ידי קצין
הביטחון של הרשות המקומית ויימסרו לגננת על ידו.
 
(4)   
גנים עם אבטחה צמודה  4)   
ככלל אין אבטחה צמודה בגני ילדים, להוציא אשכולות גני
ילדים שבהם 100 תלמידים ומעלה, לפי הקצאת משטרת
ישראל ועל פי החלטתה.
 
א)   
אם וכאשר תתקבל החלטה של גורמי הביטחון להציב
אבטחה צמודה בגן או בגני ילדים, או שההחלטה תהיה של
הרשות המקומית או של ועד ההורים, תהיינה הפעולות
בהקשר לכך כדלהלן:
 
ב)   
האחריות לסדרי האבטחה וההפעלה בגן של המאבטח
מוטלת על קב"ט הרשות המקומית.
 
(1)   
המאבטח, לפני כניסתו לתפקיד, יתודרך בעל פה על ידי
קב"ט הרשות. התדרוך ייעשה בנוכחות הגננת והסייעת.
בתום התדרוך יימסרו לו הוראות האבטחה בכתב.
 
(2)   
הגננת תפקח על סדרי עבודתו של המאבטח, ותנהל
רישום שוטף של פעילותו (שעת הגעתו ושעת סיום
תפקידו וכו'), כפי שיורה לה הקב"ט למוסדות חינוך.
 
(3)   
המאבטח יפעל על פי כל הכללים לאבטחת מוסדות חינוך
המפורטים בחוזרי המנכ"ל השונים.
 
ג)   
הפעלת הורים באבטחת הגן  5)   
ייתכנו מצבים שבהם יחליטו גורמי הביטחון להסתייע
בהורים לאבטחת גן הילדים.
 
א)   
הפעלת ההורים תהיה במסגרת התנדבות ו/או שההורים
ייקראו למלא את חובת האבטחה בתוקף תקנות שעת חירום
(אבטחת מוסדות חינוך).
 
ב)   
הודעה על הצורך להפעיל הורים לאבטחת הגן תועבר לגננת
על ידי קב"ט מוסדות החינוך.
 
ג)   
לצורך היערכות מוקדמת למצבים אלו תכין הגננת רשימה של
הורים שיהיו מוכנים להתנדב ולהתייצב תוך התראה קצרה
לאבטחת גן הילדים, אם וכאשר הם ייקראו לכך.
 
ד)   
1.3 הפעולות בעת מציאת חפץ חשוד
הגדרת חפץ חשוד  א. 
חפץ בלתי מוכר, שעל פי מיקומו מעורר חשד כי הונח למטרות
חבלה
 
1)   
נשק ותחמושת  2)   
"מציאות", חפצים תמימים לכאורה, שכביכול נשארו במקום  3)   
כל חפץ זר.  4)   
הערה: בשום מקרה אין לגעת בחפץ חשוד! - זהו משפט שיש
לחזור ולשנן לילדים.
 
 
הפעולות הנדרשות בעת מציאת חפץ חשוד מתחלקות לשני
מצבים:
 
ב. 
מציאת חפץ חשוד בסריקת בוקר  1)   
מציאת חפץ חשוד בעת הימצאות הילדים בגן.
 
2)   
להלן הפעולות הנדרשות בעת מציאת חפץ חשוד בסריקת
בוקר:
 
ג. 
בשום פנים אין לגעת בחפץ החשוד.  1)   
ילדים ומלוויהם הנמצאים בקרבת הכניסה לגן יתבקשו להתרחק
מאותו מקום.
 
2)   
אחד ההורים יתבקש למנוע התקרבות ילדים ומבוגרים לגן.  3)   
יש להזעיק את כוחות הביטחון בהתאם לנהלים שנקבעו.  4)   
כאשר יגיעו כוחות הביטחון (חבלן משטרה, ניידת הסיור וכו'), יש
להראות להם את מקום החפץ החשוד.
 
5)