אוכלוסיות מיוחדות 1.
מחוננים 1.5
ביצוע מבחני קבלה לתכניות ייחודיות למצטיינים ולמחוננים
(סא)1.5‎-1
המחלקה למחוננים מבקשת להביא לידיעת ציבור המורים, היועצים
והמנהלים של בתי הספר היסודיים, כי החודש יחל תהליך בחינות הקבלה
לתכניות ההעשרה המיוחדות לתלמידים מחוננים ומצטיינים כדי לשלב
תלמידים חדשים בתכניות אלה בשנת הלימודים התשס"ב. הבחינות תיערכנה
על ידי מכון סאלד למגזר היהודי. הודעה על הבחינות במגזר הערבי, הדרוזי
והבדווי תתפרסם בחוזר המנכ"ל הבא.
תלמידים שהם עולים חדשים, ישראלים חוזרים ותלמידים לקויי למידה
ייבחנו בנוהל מיוחד. פרטים אפשר לקבל במחלקה למחוננים ובבתי-הספר.
בימים אלה נשלח למנהלי בתי הספר היסודיים ברחבי הארץ מכתב בדואר
רשום. המכתב כולל הסברים על התהליך, עותק של מכתב הסבר להורים,
עותק של מבחן הסינון הראשוני (שלב א') ותדרוך להעברת המבחנים. מנהלי
בתי הספר שלא יקבלו את המכתב עד כ"ו בתשרי התשס"א, 25.10.2000,
ישאירו הודעה למכון סאלד במענה הקולי בטלפון 02‎-6494459, וזאת לאחר
שיבדקו בסניף הדואר הקרוב אם התקבל על שמם דואר רשום שטרם נאסף.


לוח הזמנים של תהליך בחינות הקבלה
ג' במרחשוון התשס"א, 1 בנובמבר - בחינת שלב א' (סינון ראשוני):
הבחינה תבוצע על ידי סגל בית הספר. בתי הספר מתבקצע את
הבחינות ולבדוק אותן על פי התדרוך שהם קיבלו במכתב.
 
 
כ"ד במרחשוון התשס"א, 22 בנובמבר - המועד האחרון למשלוח
רשימת התלמידים הרשאים לגשת לבחינת שלב ב': עריכת הרשימה
תיעשה על ידי סגל בית הספר על סמך תוצאות מבחני שלב א' ובהתאם
להנחיות שבמכתב.
 
 
ינואר/פברואר: מכון סאלד ישלח להורי התלמידים המופיעים ברשימות
זימונים למבחן שלב ב'. הזימונים יישלחו לבתי הספר, והמורים ימסרו
אותם לתלמידים.
 
 
ינואר/אפריל: מכון סאלד יבצע את בחינות שלב ב'.
 
 
יוני - סיום משלוח ההודעות על קבלה או על אי-קבלה לתכניות:
ההודעות תישלחנה בדואר ישירות להורי התלמידים שנבחנו בשלב ב'.
 
 
מנהלי בתי הספר מתבקשים להקפיד על ביצוע המבחנים, על יידוע ההורים
ועל משלוח הרשימות בהתאם להוראות וללוח הזמנים המפורט לעיל. מכון
סאלד לא יוכל לבחון תלמידים ששמותיהם יישלחו באיחור.


ערעורים
המורים או ההורים רשאים לערער על תוצאות מבחני שלב ב' ולבקש מבחן
חוזר שיתקיים כשנה לאחר המבחן הראשון. יש אפשרות לערער גם על
ההחלטה לא להגיש תלמיד למבחן שלב ב'. את הערעורים יש לשלוח לנציג
המחוזי של ועדת הערר.
המועד האחרון להגשת הערעורים לוועדות הערר על תוצאות המבחנים
שנערכו בשנים קודמות הוא ג' בכסלו התשס"א, .30.11.2000 פניות שתגענה
לוועדת הערעורים לאחר מועד זה תטופלנה בשנת הלימודים התשס"ב.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל המחלקה למחוננים,
טל' 02‎-5602972.
הודעות


חוזר מנכ"ל סא/2, ב' תשרי תשס"א, 2 באוקטובר 2000