ארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7
"תשלומים עבור תלמידי חוץ" - שנת הלימודים התשס"א (סא)3.7‎-2

להלן נפרט את התעריפים של "התשלום עבור תלמידי חוץ" בחינוך
הרגיל ובחינוך המיוחד לשנת הלימודים התשס"א.
התעריפים שיפורט היו בתוקף עד ט"ו באלול התש"ס (15.9.2000).
לאחר מועד זה יהיו הסכומים צמודים להתייקרויות במשק לפי מדד
המחירים לצרכן הידוע ביום התשלום. בסיס חישוב ההצמדה יהיה מדד
חודש מאי 1999, שהתפרסם ב-י"ב בסיוון התש"ס (15 ביוני 2000).
הוראות הקבע בעניין התשלומים עבור תלמידי חוץ מובאות בחוזר
"הוראות קבע" סא/2(א), סעיף 15-.3.7
 
1. 
תעריפי חיוב בחינוך הרגיל
לגני ילדים (חובה) ולחינוך היסודי: 530 ש"ח לתלמיד בשנה.
לחינוך העל יסודי (כולל חט"ב): 590 ש"ח לתלמיד בשנה.
 
2. 
תעריפי חיוב בחינוך המיוחד
טבלת ריכוז התשלומים לתלמיד בחינוך המיוחד - שנת
הלימודים ההתשס"א
 
3. 
א. הרמה הבסיסית

התעריף במסגרות
שמתקיים בהן גם
חוק שבוע לימודים
בן 41 שעות
התעריף בגין
חוק החינוך
המיוחד
 
הקטגוריות
 
4,909 ש"ח לתלמיד
 
3,889 ש"ח
לתלמיד
 
קטגוריה : בכיתות מיוחדות של החינוך
הרגיל לבעלי משכל גבולי ר"ב, פיגור קל ר"ב,
הפרעות התנהגויותיות/הפרעות רגשיות
קשות; ללקויי למידה ר"ב; למעוכבי
התפתחות; למעוכבי שפה; ללקויי חושים,
ובכלל זה תלמידים בחטיבה העליונה
המתוקצבים באמצעות מסלול 07
 
6,570 ש"ח לתלמיד
 
4,900 ש"ח
לתלמיד
 
קטגוריה II(א): בבתי"ס ובגני ילדים של
החינוך המיוחד, לבעלי פיגור קל ר"ב,
הפרעות התנהגותיות/הפרעות רגשיות קשות;
ללקויי למידה ר"ב; למעוכבי התפתחות;
למעוכבי שפה (למעט לקויי חושים)
 
3,520 ש"ח לתלמיד
 
3,470 ש"ח*
לתלמיד
 
קטגוריה II(ב): בבתי"ס ובגני ילדים של
החינוך המיוחד, לתלמידים לקויי חושים
 
7,890 ש"ח לתלמיד
 
7,130 ש"ח*
לתלמיד
 
קטגוריה III(א): בגנ"י ובבתי"ס של החינוך
המיוחד ובכיתות מיוחדות למשותקי מוחין
ולבעלי נכויות פיזיות קשות, פיגור בינוני
ר"ב, פיגור בינוני מורכב, פיגור
קשה/עמוק/סיעודי (למעט הפרעות נפשיות
קשות ואוטיסטים/P.D.D.)
 
7,810 ש"ח לתלמיד
 
7,810 ש"ח*
לתלמיד
 
קטגוריה III(ב): בגנ"י ובבתי"ס של החינוך
המיוחד ובכיתות מיוחדות לתלמידים בעלי
הפרעות נפשיות קשות
ולאוטיסטים/P.D.D..
 
* התעריף המופחת נובע ממימון 100% של הסייעות במסגרות שמתקיים בהן יום לימודים
ארוך במסגרת יישום חוק החינוך המיוחד.


ב. שמירה
קטגוריה III
(ב)
 
קטגוריה III
(א)
 
קטגוריה II
(ב)
 
קטגוריה II
(א)
 
קטגוריה 
790 ש"ח
לתלמיד
 
380 ש"ח
לתלמיד
 
680 ש"ח
לתלמיד
 
330 ש"ח
לתלמיד
 
191 ש"ח
לתלמיד
 


ג. תוספות מיוחדות
 
קטגוריה
III (ב)
 
קטגוריה
III (א)
 
קטגוריה
II (ב)
 
קטגוריה
II (א)
 
קטגוריה
פירוט השירות 
3,700
ש"ח
לתלמיד
 
2,900
ש"ח
לתלמיד
 
1,820
ש"ח
לתלמיד
 
1,380
ש"ח
לתלמיד
 
  1. תפעול מתקנים
מיוחדים: חדר מלאכה
לתיקון עזרים לנכים,
חממה חקלאית
מקצועית, משק חי
מקצועי טיפולי, מטבח
טיפולי, סדנאות
בנושאים טכנולוגים
 
2,870
ש"ח
לתלמיד
 
2,870
ש"ח
לתלמיד
 
2,870
ש"ח
לתלמיד
 
2,870
ש"ח
לתלמיד
 
  2. תפעול ברכת
שחייה טיפולית בתחומי
המוסד החינוכי
 
  -   - 0.5 משרה -
595 ש"ח
לתלמיד
0.75 משרה -
890 ש"ח
לתלמיד
  -   3. תוספות משרה
לספרון
 
670 ש"ח
לשעה
שבועית
שנתית
לתלמיד
560 ש"ח
לשעה
שבועית
שנתית
לתלמיד
560 ש"ח
לשעה
שבועית
שנתית
לתלמיד
430 ש"ח
לשעה
שבועית
שנתית
לתלמיד
  4. תל"ן הממומנת
ע"י הרשות
המקומית/הבעלות

הודעות


חוזר מנכ"ל סא/2, ב' תשרי תשס"א, 2 באוקטובר 2000