בחינות 4
בחינות בגרות 4.3
בחינות הבגרות בלשון, בהבנה ובהבעה, מועד קיץ התשס"א
(2001)
(סא)4.3‎-8
החל ממועד קיץ התשס"א ייבחנו כל הנבחנים (אינטרנים, אקסטרנים ונבחני
משנה) בכל מרכיבי המקצוע על פי דרך תשאול חדשה בלבד. לא
תתקיימנה בחינות בגרות או בחינות בית-ספריות באישור המפמ"רית
במתכונת התשאול הישנה.
הנחיות מפורטות תישלחנה בחוזרי המפמ"רית לשנת הלימודים התשס"א.


בשאלות אפשר לפנות אל המדריכות ללשון ולהבעה נציגות
המפמ"רית במחוזות.
הכתובות ומספרי הטלפון מופיעים בחוזר המפמ"רית לעברית.
הודעות


חוזר מנכ"ל סא/2, ב' תשרי תשס"א, 2 באוקטובר 2000