ארגון ומינהל 3.
משרה - 0.5
בחינות הבגרות בספרות בחינוך הכללי החל מקיץ התשס"ב (סא)4.3‎-9

החל מקיץ התשס"ב יבוטלו שני שאלונים בספרות: שאלון 904431 (השאלון
על שלוש היחידות הראשונות לנבחנים בהיקף של 5 י"ל) ושאלון 904422
(הבחינה בע"פ על היחידות 4‎-5).
תלמידים שייבחנו החל מקיץ התשס"ב בספרות בהיקף של 5 י"ל ייבחנו
בכתב בשני שאלונים ארציים, כמפורט להלן:
 
על שתי היחידות הראשונות ייבחנו בשאלון 904441 (השאלון
לכלל הנבחנים בהיקף של 2 י"ל). שאלון זה יפוצל בעתיד לשני
שאלונים של יחידת לימוד אחת כל אחד, הניתנות לצבירה, כדי
לתת מענה לאוכלוסיות תלמידים נרחבות ככל האפשר. הפיצול
יבוצע לאחר דיון בוועדת התכנית ובוועדת המקצוע, וייכנס לתוקפו
לאחר התשס"ב.
 
א.
על היחידה הרביעית והחמישית ייבחנו בשאלון שסמלו יפורסם
על ידי אגף הבחינות.
 
ב. 
היחידה השלישית (בהיקף של 90 שעות) היא יחידה בית ספרית
(נושא בית ספרי, עבודת חקר או מיזם) הנצברת עם שתי היחידות
הראשונות. הישגי התלמידים ביחידה זו יוערכו על ידי בית הספר
(דרכי ההערכה מפורטות בחוברת "תכנית הלימודים בספרות לבית
הספר הכללי", האגף לתכניות לימודים, התש"ס). התכנים שיילמדו
ביחידה זו והדרכים שבאמצעותן יוערכו הישגי התלמידים יהיו נתונים
לבקרת הפיקוח על הוראת הספרות. בית הספר ידווח על ציוני התלמידים
ביחידה השלישית לאגף הבחינות. סמל השאלון של יחידה זו יפורסם
על ידי אגף הבחינות.
מתן ציון על היחידה השלישית אינו מותנה בכך שהתלמיד ייבחן גם על
היחידות הרביעית והחמישית.
 
ג. 


בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"רית לספרות, ד"ר נילי לוי,J טל'
02‎-5603604.

הודעות


חוזר מנכ"ל סא/2, ב' תשרי תשס"א, 2 באוקטובר 2000