בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
שעת חירום 5.4
תכנית ביצוע תרגילי התגוננות במוסדות החינוך בשנת
התשס"א
(סא)5.4‎-1

במסגרת הכנת מערכת החינוך לשעת חירום/למצבי חירום בשנת
התשס"א גובשה תכנית לביצוע תרגילי התגוננות במוסדות החינוך.
 
1. 
התכנית מתבססת על -  2. 
לקחי ההיערכות לשעת חירום בשנת התש"ס, ובכלל זה סיכום
תרגיל ההתגוננות הארצי
 
א.   
לקחי יציאת צה"ל מלבנון;  ב.   
לקחי אסונות טבע שקרו בשנה האחרונה ברחבי העולם  ג.   
המלצות ועדת ההיגוי הבין-משרדית לטיפול באירוע רעידת אדמה.
 
ד.   
להלן פרטי התכנית שיש לבצע בשנת התשס"א:  3. 
היערכות כללית בתחילת שנת הלימודים שתכלול:  א.   
מינוי עב"טים;  1)   
עדכון תיקי הביטחון המוסדי;  2)   
השלמת ציוד העזרה הראשונה;  3)   
השלמת ציוד הכיבוי;  4)   
השלמת ציוד החירום במקלט  5)   
ביצוע השתלמויות לעב"טים חדשים  6)   
תכנון הביצוע של הדרכות כיבוי אש לצוות הכיבוי במוסד  7)   
תכנון הוצאת סגל ההוראה לקורסי מגישי עזרה ראשונה
ולרענון על פי הנוהל המובא בחוזר הוראות הקבע סא/1(ב),
סעיף 5.4‎-2, בנושא "נוהלי שעת חירום במערכת החינוך";
 
8)   
תרגול צוותי החירום המוסדיים. 9)   
ביצוע תרגיל רעידת אדמה בכל מוסד חינוכי באופן עצמאי
על ידי מנהל המוסד בחודשים ספטמבר-דצמבר 2000
בהנחיית קב"ט מוסדות החינוך הרשותי שיכלול -
 
ב.   
כניסה מתחת לשולחנות/למשקופים ושהייה שם כמה דקות;  1)   
יציאה מבוקרת לשטח כינוס.  2)   
ביצוע תרגיל מבוקר על ידי קב"ט מוסדות חינוך בכל אחד
ממוסדות החינוך במהלך החודשים ספטמבר-דצמבר
2000 בשיטה הזו:
 
ג.   
פגישה עם המנהל לסיכום לוח הזמנים ומתווה התרגיל
לתרחיש אחד מתוך התרחישים האלה:
 
1)   
התראה על נפילת טילים - כניסה למקלט/למרחב המוגן
ושהייה בו לזמן מוגבל
 
א)   
דליפת חומרים מסוכנים  ב)   
שרפה - יציאה לשטח כינוס.  ג)   
ביום התרגיל:  2)   
תרגול מטה החירום של המוסד במקרים ובתגובות משך
כשעה על ידי הקב"ט
 
א)   
תרגול כל המוסד באחד מהתרחישים שנקבעו מראש.  ב)   
ביום התרגיל הארצי, כ"ד באדר התשס"א, 19 במרס
2001:

ביצוע תרגיל בכל מוסדות החינוך בארץ, ובכלל זה גני הילדים,
באחד מהתרחישים המפורטים להלן, על פי החלטת הקב"ט
הרשותי ובהתייחס לאיום הקיים באותו מחוז (מוסד שביצע
תרחיש מסוים מבוקר בחודשים ספטמבר-דצמבר 2000 לא יבצע
את אותו תרחיש ב-19 במרס 2001):
 
ד.   
התראה על נפילת טילים - כניסה למקלט/למרחב המוגן
ושהייה בו לזמן מוגבל
 
א)   
רעידת אדמה  ב)   
דליפת חומרים מסוכנים  ג)   
שרפה - יציאה לשטח כינוס.  ד)   
יש לתרגל את כל צוותי החירום המוסדיים.   
כל רשות מקומית שתבצע תרגיל משולב, תבצע במקביל
תרגיל מל"ח מלא על פי הנחיות מטה מל"ח הארצי.
ה.   
בימים אלה מופץ לכל מוסדות החינוך בארץ חוזר הוראות קבע חדש
להיערכות לשעת חירום/למצבי חירום. יש לוודא שחוזר זה נמצא
ברשות מוסדות החינוך ולהיערך על-פי המפורט בו.
 
4. 
מודגש בזאת שנית, שאין לתכנן כל פעילות חוץ-בית-ספרית, כגון
טיולים, אירועים וכו', ביום התרגיל: כ"ד באדר התשס"א, 19 במרס
2001.
 
5. 


לבירורים נוספים יש לפנות אל:
מנהל גף שע"ח: מר שאול יגיל, בניין לב רם, רח' דבורה
הנביאה 2, ירושלים 91911, טל' 02‎-5603001/2
 
א. 
מחוז צפון: בית הממשלה, נצרת עלית 17105; ממונה
שע"ח: מר רוני ברק, טל' 06‎-6500171
 
ב.   
מחוז חיפה: רח' חורי 2, כיכר סולל בונה, מגדל הנביאים,
חיפה 33014; ממונה שע"ח: מר אפרים סלע, טל'
04‎-8353833
 
ג.   
מחוז מרכז: בניין מוסקוביץ, רח' השלושה 2, תל-אביב
61092; ממונה שע"ח: גב' לימור לביא, טל'
03‎-6896532
 
ד.   
מחוז תל-אביב: בניין מוסקוביץ, רח' השלושה 2,
תל-אביב 61092; ממונה שע"ח: מר חנן רוזן, טל'
03‎-6896342
 
ה.   
מחוז ירושלים: רח' כנפי נשרים 22, ירושלים 91911;
ממונה שע"ח: מר מוטי מועלם, טל' 02‎-5601488
 
ו.   
מחוז דרום: דרך הנשיאים 15, באר-שבע 84895; ממונה
שע"ח: מר יהודה רשף, טל' 07‎-6461140
 
ז.   
המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער: בניין
מוסקוביץ, רח' השלושה 2, תל-אביב 61092; קב"ט
החינוך ההתיישבותי: מר בני אלחילו, טל' 03‎-6898880.
ח.   הודעות


חוזר מנכ"ל סא/2, ב' תשרי תשס"א, 2 באוקטובר 2000